MANGO  Print 

1. Cíl  MANGO  Print 

 MANGO  Print  je soubor nástrojů a služeb, který Vám zajistí všechny běžné prováděné úkony pro správu a billing zakázek v oblasti poskytování polygrafických služeb. Cílem projektu je umožnit koncovému zákazníkovi prostřednictvím webového rozhraní správu podkladů pro tisk, objednávek, poptávek a nabídek produktů. Na druhé straně Vám umožní komplexní správu zákazníků a jejich zakázek, billing zakázek vč. výstupů pro účetnictví a vlastní řízení výroby, Projekt zajišťuje především následující činnosti:
 • příprava objednávek včetně grafických podkladů koncovým zákazníkem
 • odeslání a sledování stavu objednávek koncovým zákazníkem
 • komunikace se zákazníkem prostřednictvím emailů
 • evidence zákazníků a jejich objednávek
 • správu portfolia produktů včetně cen, termínů a způsobů dopravy
 • řízení výroby a sběr dat
 • věrnostní systém
 • zpracování plateb zákazníků včetně on-line plateb kartou
 • generování a expedice daňových dokladů
 • příprava podkladů pro účetnictví


2. Popis  MANGO  Print 

 MANGO  Print  je realizovaný na  MANGO  platformě, Všichni uživatelé přistupují do  MANGO  pomocí prohlížeče www přes protokol HTTP a zabezpečený protokol HTTPS na základě elektronického certifikátu, svého přihlašovacího jména a hesla. Platforma  MANGO  má k dispozici několik rozhraní.  MANGO  Print  využívá:
 • administrační rozhraní - Opcare - pro přístup operátorů provozovatele systému
 • zákaznické rozhraní - Selfcare - pro přístup koncových zákazníků (anonymních, registrovaných)

2.1. Pojmy

2.1.1. Obecné pojmy Mango

CP Mango zákazník - vlastník licence Mango dle licenční smlouvy nebo pronájemce Manga
CT obchodní lokace - datový prostor v Mango zpravidla odpovídající obchodnímu subjektu Mango zákazníka s příslušným nastavením
Mango ISP informační systém Mango
Mango Print systém “web to print“ využívající platformu Mango
Support podpora, kterou pro CP zajišťuje dodavatel Mango
Zákazník koncový zákazník CP evidovaný v Mango
Provozovatel vlastník licence Mango
Selfcare zákaznické rozhraní Mango
Opcare operátorské rozhraní Mango
Třída kategorie, která pomocí množiny parametrů rámcově definuje službu nebo produkt2.1.2. Pojmy  MANGO  Print 

Definice produktu provozovatelem definovaný produkt, který je nabízen zákazníkovi v selfcare
Produkt produkt objednaný zákazníkem
Proces výrobní proces - v polygrafii například tiskový arch nebo dílčí úkon, který musí být proveden v rámci výroby
Subproces výrobní subproces - proces závislý na dokončení jiného procesu - v polygrafii například část tiskového archu
Objednávka požadavek na dodání jednoho nebo více produktů (dle konfigurace systému)
Produkt k realizaci produkt, který je zákazníkem objednán, jehož výroba ještě nezapočala, je ve stavu Nahlášeno nebo nemá žádné procesy přiřazeny
Produkt v realizaci produkt, jehož výroba již započala, má vazbu na proces a minimálně jeden proces je ve stavu Probíhá
Zdroj výrobní technologie, pracovník, kooperace (specifický typ zdroje)
Terminál počítač umístěný v prostoru výroby určený primárně pro sběr dat
Dispečink místo, kde se provádí zařazování produktů z objednávek do výrobních celků, výrobním celkům se přiřazují zdroje i materiál a plánuje se pořadí jejich výroby
Výroba místo, kde se uskutečňují výrobní procesy, zaznamenávají se reálné časy potřebné na jejich zpracování a zaznamenává se reálná spotřeba materiálu, zhotovují se objednané produkty
Expedice místo, kde se vyrobené produkty balí a expedují na adresy uvedené v objednávkách
EAN čárový kód využívaný při číselném označování objednávek, produktů a výrobních procesů

3. Implementace  MANGO 

Implementace je proces, během kterého je celý systém na základě předem dohodnutého plánu předán k užívání. Implementaci je třeba nejen z naší, ale i z vaší strany věnovat maximální pozornost, protože jen tak lze předejít případným budoucím komplikacím.

arrowbright Více info: Implementace  MANGO 

3.1 Vytvoření nové lokace

Dokumentace určena pro support jako podrobný návod implementace nového W2P partnera.

arrowbright Více info: Vytvoření nové lokace


4. Selfcare

SelfCare představuje zákaznické rozhraní, které se může lišit v závislosti na jeho užití a to jak funkcionalitou tak vzhledem. Podrobný popis SelfCare určeného pro segment ISP (Internet Service Provider) naleznete v referenční dokumentaci SelfCare. Naproti tomu SelfCare určený pro segment W2P (Web To Print) je podrobně popsán v kapitole Podrobný popis krok za krokem. Než se pustíte do podrobného popisu jednotlivých částí je nutno zmínit, že SelfCare lze přizpůsobit individuálním potřebám a to jak po grafické tak funkční stránce.


4.1 Podrobný popis krok za krokem

arrowbright Více info: Podrobný popis krok za krokem

4.2 Tvorba objednávek koncovým zákazníkem

Dokumentace popisuje celý proces tvorby objednávky zákazníkem.

arrowbright Více info: Tvorba objednávek koncovým zákazníkem

5. Opcare

Opcare představuje operátorské rozhraní do kterého zákazník nemá přístup. V tomto rozhraní budete řešit kompletní správu shopu. Podrobněji v následujících podkapitolách.

5.1. Práce se zákazníky (vytvoření, skupiny)

V dokumentaci naleznete informace týkající se běžné práce se zákazníkem. Informace týkající se nastavení zákazníka naleznete v dokumentaci Nastavení systému - Zákazníci.

arrowbright Více info: Práce se zákazníky (vytvoření, skupiny)

5.2. Operátoři (uživatelé systému)

Operátorské účty jsou nutné pro přístup do Opcare části systému CIBS. Operátory si můžete spravovat v modulu Referenční popis modulu Administrátoři]] pak najdete postupy, jak s modulem pracovat. Po dohodě můžeme nadefinovat i další operátory a přidělit jim příslušná práva. S právy lze pracovat ve dvou úrovních, operátorům je můžete přidávat samostatně nebo použít tzv. roli, která představuje skupinu práv vztažených např. k modulu.

arrowbright Více info: Operátoři (uživatelé systému)

5.2.1 Práva, role s ohledem na operátory a jejich specifické činnosti

Každý zaměstnanec vykonává svou specifickou činnost. Účetní má na starosti doklady, platby. Obchoďák zase nabídky, objednávky. Výrobák zajistí vyhotovení zásilky, případně expedici atd.. V této dokumentaci naleznete seznam operátorů, které budete mít vytvořeny během implementace a jejich omezení práv, rolí s ohledem na činnosti, které jsou pro ně specifické.

arrowbright Více info: Práva, role s ohledem na operátory a jejich specifické činnosti

5.3. Zpracování poptávek, nabídek, objednávek provozovatelem

V dokumentaci naleznete postup jak zpracovávat poptávky, nabídky a objednávky provozovatelem.

arrowbright Více info: Zpracování poptávek, nabídek, objednávek provozovatelem

5.4. Šablony dokumentů

Všechny výstupy z CIBS, tištěné i elektronické dokumenty a emaily (zvlášť předmět a zvlášť tělo) jsou formátované pomocí šablon. Šablony si můžete připravit a spravovat sami v modulu mod_submenu_templates ŠABLONY
Pro některé typy dokumentů můžete mít i více šablon, které pak vybíráte před expedicí. Některé šablony musí mít jednoznačný nebo i systémem daný název, především se jedná o šablony, které CIBS využívá pro akce, které jsou prováděné automaticky dle nastavení.

arrowbright Více info: Šablony dokumentů

5.5. Billing - způsoby úhrady

Zajímá Vás jakými způsoby může zákazník uhradit své mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
? Tato kapitola má za cíl představit jednotlivé způsoby úhrady, vysvětlit k čemu slouží, kdy a jak je vhodné jejich použítí.

arrowbright Více info: Billing - způsoby úhrady

5.5.1 Doklady, platby, uzávěrky, návaznosti na účto

V této části naleznete informace nutné k práci s doklady, platbami, jejich následnými návaznostmi na účetní uzávěrky a účetnictví obecně.

arrowbright Více info: Doklady, platby, uzávěrky, návaznosti na účto

5.6 Produkty

Produkt v CIBS představuje výrobek specifikovaný množinou parametrů, které určují jeho vlastnosti. Dalším jeho atributem jsou cena, termín a způsob dodání. Základem pro definici produktu je třída produktu a její parametry. Tyto jsou definovány na úrovni supportu přímo v databázi. Produkty může operátor nastavit v modulu mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
. Expedice produktů je uvedena v samostatném článku Expedice produktů.

arrowbright Více info: Produkty

5.6.1 Skupiny produktů/služeb

V modulu mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
můžete definovat skupiny do nichž pak máte možnost zařazovat produkty a tím je členit. V případě definice termínů dodání je např. podmínkou mít skupiny typu termíny dopravy (Tuto skupinu nelze nastavit do neaktivního stavu, pokud je skupina přiřazena k produktu. Nejprve je nutné provést přenastavení skupin.). Pomocí skupin pak můžete filtrovat ve všech modulech pracující s produkty/službami. Podrobný popis modulu naleznete v referenční dokumentaci. Ukázky vytvoření skupin pak v dokumentaci Skupiny produktů/služeb.

arrowbright Více info: Skupiny produktů/služeb

5.6.2 Kategorie

Význam kategorií je především v členění a zobrazení produktů v Selfcare. Zcela jistě nebudete chtít všechny produkty na product boardu zobrazovat v jedné kupě. Záložka kategorie Vám umožní správu na kategoriemi, které můžete libovolně přidávat, editovat, smazat. Detailní popis této záložky, případně celého modulu v němž se záložka nachází naleznete v referenční dokumentaci modulu 'Produktů/služeb'.

arrowbright Více info: Kategorie produktů

5.7 Doprava

V dokumentaci naleznete informace jak nastavit vše okolo dopravy.

arrowbright Více info: Doprava

5.8 Unicredit bodový-finanční

Zajímá Vás co je to uniCredit, jak se s ním pracuje a jaké Vám přináší možnosti? Všechny tyto informace nalaznete v dokumentaci "UniCredit bodový-finanční".

arrowbright Více info: Unicredit bodový-finanční

5.8.1 Věrnostní systém

Pro marketingové účely lze využít věrnostní systém. Na základě zrealizovaných a uhrazených objednávek může zákazník získávat předem definovaný počet bodů pro konkrétní produkt. Za body si pak může formou slevy objednávat další produkty, které jsou pro možnost uplatnění bodů nakonfigurovány. Body může také převádět na jiného zákazníka. Dále je možné i nastavit odměnu za doporučení nového zákazníka. Pokud nový zákazník uvede při registraci kód doporučení, obdrží doporučující i doporučený zákazník po objednání a zaplacení prvního produktu předem definovaný počet bodů.

arrowbright Více info: Věrnostní systém

5.9. Odesílání systémových emailů

 MANGO  na základě předem definovaných akcí může odesílat notifikační emaily. Ty mohou být odesílány jak provozovateli, tak zákazníkům pomocí šablon, které si můžete libovolně měnit. (arrowbright Více info: Šablony dokumentů).

arrowbright Více info: Odesílání systémových emailů

5.10 Grafické šablony a obrázky

Během objednávání v Selfcare - detailu produktu může zákazník jako jeden ze způsobů grafických podkladů zvolit grafickou šablonu, kterou mu připravíte v modulu mod_submenu_graphics SPRÁVA GRAFIKY
. Výběrem grafické šablony vstoupí do grafického editoru printUI ve kterém může Vámi připravenou šablonu upravovat. Do šablony může rovněž přidávat obrázky, které mu můžete připravit opět v modulu "Správa grafiky". V následující dokumentaci naleznete popisy akcí pomocí kterých můžete zákazníkům nahrát grafické šablony a obrázky.

arrowbright Více info: Grafické šablony a obrázky

6. Nastavení systému

6.1. Zákazníci

V dokumentaci naleznete informace týkající se nastavení zákazníka. Informace týkající se běžné práce se zákazníkem naleznete v dokumentaci Opcare - Zákazníci.

arrowbright Více info: Zákazníci

6.2. Pokladny a účty

Finanční operace jsou v  MANGO  realizované pomocí pokladen a účtů. Operátor lokace může v modulu mod_submenu_payments PLATBY
nadefinovat jejich libovolný počet. Pro běžné lokace je vhodné nadefinovat hotovostní pokladnu, účet a zápočtovou pokladnu.

arrowbright Více info: Pokladny a účty

6.3 Kalkulace - výpočty cen produktů

V dokumentaci naleznete informace kde a jakým způsobem nastavit ceny produktů, dále pak jak fungují výpočty těchto cen.

arrowbright Více info: Kalkulace - výpočty cen produktů

6.4 Dopravci - expedice produktů

Modul mod_submenu_transport EXPEDICE PRODUKTŮ
slouží k expedování zásilek nebo definování jednotlivých způsobů dopravy (záložka 'Ceník'). Použít můžete např. odběr na provozovně (osobní odběr) nebo dopravce. Seznam dopravců, které máte k dispozici je definovaný supportem. Máte-li zájem o přidání nového, je nutné support kontaktovat. Předání zásilky je možné provést pomocí tištěných dokumentů nebo elektronicky pomocí WSDL rozhraní. Modul je návazným k modulu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
kde provedete dokončení objednávky pomocí akce 'Dokončení celé objednávky'. Pokud je u produktu nastavena expedice, nedochází k jeho dokončení, ale produkt přejde do stavu expedice. Nastavení expedice se provádí prostřednictvím akce 'Vytvořit produkt/službu' případně 'Změnit produkt/službu' v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.

arrowbright Více info: Dopravci - expedice produktů

6.5 Termíny dodání

Potřebujete pro své produkty nastavit harmonogram jejich dodání, přesně specifikovat dodací lhůty per mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
a k nim příslušné ceny či dostupné dopravce? Následující informace jsou zaměřeny na praktické nastavení a správu termínů obecně. Podrobný popis jednotlivých tabulek, sloupců, filtrů naleznete v referenční dokumentaci.

arrowbright Více info: Termíny dodání

6.6. ERP – automatizace výrobních procesů

Po objednání přechází produkt do výrobního procesu.  MANGO  umožňuje dle konfigurace celý výrobní proces naplánovat, produkt předat do výroby, výrobní proces poté sledovat a po dokončení výroby předat produkt k expedici. V rámci celého výrobního procesu  MANGO  umožňuje sledovat plánovanou i skutečnou spotřebu materiálu a využití zdrojů typu člověk, stroj a kooperace.

arrowbright Více info: ERP – automatizace výrobních procesů

6.7. PitStop server pro preflight grafiky

Systém pro polygrafii obsahuje zabudovaný preflight procesor Enfocus PitStop server pro kontrolu a případnou opravu grafických dat. To pro Vás znamená méně práce s tiskovými daty zakázky objednané online. V závislosti na Vaší licenci je možné data pouze kontrolovat nebo kontrolovat i opravovat. K dispozici jsou profily volně odvozené ze standardů PDF/X-1a a PDF/X-4. Sami si zvolíte jaké budete používat v závislosti na schopnostech Vaší technologie.

arrowbright Více info: PitStop server pro preflight grafiky

6.8. Obecné funkcionality

V této dokumentaci naleznete obecné funkcionality jako je např. sdílení přes sociální sítě (facebook), které svou povahou není možné zařadit do jednotlivých kapitol.

arrowbright Více info: Obecné funkcionality

7. Rejstřík vložených článků

ČlánekSorted ascending Aktualizováno
Billing - způsoby úhrady 04.09.2019
Doklady, platby, uzávěrky, návaznosti na účto 04.09.2019
Doprava 04.09.2019
Dopravci - expedice produktů 04.09.2019
ERP – automatizace výrobních procesů 04.09.2019
Grafické šablony a obrázky 04.09.2019
Implementace  MANGO  04.09.2019
Interní postupy supportu při řešení problémů Mango Print 04.09.2019
Kalkulace - výpočty cen produktů 21.10.2021
Kategorie produktů 04.09.2019
Obecné funkcionality 04.09.2019
Obecné pojmy Mango 04.09.2019
Odesílání systémových emailů 04.09.2019
Operátoři (uživatelé systému) 04.09.2019
PitStop server pro preflight grafiky 04.09.2019
Podrobný popis krok za krokem 04.09.2019
Pokladny a účty 04.09.2019
Práce se zákazníky (vytvoření, skupiny) 04.09.2019
Práva, role s ohledem na operátory a jejich specifické činnosti 04.09.2019
Produkty 04.09.2019
Skupiny produktů/služeb 04.09.2019
Šablony dokumentů 04.09.2019
Termíny dodání 04.09.2019
Tvorba objednávek koncovým zákazníkem 04.09.2019
Unicredit bodový-finanční 04.09.2019
Věrnostní systém 15.02.2021
Vytvoření nové lokace 17.10.2019
Zákazníci 04.09.2019
Zpracování poptávek, nabídek, objednávek provozovatelem 04.09.2019

arrowbup Zpět na obsah:  MANGO  Print 

Interní postupy supportu při řešení problémů Mango Print

V této dokumentaci naleznete interní postupy, které pomohou zvládnout problémy spojené s Mango Print.

arrowbright Více info: Interní postupy supportu při řešení problémů Mango Print


Topic revision: r8 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback