Grafické uživatelské rozhraní

Obsah:

CIBS umožňuje pro každého uživatele/operátora provést velké množství nastavení oprávněni. Správným a pečlivým nastavením oprávnění ze strany administrátora nebo i samotného uživatele lze napomoci tomu, aby byl systém pro uživatele co nejsnadněji ovladatelný. K dosažení tohoto cíle je vhodné následovat tyto kroky: * zpřístupnění modulů, které uživatel skutečně potřebuje ke své práci (nastavuje administrátor lokace dle dostupných rolí či vlastních rolí v modulu Administrátoři )
 • nastavení nejvíce používaného modulu, který se otevře při vstupu do systému CIBS (nastavuje administrátor lokace - právo INIT_MODULE)
 • nastavení nejčastěji používané záložky modulu, která se zobrazí při otevření modulu (nastavuje administrátor lokace - právo {MODULENAME}_INIT_VIEW)
 • nastavení pohledů u jednotlivých tabulek modulů, které zajistí snazší aplikaci obsahu tabulek dle potřeb uživatelů [nastavuje jak administrátor lokace (globální pohledy), tak i uživatel (vlastní pohledy)]
 • volitelné nastavení tlačítek u jednotlivých tabulek modulů, ( ve výchozím stavu se zobrazuje 5 nejčetněji používaných tlačítek), které zajistí snazší dostupnost potřebných tlačítek (nastavuje si uživatel).
 • nastavení stavu tabulek , nastavení stavu formulářů, které zajistí přehlednost (srolování tabulek a formulářů, pokud je uživatel zpravidla nepotřebuje) a zajistí také rychlejší přístup do modulů (data se u srolovaných objektů nenačítají - nastavuje si uživatel)

Modul může vypadat takto:
Úvodní obrazovka

ale i takto:
Úvodní obrazovka - mini

Systémové okno dělíme na 3 části:

Flash prezentaci kompletní funkcionality naleznete ZDE .

Iniciační modul

Po přihlášení operátora systému CIBS se otevírá iniciační modul Rychlé hledání (není-li pro operátora nastaveno jinak - právo INIT_MODULE).

Kurzorová nápověda

První ilustrační obrázek znázorňuje jednu z vlastností systému CIBS a to kurzorovou nápovědu, která se zobrazí při najetí kurzoru myši na modul, filtr, sloupec a akční tlačítko. Při najetí kurzoru myši na záznam se načtou detailní informace, příklad ze seznamu zákazníků:

Nápověda - načítání Nápověda - výsledek

Záhlaví systémového okna

V této části se nachází vždy ikony hlavního menu, výběr lokace, otevřené moduly a jejich popis . Volitelně se zde může zobrazovat informace o vybrané jednotce + možnost zrušení vybrané jednotky, připomínkách a seznam záložek.

Flash prezentaci funkcionality záhlaví naleznete ZDE .

Vrchní část okna

Výběr lokace

Systém pracuje s tzv. obchodními lokacemi, mezi kterými se přepíná přes rolovací menu vpravo nahoře. K přepnutí lokace dochází okamžitě při jeho výběru a zároveň se vyresetují veškeré otevřené moduly (pokud se nejedná o nadlokační moduly) a filtry a otevře se nová lokace v iniciačním modulu např. Rychlé hledání (není-li pro operátora nastaveno jinak - právo INIT_MODULE).

Jednotka

Obchodní lokace, která používá UNIT_MANAGEMENT (bytové jednotky), má k dispozici informace o jednotce pod rolovacím menu výběru lokace. Tlačítko odebrání jednotky odebere vybranou jednotku.

Avízo o připomínkách

Mezi standardními položkami menu vlevo a rolovacího menu výběru lokace vpravo se může operátorům systému, kteří mají k dispozici připomínku, zobrazovat tlačítko s informací o počtu připomínek. Kliknutím na tlačítko se operátor dostane do modulu Připomínky pro přehled jeho připomínek.

Upozornění na zařízení s notifikovaným problémem

Mezi standardními položkami menu vlevo a rolovacího menu výběru lokace vpravo se může operátorům systému, kteří mají k dispozici právo GLOBAL_NET_ALERTS.VIEW, zobrazovat tlačítko Alerting s informací o počtu notifikovaných problémů na zařízeních např. výpadek zařízení, pokles signálu. Bližší informace v Jak pracovat s modulem události & alerting .

Seznam položek menu a podmenu

Všechny moduly jsou tématicky rozděleny do skupin, které jsou tvořeny z jednotlivých položek menu. Při najetí kurzoru myši na kteroukoliv položku menu, skládající se z grafického symbolu a textového popisu, se zobrazí podmenu (představují jednotlivé moduly systému), které máte k dispozici (ovlivněno nastavením práv MENU, MENU_ITEM a MODULE_VIEW - přístup zajišťuje Váš administrátor lokace).
Pokud už byl modul otevřen a byly v něm již nastaveny určité filtry a k jeho opětovnému otevření se nepoužije seznam otevřených modulů, ale výběr z menu, dojde ke ztrátě veškerých předešlých nastavení! Ovládat systém přes výběr z menu je tedy vhodné tehdy, pokud předchozí filtry již nejsou potřeba, nebo pro prvotní otevření modulu. Tímto způsobem se modul otevře ve výchozím náhledu, či ve Vámi uloženém výchozím pohledu .

Seznam otevřených modulů

V levé části pod logem systému CIBS jsou zobrazeny veškeré otevřené moduly (tj. moduly, které byly během používání systému otevřeny). Právě aktivní modul je reprezentován ikonou, popisem a tlačítkem pro zavření aktuálního modulu. Tlačítko pro zavření modulu není k dispozici u modulu Rychlé hledání. Neaktivní modul je reprezentován pouze ikonou. Tyto moduly zůstávají otevřené ve stejné záložce, se stejnými filtry, tak jak se s nimi naposledy pracovalo. Ovládat systém přes seznam otevřených modulů je tedy vhodné tehdy, pokud předchozí filtry jsou stále potřebné. Zavření modulu se provede stisknutím červeného křížku, tím dojde k zavření aktuálního modulu. Po zavření aktuálního modulu se systém automaticky přepne do iniciačního modulu, např. Rychlé hledání (není-li pro operátora nastaveno jinak - právo INIT_MODULE).

Platforma CIBS umožňuje přepínání mezi moduly, nebo z menu otevírat nové moduly, aniž by došlo ke ztrátě obsahu vyplněných polí v dialogovém okně právě otevřeného modulu. Tato vlastnost přináší možnost mít současně v každém modulu aktivní jedno dialogové okno a v systému může tedy být aktivních několik dialogových oken současně. Modul, který je neaktivní a je v něm aktivní dialogové okno, je v seznamu otevřených modulů vizuálně odlišen červeným vykřičníkem Neaktivni modul s aktivnim dialogem.

Lokační a nadlokační moduly

Většina modulů jsou lokační, tedy jsou závislá k vybrané lokaci a při změně lokace dochází k jejich zavření. Některé moduly jsou však nadlokační, které zůstávají otevřené i při změně lokace (např. modul Statistika , Úkoly , Call centrum , Progress ).

Záložky modulu

Každý modul může být rozdělen do několika záložek. Aktivní záložka má bílé pozadí, neaktivní šedé - viz ukázka . Při iniciačním vstupu do modulu může být určeno, jaká záložka bude otevřena (nastavuje administrátor lokace - právo {MODULENAME}_INIT_VIEW). V těchto záložkách se nachází různé informace vztahující se k aktivnímu modulu, členěné zpravidla do tabulek. Pokud se seznam otevřených modulů přiblíží k záložkám, tak záložky odskočí na další řádek.

Prostřední část systémového okna

V této části se nachází objekty typu tlačítko, dialog, formulář, filtr a tabulka. V dialogu, filtru a formuláři se při umístění kurzoru do polí zvýrazní zvolené pole žlutou výplní a červeným orámováním zvolený filtr.

Tabulka

Tabulka
Tabulka je nejčastějším objektem systému. Informace se zobrazují ve formě řádků a sloupců, kdy podbarvení řádků se může pro lepší rozlišení jiného řádku střídat (světlá a tmavší barva - základní nastavení) nebo jsou řádky ve stejném odstínu (nastavení si může operátor sám ovlivnit v modulu Nastavení ). Tabulka zpravidla obsahuje základní filtry, rozšířené filtry + seznam aplikovaných rozšířených filtrů, tlačítka pro práci se záznamy tabulky, s filtry a pohledy. Patička tabulky obsahuje legendu, pořadí zobrazených záznamů, celkový počet záznamů, tlačítka pro pohyb v tabulce a exportní tlačítka pro tisk do CSV a PDF. Najetím kurzoru na řádek se barva řádku zvýrazní, aby bylo lépe rozpoznatelné, na jakém řádku stojí kurzor. Navíc, pokud je tento řádek i zvolen, je vizuálně orámován. Výběr jiného řádku tabulky se provede najetím kurzoru myši na požadovaný řádek a kliknutím levého tlačítka myši. Kliknutím na oranžově obarvený text v řádku dojde buď k otevření dialogu nebo přechodu do jiného modulu s vyfiltrováním záznamu, kterého se daný řádek týká.

Pro zrychlení načtení dat se při výběru řádku tabulky, navigací mezi stránkami, změnou počtu řádku posílá změněný stav pomocí Ajax, ne reloadem celé stránky. Doplňující informace k danému řádku se zobrazuje pouze při její potřebě: postavením kurzoru na daný řádek se vyvolá Ajaxový reload s načítáním dat pro daný řádek.
Načtení hintu - čekání Načtení hintu

Flash prezentaci funkcionality tabulky naleznete ZDE .

Záhlaví tabulky

Srolování tabulek do záhlaví
Systém podporuje srolování tabulek do záhlaví. Je k dispozici ovládací prvek pro rozlišení rozbaleného a srolovaného stavu. Stav prvku se ukládá do pohledů , tzn. s jakým nastavením ovládacích prvků opustíme modul, tak se zobrazí při příštím otevření modulu.
 • Ovládací prvek při rozbaleném stavu: Ovladácí prvky - akce zabalí objekt (tabulku, formulář, atd.) a skryje jeho obsah. Pokud jsou k objektu přiřazeny detailní objekty (detailní tabulky, fomuláře, atd.), tak se také skryjí. Některé tabulky mohou obsahovat prvek, který lze skrýt. Např. modul
  mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
  (záložka Objednávky, tabulka Objednávky zákazníka) obsahuje přehlednou statistiku všech objednávek dle jejich stavu. V tomto případě se zobrazí ovládací prvek Ovladácí prvky.
 • Ovládací prvek při rozbaleném stavu - úplné skrytí: Ovladácí prvky - akce zabalí objekt (tabulku, formulář, atd.) a skryje jeho obsah. Pokud jsou k objektu přiřazeny detailní objekty (detailní tabulky, fomuláře, atd.), tak se také skryjí.
 • Ovládací prvek při srolovaném stavu: Ovladácí prvky - akce rozbalí objekt (tabulku, formulář, atd.) a zobrazí jeho obsah. Pokud jsou k objektu přiřazeny detailní objekty (detailní tabulky, fomuláře, atd.), tak se zobrazí v závislosti na nastaveném stavu jejich zabalení.
 • Ovládací prvek při srolovaném stavu: Ovladácí prvky tabulky - prvek se týká pouze detailních objektů (detailní tabulky, fomuláře, atd.), kdy nelze měnit stav tohoto objektu, protože nadřízený objekt (např. hlavní tabulka modulu) je zabalený a proto je zabalený i tento objekt.

Název tabulky
Pouze pro účely RESAL spol. s r.o. je k dispozici akce "SMART_DEBUG", která napomáhá identifikovat příčiny hlášených problémů. Při kliknutí na název tabulky (název je podškrtnut) se v novém panelu otevře zdrojový kód pro lokalizaci některých problémů ze strany zákaznické podpory CIBS.

Ovládání sloupců
Tlačítko Ovladácí prvek sloupců umístěné vedle názvu tabulky slouží k ovladání sloupců. V této nabídce operátor systému používá další méně používané sloupce nebo provádí nastavení sloupců - operátor si může sám zvolit seznam viditelných sloupců (kromě těch, které jsou pevně dané). Aktuálně zobrazená akce u názvu sloupce znázorňuje jeho nastavení. Nabídka se skryje buď po výběru akce nebo přesunem kurzoru mimo oblast nabídky po dobu 0,5 vteřiny.

Systém nabízí tyto možnosti nastavení:
 • přidání sloupce - Kliknutím na akci se přidá sloupec a nastaví se, že je sloupec zobrazen odebrání sloupce.
 • odebrání sloupce - Kliknutím na akci se skryje sloupec a nastaví se, že je sloupec skrytý přidání sloupce.

Po změně nastavení sloupečku se menu na výběr sloupečků neskryje, je tedy možné ihned pokračovat výběrem dalších sloupečků. Obsah tabulky se aktualizuje "pod" tímto menu.

U zobrazených sloupců v tabulce lze najetím kurzoru do záhlaví názvů sloupců a vyčkáním 0,5 vteřiny zobrazit menu zvoleného sloupce, viz ukázka ZDE .
Menu sloupce umožňuje:
 • Seřadit vzestupně, Seřadit vzestupně - disabled Seřadit vzestupně, pokud je pro daný sloupec povoleno (A - Z, 0 - 9)
 • Seřadit sestupně, Seřadit sestupně - disabled Seřadit sestupně, pokud je pro daný sloupec povoleno (Z - A, 9 - 0)
 • Filtrovat sloupec, Filtrovat sloupec - disabled Filtrovat sloupec - pokud je možné sloupec filtrovat, je tlačítko aktivní a navíc je název sloupce při najetí kurzoru podškrtnutý. Při kliknutí na název sloupce se kurzor přesune do pole filtru (pokud je filtr typu rozšířený, zobrazí se seznam rozšířených filtrů) a zároveň je filtr pro snažší orientaci zvýrazněn žlutou výplní a je v něm umístěn kurzor pro zahájení psaní výrazu zvolený filtr.
 • Skrýt sloupec, Skrýt sloupec - disabled Skrýt sloupec - pokud lze sloupec skrýt, je tlačítko aktivní
 • Nápověda - zobrazuje nápovědu ke zvolenému sloupci

Systém podporuje provádět zároveň třídění obsahu dle sloupců a to maximálně přes dva sloupce, kdy primární sloupec, dle kterého se třídí má černou šipku, druhý sekundární sloupec má šedou šipku. Při nastavení třídění dle dvou sloupců a za situace výběru jiného sloupce, se nově vybraný pro třídění nastaví jako primární, původní primární jako sekundární a u původně sekundárního se třídění zruší.

Skupiny sloupců
Pod tlačítkem Ovladácí prvek sloupců na ovládání sloupců se mohou nacházet tzv. skupiny sloupců (skupinové sloupce jsou odsazeny vpravo). Zaškrtnutím názvu skupiny sloupců (má šedé podbarvení) dojde k zobrazení všech sloupců v tabulce. Skupiny sloupců jsou v tabulce vizuálně odlišeny. Záhlaví tabulky je o dvou řádcích, kde první řádek obsahuje název skupiny s vodorovnými čárami (znázorňuje rozsah sloupců ve skupině). Druhý řádek obsahuje sloupce skupiny. Skupinu sloupců je možné přes kontextové menu skrýt a filtrovat (kurzor bude nastaven do prvního filtrovatelného sloupce skupiny).

Přepínače sloupců
Vpravo od tlačítka Ovladácí prvek sloupců na ovládání sloupců se může nacházet přepínač, který v tabulce nastaví sadu sloupců. Například v modulu
mod_submenu_statistics STATISTIKA
, záložka Jednotky se nachází možnost přepínat statistiku za jednotky, zákazníky nebo služby.

Druhy filtrů
V systému CIBS existují tyto druhy filtrů:
 • fulltextový Textový filtr - filtruje seznam na zadaný výraz (libovolný obsah). Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem shodného názvu jako má filtr (případně jeho zkrácený výraz, např. ID zák. = ID zákazníka).
 • speciální fulltextový "Hledej" Textový filtr - filtr "Hledej" je zpravidla umístěn jako druhý v pořadí filtrů (pokud seznam filtrů obsahuje i ID záznamu dané tabulky, jinak je na první pozici). Filtruje seznam na zadaný výraz (libovolný obsah) ve více sloupcích najednou (v jakých sloupcích se vyhledává je napsáno v nápovědě při najetí kurzorem na tento filtr). Při nastavení logiky filtru na volbu rovná se Logika Rovná se je potřeba hledat text s "", např. "Novák Josef".
 • speciální nadřazený filtr speciální nadřazený filtr - vyznačuje se červeným orámováním a je nadřazený všem ostatním filtrům (vyhledá záznam bez ohledu na nastavení ostatních filtrů)
 • výběrový Výběrový filtr - filtruje seznam na zvolenou jednu nebo více položek z nabízených možností. V seznamu se lze pohybovat šipkami, klávesou Mezerník dojde k zaškrtnutí položky, klávesou Enter dojde ke zvolení jen té konkrétní položky a schování seznamu.
 • speciální výběrový Výběrový popup filtr - filtruje více údajů z výběrového pole. Pro shodu výsledku musí být začátek zadaného řetězce shodný se začátkem nějakého hledaného údaje - shodující údaje jsou žlutě zvýrazněny.
  • Např. čp/čo v dialogu zakládání zákazníka je možné hledat v celém řetězci čp/čo. Lze vyhledat i dle čo (pokud je přítomné):
   Výběrový popup filtr.
  • Např. ve formuláři založení platby je možné vyhledávat zákazníka podle Jména/příjmení/názvu společnosti, ID zákazníka a čísla smlouvy:
   Výběrový popup filtr.
 • zaškrtávací Zaškrtávací filtr - filtr určuje, zda má daná podmínka platit či nikoli.
 • datumový Datumový filtr s prvkem kalendář pro otevření kalendáře - filtr omezí množinu dat spadají do zadaného datumového rozpětí a navíc zobrazí záznamy (pokud je nastaven filtr Od i Do), které nemají vyplněný datum. V kalendáři se lze pohybovat šipkami po měsíci nebo po roce. Aktuální měsíc má bílé číslice na šedém podkladu, aktuální den má červenou číslici.

V textových filtrech funguje vyhledávání pomocí regulárních výrazů obsahujících znak "*". Tento znak nahrazuje libovolný počet znaků, je možné ho umístit na začátek nebo konec textového řetězce. Např. v modulu Zákazníci nastavením filtru Hledej: na hodnotu =Nov* je možné vyhledat zákazníky se jménem začínajícím na Nov.

Logika filtrů
V systému CIBS existují tyto logik filtrů:
 • Ikona filtru obsahuje Logika obsahuje. Logika obsahuje znamená, že se vyfiltrují ty položky, které obsahují zadaný výraz ve filtru. Př.: zadáním výrazu "ová" do filtru zákazník se vyfiltrují položky obsahující výraz "ová". Např. Nováková, Ovál, Kováč atd.
 • Ikona filtru rovná se Logika Rovná se. Logika rovná se znamená, že údaj ve filtru se má rovnat hledanému výrazu. Př.: zadáním výrazu "Novák" do filtru zákazník se vyfiltrují položky odpovídající přímo výrazu "Novák". Tj. Milan Novák, Petr Novák, Jan Novák atd. Pokud je potřeba vyfiltrovat přímo jedno celé jméno, např. Milan Novák, musí se zadat do filtru s logikou rovná se výraz "Milan Novák" a systém zobrazí všechny Milany Nováky u vybrané lokace.
 • Ikona filtru neobsahuje Logika neobsahuje. Logika neobsahuje je negací k logice obsahuje. To znamená, že zadáním výrazu "ová" se vyfiltrují všechny položky, ve kterých není výraz "ová" obsažen. Např. Brázda, Hliník, Hlaváč atd.
 • Ikona filtru nerovná se Logika nerovná se. Logika nerovná se je negací k logice rovná se. To znamená, že zadáním výrazu "Novák", do filtru Zákazník, se vyfiltrují všechny položky různé od "Novák".
 • Ikona filtru vypnutý Logika vypnutý. Logika vypnutý znamená, že filtr nemá vliv na zobrazení položek. Filtr nelze standardně zapnout, aplikuje se zpravidla při přechodech z jiného modulu. Př.: modul Platby, přechod na kartu zákazníka tlačítkem Modul karta zákazníka - náhled platby - Modul karta zákazníka - náhled platby.
 • Ikona filtru Od Logika Od. Logika Od (datumový filtr) znamená, že se vyfiltrují ty položky, které jsou v rozpětí OD zadaného data. Př. Seznam faktur z roku 2013. Nastavením filtru Vystavení od - do Logika Od 1.3.2013 se v seznamu faktur zobrazení vystavené faktury od 1.3.2013.
 • Ikona filtru Do Logika Do. Logika Do (datumový filtr) znamená, že se vyfiltrují ty položky, které jsou v rozpětí DO zadaného data. Př. Seznam faktur z roku 2013. Nastavením filtru Vystavení od - do Logika Od 28.2.2013 se v seznamu faktur zobrazení vystavené faktury DO 28.2.2013.

Logika vyhledávání
V systému CIBS je možné hledat výrazy zadané bez i s diakritikou, výsledkem bude vždy seznam bez ohledu na diakritiku, př.: výraz "Adam" nalezne zákazníka Adam, ale i Adámek

Logika vyhledávání při nastavení rozšířeného filtru i v seznamu pevných filtrů:
 • Oba filtry prázdné či aplikované hodnoty: při zadání odlišné hodnoty do stejného filtru, jednou v seznamu pevných filtrů, podruhé v seznamu rozšířených filtrů, se v případě, kdy jsou vyplněny oba filtry vyhledává dle obsahu pevného filtru.
 • Změna hodnoty: pokud byl filtr nastaven (je jedno, zdali v seznamu pevných nebo rozšířených filtrů) a dojde ke změně hodnoty filtru na jednom z míst (je jedno, zdali v seznamu pevných nebo rozšířených filtrů), vždy se aplikuje hodnota z filtru, která byla zadána naposledy, resp. se vyhodnotí stav, který neodpovídá aktuálnímu zobrazení a nové požadované se aplikuje.

Zobrazení rozšířených filtrů
Zpravidla každá tabulka umožňuje provádět filtrování záznamů. Pro přehlednost jsou v těchto tabulkách zobrazeny pouze nejzákladnější filtry a v případě aplikovaných rozšířených filtrů její slovní výčet. Rozšířené filtry naleznete pod tlačítkem Zobrazí více filtrů - "Zobrazí více filtrů" (tlačítko se zobrazuje pouze pokud u tabulky existují rozšířené filtry). Seznam je pro přehlednost tříděn do tzv. tématických skupin, aby filtry týkající se určité oblasti byly pospolu. Př.: skupina týkající se adres zákazníka. Vyplnit lze více filtrů. Pro aplikaci filtrů lze zvolit postup uvedený ZDE . Pro skrytí seznamu filtrů je možné použít tlačítko Zobrazí méně filtrů - "Zobrazí méně filtrů". Seznam filtrů se také zobrazí při kliknutí na seznam slovního výčtu filtrů: Zobrazí více filtrů. Navíc, při kliknutí na hodnotu filtru se nejen zobrazí seznam rozšířených filtrů, ale kurzor bude umístěn do tohoto filtru a operátor může rovnou začít editovat hodnotu filtru.

Ovládání rozšířených filtrů
Každý filtr bez ohledu na druh filtru má nabídku, která se zobrazí při najetí na název filtru (jak v seznamu rozšířených filtrů, tak v seznamu pevných filtrů pro ovládání rozšířených filtrů) a obsahuje tyto volby:
 • Pevný filtr Pevný filtr: akce provede zobrazení rozšířeného filtru v seznamu pevných filtrů. Akce je dostupná pouze pokud se filtr zobrazuje v seznamu rozšířených filtrů. Při provedení této akce je stále možné vložit hodnotu do rozšířeného filtru.
 • Rozšířený filtr Rozšířený filtr: akce provede odebrání rozšířeného filtru ze seznamu pevných filtrů. Akce je dostupná pouze pokud se filtr zobrazuje v seznamu pevných filtrů a lze ji vyvolat jak ze seznamu pevných filtrů, tak ze seznamu rozšířených filtrů u filtru, který je nastaven jako pevný.
 • Hint filtru (slovní obsah) se žlutým podbarvením (pokud je k dispozici).

U povinných pevných filtrů není k dispozici žádná volba pro ovládání, tyto filtry musí být vždy k dispozici:
Žádný filtr

Nastavení filtrů se ukládá do pohledů (jak vlastních nadefinovaných pohledů, tak dle posledního zobrazení: shodná vlastnost jako se stavy tlačítek dle nastavení v menu Výběr a nastavení akcí ).

Aplikace filtrů
V systému CIBS existují tyto možnosti aplikace filtrů:
 • tlačítkem Aktualizace filtru. Při blikání tlačítka ze stavu Aktualizace filtru na stav Aktualizace filtru Vám systém oznamuje, že došlo k vyplnění nějakého z filtrů a tabulka není dle tohoto nastavení aktualizována. Tlačítkem se tabulka aktualizuje bez skrytí seznamu rozšířených sloupců.
 • tlačítkem Zobrazí méně filtrů, který při skrytí seznamu rozšířených filtrů zároveň provede aktualizaci obsahu tabulky.
 • klávesou ENTER - při vyplnění filtru může operátor použít klávesu ENTER, při které dojde k aktualizaci obsahu tabulky.

help Pokud chcete nastavit filtry tabulky jinak, není nutné čekat na dokončení zpracování akce, ale můžete akci přerušit tak, že změníte nastavení a provedete novou aplikaci filtrů.

Tlačítkem Zobrazí další možnosti filtrů - "Zobrazí další možnosti filtrů" je možné si zobrazit další volby pro práci s tabulkou:
Ovladání filtrů a pohledů
 • Smazat filtry - Smazat filtry. Provede smazání filtrů a nastaví tabulku do výchozího pohledu .
 • Defaultní pohled - nastaví tabulku do výchozího pohledu. Výchozí pohled je v seznamu vždy na první pozici, za názvem má výraz (výchozí).
 • Další pohled - nastaví tabulku dle zvoleného pohledu.
 • Uložit pohled - Uložit pohled. Uloží nastavení filtrů a sloupců do pohledu pro další použití. U datumových filtrů je možné ovlivnit datum následovně:
  • Pevné datum: Ve filtru bude vždy nastaveno uvedené datum, které máte nyní nastavené.
  • Plovoucí datum: Ve filtru bude vždy nastaven datum, který odpovídá rozdílu mezi zadaným datumem a dnešním dnem. Např. zadané datum ve filtru je 1.1.2023, dnes je 9.1.2023 Tj. pokud byl takto uložen pohled, tak dne 9.1. bude filtr nastaven datumem 1.1. Dne 10.1.2023 bude filtr nastaven datumem 2.1.2023,... Tímto nastavením lze i zajistit, že každý den bude nastaven aktuální dnešní den.
  • Fixní den, aktuální měsíc: Ve filtru se u datumu nastaví/změní měsíc na aktuální včetně roku. Den zůstane fixní, tedy ten, který byl uložen do pohledu. Např. dnes je 9.1.2023, v pohledu je uložen 5.12.2022. Při aplikování pohledu dne 9.1.2023 se nastaví datum na 5.1.2023, tedy den fixní, měsíc a rok aktuální.
  • Aktuální měsíc: Ve filtru se u datumu nastaví/změní měsíc na aktuální včetně dne a roku. Např. dnes je 9.1.2023, ve filtru je 5.12.2022. Při aplikování pohledu se nastaví datum 1.1.2023. Den je vždy nastaven na první den.
  • Minulý měsíc: Ve filtru se u datumu nastaví/změní měsíc na minulý včetně dne a roku. Např. dnes je 9.1.2023, ve filtru je 5.12.2022. Při aplikování pohledu se nastaví datum 1.12.2022. Den je vždy nastaven na první den.

 • Přejít do modulu pohledů - Přejít do modulu pohledů.

help Aktuálně zvolený pohled má oranžový podklad.
help Pokud přecházíte do modulu Pohledy z tabulky, která nemá nadefinovaný žádný pohled, systém zobrazí hlášku:
Všechny pohledy

Ovládací tlačítka

Systém CIBS obsahuje různé skupiny tlačítek, které mají odlišnou funkčnost a jsou barevně odlišeny:
Červená tlačítka Červená tlačítka
Červená tlačítka reprezentují tzv. akční tlačítka - vyvolávají akci nad vybraným záznamem nebo množinou dat (editace, mazání, expedice) či slouží pro zadání nových údajů (zákazníků, služeb, zařízení,...). Některá červená tlačítka se mohou proměnit v zelená tlačítka .

Zelená tlačítka Zelená tlačítka
Zelená tlačítka reprezentují tzv. výběrová tlačítka - využívají se k vytváření (např. smluvních dokumentů, plateb) ke zvolenému řádku. Na zelená tlačítka se proměňují některá červená tlačítka právě v souvislosti při použití zaškrtávacích tlačítek .

Zaškrtávací tlačítka

Modrá tlačítka Modrá akční tlačítka
Modrá tlačítka reprezentují tzv. modulová tlačítka - představují moduly pro dané objekty (zákazník, zařízení atd.). Těmito tlačítky je z právě otevřeného modulu možné se dostat do cílového modulu s omezenou množinou dat (např. seznam zařízení zákazníka, který byl vybrán v předchozím modulu).

Přechody do modulů levým a pravým tlačítkem myši
CIBS umožňuje nastavením lokace (na vyžádání u supportu) přecházet do cílového a zároveň otevřené modulu s ponecháním nastavených filtrů nebo s nastavením Vašeho výchozího pohledu.

Jak přechod funguje?

Při nastavení práv supportem bude chování následující: při použití pravého tlačítka myši na tlačítko přechodu do jiného modulu se operátorovi cílový modul nastaví dle jeho výchozího pohledu (když byl modul otevřený i zavřený). Při kliknutí na odskok do jiného modulu levým tlačítkem myši bude v případě otevřeného cílového modulu ponecháno jeho nastavení tak, jak si operátor sám předtím v cílovém modulu nastavil.

Editace záznamu dvojím kliknutím myši
Při dvojím kliknutí na řádek (do 500 ms) se vyvolá svázaná akce, typicky editace záznamu. Není tedy nutné nejprve kliknout na daný řádek a použít akci na editaci záznamu, ale stačí 2x do 500 ms kliknout na potřebný řádek.

Multifunkční tlačítka
Jedná se o tlačítka, která mění svoji barvu podle množiny vybraných záznamů. Jsou možné následující dvě varianty:
 • vyfiltrováno několik záznamů - uživatel CIBSu přes vyhledávací kritéria vyfiltruje záznamy, multifunkční tlačítko bude mít červenou barvu a akce svazaná s daným tlačítkem se provede na všechny vyfiltrované záznamy:

Červená tlačitka pro vyfiltrované záznamy

 • vybráno (zaškrtnuto) několik záznamů - uživatel CIBSu označení několik záznamů v tabulce přes zelená kolečka, poté se změní barva multifunkčního tlačítka na zelenou barvu a akce svazaná s daným tlačítkem se provede pouze na vybrané (zaškrtnuté) záznamy:

Zelená tlačítka pro vybrané (zaškrtnuté) záznamy

Obě uvedené varianty lze zkombinovat, tzn. je možné nejdříve vyfiltrovat určité záznamy a poté na této skupině provést vlastní zaškrtnutí konkrétních záznamů, na kterých se provede požadovaná akce daného tlačítka. Při použití tlačítka v záhlaví tabulky se označí všechny záznamy.

Automatizace nabízených tlačítek
Systém CIBS si ukládá informace o četnosti použití tlačítek. Ze zdrojů této statistiky nabízí systém operátorům 5 nejčetněji používaných akcí. V modulech s méně než pěti tlačítky se zobrazují všechna tlačítka. V modulech s více než pěti tlačítky se ostatní tlačítka nacházejí pod nabídkou tlačítka výběr a nastavení akcí. V této nabídce operátor systému používá další méně četná tlačítka nebo provádí nastavení všech tlačítek - operátor si může sám zvolit seznam viditelných tlačítek. Aktuálně zobrazená akce u tlačítka znázorňuje její nastavení. Nabídka se automaticky skryje po vyjetí kurzoru po dobu 0,5 vteřiny.

Systém nabízí tyto možnosti nastavení (opakují se každým stisknutím akce):
 • automatický režim - Tato akce je v automatickém režimu. To znamená, že se tlačítka v tabulce zobrazují v závislosti na četnosti jejich používání. Kliknutím na tento symbol akci přepnete do stavu trvale viditelná.
 • viditelná akce - Tato akce je trvale viditelná (nezávisle na četnosti používání). Kliknutím na tento symbol akci přepnete do stavu trvale neviditelná - stále k ní ale budete mít přístup přes toto menu.
 • skrytí akce - Tato akce je trvale neviditelná (nezávisle na četnosti používání). Kliknutím na tento symbol akci přepnete do automatického režimu.

V tabulce může tedy dojít např. k těmto stavům:
 • zobrazeno výchozích 5 nejčetněji používaných tlačítek (ostatní řízeny automaticky automatický režim)
 • zobrazeno výchozích 5 nejčetněji používaných tlačítek + zobrazeny další tlačítka (přidány tlačítka nastavením viditelná akce + ostatní řízeny automaticky automatický režim, tzn. že skladba defaultním tlačítek se může měnit)
 • některá výchozí nejčetněji používaná tlačítka nahrazena jinými + zobrazeny další tlačítka (některá tlačítka řízena automaticky automatický režim změněna na skrytí akce + přidány tlačítka nastavením viditelná akce + ostatní řízeny automaticky automatický režim, tzn. že skladba výchozích tlačítek se může měnit)
 • zobrazen pouze vlastní seznam tlačítek libovolného počtu (všechna tlačítka mají nastavení viditelná akce nebo skrytí akce, tzn. že žádné tlačítko nemá akci řízenou automaticky automatický režim

Zápatí tabulky

Legenda
Některé tabulky disponují různým podbarvením řádků. Jejich význam je popsán v legendě pod tabulkou.
Příklad z modulu Zákazníci:
Legenda

Počty a celkové množství záznamů
Tabulka obsahuje určité množství zobrazených záznamů, reprezentující řádky v tabulce, kdy aktuální umístění a rozsah je znázorněno před lomítkem, celkový počet je znázorněn za lomítkem. Příklad: Číselný formát 16 - 30 / 4511 znamená, že se v tabulce zobrazuje patnáct záznamů, v tomto případě je zobrazen šestnáctý až třicátý záznam z čtyřtisícpětsetjedenácti.
počet řádků v tabulce

Celkový počet zobrazovaných záznamů lze přepínat mezi 15 a 30 záznamy znázorněným tlačítkem:
přepínání počtu řádků v tabulce

Pohyby v tabulce
V tabulce lze přecházet mezi záznamy.
počet řádků v tabulce
Zleva: přechod na začátek záznamů, přechod na dalších 15 (30) záznamů, přechod na předchozích 15 (30) záznamů.

Exporty dat
Každou tabulku a její vyfiltrovaný obsah je možné exportovat do formátu CSV a PDF (seznam sloupců je limitován šířkou listu v PDF souboru).
export do csv, pdf

Formulář

Formulář je objekt systému se zeleným podbarvením. V tomto objektu nelze editovat data, formulář slouží pro zobrazení či hledání informací. Formulář může obsahovat modulová tlačítka (např. karta zákazníka).
Flash prezentaci funkcionality formuláře naleznete ZDE .
Formulář

Záhlaví formuláře

Srolování formuláře do záhlaví
Systém podporuje srolování formuláře do záhlaví. Je k dispozici ovládací prvek pro rozlišení rozbaleného a srolovaného stavu. Stav prvku se ukládá do pohledů , tzn. s jakým nastavením ovládacích prvků opustíme modul, tak se zobrazí při příštím otevření modulu.
 • Ovládací prvek při rozbaleném stavu: Ovladácí prvky - akce zabalí objekt (tabulku, formulář, atd.) a skryje jeho obsah. Pokud jsou k objektu přiřazeny detailní objekty (detailní tabulky, fomuláře, atd.), tak se také skryjí.
 • Ovládací prvek při srolovaném stavu: Ovladácí prvky - akce rozbalí objekt (tabulku, formulář, atd.) a zobrazí jeho obsah. Pokud jsou k objektu přiřazeny detailní objekty (detailní tabulky, fomuláře, atd.), tak se zobrazí v závislosti na nastaveném stavu jejich zabalení.
 • Ovládací prvek při srolovaném stavu: Ovladácí prvky tabulky - prvek se týká pouze detailních objektů (detailní tabulky, fomuláře, atd.), kdy nelze měnit stav tohoto objektu, protože nadřízený objekt (např. hlavní tabulka modulu) je zabalený a proto je zabalený i tento objekt.

Aktualizace formuláře
Obsah některých formulářů je možné aktualizovat tlačítkem Aktualizace filtru. Tlačítko je použito např. na kartě zákazníka, ve formuláři "Detaily".

Obsah formuláře

Řazení ve výběrových polí
Pokud není definováno speciální řazení obsahu výběrových polí, je řazení prováděno abecedně A - Z (resp. 0 - 9).
výběrové pole

Zápatí formuláře

Zápatí formuláře obsahuje tlačítko OK pro provedení operace nad vyplněným formulářem a tlačítko HELP pro zobrazení nápovědy k danému formuláři. Dále může obsahovat specifická tlačítka týkající se daného formuláře.

Dialog

Dialogové okno slouží k zadávání a editaci dat a otevírá se vždy červeným nebo zeleným tlačítkem . Při zavření dialogu se neprovádí žádné načítání tabulky, ze které došlo k otevření dialogu.
Flash prezentaci funkcionality dialogu a bublin naleznete ZDE .

Formulář aktivace služby

Záhlaví dialogu

Srolování dialogů do záhlaví

Systém podporuje srolování dialogů do záhlaví. Je k dispozici ovládací prvek pro rozlišení rozbaleného a srolovaného stavu:
 • Ovládací prvek při rozbaleném stavu: Ovladácí prvky tabulky - akce zabalí dialog a skryje jeho obsah.
 • Ovládací prvek při srolovaném stavu: Ovladácí prvky tabulky - akce rozbalí dialog a zobrazí jeho obsah.

Ve srolovaném stavu je dialog částečně zprůhledněn a je možné si např. zobrazit informace nebo vykopírovat text, který by byl jinak pod tabulkou skrytý. Systém kontroluje, aby nedocházelo k provedení jiné akce, pokud je dialog otevřen. Při provedení nějaké akce se vyvolá reload a dojde k rozbalení dialogu (původně použitá akce se neprovede).

Srolovaný dialog

Obsah dialogu

Dialog obsahuje různé prvky, které se mohou navzájem ovlivňovat. Může dojít k:
 • omezení hodnot ostatních prvků (typicky obsah výběrového pole)
 • přednastavením hodnot (např. při aktivaci služby výběr hodnoty minimálního závazku přednastaví pole Sml.závazek do)
 • zobrazením nových prvků (např. při ukončení služby před vypršením smluvního závazku se po odeslání akce zobrazí zaškrtávátko "Potvrzení", který operátor musí potvrdit, že je operace skutečně chtěná)

Dialog obsahuje různé prvky, které mohou být typu:
 • Číslo Číslo - zadává se číselná hodnota. Variantami může být číslo jako takové nebo s formátováním pro měnu. Některé prvky jsou omezeny na celá čísla (např. definice slevové kampaně s procentuální hodnotou).
 • Datum Datum s prvkem kalendář pro otevření kalendáře - zadává se hodnota z kalendáře či ručním zadáním. V kalendáři se lze pohybovat šipkami po měsíci nebo po roce. Aktuální měsíc má bílé číslice na šedém podkladu, aktuální den má červenou číslici. Datum lze zapsat i ručně dle nápovědy v dialogu, která se zobrazí při najetí na postavení kurzoru na prázdné pole: Datum-help. Při zadávání není nutné zapisovat tečky, dvojtečky a mezery. Shodné chování platí i pro prvky Čas, Datum a čas.
 • Text Text - zadává se libovolný obsah.
 • Výběr výběr s prvkem výběr pro ovládání - zadává se hodnota z nabízených možností. V některých případech může být obsah definovaný dle požadavku CIBS partnera.
 • Zaškrtávátko Zaškrtávátko - označuje, zda má daná podmínka platit či nikoli.

Nápověda
Každá oblast v dialogu může obsahuje tlačítko frame nápověda pro zobrazení nápovědy k dané oblasti. Tlačítko se zobrazuje, pokud je nápověda k dispozici.

Kontroly
V dialogovém okně kontroluje správnost vkládaných hodnot validátor, který v případě špatného formátu či nezadání povinné informace (označené * ) nepovolí dialog odeslat (tzn. že operátorovi zůstane zobrazený a předvyplněný obsah dialogu) a detailně upozorní na chyby. O jaký druh chyby se jedná a jak ji opravit lze zjistit najetím kurzoru myši na odkaz chyby (!!!), ke které se vypíše kurzorová nápověda nebo je přímo vypsaná v dialogu.

Validátor Validátor

Dále je možné k dialogu přidat potvrzování provedení dialogu, např.:
Potvrzování provedení dialogu

Řazení ve výběrových polí
Pokud není definováno speciální řazení obsahu výběrových polí, je řazení prováděno abecedně A - Z (resp. 0 - 9).
výběrové pole

Zápatí dialogu

Zápatí dialogu obsahuje tlačítko OK pro provedení operace dle vyplněného dialogu, tlačítko HELP pro zobrazení nápovědy k danému dialogu a tlačítko ZRUŠIT pro zavření dialogu bez provedení akce v systému.

Hlášení systému

Hlášky jsou zobrazeny vždy relativně k oknu (nikoliv ke stránce/dokumentu) v pravém horním rohu, tj. při odrolované stránce je hláška vždy vidět. Hlášky se zobrazují v určitém intervalu, pro skrytí lze kliknout dovnitř hlášky.

Systém disponuje těmito typy hlášek:
 • Informace - modré podbarvení hlášek (informativní charakter, např. nevyplněné povinné filtry)
  info
 • Potvrzení - zelené podbarvení hlášek (úspěšné provedení akce)
  ok
 • Varování - oranžové podbarvení hlášek (varování, např. o chybných vstupních datech nebo nepovolení akce dle práv)
  warn
 • Chyba - červené podbarvení hlášek (neúspěšné provedení akce, např. z důvodu zajištění konzistence dat)
  critical

Zápatí systémového okna

V této části se nacházejí doplňkové informace jako přihlášený operátor, verzi systému, datum generování stránky, dobu zpracování akce, odkaz na manuál a odkaz na výrobce systém CIBS.
Informace o operátorovi, verzi a času generování je potřeba předávat supportu při nahlašování chyb systému. Flash prezentaci funkcionality zápatí naleznete ZDE .

Zápatí systémového okna

Přihlášený operátor

Zobrazuje příjmení a jméno přihlášeného operátora do systému CIBS. Tento údaj je potřeba předávat supportu při nahlašování chyb systému.

Verze systému

Zobrazuje informaci o verzi systému (termíny verzí naleznete ZDE ). Za názvem verze je číselné označení serveru (1 nebo 2), ke kterému jste právě přihlášeni (vždy budete na serveru, který je méně vytížený). Tento údaj je potřeba předávat supportu při nahlašování chyb systému (na jaké verzi došlo k chybě) nebo při telefonických konzultacích, kde chcete probrat nějakou záležitost.

Datum a čas generování stránky

Zobrazuje informaci, kdy byla stránka vygenerována. Slouží zejména pro účely identifikace problému ze strany supportu. Tento údaj je potřeba předávat supportu při nahlašování chyb systému.

Doba zpracování akce

Zobrazuje informaci, jak dlouho trvalo, než se provedlo načtení dané stránky (např. načtení modulu Zákazníci ). Doba zpracování se nemění, pokud se k řádku načítají dodatečné informace (hint). Slouží zejména pro účely ověření rychlosti provedení různých akcí v systému. Tento údaj je potřeba předávat supportu při nahlašování problému s rychlostí systému (+ popis operace, která danou rychlost způsobila).

Ve většině případů se při jakémkoliv reloadu jak normálně (znovunačítání obsahu) tak i ajaxem (mění obsah stránek bez nutnosti jejich znovunačítání) tento údaj aktualizuje. Kromě:
 • Pokud se jedná o ajaxový požadavek vyvolaný psaním ve filter-popup-listu filter-popup-list, hodnota se ignoruje.
 • Pokud se jedná o dynamické načítání dat do tabulek, časy se sčítají.

Odkaz na manuál

Umožňuje přejít pouze přihlášených operátorům do sekce nápovědy, kde naleznete např. informace o novinkách systému, základní informace o platformě, popis prostředí, informace jak provést v systému požadovaný úkol a referenční popis jednotlivých modulů. Dokumentaci průběžně aktualizujeme, doporučujeme se vždy do dokumentace podívat před vznesením požadavku typu "konzultace" na support.

Kontakt na výrobce systému

Umožňuje zobrazit konktatní údaje o výrobci systému.

Boční panel

Ve spodní části panelu je k dispozici nastavení uživatelského rozhraní. Nastavením lze ovlivnit:

 • Barevné schéma - Kromě výchozího barevného schématu existují další mezi kterými je možné se přepínat.
 • Boční panel - Kromě výchozího vysouvání bočního panelu je možné panel nastavit jako trvale zasunutý nebo trvale vysunutý.

Ukázka zasunutého bočního panelu
4.3.2-ZasunuteBocniMenu.jpg

Ukázka vysunutého bočního panelu
4.3.1-VysunuteBocniMenu.jpg

 • Barevné označení typů údajů - Kromě výchozího barevného pruhu na levé straně formuláře nebo řádku tabulky je možné nastavit obarvení celého formuláře nebo řádku tabulky.

Ukázka obarvení pouze pruhem po levé straně
4.3.2-ObarveniZacatkuRadku.jpg

Ukázka obarvení celého řádku
4.3.1-ObarveniCelychRadku.jpg

Odkazované články

Topic revision: r16 - 11 Jan 2023, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback