Referenční popis modulu Automatizace

Položka menu
menu_auto AUTOMAT
Položka podmenu
mod_submenu_workflow AUTOMATIZACE
Název modulu AUTOMATIZACE
Popis modulu Modul sloužící pro management automaticky prováděných podmíněných akcí.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

mod_submenu_workflow AUTOMATIZACE
představuje modul v němž je možné spatřit všechny automatizace nastavené pro Vaší lokaci. Automatizace jsou úkony, které za Vás systém vykonává automaticky. Typickým příkladem může být automatické generování dokladů, expedice dokladů, generování pohledávek atd.. Souhrnný přehled všech automatizací a jejich možnosti nastavení naleznete v této dokumentaci.

Obsahuje 1 tabulku:
 • Automatické podmíněné akce

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Automatizace

Tabulka Automatické podmíněné akce

Tabulka zobrazuje seznam automatizací nastavených pro danou lokaci.

Tab Aut. Podminene Akce

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Automatizace

Tlačítka tabulky

 • table_nav_insert Vytvoření automatické úlohy
 • table_nav_edit Úprava automatické úlohy
 • table_nav_delete Vymazání automatické úlohy

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Automatizace

Přehled triggerů

Na základě triggerů (spouštěč) je možné zavolat nějakou definovanou akci (seznam akcí ZDE ):

 • Triggery na aktivní službu zákazníka (activated_service)
  • activated_service.start - aktivace služby zákazníka
  • activated_service.end - ukončení aktivní služby zákazníka
  • activated_service.transfer - změna aktivní služby zákazníka na jinou
  • activated_service.end_schedule - naplánované budoucí ukončení služby
  • activated_service.transfer_schedule - naplánovaný budoucí transfer služby
   Pro tyto trigery lze navíc použít následující podmínky:
   • CLASS - omezení pouze na určitou třídu služeb
   • SGD_ID - omezení pouze na určitou skupinu služeb
   • TRANSFER_SGD_ID - omezení pouze na určitou skupinu služeb - týká se služby, na kterou se přechází
   • SA_CANCEL_REASON - omezení pouze na určitý kód dokončení služby, seznam oddělený čárkou a bez mezer (platí pro triggery activated_service.end a activated_service.end_schedule).

 • Triggery na úkoly techniků (maintenance_jobs)
  • maintenance_jobs.create - vytvoření úkolu technika
  • maintenance_jobs.edit - editace úkolu technika
  • maintenance_jobs.finish - dokončení úkolu technika
  • maintenance_jobs.done_finish - dokončení úkolu s dokončením procesu

 • Triggery na procesy (maintenance_task)
  • maintenance_task.change_stime - změna datumu vyřešení u procesu
  • maintenance_task.create - vytvoření procesu
  • maintenance_task.edit - editace procesu
  • maintenance_task.change_substate - změna podstavu procesu
  • maintenance_task.finish - dokončení procesu

 • Triggery na zařízení (node)
  • node.resp_fail - změna stavu zařízení - výpadek
  • node.resp_ok - změna stavu zařízení - obnova
  • node.portax_response - nastavení provisioningu
  • node_warehouse_operation.create - ukončení procesu vrácením zařízení
  • nodes_services.set - storno procesu vrácení zařízení

 • Triggery na platby (pay_list )
  • pay_list.insert - vložení platby
  • pay_list.deattach - odpárování platby
  • pl_itd.create - napárování platby
   • AMOUNT=>ANY - automatizace se provede při napárování jakékoliv částky
   • AMOUNT=>COMPLETE - automatizace se provede při napárování do výše předpisu
   • SG_IDS=>XX,YY,ZZ - automatizace se provede pouze při napárování na předpis služeb patřících do skupin služeb XX,YY,ZZ

 • Triggery na unicredit
  • unicredit_history.credit_load - zasílání informace o dobití předplatného
  • unicredit_history.credit_spend - zasílání informace o čerpání předplatného

 • Triggery pro objednávky (order) Názvy zvýrazněné velkým písmem představují definované stavy v databázi, pro každý tento stav je možné zvolit libovolný název. Příklady uvedeny vždy v závorce.

  • order.realization - změna stavu objednávky z ACCEPT (otevřená) na REALIZATION (objednaná)
  • order.expedice - změna stavu objednávky z REALIZATION (objednaná) na EXPEDICE
  • order.prepare - změna stavu objednávky z EXPEDICE na PREPARE (připravená)
  • order.done - změna stavu objednávky z PREPARE (připravená) na DONE (uzavřená)
  • order.storno - změna stavu objednávky na STORNO (stornovaná)
  • order.waiting_for_payment - změna stavu objednávky z ACCEPT (otevřená) na WAITING_FOR_PAYMENT (Objednaná - čekám na platbu). Podrobnější informace k tomuto stavu naleznete v oborové dokumentaci W2P.

 • Triggery pro nabídky (offer)
  • offer.create - vytvoření nabídky

 • Triggery pro poptávky (enquiry)
  • enquiry.create - vytvoření poptávky

 • Časové triggery (time_tick)
  • time_tick.day - akce opakující se určitý den v měsíci
  • time_tick.hour - akce opakující se určitou hodinu dne

 • Triggery na konec slevové kampaně (services_active_discount)
  • services_active_discount.end_notify - Vypršení slevové kampaně, bližší info k funkcionalitě ZDE

 • Triggery na helpdeskové volání (helpdesk_call )
  • helpdesk_call.register - e-mailový (SEND_MAIL) report o vytvoření záznamu na frontu typu záznamník

 • Triggery na změnu parametrů (node )
  • node.param_set - nastavení/editace parametru zařízení
  • node.param_delete - smazání parametru zařízení
arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Automatizace

Přehled spustitelných akcí

Spustitelné akce reagují na výše uvedené triggery:
help Tučně zvýrazněné parametry musí dodat Mango partner, support provede nastavení.

 • SET_NODE_PARAM - nastavení parametru zařízení

 • DELETE_NODE_PARAM - smazání parametru zařízení

 • ADVANCE_TAX_DOCUMENT - vytvoření zálohového daňového dokladu, systém tuto akci řeší automaticky na základě činností operátora Mango, při kterých má vzniknout zálohový daňový doklad.

 • AUTO_FINISH_JOBS - využívá se aktuálně v lokacích, využívající procesy s úkoly, kdy se plánuje ukončování zablokovaných služeb. Při těchto úkolech se plánuje úkol na fiktivního technika Automat BD (pro odpojení zablokované služby není technik potřeba, protože už při zablokování služby se provedlo odpojení) a v době termínu úkolu fiktivní technik "Automat ukončení" provede díky tomuto workflow autoamtické ukončení úkolu s procesem (aby nezůstávali otevřené procesy).
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: pouze požádat o nastavení automatizace

  • Seznam parametrů:
   • ID operátora, zjistí support, kterému předáte pouze jméno a příjmení dané osoby

 • AUTO_GENERATE_AGR_DOCS - automatické vygenerování smluvních dokumentů
  • CP musí dodat tyto minimálně informace: jaký smluvní dokument se má vygenerovat. Dále je možné určit sadu omezujících parametrů, kdy bude platit podmínka na vygenerování smluvních dokumentů.

  • Seznam parametrů:
   • id služby (karta zákazníka). Může nabývat hodnot ID služeb přiřazených u procesu nebo ID aktivních služeb .
   • typ dokumentu
   • lokace
   • den v měsíci od kterého (včetně) se chce dokumenty vygenerovat
   • den v měsíci do kterého (bez toho dne) se chce dokumenty vygenerovat
   • id billing plánu, seznam dodá support
   • poznámka k vygenerování smluvních dokumentů, např.: Dny v mesici: 01 - 08
   • id služby, ze které se přecházelo na novou službu (jen v těchto případech se vygeneruje smluvní dokument)
   • id skupiny služeb, ve které figuruje aktivovaná služba (jen v těchto případech, kdy je služba zařazena do skupiny služeb, se vygeneruje smluvní dokument)

 • AUTO_TRANSFER_SERVICES - automatický přechod služeb
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: z jaké na jakou službu po kolika dnech se má provést přechod služeb, jaké procesy má vzniknout.

  • Seznam parametrů:
   • lokace
   • definice služby (modul Produkty a služby ) ze které se má provést přechod
   • definice služby (modul Produkty a služby ) na kterou se má provést přechod
   • *definice procesu (modul Procesy, záložka Nastavení typů procesů) *
   • obchodník (modul Administrátoři)
   • datum konce přechodu služby
   • skupiny zdrojů (modul Procesy, záložka Nastavení skupin )
   • jaký má vzniknout proces pro vytvoření nové služby
   • obchodník, který službu realizoval
   • skupina zdrojů
   • jaký má vzniknout proces pro vytvoření původní služby
   • obchodník, který službu ukončil
   • skupiny pro odpojení služby

 • ENQUIRY_CREATE - vytvoření nové poptávky (modul Poptávky, vhodné spíše pro polygrafii)

  • Seznam parametrů:
   • poptávka (modul Poptávky )
   • lokace

 • GENERATE_AGR_DOC - vytvoření smluvního dokumentu
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: název smluvního dokumentu, která se má vytvořit.

  • Seznam parametrů:
   • id zákazníka (modul zákazníci)
   • id služby (karta zákazníka ). Může nabývat hodnot ID služeb přiřazených u procesu nebo ID aktivních služeb.
   • typ dokumentu
   • datum vytvoření smluvního dokumentu

 • INVOICES_DISPATCH - automatická expedice faktur / proforem / záloh / opravných daňových dokladů / výzev k úhradě.
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: emailovou adresu, ze které má být odesílána expedice, emailovou adresu, na kterou má být zaslán výsledek o provedené expedici (defaultně je hromadná expedice do jednoho souboru, pokud má být jednotlivě, sdělte supportu).

  • Seznam parametrů:
   • lokace
   • datum vystavení dokladů, které se mají vyexpedovat (nastavuje se na aktuální den)
   • název parametru zákazníka, který umožňuje vypnutí zasílání dokladů. Pokud je tento parametr nastaven na 1, tak se dokument zákazníkovi zašle
   • emailová adresa odesílatele zasílaných dokladů
   • emailová adresa příjemce výsledku o expedici dokladů
   • pro automatickou expedici dokladů může být nastavena hodnota (vše), která zahrnuje doklady: faktury, výzvy k úhradě a zálohy nebo lze uvést konkrétní typy dokladů oddělené čárkou. Upozornění: když vystavíte zálohu, máte daňovou povinnost odvést DPH. Pokud ji nepošlete zákazníkovi, nemůže si zákazník provést odpočet DPH, protože v následné faktuře je tato záloha zahrnuta (od výše faktury je odečtena záloha, tedy na faktuře budou nulové částky). Tedy pokud se vystaví záloha, měla by být i expedována.
   • rozlišení, zda se má vytvářet hromadné pdf. Pokud je nastaven na 1, vznikne současně i hromadné pdf se všemi tištěnými dokumenty. Hromadné pdf jsou přístupné v modulu Expedice, záložka Fronta dokumentů k expedici, akce Náhled hromadného pdf souboru.
   • id šablony faktury (modul Šablony), která se má expedovat
   • id šablony výzvy k úhradě (modul Šablony), která se má expedovat
   • id šablony zálohy (modul Šablony), která se má expedovat
   • id šablony opravného daňového dokladu (modul Šablony), který se má expedovat
   • nastavení notifikace (posílání vždy nebo jen když se něco vygenerovalo/vyexpedovalo).

 • INVOICES_GENERATE - automatické generování faktur / proforem / záloh / opravných daňových dokladů / výzev k úhradě
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: den(dny, resp. hodiny dne) pouštění akce, minimální výši variabilních cen, typ dokumentů, které se mají generovat, emailovou adresou, na kterou má být zaslán výsledek o provedeném vygenerování.
  • Faktury, proformy, zálohy a opravné daňové doklady budou po provedení automatizace k dispozici v modulu
   mod_submenu_invoices DOKLADY
   .
  • Výzvy k úhradě budou po provedení automatizace k dispozici v modulu
   mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
   .

  • Seznam parametrů:
   • lokace
   • datum vystavení dokladu, které se mají vygenerovat (např. pro fakturaci je potřeba zajistit expedici 2x měsíčně, v cyklu po 15 dnech, např. 1,16 nebo 4, 19)
   • minimální cena variabilních cen / nadlimitů pro vystavení dokladu (variabilní část k pevné ceně služby, například nadlimitní data, hovorné, půjčovné za filmy)
   • pro automatické generování dokladů může být nastavena hodnota vše, která zahrnuje doklady: faktury, výzvy k úhradě, zálohy, opravné daňové doklady nebo lze uvést konkrétní typy dokladů oddělené čárkou.
   • emailová adresa odesílatele vygenerovaných dokladů
   • emailová adresa příjemce výsledku o generování dokladů
   • nastavení notifikace (posílání vždy nebo jen když se něco vygenerovalo/vyexpedovalo).

 • LOG_MESSAGE - zalogování události

  • Seznam parametrů:
   • popis zalogované události

 • MAKE_CLOSURE - automatické vytvoření uzávěrky
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: jaké uzávěrky se mají automaticky uzavírat (data, hlas, VOD, sms), která se má automaticky uzavřít a emailovou adresou, na kterou má být zaslán výsledek o provedené uzávěrce.

  • Seznam parametrů:
   • třída služby
   • lokace
   • filtr na datum vytvoření uzávěrky
   • emailová adresa pro zaslání výsledku o vytvoření uzávěrky
   • způsob generování na pozadí (1 - stávající stav pro generování uzávěrek var.cen přes frontend) nebo na popředí (hodnota 0). Pro automatizaci je potřeba nastavit hodnotu 0.
   • nastavení notifikace (posílání vždy nebo jen když se něco vygenerovalo/vyexpedovalo).

 • NEW_JOB - vytvoření úkolu pro zdroj (např. technika)
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: zdroj, který má být k úkolu přiřazen, způsob plánování, případně automatickou poznámku při vzniku úkolu.

  • Seznam parametrů:
   • zdroj (operátor / zdroj z modulu Administrátoři)
   • ID procesu (modul Procesy)
   • typ procesu: Pracovní úkoly, Nemoc, Jiné úkoly, Dovolená
   • kapacita z kalendáře nebo definovaný časový blok
   • začátek úkolu
   • konec úkolu
   • počet kapacitních bodů pro proces
   • datum vytvoření úkolu technika
   • poznámka k úkolu technika*

 • NEW_MAINTENANCE - vytvoření procesu
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: název procesu, případně zdroj a skupinu zdrojů, který má být k procesu přiřazen (ostatní se přebírá z předchozího procesu).

  • Seznam parametrů:
   • id zákazníka (modul Zákazníci)
   • název procesu
   • id jednotky (modul Koncová zařízení)
   • typ procesu (modul Procesy, záložka Nastavení typů procesů)
   • id služby (karta zákazníka)
   • id skupiny zdrojů (modul Procesy, záložka Nastavení skupin)
   • id zdroje (modul Administrátoři)
   • datum pro případný úkol technika. Je možné nastavit hodnoty AUTO pro dohledání nejbližší možné kapacity
   • časový blok pro případný úkol technika. Je možné nastavit hodnoty AUTO pro dohledání nejbližší možné kapacity
   • předpokládaný čas řešení
   • vznik nového procesu na základě předchozího (ANO / NE)
   • adresa
   • UIR část města
   • UIR ulice
   • UIR č.p a PSČ
   • název ulice od zákazníka
   • číslo domu od zákazníka
   • PSČ od zákazníka
   • název města od zákazníka
   • ID záznamu z dispečerské tabule
   • popis procesu
   • poznámka k procesu

 • NOTIFY_LOW_CREDIT - varování o nízkém creditu, akce není konfigurovatelná ve workflow_actions, systém tuto akci řeší automaticky na základě identifikace o nízkém kreditu u předplacené služby koncového zákazníka

 • NOTIFY_MJ_ACTION - notifikace o vytvoření nebo změně úkolu
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: Za jakých okolnostech se má provést notifikace (např.: vytvoření, editace procesu), kdo má být příjemcem této notifikace a jakým způsobem se má provést notifikace (email, sms).

  • Seznam parametrů:
   • identifikátor úkolu
   • lokace
   • kanál, může nabývat hodnot email nebo sms
   • odesílatel, buď jeho e-mailová adresa v případě odeslání e-mailu, nebo telefonní číslo v přípdě odeslání sms
   • příjemce, může nabývat hodnot: zdroj, skupina zdrojů, jednotlivý členové skupiny zdrojů
   • název šablony z modulu Šablony, která má být zaslána. Zpravidla se používá defaultní šablona
   • příznak neposílat SMS
   • posílat alert jen na uvedený typ uživatele, varianty: člověk, kooperace, stroj

 • OFFER_CREATE - vytvoření nové nabídky (modul nabídky, vhodné spíše pro polygrafii)

  • Seznam parametrů:
   • ID nabídky (modul Nabídky)
   • lokace

 • PAYMENT_FIND_AND_ATTACH - vyhledání zákazníka k platbě a její napárování
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: Na jakou pokladnu/účet má systém reagovat, u kterých při vložení platby dojde k zavolání akce PAYMENT_FIND_AND_ATTACH.

  • Seznam parametrů:
   • identifikátor vložené platby (modul Platby)
   • lokace

 • PAYMENT_CREDIT_DISCOUNTS - k nově vložené platbě podle napárování a vytvoří k nim opravné daňové doklady. Zároveň vytvoří zápornou platbu ve stejné absolutní výši jako je vložená platba a provede napárování k nově vytvořeným opravným daňovým dokladům.
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: Na jakou pokladnu (zápočtová) má systém vytvořit platbu pro spárování s opravným daňovým dokladem.

  • Seznam parametrů:
   • identifikátor vložené platby (modul Platby)
   • lokace

 • PAYMENT_FIND_AND_ATTACH_ALL - vyhledání zákazníka k platbě a její kompletní napárování (s případným přepálením na poslední předpis, pokud by zákazník neměl žádný předpis neuhrazený).
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: Na jakou pokladnu/účet má systém reagovat, u kterých při vložení platby dojde k zavolání akce PAYMENT_FIND_AND_ATTACH_ALL

  • Seznam parametrů:
   • id zákazníka (modul Zákazníci)
   • lokace

 • SA_BLOCK - zablokování služby při dokončení procesu

  • Seznam parametrů:
   • id služby (karta zákazníka)
   • poznámka k zablokování služby (poznámka z procesu)
   • datum zablokování služby (datum ukončení procesu)

 • SA_CANCEL_STORNO - zrušení ukončení služby při stornování procesu

  • Seznam parametrů:
   • id služby (karta zákazníka)

 • SA_DELETE - smazání služby po dokončení procesu

  • Seznam parametrů:
   • id zákazníka (modul Zákazníci)
   • id služby (karta zákazníka)

 • SA_DISCONNECT - odpojení služby po dokončení procesu

  • Seznam parametrů:
   • id zákazníka (modul Zákaznici)
   • id služby (karta zákazníka)
   • id jednotky

 • SA_MOVE_BACK - automatický posun ukončení garancí
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: zda-li se má při předčasném ukončení garancí dopočítat částka na opravný daňový doklad

  • Seznam parametrů:
   • id služby (karta zákazníka)
   • zdali se má při předčasném ukončení garancí dopočítat částka na opravný daňový doklad
   • datum automatického posunu garancí

 • SA_MT_FINISH - dokončení procesu při ukončení služby
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: Jaký proces se má ukončovat, pokud dojde k ukončení služby a jaká poznámka se při ukončení procesu má doplnit.

  • Seznam parametrů:
   • id služby (karta zákazníka)
   • typ procesu (modul procesy)
   • stav procesu, varianty: 1-Nahlášeno, 2-Probíhá, 3-Vyřešeno, 4-Potvrzeno
   • poznámka k dokončení procesu

 • SA_OP_ABORT - smazání služeb po zrušení procesu (zajišťuje smazání služeb, které měly být aktivovány po úspěšném dokončení procesu, ale nedošlo k tomu kvůli zrušení procesu)

  • Seznam parametrů:
   • id služby (karta zákazníka)
   • datum smazání služeb k dokončení procesu
   • id jednotky (modul Koncová zařízení, třída zařízení: Jednotky)
   • poznámka ke smazání služby po zrušení procesu

 • SA_OP_FINISH - provedení aktivace služeb po úspěšném dokončení procesu

  • Seznam parametrů:
   • id služby (karta zákazníka)
   • datum aktivace služeb po úspěšném dokončení procesu
   • id jednotky (modul Koncová zařízení, třída zařízení: Jednotky)
   • poznámka ke smazání služby po zrušení procesu

 • SA_TRADING_LIMIT_ALERT - vytvoření připomínky při vypršení smluvní doby (slouží pro kontaktování koncového zákazníka a nabídnutí mu dalších služeb zajišťující další smluvní závazek)
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: limit dní, při které má vzniknout připomínka a operátora (modul Administrátoři), kdo bude mít tuto činnost na starosti.

  • Seznam parametrů:
   • lokace
   • identifikátor operátora, kdo bude mít řešení připomínky na starosti (modul Administrátoři)
   • počet dní před vypršením smluvního závazku, kdy se má připomínka vytvořit

 • SA_TRANSFERRED_DISCONNECT - odpojení služeb po provedeném přechodu služeb

  • Seznam parametrů:
   • id služby (karta zákazníka)
   • id jednotky (modul Koncová zařízení, třída zařízení: Jednotky)

 • SA_UNBLOCK - odblokování služby

  • Seznam parametrů:
   • id služby (karta zákazníka)
   • poznámka k odblokování služby (poznámka z procesu)
   • datum odblokování služby (datum ukončení procesu)

 • SAD_CREDIT_ADD - Kreditní kampaně - připsání kreditu

  • Seznam parametrů:
   • lokace

 • SAD_CREDIT_DELETE - Kreditní kampaně - kontrola odepsání kreditu

  • Seznam parametrů:
   • lokace

 • SEND_MAIL - zaslání emailu
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: příjemce evidovaného v modulu Administrátoři (musí mít vyplněn email) a název šablony, která se má v emailu použít.

  • Seznam parametrů:
   • lokace
   • emailová adresa odesílatele emailu
   • emailová adresa příjemce emailu
   • název šablony z modulu Šablony, která má být zaslána
   • způsob zasílání emailu (html, prostý text)
  • Příklad použití u triggerů:
    • helpdesk_call.register
    • maintenance_task.create
    • maintenance_task.finish
    • maintenance_jobs.create
    • maintenance_task.change_stime
    • maintenance_task.change_substate

 • SEND_SMS - zaslání SMS
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: příjemce evidovaného v modulu Administrátoři (musí mít vyplněno telefonní číslo) a název šablony, která se má pro SMS zprávu použít.

  • Seznam parametrů:
   • lokace
   • emailová adresa příjemce emailu
   • název šablony z modulu Šablony, která má být zaslána

 • SERVICE_CHANGE_START - změna začátku služby (při změně termínu řešení procesu)

  • Seznam parametrů:
   • datum změny začátku služby
   • id služby (karta zákazníka)

 • SERVICE_CREDIT_NOTE - po uplynutí určité doby od aktivace se vytvoří ODD (opravný daňový doklad) na vrácení kauce (cena z definice služby). K takovému vytvořenému ODD se zároveň vytvoří i platba do pokladny.

  • Seznam parametrů:
   • ID jednorázové služby reprezentující kauci
   • počet dnů, po němž se má kauce vracet
   • ID pokladny, kam vytvořit platbu
   • poznámka k ODD

 • SERVICE_MOVE_CANCEL posunutí konce služeb (po vytvoření nebo dokončení procesu)

  • Seznam parametrů:
   • id služby (karta zákazníka)
   • datum konce ukončení služby

 • SET_NODE_PARAM - nastavení parametru jednotky
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: jaké parametry jednotky s jakou hodnotou se mají nastavit.

  • Seznam parametrů:
   • ID jednotky (modul Koncová zařízení)
   • název parametru jednotky
   • hodnota parametru jednotky

 • TASK_REMINDER_CREATE - vytváří připomínky
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: operátora (modul Administrátoři), kdo bude mít tuto připomínku na starosti, typ připomínky (soukromá, veřejná), text připomínky, zda-li se má připomínka opakovat (pokud ano, uvést v jakém intervalu), název šablony připomínky z modulu Šablony.

  • Seznam parametrů:
   • id zákazníka
   • datum a čas aktivace připomínky
   • typ připomínky (soukromá - vidí pouze operátor, který je řešitelem vzniklé připomínky, veřejná - vidí ostatní operátoři mající přístup do lokace)
   • text připomínky
   • název šablony připomínky z modulu Šablony, která má být zaslána
   • identifikátor operátora, kdo bude mít řešení připomínky na starosti (modul Administrátoři)
   • čas připomenutí (ihned, v čas události, minuty, hodiny, dny)
   • opakování připomínky (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok)
   • ID provozovny (modul Provozovny)

 • USER_EDIT - editace zákazníka

  • Seznam parametrů:
   • id zákazníka (modul Zákaznici)
   • číslo smlouvy zákazníka

 • WAREHOUSE_MAINTENANCE_ALERT - Odeslání druhé výzvy k vrácení zařízení (#4129). Jde o 2 výzvu k vrácení zařízení. Tato automatizace je shodná s WAREHOUSE_MAINTENANCE_CANCEL, s tím rozdílem, že se zde neprovádí storno procesu, vytvoření pokuty a přesunu zařízení ja definovaný sklad.
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: název procesu, který se má kontrolovat; název šablon, které se mají generovat; počet dní od zahájení procesu na vrácení zařízení, kdy se má odeslat druhá výzva k vrácení zařízení.

  • Seznam parametrů:
   • typ procesu (modul Procesy, záložka Nastavení typů procesů). Na tento proces jsou navázány smluvní dokumenty, které jsou určeny jako II. výzva k vrácení zařízení (obsah šablony si definuje sám Mango partner, supportu předá jen jejich ID, resp. názvy šablon)
   • počet dní od zahájení procesu na vrácení zařízení, kdy se má odeslat druhá výzva k vrácení zařízení
   • id skladu, na který má být zařízení určené k vrácení přesunuto (např. sklad NEVRÁCENÝ HW)
   • id služby (modul Produkty a služby), která má být aplikována při vygenerování druhé výzvy na vrácení zařízení
   • id billing plánu, který se má aplikovat na jednorázovou službu pokuty za nevrácení zařízení, zajistí support

 • WAREHOUSE_MAINTENANCE_CANCEL - Storno výzvy k odebrání zařízení a generování pokuty. Jakmile bude zahájení procesu starší než XX dní (DAYS), pak systém tento proces automaticky zruší, přesune zařízení s typem určeným k vracení do skladu "xxx" (DST_WL_ID) a zákazníkovi aktivuje za každé takové zařízení jednorázovou službu "Pokuta za nevrácení zařízení" (PENALTY_SA_ID) o výši xxxx,- s billing plánem xxx (AGR_TYPE).
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: název procesu, který se má kontrolovat; název šablon, které se mají generovat; počet dní od zahájení procesu na vrácení zařízení, kdy se má odeslat druhá výzva k vrácení zařízení; název skladu, na který má být zařízení určené k vrácení přesunuto (nemusí být určen žádný); název služby, která má být aplikována při vygenerování druhé výzvy na vrácení zařízení (nemusí být určena žádná); název billing plánu, který se má aplikovat na jednorázovou službu pokuty za nevrácení zařízení

  • Seznam parametrů:
   • typ procesu (modul Procesy, záložka Nastavení typů procesů). Na tento proces jsou navázány smluvní dokumenty, které jsou určeny jako II. výzva k vrácení zařízení (obsah šablony si definuje sám Mango partner, supportu předá jen jejich ID, resp. názvy šablon)
   • počet dní od zahájení procesu na vrácení zařízení, kdy se má odeslat druhá výzva k vrácení zařízení
   • id skladu, na který má být zařízení určené k vrácení přesunuto (např. sklad NEVRÁCENÝ HW)
   • id služby (modul Produkty a služby), která má být aplikována při vygenerování druhé výzvy na vrácení zařízení
   • id billing plánu, který se má aplikovat na jednorázovou službu pokuty za nevrácení zařízení, zajistí support

 • WAREHOUSE_MAINTENANCE_FINISH - Ukončení procesu vrácením zařízení. V případech, kdy dojde k vrácení zařízení, dojde k ukončení procesu na vrácení zařízení.
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: aplikuje se vždy při implementaci funkcionality.

  • Seznam parametrů:
   • id zařízení

 • WAREHOUSE_RETURN_CANCEL - Storno procesu vrácení zařízení. Akcí se kontroluje, zda-li je proces (uvedený v automatizaci) stále oprávněný (nedošlo ke změně stavu služeb na zařízení s ohledem na parametr služby "Druh zařízení") a provede následující:
  • pokud proces O - Odebrání zařízení nebo O - Vrácení zařízení (automaticky generované procesy) obsahuje více zařízení na vrácení, identifikuje se jaké zařízení se již nemá vracet a to se odebere ze seznamu zařízení a ponechá proces O - Odebrání zařízení nebo O - Vrácení zařízení otevřený.
  • pokud proces O - Odebrání zařízení nebo O - Vrácení zařízení obsahuje pouze jedno zařízení na vrácení a na toto zařízení došlo k přidání služby (s parametrem Druh zařízení), provede se storno procesu O.
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: názvy procesů, které se mají stornovat.

  • Seznam parametrů:
   • id zařízení
   • typ procesu z modulu Procesy

 • WAREHOUSE_UNUSED_NODES_FIND - Vygenerování výzvy k vrácení zařízení
  • CP musí dodat minimálně tyto informace: čas, kdy se má generování výzev provádět.

  • Seznam parametrů:
   • akce je bez vstupních parametrů

 • USERGROUP_USER_ADD - přiřazení zákazníka, kterému se blíží konec slevové kampaně do příslušné skupiny zákazníků

 • RECEIPT_EXPEDITION - expedice pokladního/bankovního dokladu na pozadí

3. Návaznost automatizací

Mezi automatizacemi mohou být návaznosti ve smyslu předávání výsledků z předchozí automatizace do následující. Typicky se může jednat o automatizace, které zajistí generování dokladů a následně jejich expedici. Takové automatizace mohou být nastavené s triggerem time_tick. Mango automaticky seskupuje automatizace, které mají shodný trigger a shodné parametry triggeru. U těchto automatizací je pak nezbytné nastavit správně prioritu, pomocí které bude určené v jakém pořadí budou automatizace spuštěné. Výsledek předchozí se do následující předává pomocí parametru _LAST_RESULT_DATA. Např. automatizace INVOICES_DISPATCH má parametr akce GENERATION_RESULT_DATA, do kterého si přebírá výsledek předchozí automatizace. Seskupené automatizace napříč lokacemi jsou před spuštěním setříděné podle CT, aby byla zajištěna jejich správná návaznost.

4. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Automatizace - Admin
Modul Automatizace - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu WORKFLOW.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Automatizace

5. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Automatizace

6. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Automatizace

Topic revision: r26 - 29 Apr 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback