Referenční popis modulu Wizard

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
Název modulu WIZARD
Popis modulu Wizard zákazník-jednotka-služby

Obsah:

Význam modulu

Wizard umožňuje jednoduchou a logickou práci nad databází zákazníků, jednotek a služeb. Automaticky nabízí povolené vazby a kontroluje jejich správnost. Pomocí aplikace Wizard lze tedy zadávat požadavky zákazníků nad změnami služeb i zadávat případné poruchy ev. požadavky na další úkoly (vyzvednutí zařízení u zákazníka apod.). Wizard následně automaticky vytvoří tzv. servisní procesy, pomocí kterých zajistí realizaci zákaznických požadavků včetně zpětné informace do systému, že požadavek byl realizován. Pomocí aplikace Wizard dochází k plánování úkolů na určité termíny a jejich případnému sjednávání s klienty, pokud je nutná jejich osobní přítomnost. Všechny průběžné informace o stavu daného požadavku jsou v CIBS k dispozici.

Základní obrazovka, dle CIBS partnera se může lišit její obsah (data, funkce): Defaultní zobrazení modulu

Záložka záložka WIZARD - záložka WIZARD

Akční tlačítka

Akční tlačítka na pravé straně ve svislé poloze slouží pro přechod do jiného modulu. Akční tlačítka dole ve vodorovné poloze slouží pro otevření formulářů pro další práci se zákazníkem (služby, poruchy, stěhování, platby aj.)
TIP V případě přeskoku do modulu Procesy lze nastavit filtr Průběh procesu v cílovém modulu. Jedná se o nastavení MAINTENANCE.EVENT.WIZARD_UDS.STATEFILTER.

Stavy technologií jsou znázorněny grafickými symboly, jejich význam je následující:
 • unit_technology_state_X nedostupná
 • unit_technology_state_D k dispozici, odpojená
 • unit_technology_state_E k dispozici, povolená
 • unit_technology_state_S zapojená

Nejčastější postupy při práci s modulem 'Wizard':

a) Založení nového zákazníka do nové bytové jednotky a následná aktivace služby

Nejdříve je potřeba založit novou jednotku, to se provede pomocí tlačítka "Nový" v pravé časti modulu "Wizard" nazvané "Vyhledání jednotky". Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí průvodce na založení nové bytové jednotky. Průvodce se skládá z následujících třech dialogů: "Základní údaje", "Adresa jednotky" a "Parametry jednotky".

Průvodce na založení nové bytové jednotky

Obsah uvedených dialogů se může lišit podle nastavení jednotlivých lokací, Úvodní dialog "Základní údaje" slouží k nadefinování základních údajů k jednotce. Druhý dialog "Adresa jednotky" umožňuje k jednotce zadat adresu dle registru UIR. Poslední třetí dialog slouží k nadefinování parametrů jednotky, jako je například dostupnost jednotlivých technologií, které jsou u dané jednotky k dispozici.

Tlačítko pro založení nového zákazníka

Po založení nové bytové jednotky se nám automaticky tato jednotka předvyplní do právé časti modulu "Wizard", a proto se nám zároveň zpřístupní i tlačítko pro založení nového zákazníka. Po stisku tohoto tlačítka se otevře průvodce, který se skládá z následujících šesti dialogů: "Osobní údaje", "Přihlašovací a kontaktní údaje", "Platební údaje", "Adresy", "Detail" a "Poznámky".

Průvodce na založení nového zákazníka

Obsah jednotlivých dialogů se opět může lišit podle nastavení dané lokace. Každý z uvedených dialogů má ale ve své spodní časti pole, v kterém se zobrazují případní nalezení duplicitní zákazníci. Kontrola duplicity se provádí na údaje Jméno, Příjmení, Typ zákazníka, telefon, číslo účtu a SIPO. Ve Wizardu (oproti modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
) se navíc provádí kontrola na duplicitu IČO. Dvojklikem, na některého takto nalezeného zákazníka, dojde k okamžitému přerušení průvodce na založení nového zákazníka a vybraný zákazník se zobrazí v levé časti modulu "Wizard", kde s ním lze dále pracovat, tj. nahlásit poruchu či provést některou operace se službami (aktivace, zrušení, zablokování, odblokování).

Máme-li tedy v levé časti vybraného zákazníka a v pravé časti vybranou bytovou jednotku, tak můžeme vykonat operace nad službami tohoto zakazníka na dané jednotce. K tomu nám poslouží tlačítko Tlačítko. Po jeho stisknutí se zobrazí dialog se zobrazením aktuálních služeb, které má daný zákazník na vybrané jednotce.

Aktivace služby pro vybraného zákazníka a jednotku

Pro aktivaci služby stiskneme tlačítko "Aktivovat" Tlačítko. Poté se již otevře vlastní dialog na aktivaci služby na námi zvolené jednotce.

Dialog na aktivaci služby

Dialog se potvrzuje tlačítkem "OK", ale aktivace služby se ihned nevykonná !! Pouze dojde k jejímu naplánování. Opětovným stisknutím tlačítka "Aktivovat" můžeme na stejné jednotce pro vybraného zákazníka naplánovat i několik aktivací služeb najednou. Samozřejmě tímto způsobem můžeme také provést i ostatn akce, tj. např. ukončení, blokování a odblokování či převod služby. Až vlastním stisknutím tlačítka "HOTOVO" se námi naplánované akce skutečně provedou. Na druhoustranu stisknutím tlačítka "Zpět" se můžeme vrátít na původní nastavení zákazníka, takže všechny námi naplánované akce se službami budou zapomenuty a tím pádem se samozřejmě ani neprovedou.

Aktivace několika služeb najednou

b) Založení nového zákazníka do již existující bytové jednotky

V tomto případě se postupuje obdobně jako v předchozím bodě, až na to, že se přeskočí úvodní krok na založení nové jednotky. Místo toho se přímo použijí filtry "Oblast:", "Obec:", "Ulice:" nebo "Číslo" ve framu "Vyhledání jednotky" k nalezení požadované již existující bytové jednotky zákazníka. Konkrétní bytovou jednotku vybereme dvojklikem ze seznamu nalezených jednotek, které jsou zobrazeny v poli "Jednotky na adrese". Tlačítko "Nový" v levé části modulu "Wizard" pro založení nového zákazníka se nám totiž zpřístupní pouze, když budeme mít vybranou konkrétní jednotku zákazníka v pravé časti.

Vyhledání existující jednotky

c) Úpravy služeb zákazníka

Úpravy služeb zákazníka nalezneme opět pod tlačítkem Tlačítko. Pro úpravu konkrétní služby použijeme tlačítko Tlačítko změny služby. Samotné úpravy služby pak probíhají v komplexním formuláři pro změnu parametrů služby:

Změna služby

U služeb je možné kromě základních parametrů služby také obsluhovat balíčky služeb, přidat další podslužby, upravovat minimálnú závazek, případně upravit nebo přidat slevové kampaně atp.

Pokud potřebujete např. zpětně nastavit službě billing plán, nastavíte pole „Platno od“ a vyberete požadovanou hodnotu z pole Billing plán.

Při změně složení návazných služeb koncovým zákazníkem (např. přes SetTopBox) nebo při změně kmenové služby se negenerují pokuty v době platnosti smluvního závazku.

Operace s balíčky

Pokud chcete ke službě přidat další balíček, vyberete ho např. ze seznamu „Návazné přidané služby“ a označíte jej k aktivaci. Ostatní pole necháte (případně) beze změny a potvrdíte.

Nastavení minimálního závazku

V případě povolení (nastavuje obvykle administrátor), můžete při editaci služby provést změnu/nastavení minimálního závazku. Jsou povoleny tyto možnosti:
 • Lze nastavit datum pouze vyšší než je aktuální závazek. V případě zadání nižšího datumu minimálního závazku je hlášeno "Datum musí být od dd.mm.rrrr".
 • Lze nastavit datum od aktuálního dne výše (pokud původní služba nemá nastaven minimální závazek)
 • Lze vybrat z voleb možných závazků v seznamu "Minimální závazek" (volba se zobrazuje pouze pokud je povoleno v definici služby, tzn. u definice služby není v poli "Volba minimálního závazku" uvedeno: není možný). V případě zadání nižšího datumu minimálního závazku je hlášeno "Datum musí být od dd.mm.rrrr".

Pozn.: Do závislých služeb se smluvní závazek vůbec nepřebírá, kromě situace, kdy se aplikuje sleva s podmínkou Uzavření smlouvy na dobu určitou.

Úprava nebo přidání slevových kampaní

V případě povolení (nastavuje administrátor), můžete při editaci služby provést změnu/přidání slevové kampaně.

Pokud již u služby je přiřazena nějaká slevová kampaň, nebo více slevových kampaní, pak se tyto zobrazí očíslované v sekci “Slevové kampaně”. Zde máte možnost buď upravit parametry každé kampaně, nebo můžete pomocí list boxu u poslední sekce “Slevová kampaň N” přidat novou kampaň. Pokud chcete předčasně nebo manuálně ukončit stávající kampaň k určitému datu, vložíte k dané kampani (nebo upravíte) požadovaný datum v poli “Konec kampaně” (viz. obrázek). Ostatní pole necháte případně beze změny a potvrdíte.

"Změna služby na jinou"

Chování je stejné jako akce transfer_service "Změna služby na jinou" na kartě zákazníka.

d) Výpověď zákazníka z některých služeb či všech služeb

V modulu "Wizard" si musíme opět nejdříve najít požadovaného zákazníka a jeho bytovou jednotku. Poté stiskneme tlačítko Tlačítko. K ukončení všech služeb zákazníka na vybrané jednotce následně použijeme tlačítko Tlačítko na zrušení všech služeb. Pokud chceme ukončit pouze některé služby zákazníka, tak k tomu použijeme tlačítko Tlačítko ukončení služby. které je vždy za jménem příslušné služby, jenž chceme ukončit.

Ukončení konkrétní služby zákazníka

Opět platí, že si můžeme takto najednou naplánovat několik akcí se službami a až stisknutím tlačítka "HOTOVO" je potvrdíme. Tlačítko "Zpět", případně během plánování uvedených akcí, nám umožní se vrátit k aktuálnímu stavu služeb zákazníka.

e) Zákazník s více bytovými jednotkami

Zákazník s více bytovými jednotkami se pozná podle toho, že v poli "Vyhledání jednotky" v pravé části modulu "Wizard" se mu zobrazí několik záznamů o bytových jednotkách. Dvojklikem je potřeba vybrat konkrétní jednotku, s kterou budeme dále pracovat z jedním výše popsaným způsobem ...

Zákazník s více bytovými jednotkamiVyhledání existující jednotky

stehovani.png "Stěhování"

Pokud při stěhování dojde k aktivaci služby na nové jednotce, tak je pak taková jednotka vidět v seznamu jednotek (formulář Vyhledání jednotky). Pokud se jedná jen o klasické stěhování, kdy se služba procesem (jeho dokončením) přenese z jedné jednotky na jinou, tak do okamžiku provedení procesu je služba na staré jednotce a od okamžiku dokončení procesu je služba zase jen na nové jednotce. Proto se v tomto případě nikdy nemohou nabízet obě jednotky ve formuláři Vyhledání jednotky. Při stěhování je možné nastavit změnu adresy u zákazníka, tak i na zařízeních (nabídnou se zařízení, na kterých jsou stěhované služby).

a) Stěhování zákazníka se všemi jeho službami do již založené bytové jednotky

Upozornění: Pro stěhování prostřednictvím wizardu v lokaci jenž nevyužívá procesy je nutné, aby měl operátor nastavené právo USER_SERVICES.MOVE
Upozornění: Při plánování procesů a úkolů se ukončení původní služby řídí požadovaným termínem stěhování, proto si dejte pozor, aby termín byl stejný jako u zapojení, jinak se může stát, že k odpojení dojde dřívě než k zapojení nové služby a zákazník může být nějakou dobu bez služeb.
Upozornění: Při stěhování kmenové služby se přestěhují i k ní navázané závislé služby.

Opět platí pravidlo, že pro operace se zákaznikem je nutné u některých služeb vybrat zákazníka v levé časti modulu "Wizard" a v pravé časti musíme mít zvolenou jeho bytovou jednotku, ze které jej chceme stěhovat. Poté stiskneme tlačítko Stěhovat, aby se nám zobrazil dialog na zvolení cílove jednotky na stěhování.

Dialog na zvolení cílove jednotky na stěhování

K vyhledání cílové jednotky použijeme příslušné filtry a konkrétní jednotku si vybereme dvojklikem z pole "Jednotky na adrese". Poté se již zobrazí dialog na vlastní stěhování. V jeho horní části máme nejdříve informaci o současné bytové jednotce zákazníka (tj. ze které zákazníka stěhujeme) a poté i informaci o cílové bytové jednotce (tj. do které budeme zákazníka budeme stěhovat).

Dialog na stěhování

Při stěhování máme několik možnosti:

 • můžeme ukončit službu zákazníka na jeho současné jednotce - tlačítko Tlačítko ukončení služby

  Ukončení služby

 • můžeme zablokovat službu zákazníka na jeho současné jednotce - tlačítko Tlačítko zablokování služb

  Zablokování služby

 • můžeme přestěhovat službu zákazníka z jeho součastné jednotky na námi vybranou cílovou jednotku - tlačítko Tlačítko stěhování služby

  Stěhování služby

 • můžeme aktivovat novou službu na cílové jednotce - tlačítko Založení nové služby

 • můžeme ukončit všechny jeho služby na současné jednotce - tlačítko Tlačítko na zrušení všech služeb

  Zrušení všech služeb

Znovu platí, že nejdříve akce naplánujeme a až s nimi budeme spokojeni, tak je potvrdíme tlačítek "HOTOVO". Tlačítka "Zpět" opět slouží na návrat na původní nastavení služeb zákazníka, takže všechny námi naplánované akce s jeho službami budou zapomenuty.

b) Stěhování zákazníka se všemi jeho službami do nové bytové jednotky

Postup je obdobný jako v předešlem bodě. Nejdříve musíme ale založit novou bytovou jednotku (tj. jednotku, kam budeme následně zákazníka stěhovat), poté si tohoto zákazníka vyfiltrujeme s jeho současnou bytovou jednotkou a poté již postupojeme podle přechozího bodu c).

Záložka "Předpisy úhrad"

Pokud má uživatel (Více info: Jak na správu uživatelů/operátorů systému) nastavené právo WIZARD_UDS_REIMBURSEMENT_REG, může v modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
pracovat se záložkou Předpisy úhrad. Tato záložka vychází z modulu
mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
a z akcí obsahuje pouze přechod do modulu
mod_submenu_cibs_documents EXPEDICE DOKUMENTŮ
. Některé filtry a sloupce zde nejsou k dispozici (nemají zde své opodstatnění). Záložka obsahuje data zákazníka, který je vybrán na záložce Wizard, v opačném případě je záložka prázdná.

arrowbright Více info: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

Speciality

Nabídka aktivace u neaktivního zákazníka

Pokud se v modulu WIZARD otevře neaktivní zákazník, systém zobrazí nabídku pro jeho zaktivnění. Rozhodnutí o provedení aktivace je na uživateli.

#AnchorCh1PrilozeniDokumentuKSP

Přiložení dokumentu k servisnímu procesu

Při zakládání servisního procesu je možné přiložit dokument, který bude možné později zobrazit/upravit/smazat (dle oprávnění).

Formulář Přílohy procesu:

Formulář Přílohy procesu

Pro vložení přílohy zvolte tlačítko Procházet a vyberte soubor. Poté stačí použít tlačítko HOTOVO a soubor se přiloží k vytvořenému servisnímu procesu. V případě potřeby načtení více příloh, zvolte po výběru přílohy ještě tlačítko Načíst přílohu. Tím se načte příloha k servisnímu procesu a můžete přiložit další přílohu.

Příloha bude připojena k servisnímu procesu:

Formulář Přílohy procesu - vložení souboru

Tlačítkem X za názvem souboru je možné přílohu odstranit.

S přiloženou přílohou je možné v modulu Procesy ZDE nebo v modulu Úkoly ZDE dále pracovat.

Nastavení účtování/neúčtování služeb, když jsou služby/produkty zablokovány/odblokovány #3537

Každé ze tříd služeb (viz modul Produkty a služby) lze určit, zda-li se má služba po zablokování účtovat nebo nikoliv. To je dáno konfigurací lokace v databázové tabulce config.SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX, kde hodnota 1 určuje, že se v dané lokaci účtují zablokované služby třídy XX. Za XX do názvu parametru se vkládá ID z services_class.ID (seznam tříd produktů a služeb). Defaultně pro is.cibs.cz nastaven parametr s hodnotou 1 (zablokované služby se účtují) pro všechny třídy. Po odblokování služby se obnoví cena pouze v případě, že parametr je nastaven na hodnotu 0 (tedy služba při zablokování byla ponížena na nulovou částku a je potřeba ji po odblokování obnovit). POZOR: nemění se částka služby (na katě zákazníka, v tabulce Produkty a služby nebo ve WIZARDu v seznamu služeb), jen v případě parametru s hodnotou 0 se změní částka předpisu, nic více. Pro změnu nastavení parametru kontaktujte support s odkazem na tento článek. Popis akcí zablokování/ukončení služby ZDE.

Evidence nálady zákazníka #5054

Údaj slouží zejména pro operátory Call Centra, který může díky této informaci přizpůsobit komunikaci se zákazníkem. Na kartě zákazníka a ve WIZARDu se povolením práva či option USER_MOODINESS zpřístupní funkcionalita pro evidenci a zobrazení nálady zákazníka. U této funkcionality si může CIBS partner definovat vlastní seznam nálad, jejich barvy a k nim i ikonky. V případě žádosti o nastavení Vaší lokace dodejte:

 • Nálada "", barva "#RRGGBB", tlačítko ".gif" o rozměrech 15x15 pixelů (jsou to velikostně tlačítka, jako jsou např. modul Zákazníci).
 • ...

Ve WIZARDu se před názvem pole "Jméno" vyskytuje tlačítko "Změnit náladu zákazníka", které se může vizuálně měnit dle konkrétní zvolené nálady. Každým kliknutím na toto tlačítko se střídá barva jména/názvu zákazníka, klikáte až do zvolení konkrétní nálady (seznam nálad se rotuje každým kliknutím). Při najetí kurzorem na jméno/název zákazníka se zobrazí nápověda, říkající stav nálady zákazníka, např.:
Evidence nálady.

Význam zvýrazněných názvů procesu

Pokud má operátor ve WIZARDu procesy, které mají červené písmo, znamená to, že operátor, kterému se takto zobrazí proces je v servisní skupině, která je přiřazena k úkolu.

Způsoby blokování služeb (přímo, procesem) #6869

Verzí 3.4.0 byla rozšířena funkcionalita Wizarda a v něm prováděného (od)blokování tak, že pokud systém při práci s Wizard dojde k tomu, že na konkrétní (od)blokování bude založen proces, neprovede příslušná (od)blokovací akce nic, jinak provede přímé (od)blokování (toto doposud podporováno nebylo). Může klidně díky tomu dojít k situaci, že v rámci jedné celkové akce Wizarda budou některé služby (od)blokovány přímo a na některé vznikne příslušný proces. Aby se v tom operátor lépe vyznal, systém vždy po přepočtu plánovaných procesů, bude-li na službě (od)blokovací akce, zobrazuje ve formuláři seznamu služeb červeně informaci, zda bude provedena od(blokace) PŘÍMO, nebo PROCESEM. Zároveň za názvem akce zobrazované na tomto místě pro (od)blokování byl zkrácen popis změny z "Zablokování služby" na "Zablokování" a z "Odblokování služby" na "Odblokování".

Konfigurace (pro support)

ZDE

Kontroly unikátnosti služeb na jednotce

Verzí 3.4.0 byla rozšířena funkcionalita Wizarda a v něm prováděných kontrol. Cílem je zajistit, aby zákazník měl na jednotce od každé třídy pouze jednu službu. V dialogu pro aktivaci služeb se proto zobrazuje varování: . Při kontrole se hledí i na skládání služeb, kdy se například vylučuje i dvojice tříd TriplePlay a Data, protože TriplePlay v sobě třídu Data obsahuje. Operátorovi se nabízí jen ty služby, které lze na dané jednotce pro daný datum aktivovat. Pokud se nenabízí při aktivaci nějaké služby, zkontrolujte, zda nedochází k výše zmíněné kolizi. Je možné, že nebylo zadáno správné datum aktivace služby a nějaká třída se termínově překrývá. Kontrola se provádí jen v lokacích s jednotkami a jen na třídách, které podporují UNIT_MANAGEMENT, kontrola lze vypnout nastavením lokace.

Akční tlačítka

Konfigurace (pro support)

ZDE

Nastavení automatického před vyplňování atributů při aktivaci služeb ve wizard CIT#7400

Při aktivaci služby je možné nastavit funkcionalitu automatického před vyplňování pro 2,3,4.. službu, která bude aktivovaná v rámci jedné aktivace (dokud se nestiskne tl. HOTOVO). Jednoduše řečeno, aktivujeme-li službu ve wizard a nedáme dokončit aktivaci prostřednictvím tl. HOTOVO, ale rovnou jdeme aktivovat další 2 službu, tak se u 2 aktivované služby automaticky před vyplní následující atributy dle nastavení 1 aktivované služby:

 • K zapojení nejdříve Od
 • K placení nejdříve Od
 • Billing plán
 • Pokud se zvolí BP např. SIPO a zadá se konkrétní hodnota Spojovací poštovní číslo tak i tato hodnota bude před vyplněna u aktivaci 2, 3… služby
 • Minimální závazek
 • Smluvní závazek do
 • Dealer
 • Datum sepsání smlouvy
 • Prodejní kanál

Aktivace první služby:
3.4.4 Form AktivaceSluzby.jpg

Nyní nepotvrdíme „Hotovo“, ale dáme aktivovat další službu.
3.4.4 Form AktivaceSluzby2.jpg

Na následujícím obrázku si můžeme všimnout, že došlo k automatickému před vyplnění atributů z první aktivované služby.
3.4.4 Form AktivaceSluzby3.jpg

Atributy jsou vyplněny vždy pouze dle první aktivované služby dokud neprovedeme závěrečnou aktivaci pomocí tlačítka „Hotovo“.
V případě, že na určité atributy např. "K placení nejdříve od" budou aplikovány restrikce, které nedovolí předvyplnění hodnoty z první aktivované služby bude vytvořena informující bublina ve které budou vypsány všechny atributy, které se nepovedlo před vyplnit.

Konfigurace (pro support)

ZDE

Možnosti práce s výchozím billing plánem zákazníka a s billing plánem služby

CIBS nabízí více možností práce s výchozím billing plánem zákazníka a s billing plánem služby.

 • V dialogu na přechod služby (karta zákazníka, WIZARD) je nad polem "Billing plán" informační pole "Billing plán původní služby" se zobrazením billing plánu z původní služby a pokud je u nové služby nastavený jiný, hodnota textu je červeně obarvena. Uživatel má vždy přehled, jaký billing plán byl u předchozí služby a bude upozorněn, kdyby docházelo ke změně.
 • V dialogu na přechod, změnu a aktivaci služby (karta zákazníka, WIZARD) je:
  • pod polem "Billing plán" informační pole "Výchozí billing plán zák." pro zobrazení výchozího billing plánu zákazníka a pokud je u nové služby nastavený jiný, hodnota textu je červeně obarvena. Pokud nemá zákazník zvolen žádný výchozí billing plán, je uveden text „Nezadáno“. Uživatel má vždy přehled, jaký je výchozí billing plán zákazníka a je upozorněn, kdyby docházelo ke změně.
  • pod polem "Výchozí billing plán zák." příznak "Změnit výchozí BP zák." a slouží pro změnu výchozího billing plánu (Zobrazuje se jen v případě, že zvolený BP je odlišný od výchozího BP zákazníka). Ve výchozím stavu není příznak zaškrtnut, kurzorová nápověda "Zaškrtnutím bude nastaven výchozí billing plán zákazníka podle pole "Billing plán". Změna bude provedena okamžitě po dokončení této operace.". Uživatel má možnost nastavit aktuální výchozí billing plán zákazníka, podle billing plánu služby.
 • Souhrn změn služeb v modulu Wizard informuje o nastaveném billing plánu. Billing plán se zobrazuje v závorce za názvem služby pouze u bázových služeb (u závislých služeb se přebírá billing plán zpravidla z bázové, pokud nemá závislá služba nastavený nucený billing plán).

info Ve Wizardu, při nastavení změny výchozího BP (provede se po odeslání změn služeb tlačítkem HOTOVO) se při zrušení operace (návrat z formuláře pro plánování procesu) hodnota výchozího BP nezmění. Při nastavení změny výchozího BP a následném stornu objednávky se hodnota výchozího BP nezmění.

Plánování kapacit dle procesních oblastí a jejich zobrazování

Potřebujete individuálně plánovat kapacity zdrojů dle procesních oblastí a vědět, kde se zdroj bude nacházet? Informace naleznete v Jak na procesy.

Analýza, práva a další informace

Zobrazení formulářového prvku pro vkládání šablon u servisního procesu je definováno nastavením práv ZDE
Informace pro technickou podporu CIBS k nalezení ZDE

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu WIZARD_UDS.

CIT#4101, CIT#3537, CIT#6869, CIT#7400

Související odkazy

Jak na závislosti mezi parametry zařízení

Odkazující články

Topic revision: r15 - 22 Nov 2022, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback