Referenční popis modulu Oblasti

1. Význam modulu

Modul slouží k definici a k evidenci oblastí v CIBSu. Oblastí v CIBSu se rozumí skupina adres dle registru UIR-ADR (územně identifikační registr adres). Následně lze pro různé oblasti například definovat odlišné ceny služeb, definovat odlišné závislosti služeb či různé CibsDocReferencSlevy. Podle nadefinovaných oblasti se také generují statistiky, vytvářejí servisní procesy atd ...

Pozn 1. pro online vyhledávání v registru UIR-ADR lze například použít formulář na webových stránkách MPSV
Pozn 2. pro možnost práce s modulem "Oblasti" je nejdříve nutné kontaktovat support CIBSu, aby pro danou lokaci nastavil správnou množinu částí měst, ze kterých bude následně možné jednotlivé oblasti definovat (uir_installations)

Popis modulu

Modul obsahuje dvě záložky - první záložka "Oblasti" Záložka slouží k základním akcím s oblastmi, druhá záložka "Wizard" Záložka umožňuje pracovat s oblastmi pomocí grafického wizardu.

2. Záložka 'Oblasti'

Záložka 'Oblasti' Záložka obsahuje hlavní tabulku 'Vlastní oblasti' (tzv. master tabulku) na kterou je navázna detailní tabulka 'Vlastní oblasti - detail' (tzv. detail tabulka). V master tabulce se zobrazují seznam jednotlivých definic oblastí. A v detalní tabulce se zobrazuje seznam UIR-ADR adres, které jsou přiděleny k vybrané oblasti z master tabulky.

2.a Tabulka 'Vlastní oblasti'

V tabulce 'Vlastní oblasti' jsou zobrazeny základní informace pro nadefinované oblasti
Tabulka

Akční tlačítka

 • tlačítko 'Vložení definice oblasti' Vložení definice oblasti slouží k založení nové definice oblasti. U oblasti lze v CIBSu zadat následující údaje:
  Vložení definice oblasti
  • textové pole 'Název oblasti' - řetězec o max. délce 255 znaků pro identifikaci dané oblasti
  • zaškrtávátko 'Všechny role' - nastaví nebo zruší označení u všech voleb u následujícího pole 'Typování oblastí'
  • zaškrtávátko 'Typování oblastí' - nastaví dané oblasti tzv. roli. Tato role určuje, jak se s danou oblastí bude pracovat v jednotlivých modulech CIBSu:
   • Procesy a úkoly (Process) - role omezuje používání oblasti v modulu 'Servisní procesy' a modulu 'Úkoly techniků' pro výběr 'Adresy provádění činnosti'.
   • Reporting (Reporting) - role omezuje používání oblasti v modulu 'Statistika' a v modulu 'Objednávky'.
    • v modulu statistiky se jedna o záložky 'Aktivní služby', 'Aktivní skupiny služeb', 'Aktivní zákazníci', 'Aktivní zákazníci podle skupin služeb', 'Jednotky' a 'Časový průběh aktivace služeb'.
    • v modulu objednnávek je to záložka 'Objednávky zákazníka'
   • Ceníky (Prices) - role omezuje používání oblasti pro definování cen služeb, které se provádí v modulu 'Produkty a služby' na záložce 'Náhled na ceny služeb s datumem platnosti a návaznosti' v tabulce 'Ceny s datem platnosti služby'.
   • TV kanály (TV_channel) - oblasti pro definování platnosti televizních kanálů a skupin kanálů (modulu 'Produkty a služby' záložka 'Náhled na kanály TV služeb' tabulka 'Seznam kanálů / skupin kanálů'). Podle těchto oblastí se poté zobrazují data
   • Disp. tabule (Dispatch_table) - oblasti pro definování záznamů v modulu 'Dispečerská tabule'
   • Kampaně (Campaign) - oblasti pro definování slevových akcí pro služby v modulu 'Slevy' na záložce 'Náhled na slevy a akce' v tabulce 'Slevové programy'
   • Jednotky a zařízení (NodesW) - oblasti pro práci (založení a editace) se zařízeními včetně jednotek. Tyto oblasti se tedy používají v CIBSu
    • v modulu 'Wizard' ve framu 'Vyhledání jednotky', jak pro vyhledávání, tak pro založení nové jednotky
    • v modulu 'Koncová zařízení' u všech záložek tlačítko 'Vložení zařízení' nebo tlačítko 'Editovat zařízení'
    • v modulu 'Síť a zařízení' záložka 'Náhled na strukturu sítě a parametry' tabulka 'Připojená zařízení' tlačítko 'Vložení nového zařízení' nebo tlačítko 'Editace zařízení'
   • Výběr techniků (MaintenanceW) - oblasti pro výběr techniků při plánování ukolů pro techniky (modul 'Servisní procesy' záložka 'Nastavení skupin' tabulka 'Aktuální procesní oblasti pro skupinu ...')
   • Závislost služeb (Dependencies) - role omezuje používání oblasti pro definování závislostí mezi službami, které se provádí v modulu 'Produkty a služby' na záložce 'Náhled na ceny služeb s datumem platnosti a návaznosti' v tabulce 'Návaznosti služby'.
   • AP zařízení (GroupAP) - oblasti pro výber nadřazených zařízení s příznakem AP pro koncová zařízení. V modulu 'Koncová zařízení' (všechny záložky) tlačítko 'Vložení zařízení' nebo tlačítko 'Editovat zařízení' se podle této role dotahují data do pole 'Nadřazený uzel'. Z adresy koncového zařízení se nejdříve identifikují oblasti typu 'GroupAP', pro které se následně najdou možné nadřazené uzly z této oblasti.
  • textové pole 'Poznámka' - slouží pro zádání delšího textového popisu k dané oblasti
  • zaškrtávátko 'Aktivní' - příznak, zda-li je definice oblasti služby aktivní (zaškrtnuto - hodnota 1) či nikoliv (nezaškrtnuto - hodnota 0). V případě smazání oblasti dochází právě k nastavení této hodnoty na 0.

Pozn.:
 • Jednotlivé role oblastí není možné definovat zvlášť pro každého CIBS partnera, protože jsou úzce spojeny s konkrétní funkcionalitou CIBSu
 • V rámci CIBSu (tj. pro všechny CIBS partnery zároveň) lze pro danou roli nastavit, zda-li se v ní mohou jednotlivé oblasti překrývat (groups_address_roles_def.GARD_OVERLAP = 1).
 • A lze opět v rámci CIBSu (tj. pro všechny CIBS partnery zároveň) pro danou roli povolit tzv. pseudooblast 'Ostatní' (groups_address_roles_def.GARD_OTHER = 1), která definuje defaultní oblast do níž spadají všechny adresní místa, pro která nebyla nalezena žádná vhodná oblast podle registu UIR_ADR. Konkrrétní přiklad: nadefinujeme-li si oblast pro určování cen služeb (tj. role "Ceníky"), kde do této oblasti "Dlouhá a Česká Třebová" přiřadíme obec "Dlouhá Třebová" a město "Česká Třebová". Bude-li mít role "Ceníky" povolenou pseudooblast, tak poté to znamená, že mužeme nadefinovat jednu cenu pro oblast "Dlouhá a Česká Třebová" a jinou cenu pro pseudooblast "Ostatní" a tím pádem máme nadefinované ceny pro všechny adresní místa registu UIR_ADR.

 • tlačítko 'Editace definice oblasti' Editace definice oblasti - tlačítko slouží pro změnu definice oblasti
  Editace definice oblasti

 • tlačítko 'Smazání definice oblasti' Smazání definice oblasti - tlačítko slouží pro smazání ( = zneaktivnění) definice oblasti. Tento krok lze v budoucnu kdzkoliv vrátit zpět, tím že se provede editace takto zneaktivované definice oblasti a nastaví se ji zpět příznak, že je aktivní.
  Smazání oblasti

Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezené množiny dat dle nastavených hodnot, např. omezení seznamu na konkrétní oblast.

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo Prázdné Filtruje konkrétní oblast podle jejího číselného identifikátoru
Hledej text Text Prázdné Fultextové vyhledávání v názvu a poznámce oblasti
Role Výběr Vše Filtr podle nastavené role u oblasti
Aktivní Výběr Aktivní Filtr podle příznaku, zda-li je oblast aktivní či nikoliv
Poznámka Text Prázdné Filtr na textovou poznámku oblasti
Název oblasti Text Prázdné Filtr na textový název oblasti
Všechny role Text Prázdné 1 - oblast má nastaven příznak všechny role
Vytvořeno Text Prázdné Fultextové vyhledávání na datum vytvoření
Vytvořil Text Prázdné Fultextové vyhledávání na autora

Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení konkrétních údajů týkající se dané tabulky. Seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení práv CIBS partnera.

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis
ID NE Číselný identifikátor oblasti
Název oblasti ANO Textový popis oblasti
Všechny role NE Příznak, zda-li má oblast nastaveny všechny role
Role NE Seznam rolí, které jsou u oblasti nastaveny
Poznámka ANO Textová poznámka k oblasti
Aktivní NE Příznak, zda-li je oblast aktivní či nikoliv
Vytvořeno ANO Datum vytvoření oblasti
Vytvořil ANO Operátor, který oblast vytvořil

2.b Tabulka 'Vlastní oblasti - detail'

V tabulce 'Vlastní oblasti - detail' jsou zobrazeny všechny UIR_ADR záznamy přiřazené k dané definici oblasti
Tabulka

Akční tlačítka

 • tlačítko 'Vložení záznamu do definice oblastí' Vložení definice oblasti - ani jeden ze zadávaných údajů není povinný, takže adresu lze zadat buď kompletně vyplněním všech údajů, tímto se do oblasti přidá konkrétní dům.
  Ale lze zadat i údaje např. bez vyplněného konkrétního čísla popisného, poté se do oblasti zahrne celá zadaná ulice. Obdobně pro nezadání pouze konkrétní ulice se do oblasti zahrne celé město.
  Vložení záznamu do definice oblastí

 • tlačítko 'Editace záznamu v definici oblasti' Editace definice oblasti - slouží pro úpravu již nadefinované adresy
  Editace záznamu v definici oblasti

 • tlačítko 'Smazání definice oblasti' Smazání definice oblasti - slouží pro smazání vybrané adresy z definice oblasti
  Smazání záznamu z definice oblastí

 • tlačítko 'Přesun vybraných adresních míst z této oblasti do jiné Přesun vyfiltrovaných adresních míst z této oblasti do jiné  /   Přesun všech vybraných adresních míst z této oblasti do jiné - slouží pro přesun buď vyfiltrovaných či vybraných záznamů do jiné definice oblasti
  Přesun vybraných adresních míst z této oblasti do jiné

Filtry

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo Prázdné Filtruje konkrétní adresu oblasti podle jejího číselného identifikátoru
Hledej text Text Prázdné Fulltextové vyhledávání adresy oblasti podle zadaných hodnot v obci, v části obce, v ulici a v čísle
Obec Text Prázdné Textový filtr na název obce
Část obce Text Prázdné Textový filtr na část obce
Ulice Text Prázdné Textový filtr na název ulice
Číslo Text Prázdné Textový filtr na číslo popisné - číslo orientační
Oblast Text Vyplněné Pevný filtr s názvem vybrané oblasti v tabulce 'Vlastní oblasti'

Sloupce

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis
ID NE Číselný identifikátor adresy oblasti
Obec ANO Název obce / města dané adresy oblasti
Část obce ANO Název části obce / části města dané adresy oblasti
Ulice ANO Název ulice dané adresy oblasti
Číslo ANO Číslo popisné / číslo evidenční dané adresy oblasti

3. Záložka 'Wizard'

Wizard pro práci s oblastmi

Záložka 'Wizard' Záložka obsahuje grafického pomocníka pro jednodušší definici a nastavení jednotlivých oblastí. Pole 'Obec', 'Část obce', 'Ulice' a 'Číslo' v dialogu 'Vyhledávání oblasti' tedy slouží k nalezení požadované oblasti. Seznam oblasti vyhovující zadaným podmínkám je poté zobrazen v poli 'oblasti'. Z tohoto seznamu lze pomocí dvojkliku zvolit požadovanou oblast, s kterou lze provést další akce:

 • btn ga add.gif - otevře dialog pro vytvoření nové oblasti a přidání adresního místa
Oblasti Wizard Vlozeni.jpg
 • btn ga create.gif - otevře dialog pro přidáni adresního místa do existující oblasti
Oblasti Wizard Pridani.jpg
 • btn ga delete uir.gif - otevře dialog pro odebrání adresního místa z vybrané oblasti
Oblasti Wizard Odebrat.jpg
 • btn ga delete.gif - otevře dialog pro smazání vybrané oblasti
Oblasti Wizard Smazani.jpg
 • btn ga move.gif - otevře dialog pro přesun adresního místa z vybrané oblasti do jiné
Oblasti Wizard Move.jpg

 • btn ga close.gif - zavře dialog bez uložení případných změn
 • btn ga save.gif - zvře dialog a uloží zadané hodnoty
 • btn reset.png - provede vymazání všech hodnot a nastaví wizard do iniciálního stavu

4. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

 • MENU_ITEM = 'SYSTÉM' - Právo pro zpřístupnění hlavní nabídky v menu.
 • MENU_ITEM = 'SYSTÉM.SKUPINY ADRES' - Právo na zobrazení podmenu 'Oblasti'
 • MODULE = 'GROUPS_ADDRESS' - Právo na spuštění modulu 'Oblasti'
 • MODULE_VIEW = 'GROUPS_ADDRESS_GROUP_ADRESS' - Právo na záložku 'Oblasti'
 • MODULE_VIEW = 'GROUPS_ADDRESS_WIZARD' - Právo na záložku 'Wizard'
 • GROUPS_ADDRESS.DELETE = 1 - Právo na smazaní záznamu v tabulce 'Vlastní oblasti'
 • GROUPS_ADDRESS.EDIT = 1 - Právo na editaci záznamu v tabulce 'Vlastní oblasti'
 • GROUPS_ADDRESS.INSERT = 1 - Právo na vložení záznamu do tabulky 'Vlastní oblasti'
 • GROUPS_ADDRESS_DIALOG.GA_COUNT = 'none' - Právo na položku 'Všechny role' v dialogu pro vložení definice oblasti
 • GROUPS_ADDRESS_DIALOG.GA_TYPE = 'none' - Právo na položku 'Typování oblastí' v dialogu pro vložení definice oblasti
 • GROUPS_ADDRESS_UIR.INSERT = 1 - Právo na vložení záznamu do tabulky 'Vlastní oblasti - detail'
 • GROUPS_ADDRESS_UIR.EDIT = 1 Právo na editaci záznamu v tabulce 'Vlastní oblasti - detail'
 • GROUPS_ADDRESS_UIR.DELETE = 1 - Právo na smazaní záznamu v tabulce 'Vlastní oblasti - detail'
 • GROUPS_ADDRESS_UIR.MOVE = 1 - Právo pro přesun vybraných adresních míst z jedné oblasti do jiné oblasti v tabulce 'Vlastní oblasti - detail'

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu GROUPS_ADDRESS.

5. Související odkazy

6. Odkazující články

Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback