You are here: Foswiki>Mango Web>MangoISP (27 Dec 2021, JanJasansk)EditAttach

 MANGO  ISP 

1. Stručně o Mango ISP

V této kapitole je celkové shrnutí možností systému. Tyto i další možnosti jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách jednak na příkladech z praxe a dále v podrobných referenčních popisech.

Mango ISP je služba zajišťující pro telekomunikační společnost poskytující nejen technické služby (přenosy dat, Internet, VoIP, TV, …) – dále Partner - všechny běžné prováděné úkony ve svém obchodním a technickém modelu s potřebnými vstupy a výstupy pro zaměstnance, zákazníky, servisní partnery atp….. Trvalým cílem vývoje Mango ISP je zvládnutí výše popsaných potřeb pomocí systému, který zajistí pro každého účastníka procesů probíhajících u Partnera (týkajících se poskytovaných služeb a zákazníků Partnera) nástroje a okamžité informace potřebné k jeho činnosti a možnost řízení jemu svěřených funkcí a to prakticky odkudkoliv. Toto řešení je ve vysoké míře obecné, aby zajistilo možnost rekonfigurace při změnách v libovolně složité infrastruktuře sítí Partnera.

Zjednodušeně jde o nástroj pro evidenci zákazníků, účtování poskytovaných služeb, řízení sítí a zařízení, monitoring, call centrum, …, součástí služby Mango ISP je garance chodu služby, podpora a další vývoj služby.

Služba Mango ISP je řešena jako klient / server systém s využitím SQL clusteru coby aplikační sběrnice a úložiště dat. Zaměstnanci, zákazníci a spolupracující subjekty Partnera do systému přistupují pomocí prohlížeče html stránek přes zabezpečený protokol HTTPS na základě svého přihlašovacího jména a hesla. Tento způsob řešení nese hlavní výhody v dostupnosti odkudkoliv ze sítě Internet bez speciální aplikace, centralizaci databáze na jedno místo, výhodně řešené a spolehlivé zálohování zálohování a další benefity.

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Idea Mango ISP

Naším cílem není vstupovat do vztahu s Vašimi zákazníky nebo Vám dodávat surové služby (internet, VOIP, Tv, ...), ale poskytovat Vám profesionální platformu pro Váš business. Nehledáme zákazníky ale především Partnery, se kterými se snažíme o zkvalitnění a rozšíření služeb pro jejich zákazníky, o zajištění chodu technologií a o snížení nákladů na administrativu a správu. Vztah s Vašimi zákazníky i výběr Vašich dodavatelů je stále na Vás.

Mango ISP v bodech

 • evidence zákazníků, jejich struktury a jim poskytovaných služeb
 • všechny služby poskytované Partnerem jsou definovatelné viz Referenční popis modulu Produkty a služby
 • je zde vazba zařízení v topologii sítě na tyto služby
 • systém pro řízení procesů
 • obecné účtování libovolných datových, hlasových, televizních a dalších služeb, předplacené služby uniCredit
 • zajištění administrativních úkonů a výstupů
 • management účtování, evidence plateb (SIPO, fakturace, trvalé příkazy, import bankovních výpisů), párování plateb, placení pomocí terminálu iXpos
 • generování a archivace dokumentů (smlouvy, protokoly, upomínky, …)
 • evidence topologie sítě, evidence koncových zařízení a kompletní monitoring, mapy sítí, ....
 • sběr dat z routerů,... pro účely požadavků na data retention ze strany státních orgánů na základě vyhlášky 485/2005 Sb. viz Referenční popis modulu NETFLOW
 • automatická konfigurace zařízení, zálohování zařízení
 • komunikace s koncovými zákazníky, řízení helpdesku (call centrum) viz. Referenční popis modulu call centra, Referenční popis modulu servisní procesy
 • každý koncový zákazník má možnost přístupu ke své stránce obsahující inforamce o službách, platbách, daňových dokladech, aj. viz Referenční popis modulu SelfCare - konc. stránky zákazníka
 • zařízení je obecný prvek s obecně definovatelnými parametry
 • systém generuje zákazníkem definovatelné formuláře a tiskové sestavy

Bližší informace týkající se konkrétních modulů lze nalést v sekci Referenční popis modulů.


2. Příklady implementace a použití v praxi

Tato kapitola na jednoduchých příkladech z praxe ukazuje postupy v organizaci s Mango ISP.  wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

arrowbright Více info: Příklady implementace a použití v praxi


3. Zákazníci a služby

Každý zákazník má libovolnou množinu služeb s různými způsoby billingu.  wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

arrowbright Více info: Zákazníci a služby


4. Vzorové procesy pro Mango ISP

Pro nastavení procesů je možno se inspirovat dle vzorových implementovaných procesů pro telekomunikační operátory v  MANGO  ISP . Procesy jsou implementované pomocí obecného procesního systému v Mango (viz.  MANGO  Control ), který je vhodné pro použití ISP procesů a pro další studium této dokumentace znát. Díky tomu je možné tyto ptocesy pouźít jako vzor a libovolně je dále upravovat a rozšiřovat či zjednodušovat na míru telekomunikačního operátora. Vzorové procesy jsou vytvořeny jako "BEST PRACTICE" na základě našich dlouholetých hlubokých znalostí tohoto typu organizací. Pro používání Mango ISP není nezbytně nutné využít procesní systém, my vám to ale velmi doporučujeme.

arrowbright Více info: Vzorové procesy pro Mango ISP


5. Zákaznická zóna Mango ISP

Zákaznická zóna je samostatná aplikace, ve které se vašim zákazníkům po přihlášení zobrazují informace týkající se jeho osobních údajů, služeb, plateb a zařízení.

arrowbright Více info: Zákaznická zóna Mango ISP


ČlánekSorted ascending Aktualizováno
Příklady implementace a použití v praxi 04.09.2019
Vzorové procesy pro Mango ISP 30.03.2020
Zákaznická zóna Mango ISP 03.02.2022
Zákazníci a služby 04.09.2019
Topic revision: r3 - 27 Dec 2021, JanJasansk
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback