Referenční popis modulu Skupiny zákazníků

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_groups SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ
Název modulu SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ A PROVOZOVEN
Popis modulu Zobrazí skupiny zákazníků a jejich management

Význam modulu

Modul Skupiny zákazníků je modul pro správu skupin zákazníků s možnostmi jako: rozčlení dle typů, přiřazení barevného odlišení, určení kde se bude název skupin zobrazovat, vytvoření virtuálních skupin (sjednocení, průnik stávajících skupin). Přiřazování skupin zákazníkům se děje v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
. Skupiny zákazníků lze v případě potřeby zneaktivnit.

tip Pokud skupině zákazníků přiřadíte barvu a zákazník patří do této skupiny, tak se v modulu
mod_submenu_user_list KARTA ZÁKAZNÍKA
rámec Detail zákazníka. Pokud zákazník patří do více skupin, podbarvení je provedeno barvou s vyšší prioritou. První barva v seznamu má nejvyšší prioritu

Tabulka "Skupiny zákazníků"

Tabulka zobrazuje seznam všech definovaných skupin zákazníků.
4.0.5-tab-SeznamSkupinZakazniku.png

Sloupce tabulky

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Aktivní NE   Zobrazí seznam skupin zákazníků dle jejich platnosti. groups.G_ACTIVE
Poznámka k vyúčtování služeb NE Údaj lze využít u dokladu typu Vyúčtování služeb, který je k dispozici v modulu
mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
.
U šablony Vyúčtování služeb se přes proměnnou CT_GROUPS_LIST_NOTE zobrazuje zadaný text groups.G_NOTE_BS
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Popis
Aktivní Výběr Ne Filtruje seznam skupin zákazníků s ohledem na jejich platnost (aktivní/neaktivní).
Poznámka k vyúčtování služeb Text Ne Filtruje seznam skupin zákazníků s ohledem na popis, který se zobrazuje u dokladu typu Vyúčtování služeb.

Akční tlačítka

  • tlačítko table nav insert.png "Vložení nové skupiny"
  • tlačítko table nav edit.png "Editace skupiny"
Pro obě tlačítka je dialog obsahově stejný:
ZalozeniSkupinyZak.png
Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Typ Výběr ANO Volby: přístup operátora, ostatní, ceny produktů, dostupnost produktů (slouží pro účely omezení nabídky produktů v SelfCare pro zákazníky v této skupině, více ZDE )   groups.G_TYPE
Aktivní Zaškrtávátko NE Neaktivní záznamy se nikde v systému nenabízí - pouze v dialozích v příslušných výběrových polích se nabízejí pouze aktivní hodnoty a skupina zákazníků odpovídající aktuálně přiřazené hodnotě (byť je třeba neaktivní). Ve filtrech, kde se vyskytují i neaktivní hodnoty jsou seskupeny aktivní a neaktivní zvlášť, každé samostatně setříděny podle abecedy, skupinu aktivních hodnot jsou uvedeny jako první v seznamu, mezi obě skupiny (aktivní/neaktivní) je vložen oddělovač a u neaktivních hodnot se v závorce zobrazuje ID záznamu účtovací skupiny. Aktivní - určuje, zda lze v systému s danou skupinou zákazníka pracovat. groups.G_ACTIVE
Poznámka k vyúčtování služeb Text NE Údaj lze využít u dokladu typu Vyúčtování služeb, který je k dispozici v modulu
mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
.
U šablony Vyúčtování služeb se přes proměnnou CT_GROUPS_LIST_NOTE zobrazuje zadaný text groups.G_NOTE_BS

  • tlačítko table nav delete.png "Smazání skupiny"
Nelze smazat skupinu, pokud je přiřazena zákazníkům. Takovéto skupiny se označí pouze za neaktivní:
bubbles-neaktivni.png
  • tlačítko event users.png "Modul zákazníci - členové této skupiny (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)"

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu GROUPS.

Související odkazy

Jak vytvořit skupinu zákazníků ZDE .

Odkazující články

Topic revision: r4 - 17 Aug 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback