Vymáhání pohledávek

Obsah:

Pro vymáhání pohledávek má  MANGO  komplexní variabilně konfigurovatelný systém - vymáhací proces. Jedná se o nástroj, který vám poskytne hromadné vymáhání pohledávek s možností automatizace jednotlivých úrovní vymáhání.

Jedním stupněm se upomínají zákazníci, kteří mají alespoň jednu služby provisionovanou (řízenou) interním systémem partnera. Vygenerování upomínky je možné zpoplatnit. Dále zákazníkům, kteří na upomínky nereflektují, je možné hromadně znepřístupnit poskytované služby. Těm zákazníkům, kteří zareagují na zablokování služeb úhradou dlužné částky, která se upomíná, budou automaticky tyto služby obnoveny spolu s vyúčtováním poplatku za připojení. Dále je možné hromadně označit zákazníky (například ty, kteří nereflektují na zablokování služeb úhradou) jako externí vymáhání a dále je do procesu vymáhání nezahrnovat. K dispozici je i hromadné ukončení všech služeb či přerušení procesu vymáhání do určitého data. V případě propojení Mango a interního systému partnera je potřeba zajistit předávání informace o zákaznících v procesu vymáhání a naopak, aby byl interní systém schopen dodat do Mango informaci, že zákazník upomínku (upozornění o dluhu) přijal.

Z hlediska uživatelského rozhraní je v modulech WIZARD a Karta zákazníka evidován příznak, že zákazník figuruje v procesu vymáhání s informací, ve které fázi procesu vymáhání se nachází a také je jsou zde přidány některé potřebné akce v souvislosti s procesem vymáhání včetně akce pro dočasné vyřazení z upomínání. V modulu Pohledávky došlo k přidání nových pohledů na zákazníky, filtrů, sloupců a přidání nových akčních tlačítek. V modulu Produkty a služby lze nově označit služby řízené interním systémem partnera. V modulu Upomínky je použito číslování upomínek v závislosti na pořadí upomínky v rámci vymáhacího procesu s vazbou šablon upomínek na číslo upomínky. V modulu Procesy bylo přidáno filtrování na procesy související s vymáháním. V modulu Skupiny je nově možné definovat virtuální skupiny složené z více standardních skupin.

Komplexní systém vymáhacího procesu bývá dodáván při nové implementaci, pokud není dohodnuto jinak. Nastavení lze řešit i dodatečně. Informace ke konfiguraci, popisu tabulek a seznam práv se dočtete níže.

Charakteristika a cíle vymáhacího procesu

 • U zákazníka je třeba evidovat, zdali je nebo není v procesu vymáhání
 • Proces vymáhání se zahájí vygenerováním 1. Upomínky
 • Zákazníci, pro které hromadně započne upomínání, jsou zařazeni do tzv. dávky
 • Pořadí upomínky je generováno automaticky dle toho, po kolikáté je daný předpis v rámci jednoho vymáhacího procesu generován, do každé nové upomínky se zařadí všechny neuhrazené pohledávky po splatnosti, nikoliv jen nezaplacené předpisy, které byly v předchozí upomínce
 • Upomínky budou expedovány a jejich stav expedice bude odlišen
 • Upomínky budou potvrzovány
 • Proces vymáhání může pokračovat zablokováním, ukončením služeb či předáním k vymáhání třetí straně.
 • Proces vymáhání je ukončen:
  • vždy, když zmizí dluh, který se vztahuje přímo k upomínkám (automaticky)
  • ručním ukončením (ručně)
 • V případě ukončení procesu vymáhání a zmizení dluhu pak lze odblokovat služby a automaticky naúčtovat poplatek (ten je konfigurovatelný, ale pro všechny zákazníky stejný)
 • U každého stavu musí být informace o tom, kdy stav začal a kdo jej inicioval
 • U zákazníka bude evidována četnost jednotlivých typů (pořadí) upomínek (je třeba u každého zákazníka vědět, jaké upomínky a kolikrát v minulosti dostal).

Proces vymáhání, počátek, konec a stavy vymáhání

Vymáhací proces je ohraničen počátkem a koncem a v každém stádiu je reprezentován odlišným stavem.

Počátek procesu vymáhání

Počátek procesu vymáhání vznikne vždy vygenerováním upomínky, pokud u zákazníka proces vymáhání dosud neprobíhá. Vygenerování upomínky neproběhne, pokud zákazník nemá dluh po splatnosti. Do historie zákazníka je zaznamenán datum a čas počátku vymáhání. Při počátku vymáhání je zkontrolován stav vymáhání dle následujících pravidel (zejména s ohledem na stavy "Probíhají procesy", "Služby zablokovány" a "Služby ukončeny"). Pokud je zákazník ve skupině určené pro externí vymáhání, pak jej Mango do procesu vymáhání nezahrne a ani vygenerování upomínky neproběhne. Dále lze do vymáhacího procesu zařadit zákazníka přímým předáním do externího vymáhání nebo do skupiny, kterou ignorujete pro zpracování procesu vymáhání.

Konec procesu vymáhání

Konce procesu vymáhání nastane jednou z následujících akcí:

Stav "Generována N. upomínka"

N je číslo nové generované upomínky a L je číslo poslední upomínky. Tento stav je nastaven po vygenerování upomínky a to pouze tehdy, kdy zákazník není v procesu vymáhání, nebo je současný stav "Generována L. upomínka" nebo "Expedována L. upomínka", kde L menší než N.

Stav "Expedována N. upomínka"

N je číslo expedované upomínky a L je číslo upomínky uvedené v současném stavu vymáhacího procesu. Tento stav (Expedována N. upomínka) je nastaven po expedici upomínky, a to tehdy, je-li aktivní proces vymáhání a je-li současný stav tohoto procesu "Generována L. upomínka" nebo "Expedována L. upomínka", je-li L menší nebo rovno N a je-li datum vygenerování N. upomínky vyšší než datum počátku vymáhání.

Stav "Potvrzena N. upomínka"

Tento stav je nastaven po potvrzení N. upomínky, a to tehdy, je-li aktivní proces vymáhání a je-li současný stav tohoto procesu "Expedována L. upomínka", je-li L menší nebo rovno N a je-li datum vygenerování N. upomínky vyšší než datum počátku vymáhání. Změna stavu vymáhání se provede, pouze pokud je potvrzována poslední vygenerovaná N. upomínka. Pokud se mezi tím již vygenerovala další upomínka, ke změně stavu vymáhání nedojde (potvrzení se pouze zaznamená u upomínky - modul Upomínky, sloupec Datum potvrzení).

Stav "Vymáhání pozastaveno"

Tento stav je nastaven na základě ruční akce. Je možné pozastavit vymáhací proces o libovolný počet dní. Tento stav lze ovšem aktivovat pouze ve stavu "Bez vymáhání", "Generována N. upomínka", "Expedována N. upomínka", "Potvrzena N. upomínka", "Služby zablokovány" a "Služby ukončeny", v jiných stavech to možné není. Po ukončení tohoto stavu se nastaví stav odpovídající stavu vymáhacího procesu a služeb zákazníka (zpravidla to bude stav, který byl před pozastavením vymáhání).

Stav "Probíhají procesy"

Tento stav je nastaven po vytvoření procesu (pokud lokace CP využívá funkcionalitu servisních procesů) na zablokování nebo odpojení služby, je-li zákazník v procesu vymáhání. V případě neúspěšného dokončení (storna) posledního procesu na zablokování nebo ukončení služby (spojeného s vymáháním), je-li zákazník v procesu vymáhání se stavem "Probíhají procesy", je nastaven stav procesu vymáhání na aktuální stav dle služeb a procesů nebo dle expedice nejvyšší upomínky od počátku stavu vymáhání.

Stav "Služby zablokovány"

Tento stav je nastaven po zablokování služby, je-li zákazník v procesu vymáhání mimo stav "Externí vymáhání", a nejsou-li již otevřené žádné procesy na blokování nebo ukončení spojené s vymáháním. Pro akci na blokování služeb (automaticky nebo manuálně) je možné nastavit třídy služeb, které budou vyloučeny z blokování služeb. Nastavení provádí zákaznická podpora a je vhodné pro takové služby, které nemůžete smluvně blokovat. Např. může jít o TV analogové služby, kdy infrastruktura je v majetku měst a obcí.
V případě odblokování zablokované služby, nebo zapojení nové služby, je-li zákazník v procesu vymáhání se stavem "Služby zablokovány", je proces vymáhání ukončen.

Pozn: Pokud službu přeruší/zablokuje uživatel systému, tak Mango do přerušení/zablokování nezasahuje (řídí si sám uživatel). Pokud byla služba přerušena/zablokována/odblokována systémem, tak do tohoto stavu naopak může uživatel manuálně zasáhnout a službu zablokovat/odblokovat nebo zrušit přerušení. Je to možné využít k rychlejšímu zprovoznění služeb po připsání plateb (místo čekání na automatickou kontrolu stavu plateb) nebo naopak při chtěném zablokování zákazníka uživatelem neprovede odblokování automat. Chování neplatí např. pro předplatné uniCredit. U něho se odblokování provádí okamžitě po uhrazení služby.

info Pro akce zablokování a odblokování jsou k dispozici samostatné události (viz historie zákazníka) s názvem "Vymáhací proces - zablokování služby" a "Vymáhací proces - odblokování služby". Události slouží pro definování přechodu stavu vymáhacího procesu a hlavně pro případy, kdy má zákazník jen služby tříd, u kterých nedojde podle nastavení k zablokování (viz výše).

Stav "Služby ukončeny"

Tento stav je nastaven po ukončení služby, je-li zákazník v procesu vymáhání mimo stav "Externí vymáhání", nejsou-li již otevřené žádné procesy na blokování nebo ukončení spojené s vymáháním a jsou-li všechny ostatní služby ukončeny.
V případě zrušení ukončení služby, nebo zapojení nové služby, je-li zákazník v procesu vymáhání se stavem "Služby ukončeny", je proces vymáhání ukončen.

Stav "Externí vymáhání"

Tento stav je nastaven po ruční akci, je-li zákazník v procesu vymáhání. Zákazník je současně automaticky zařazen do skupiny určené pro indikaci "Externího vymáhání". V případě vyřazení zákazníka ze skupiny Externího vymáhání, je-li zákazník v procesu vymáhání se stavem "Externí vymáhání", je nastaven stav procesu vymáhání na aktuální stav dle služeb a procesů nebo dle expedice nejvyšší upomínky od počátku stavu vymáhání. Vyřazení z externího vymáhání bude zaznamenáno v historii.
V případě zařazení zákazníka do skupiny Externího vymáhání, je-li zákazník v procesu vymáhání s libovolným jiným stavem, je nastaven stav procesu "Externí vymáhání".
Přiřazování zákazníka do skupiny "Externí vymáhání" by se mělo provádět pouze v případě nutnosti, pro snazší práci s hromadným vymáháním by se pro přiřazení měla používat vždy příslušná akce z modulu pohledávky.

U vymáhacího procesu je možné nastavit:
 • vyúčtování za připojení po zablokování
 • poplatek za vygenerování upomínky
 • automatizaci ukončení procesu vymáhání, odblokování služeb a ukončení pozastavení vymáhání

Vyúčtování poplatku za připojení po zablokování

Systém umožňuje definovat jednorázovou službu "Poplatek za odblokování služeb" s nastavenou cenou sloužící k vyúčtování poplatku za připojení zablokovaných služeb. Tato služba bude zákazníkovi aktivována při odblokování první služby (tuto informaci si systém udržuje v debt_recovery.DR_UNBLOCK_FEE) v rámci procesu vymáhání s billing plánem shodným jako defaultní billing plán zákazníka, případně billing plán služby, která se odblokovává. Pokud budou služby odblokovány mimo proces vymáhání, nebude služba s poplatkem aktivována. Pokud není parametr lokace UNBLOCK_COST_SERVICE_ID nastaven vůbec, nebude služba s poplatkem aktivována. Informace k definici poplatku ZDE.

Automatický poplatek za vygenerování upomínky

Systém umožňuje definovat jednorázovou službu "Poplatek za upomínku" s nastavenou cenou sloužící k vyúčtování poplatku za vygenerování a expedici upomínky. Tato služba bude zákazníkovi aktivována při vygenerování upomínky s billing plánem (BP) u definice poplatku (pokud má zaškrtnut příznak "Nucený BP"). Pokud poplatek nemá zaškrtnutou volbu "Nucený BP", přiřadí se výchozí BP zákazníka. Pokud není nastaven výchozí BP zákazníka, tak se přiřadí BP z poslední přidané služby do upomínky. Služba bude vygenerována tak, aby byla okamžitě po splatnosti, a bude zahrnuta do upomínky samotné. Informace k definici poplatku ZDE.

info Příznak "Nucený BP": Jeho praktické využití je v případě, když chcete striktně určit, jaký způsob úhrady bude poplatku za upomínku nastaven. Například, pokud nechcete zákazníkovi vystavovat daňový doklad na poplatek, který je zahrnut v upomínce a v rámci upomínky by ji měl zákazník uhradit, nastaví se nucený billing plán hotovost, resp. takový, který nemá fakturaci.

Výsledky o provedení/neprovedení akcí

Notifikace chodí e-mailem "Hromadná operace se službami zákazníků" na na adresu uživatele, který spustil danou akci a může obsahovat např. tyto informace:

Žádný zákazník nebyl zařazen do zpracování.

Není žádná služba pro ukončení:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Není žádná služba pro zablokování:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Není žádná služba pro odblokování:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Ukončení služby se nezdařilo:
ID zák. 123456 Název zákazníka, Název služby: datum
...

Zablokování služby se nezdařilo:
ID zák. 123456 Název zákazníka, Název služby: datum
...

Provedeno zablokování všech služeb:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Provedeno odblokování všech služeb:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Provedeno ukončení všech služeb:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Nepodařilo se naplánovat procesy pro operace s některými službami:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Naplánováno ukončení všech služeb:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Naplánováno zablokování všech služeb:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Naplánováno odblokování všech služeb:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Kontrola změny splatnosti služeb ve vymáhacím procesu

Systém zajišťuje kontrolu, zdali nedošlo u služeb, které jsou ve vymáhacím procesu, ke změně splatnosti. Systém notifikuje tyto změny emailem s předmětem "Kontrola změny splatnosti služeb ve vymáhacím procesu" a obsahuje strukturu:

ID zákazníka  ID upomínky  ID služby  Datum splatnosti  Název služby
   12345     23456    80000   14.09.2015     Služba A

Kontrola se spouští v intervalech dle domluvy se supportem. V každé notifikaci budou obsaženy služby zákazníků, u kterých došlo ke změně splatnosti a budou se záznamy v kontrole vyskytovat do doby, dokud nedojde ke srovnání splatnosti nebo není splněna podmínka, že splatnost je do budoucnosti.

Příklad, jak došlo k tomu, že se změnila splatnost a kdy, v jakém období budou obsaženy služby v notifikaci:
 • Původně byla na služby vystavena faktura 11.8. se splatností 25.8. Tím pádem toto nebylo notifikováno kontrolou, protože 26.8. a 27.8. nebyly předpisy před splatností a byly upomenuty správně.
 • Pak došlo k zablokování služeb 28.8. (viz. historie zákazníka). Tím ale bylo nutné vystornovat a znovu vystavit faktury, protože se změnila účtovaná cena za měsíc (pokud má lokace nastaveno, že se při zablokování nastavuje cena na 0,-).
 • Nově vystavené faktury měly splatnost 30.8., protože se zdanitelným plněním 1.8. jsou vystaveny k "16.8." a podle příslušného BP je splatnost 14 dní od vystavení, tedy 30.8.
 • 28.8. a 29.8. byly tedy tyto předpisy před splatností a proto byly kontrolou notifikovány.
 • 30.8. již notifikovány nejsou, protože není splněna podmínka, že splatnost je do budoucnosti.

Automatizace ukončení procesu vymáhání, odblokování služeb a ukončení pozastavení vymáhání

Automatizace ukončení procesu vymáhání a odblokování služeb

Každý den ve stanovené době provádí Mango kontrolu všech zákazníků s příznakem vymáhacího procesu. Pokud zjistí, že u nich již neexistuje žádná pohledávka (např. přepárováním plateb nebo úhradou pohledávky), která se upomíná a také v případě (pokud CP využívá servisní procesy), že je stav "Probíhají procesy" tak, že žádný úkol na zablokování nebo ukončení nebyl dosud předán technikovi, provede jejich vyřazení z procesu vymáhání (vyřazení provede pouze tehdy, pokud stav vymáhacího procesu není "Externí vymáhaní") a v případě zablokovaných služeb vytvoří procesy a úkoly na jejich odblokování na nejbližší termín dle kapacit kalendářů (toto provede i pro stav "Externí vymáhání") a v případě služeb, ke kterým jsou procesy na zablokování, tyto procesu stornuje. O této operaci bude vygenerována souhrnná zpráva, která bude odeslána na adresu uvedenou v konfiguraci lokace.

Notifikace chodí e-mailem "Ukončení vymáhacího procesu" a může obsahovat např. tyto informace:

Nelze provést vyřazení z vymáhacího procesu (nepodařilo se naplánovat procesy pro odblokování služeb - procesy na pozadí jsou blokovány):
ID zák. 123456 Název zákazníka

Zákazníci vyjmutí z vymáhacího procesu, nelze provést odblokování služby:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Zákazníci, kteří nebyli vyjmutí z vymáhacího procesu, nelze provést odblokování služby:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Zákazníci vyjmutí z vymáhacího procesu:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

Zákazníci vyjmutí z vymáhacího procesu včetně odblokování služeb nebo naplánování procesů pro jejich odblokování:
ID zák. 123456 Název zákazníka
...

form_nav_help: V případě automatického odblokování při ukončeném vymáhání nevadí, když má služba nastaveno ukončení do budoucna. Pokud zákazník zaplatí dluh a zároveň má už požádáno o ukončení služeb, služby se odblokují. Zákazník, který má naplánované ukončení služeb, může do té doby službu využívat a může mu být účtována.

Ukončování pozastavení vymáhání

Každý den ve 23:55 jsou zákazníci s příznakem vymáhacího procesu, kteří jsou ve stavu "Vymáhání pozastaveno", a u kterých je termín pozastavení právě v aktuální den, převedeni zpět do stavu "Generována N. upomínka" nebo "Expedována N. upomínka" dle poslední takové akce v rámci procesu vymáhání.

Úpravy modulů pro vymáhací proces

Jsou popsány pouze části týkající se vymáhacího procesu, kompletní dokumentaci modulů naleznete v referenčních popisem modulů.

Modul Pohledávky

Popsány pouze části týkající se vymáhacího procesu, kompletní seznam naleznete v referenčním popisu modulu POHLEDÁVKY.

Záložky modulu

Záložka "Pohledávky dle zákazníka"

Záložka obsahuje hlavní tabulku "Seznam dlužníků". V tabulce se zobrazuje seznam dlužníků evidovaných v systému. V podřízené tabulce "Pohledávky zákazníka" se zobrazuje rozpis pohledávek za jednotlivé doklady služeb. Vynulováním filtrů lze docílit zobrazení všech zákazníků, kromě těch, kteří mají všechny předpisy za nula nebo jsou ponížené slevou na nula.

Tabulka "Seznam dlužníků"

V tabulce se zobrazuje seznam dlužníků evidovaných v systému.
3.114-tab-SeznamDluzniku.jpg

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Stav vymáhání NE Zobrazuje stav vymáhacího procesu. V případě, že zákazník není ve stavu vymáhacího procesu, je obsah buňky prázdný. Stav vymáhacího procesu debt_recovery.DR_STATE
Datum akce NE Zobrazuje datum poslední akce vymáhacího procesu. V případě, že zákazník není ve stavu vymáhacího procesu, je obsah buňky prázdný. Datum poslední akce vymáhacího procesu debt_recovery.DR_CHANGED
Dávky NE Zobrazuje seznam ID dávek, ve kterých je zahrnut zákazník. V případě, že zákazník nebyl ve stavu vymáhacího procesu, je obsah buňky prázdný. Seznam ID dávek, ve kterých je zahrnut zákazník users.U_BATCH
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
Dní od změny Číslo Prázdné   Filtruje zákazníky s poslední akcí vymáhacího procesu starší než uvedený počet dní.
Vymáhací proces Výběr *VŠE   Ve vymáhacím procesu: filtruje pouze zákazníky, kteří jsou ve vymáhacím procesu. Bez vymáhacího procesu: filtruje pouze zákazníky, kteří nejsou ve vymáhacím procesu. Defaultně je filtr neaktivní (volba *VŠE).
Stav Výběr *VŠE   Filtruje seznam zákazníků dle stavu vymáhacího procesu - stavy popsány ZDE. Volba "Vymáhání aktivní" je kombinace stavů "Generována N. upomínka", "Expedována N. upomínka", "Potvrzena N. upomínka","Probíhají procesy", "Služby zablokovány" a "Služby ukončeny". Defaultně je filtr neaktivní (volba *VŠE).
Dávka Výběr *VŠE   Filtruje seznam zákazníků z dané dávky vymáhání. Filtr obsahuje seznam dávek, které obsahují nějaké zákazníky ve vymáhacím procesu. Jedna položka je ve tvaru Číslo – Filtry: Datum - - Poznámka. Např: 4 – Vystaveno: 1.11.2011 - Do lhůty: 11.11.2011 - Splatno do: 5 - Dluh do: 1000 - - Skupina:Retail, Adresa: Praha / Zákazníci Retail z Prahy
Provisioning Výběr *VŠE   Filtruje pouze zákazníky, kteří mají nějakou službu pod provisioningem a zároveň alespoň na jedné jednotce nastaven příznak „Provisioning" (volba Provisioning), nebo mají všechny služby bez provisioningu a na stavu příznaku „Provisioning" u jednotky nezáleží (volba Bez provisioningu), nebo je neaktivní (volba *VŠE). Defaultně je filtr nastaven na volbu *VŠE. Filtr se u zákazníků mimo vymáhací proces opírá o skutečný stav služeb, pro zákazníky ve vymáhacím procesu pak o interně poznamenaný příznak při vstupu do vymáhacího procesu, databázová tabulka debt_recovery.DR_PROVISIONING.
Billing Výběr *VŠE   Filtruje seznam zákazníků dle billing plánu libovolné služby. Filtr obsahuje seznam aktivních billing plánů pro danou lokaci. Filtrování funguje tak, že pozitivní filtr zobrazí zákazníky, kteří mají alespoň u jedné služby daný billing plán, negativní filtr zobrazí jen zákazníky, kteří nemají u žádné služby daný billing plán.
ne externí vymáhání Zaškrtávátko Nezaškrtnuto   Filtruje seznam na zákazníky dle zařazení do skupiny "Externí vymáhání". Defaultně je filtr aktivní (zaškrtnuto - bez zákazníků zahrnutých ve skupině "Externí vymáhání").

Akční tlačítka

 • tlačítko make reminders.gif, make reminders multi.gif "Generování upomínek"
  4.1.2-form-generovaniUpominek.png
Po odeslání formuláře se Vás systém zeptá, zdali chcete akci opravdu provést:
4.1.2-form-generovaniUpominek-potvrzeni.png.
Po odeslání se naplánuje proces:
4.1.2-form-generovaniUpominek-progress.png
Po jeho dokončení systém přesměruje operátora do modulu upomínek a oznámí hlášku 3.114-form-generovaniUpominek-hlaskaOk.jpg o skutečném počtu vygenerovaných upomínek. Počet se může lišit od počtu vybraných zákazníků. Např. u někoho je již dosažen maximální počet možných upomínek. Pokud systém vyhodnotil, že není komu vygenerovat upomínku, systém neprovede tuto akci s hlášením 3.114-form-generovaniUpominek-hlaskaChyba.jpg
Pozn.: Při hromadném generování upomínek vznikne automaticky pro všechny 1. upomínky tzv. dávka. Dávka je charakterizovaná svým číslem, datem, poznámkou a nastavením filtrů v modulu Pohledávky. Číslo, datum a popis nastavení filtrů vzniká automaticky, poznámka je vložena operátorem. Popis nastavení filtrů obsahuje nastavení filtru Skupina, Dluh od, Dluh do, Splatnost dní a případně filtru pro Adresu zákazníka.
Pozn.: obsah předpisů zahrnutých do upomínek je dán nastavením filtrů. Např. při nastavení filtru "Splatnost dní >= 0" znamená, že se dnes zahrnou i doklady splatné dnešní den. Import plateb se provádí den zpětně, proto by bylo vhodné mít nastaveno "Splatnost dní >= 1", pak se do upomínek dostanou jen předpisy skutečně po splatnosti a ne předpisy, které jsou splatné v den generování upomínek.
Pozn.: Při generování upomínek za stavu, kdy modul
mod_submenu_debits POHLEDÁVKY
není přegenerován a došlo od posledního přegenerování ke změně u předpisu, se systém dívá na aktuální stav. Upomínku nevystaví pouze pokud došlo k úhradě a dluh je 0. Pokud se ale jen posunula splatnost a dluh u předpisu zůstane, přepočítají se jen dny splatnosti. Příklad: U upomínky je místo 6 dní po splatnosti 22 dní před splatností.

  • Podmínky pro generování upomínek:
Při generování upomínky (nebo při hromadném generování více upomínek) se bude číslo upomínky generovat automaticky. V případě, že je generována 2. nebo vyšší upomínka, jsou do ní zahrnuty jen nezaplacené předpisy upomínané v předchozí upomínce. V případě, že zákazník již 2. upomínku vygenerovanou má, upomínka se nevygeneruje, v případě, že zákazník má provisioning, pak se mu 2. upomínka vygeneruje. Generování upomínky se také neprovede, pokud je vymáhací proces ve stavu "Vymáhání pozastaveno" nebo "Externí vymáhání".

Akce je dostupná při nastavení práv DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.AUTOMATION_SETUP a REMINDER.AUTOMATION.SETUP. Práva jsou zahrnuta v níže uvedených rolích.

RoleSorted ascending
Modul Finance (Upomínky) - admin
Role finance - admin

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro nastavení automatizace generování a expedice upomínek. Čas generování a expedice (pokud je nastaven automatický výběr šablony) je nastavena na 10:00. Dále pro blokování a ukončení služeb. Pro akci na blokování služeb (automaticky nebo manuálně) je možné nastavit třídy služeb, které budou vyloučeny z blokování služeb. Nastavení provádí zákaznická podpora a je vhodné pro takové služby, které nemůžete smluvně blokovat. Např. může jít o TV analogové služby, kdy infrastruktura je v majetku měst a obcí.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Tlačítko tax_sum_automation_setup otevře dialog pro definici ovládání automatizace generování a expedice upomínek, blokování a ukončení služeb.

4.1.2-dialog-automatizace-ovladani-1.png

4.1.2-dialog-automatizace-ovladani-2.png

4.1.2-dialog-automatizace-ovladani-3.png

Název Popis Kurzorová nápověda
Generovat automaticky Po zaškrtnutí se zobrazí detailní parametry. Povoluje automatizované generování upomínek podle nastavených kritérií
Dny generování Zadejte 1-31. Čas generování a expedice (pokud je nastaven automatický výběr šablony) je nastavena na 10:00. Dny v měsíci, ve kterých se má generování provádět (hodnota 1-31). Pokud má aktuální měsíc méně dní než je zadáno, provede se generování poslední den v měsíci.
Výše dluhu Zadejte kladnou částku Minimální výše dluhu, při kterém se bude upomínka generovat
Splatnost dokladu Zadejte 0-99 Minimální překročení splatnosti dokladu, při které se bude upomínka generovat
Lhůta splatnosti Zadejte 0-99 Lhůta splatnosti uvedená na upomínce. Hodnota je počet dní od vygenerování upomínky.
Expedice n. upomínky Nastavuje odlišné chování expedice upomínek pro 1. až n. upomínku (podle nastavení maximálního počtu upomínek, MAX_DEBT_REMINDER_NUMBER) s volbami: Pouze tisk, Odeslání mailem, Odeslání SMS a Dle nastavení zákazníka. Výchozí hodnota "Dle nastavení zákazníka". Pokud by se stalo, že se sníží hodnota v MAX_DEBT_REMINDER_NUMBER, budou upomínky s vyšším pořadím odeslány dle aktuálně platné definice expedice nejvyššího pořadí upomínky. Expedice formou e-mail a SMS je závislá na nastavení komunikačních kanálů zákazníka (pro úspěšnou expedici je musí mít zákazník povolené). Expedice formou tisk proběhne bez ohledu na nastavení komunikačních kanálů zákazníka. Nastavuje způsob expedice upomínek pro n. upomínku. Expedice formou e-mail a SMS je závislá na nastavení komunikačních kanálů zákazníka (pro úspěšnou expedici je musí mít zákazník povolené). Expedice formou tisk proběhne bez ohledu na nastavení komunikačních kanálů zákazníka.
Tisknout hromadné PDF   U zákazníků, kterým je expedováno tiskem (viz definice nastavení komunikačních kanálů u zákazníka) se dokumenty sloučí do hromadného PDF. Hromadný PDF je k dispozici ke stažení v modulu Expedice dokumentů, záložka Fronta, akce Náhled hromadného pdf souboru.
Ignorovat skupiny Pokud koncový zákazník není v žádné skupině, bude při splnění ostatních podmínek upomínka vygenerována. Pokud je zákazník alespoň v jedné skupině, tak nebude do automatického generování zařazen. Seznam je omezen na skupiny typu ostatní v modulu Zákazníci.
Ignorovat parametry   Pokud má zákazník alespoň jeden z těchto parametrů (modul Zákazníci, záložka Zákazníci, tabulka Parametry zákazníka, pouze parametry typu BOOL) nastaven na hodnotu 1, tak nebude do automatického generování zařazen. Název parametru musí odpovídat hodnotě v modulu Parametry, sloupci Parametr. Parametry oddělujte čárkou.
Poznámka   Poznámka k upomínce (bude zobrazena v modulu Upomínky, sloupec Poznámka k upomínce)
Notifikovat na e-maily   Čárkou oddělený seznam e-mailových adres, na které se mají posílat informace o automatickém generování upomínek.
Posílat vždy   Posílat notifikace vždy nebo jen když byla vygenerována alespoň jedna upomínka.
Blokování služeb Po zaškrtnutí se zobrazí detailní parametry. Povoluje automatizované odblokovaní podle nastavených kritérií.
Ukončení služeb Po zaškrtnutí se zobrazí detailní parametry. Povoluje automatizované ukončování podle nastavených kritérií.
Dní po splatnosti Číselná hodnota Počítá se dle splatnosti podle interního daňového dokladu, případně podle splatnosti faktury (pokud je u billing plánu nastaveno, že se splatnost aktualizuje podle termínu vystavení faktury).
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

info Další informace pod tlačítkem form_nav_help.

Kdy akci provádět?
V případě potřeby zajištění automatizace na provádění generování a expedice upomínek. Pokud není automatizace nastavena (zaškrtnut příznak Generovat automaticky), automatizace není povolena.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Nastavení automatického výběru šablon - pokud NENÍ v modulu Šablony, záložce "Automatický výběr", pro typ dokumentu "Upomínka" nastavena automatizace, systém v záhlaví dialogu zobrazí červenou hlášku "Pro automatickou expedici upomínek musí být zapnutý automatický výběr šablony. Ten je nyní vypnutý! Zapnout jej můžete v modulu ŠABLONY, záložce "Automatický výběr" u typu dokumentu "Upomínka"".
 • Nastavení automatického výběru šablon - pokud JE v modulu Šablony, záložce "Automatický výběr", pro typ dokumentu "Upomínka" nastavena automatizace, systém v záhlaví dialogu zobrazí zelenou hlášku "Pro automatickou expedici upomínek musí být zapnutý automatický výběr šablony. Ten je nyní zapnutý.".
 • Pole "Dny generování" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Položka musí být vyplněna".
 • Pole "Dny generování" - při vyplnění nečíselným znakem nebo jinou číselnou hodnotou, než je rozmezí, systém zobrazí "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Zadejte seznam čísel oddělených čárkou. Čísla musí být platný den v měsíci (1-31)".
 • Pole "Výše dluhu" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Položka musí být vyplněna".
 • Pole "Výše dluhu" - při vyplnění nečíselným znakem nebo zápornou číselnou hodnotou, systém oznámí hlášku "Zadejte kladnou částku" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Hodnota musí být kladná částka, nebo 0".
 • Pole "Splatnost dokladu" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Položka musí být vyplněna".
 • Pole "Splatnost dokladu" - při vyplnění nečíselným znakem nebo jinou číselnou hodnotou, než je rozmezí, systém oznámí hlášku "Zadejte 0-99" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Hodnota musí být číslo v rozmezí 0 - 99".
 • Pole "Lhůta splatnosti" - při vyplnění nečíselným znakem nebo jinou číselnou hodnotou, než je rozmezí, systém oznámí hlášku "Zadejte 0-99" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Hodnota musí být číslo v rozmezí 0 - 99".
 • Pole "Notifikovat na e-maily" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Položka musí být vyplněna".
 • Pole "Notifikovat na e-maily" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "Chybný e-mail." a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Špatný formát e-mailových adres. Chybí záznam před/za @ nebo chybí doména nebo je použit chybný oddělovač mezi e-maily (použijte čárku).".

Kontrolní mechanismy při nastavování automatizace generování a expedice upomínek:
 • ReminderAutomation.Config.General - Nelze nastavit automatizaci generování upomínek. Neznámá chyba.
 • ReminderAutomation.Config.Rights - Nelze nastavit automatizaci generování upomínek. Nemáte právo toto provést.
 • ReminderAutomation.Config.NoCt - Nelze nastavit automatizaci generování upomínek. Není zvolena lokace.
 • ReminderAutomation.Config.InvalidDay - Nelze nastavit automatizaci generování upomínek. Den provedení (%DAY) není z platného rozsahu 1 - 31.
 • ReminderAutomation.Generate.General - Nelze provést automatické generování upomínek. Neznámá chyba.

Co se stane, když se akce spustí?
Uloží se definice automatizace na provádění generování a expedice upomínek. Systém oznámí hlášku "Ovládání automatizace generování a expedice upomínek bylo upraveno.". V den naplánovaného spuštení se provede požadovaná akce. Stav generování je vidět v modulu Procesy na pozadí, proces Generování upomínek. Expedice proběhne pouze pokud je nastavena automatizace šablon typu Upomínka a proběhne dle nastavení zákazníka (příznak e-mail, tisk, SMS) stejně jako při volbě "Dle nastavení" v dialogu na expedici upomínek. Výsledek bude zaslán na uvedené e-maily.

Výsledek generování a expedice upomínek je zasilán dle globální systémové šablony s názvem REMINDERS_AUTOMATION:
 • Typ "Předmět e-mailu (systémový)"
  • Automatické generování a expedice upomínek dne %DATE pro lokaci %CT_NAME (%CT)
 • Typ "Text e-mailu (systémový)":
Automatické generování upomínek bylo spuštěno operátorem *%L_NAME* (%L_ID) s následujícími parametry:
  lokace: *%CT_NAME (%CT)*
  datum vystavení: *%DATE*
  lhůta pro zaplacení pohledávky: *%PARAM_FINAL_DATE*
  minimální výše pohledávky: *%PARAM_DEBT_AMOUNT*

Výsledek generování: *%RES_GEN_COUNT* vygenerovaných upomínek

Výsledek expedice upomínek:

Bylo expedováno *%RES_EXP_EMAIL* mailů, *%RES_EXP_SMS* sms a nevytisknuto *%RES_EXP_PRINT* dokumentů.

Pro expedici poštou si v modulu Upomínky vyfiltrujte seznam neexpedovaných upomínek (filtr Stav expedice = neexpedováno) ze dne generování (filtr Vytvořeno od - do) a proveďte expedici do hromadného souboru. Seznam dokumentů pro expedici poštou pak naleznete v modulu Expedice dokumentů, v záložce Fronta, akce "Náhled hromadného pdf souboru"

Šablony jak pro předmět tak tělo e-mailu mohou obsahovat tyto proměnné:
 • Proměnná %DATE - Datum provedení
 • Proměnná %L_ID - ID operátora, který generování provádí (Skripter)
 • Proměnná %L_NAME - Jméno operátora, který generování provádí (Skripter)
 • Proměnná %CT - ID lokace pro kterou se generování provádí
 • Proměnná %CT_NAME - Název lokace pro kterou se generování provádí
 • Proměnná %PARAM_DEBT_AMOUNT - parametr generování - výše dluhu
 • Proměnná %PARAM_DEBT_DUE - parametr generování - lhůta splatnosti
 • Proměnná %PARAM_GROUP_IDS_IGNORED - parametr generování - ID ignorovaných skupin
 • Proměnná %PARAM_GROUPS_IGNORED - Názvy ignorovaných skupin
 • Proměnná %PARAM_PARAMS_TO_IGNORE - parametr generování - názvy parametrů označujících ignorované zákazníky
 • Proměnná %PARAM_FINAL_DATE - parametr generování - počet dní do splatnosti upomínky
 • Proměnná %PARAM_NOTE - parametr generování - poznámka na upomínku
 • Proměnná %PARAM_GROUP_PDF - parametr generování - sloučit generované tiskové PDF do jediného (pro jednu lokaci)
 • Proměnná %RES_GEN_COUNT - výsledek generování - počet generovaných upomínek
 • Proměnná %RES_GEN_MIN - výsledek generování - číslo první generované upomínky
 • Proměnná %RES_GEN_MAX - výsledek generování - číslo poslední generované upomínky
 • Proměnná %RES_GEN_MESSAGE - výsledek generování - message, kterou generuje skript o průběhu generování (zpráva se přebírá z procesu a může být i prázdná)
 • Proměnná %RES_EXP_COUNT - výsledek expedice - počet expedovaných upomínek
 • Proměnná %RES_EXP_ERRORS - výsledek expedice - počet chyb expedice
 • Proměnná %RES_EXP_EMAIL - výsledek expedice - počet expedicí mailem
 • Proměnná %RES_EXP_SMS - výsledek expedice - počet expedicí SMS
 • Proměnná %RES_EXP_PRINT - výsledek expedice - počet expedicí do tiskového PDF
 • Proměnná %RES_EXP_MESSAGE - výsledek expedice - informační text popisující generování (jen chybová hláška, když není povolena automatizace výběru šablony).

Jak postupovat dále?
Sledujte zasílané notifikace automatizace generování a expedice upomínek.

arrowbup Zpět na obsah: Vymáhání pohledávek

 • tlačítko make cancel.gif, make cancel multi.gif "Nucené ukončení procesu vymáhání"
  4.1.2-form-UkonceniProcesuVymahani.png
Při nuceném ukončení vymáhacího procesu u zákazníka (nebo u více zákazníků) se Mango zeptá pro kontrolu, zda toto chce uživatel skutečně provést. V případě potvrzení bude vymáhací proces ukončen, lze jej ukončit v každém stavu vymáhacího procesu. Případné procesy na zablokování služeb nebudou ovlivněny. Případné zablokované služby v tomto stavu (zablokovaném) zůstanou. Ukončení procesu vymáhání bude zaznamenáno do historie zákazníka. Po provedení akce systém oznámí hlášku 3.114-form-UkonceniProcesuVymahani-hlaska.jpg.
Pokud zákazník není ve vymáhacím procesu, systém neprovede tuto akci s hlášením 3.3.4-form-UkonceniProcesuVymahani-hlaska-bez vp.jpg

 • tlačítko make susp.gif, make susp multi.gif "Přerušení procesu vymáhání do určitého data"
  4.1.2-form-PreruseniProcesuVymahani.png
Tato akce se využívá, například když zákazník telefonicky informuje o opožděné úhradě za poskytované služby nebo když zákazník reaguje na zaslanou upomínku, že úhradu provede až po stanoveném termínu v upomínce. Po provedení akce systém oznámí hlášku 3.114-form-PozastaveniProcesuVymahani-hlaska.jpg a u vybraných/vyfiltrovaných zákazníků změní stav vymáhacího procesu na "Vymáhání pozastaveno". Pozastavení vymáhání bude zaznamenáno do historie zákazníka. V případě ukončení procesu vymáhání bude i ukončeno přerušení k datu ukončení procesu vymáhání.

 • tlačítko make exter.gif, make exter multi.gif "Předání k externímu vymáhání"
  4.1.2-form-ExterniVymahani.png
Mango umožňuje u vybraných zákazníků provést předání inkasní agentuře. Po provedení akce systém oznámí hlášku 3.114-form-ExterniVymahani-hlaska.jpg a u vybraných/vyfiltrovaných zákazníků změní stav vymáhacího procesu na "Externí vymáhání ". Předání do externího vymáhání bude zaznamenáno do historie zákazníka. V případě, kdy není zákazník ve vymáhacím procesu, nelze ho předat do externího vymáhání, systém oznámí hlášku 3.114-form-ExterniVymahani-hlaska2.jpg.

 • tlačítko block service.gif, block service multi.gif "Hromadné zablokování nebo ukončení služeb"
  4.1.2-form-ZablokovaniUkonceni.png
Akce se provede pouze pro zákazníky ve vymáhacím procesu ve stavech "Generována N. upomínka", "Expedována N. upomínka", "Potvrzena N. upomínka", "Služby zablokovány" a "Externí vymáhání". Pro akci na blokování služeb (automaticky nebo manuálně) je možné nastavit třídy služeb, které budou vyloučeny z blokování služeb. Nastavení provádí zákaznická podpora a je vhodné pro takové služby, které nemůžete smluvně blokovat. Např. může jít o TV analogové služby, kdy infrastruktura je v majetku měst a obcí.
 • a) partner s podporou generování procesů a úkolů
Akce provede vytvoření procesů a úkolů na zablokování nebo ukončení všech aktivních nezablokovaných / neukončených periodických služeb zákazníka na nejbližší termín dle kapacit kalendářů. Procesy nebudou vytvořeny pro zákazníky s nějakým nedokončeným procesem s danými službami.
 • b) partner s podporou provisioningu
Akce provede automatické (datové služby řízeny provisioningem sítě na router manageru) nebo manuální zablokování nebo ukončení všech aktivních nezablokovaných / neukončených periodických služeb zákazníka. U takto ukončených služeb se při obnově služby potřeba provést ruční aktivaci nové služby.

Způsob, kterým se Mango rozhodne, zda provést u zákazníka zablokování nebo ukončení služby nebo nic, je následující. V dialogovém okně (viz výše) se vyberete způsob provedení akcí zvlášť pro služby provisionované nebo neprovisionované. Pro každou tuto skupinu se vybere jedna z možností:
 • Bez akce
 • Blokování služeb
 • Ukončení služeb

Například při operaci se zákazníky s 2. Upomínkou se manuálně zvolí pro neprovisionované služby akce "Ukončení služeb" a pro provisionované služby to samé. Při operaci se zákazníky s 1. upomínkou (které si navíc vyfiltruji s filtrem "Provisioning" nastaveným na "Ano") se manuálně zvolí pro neprovisionované služby akce "Bez akce" a pro provisionované služby akce "Blokování služeb" atp.

 • Hromadné doúčtování smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy
Pokud zvolíme ukončení služeb, ať už s provisioningem nebo bez, je možné zaškrtnou pole Smluvní pokuta, které je defaultně nezaškrtnuto. Všem zákazníkům, kteří mají neodžitý smluvní závazek, a ukončuje se jim služba, se pak dopočítá smluvní pokuta. V rámci lokace CP nebo v rámci práv operátora Mango, lze zapnout pro ukončení služby tzn. "doúčtování smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy". Neboli pokud má zákazník na ukončované službě neodžitý smluvní závazek, tak mu lze při vlastním ukončení služby doúčtovat pokutu. Z terminologie MAngo se jedná o aktivaci jednorázové služby.

Výše této pokuty může být buď nastavena jako konstantní poplatek, např. 500,- Kč nebo jako spočítaná hodnota podle ceny ukončované služby, např. má-li ukončovaná službě nastaveno "Platit do" na hodnotu "06.04.2011" a služba má přitom nastaven "Sml.závazek do" na hodnotu 05.11.2011. Tak poté se pokuta vypočítá následujícím algoritmem:
 • za měsíc 04/2011 se bude účtovat 24 dnů, tedy (575 / 30) * 24
 • za každý z měsíců 05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011 a 10/2011 se bude účtovat 575, tedy 6 * 575
 • za měsíc 11/2011 se bude účtovat 5 dnů, tedy (575 / 30) * 5
Celkem výše smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy v tomto případě bude (matematicky zaokrouhleno na celé číslo):
(575 / 30 * 24) + (6 * 575) + (575 / 30 * 5) = 4005
.

Pokud je v době ukončení služba zablokována, smluvní pokuta se vypočítává z ceny služby nezablokované, místo od datumu "Platit do" se počítá od datumu posledního zablokování.

Tuto funkcionalitu je potřeba aktivovat ve spolupráci se supportem.

Po odeslání formuláře se naplánuje proces
4.1.2-form-generovaniZablokovaniUkonceni-progress.png
a po jeho dokončení systém oznámí hlášku o skutečném počtu provedených omezení služeb. Pokud nastavené akce pro nějaké zákazníky neodpovídají, akce se neprovede a systém oznámí množství zákazníků, u kterých nebylo možné akci zpracovat. U zákazníků s úspěšně provedenou akcí se změní stav vymáhacího procesu na "Probíhají procesy" (pokud CP používá procesy a úkoly k provádění této akce), nebo "Služby zablokovány" (řízení datových služeb provisioningem na router manageru).

 • tlačítko unblock service.gif, unblock service multi.gif "Hromadné odblokování služeb"
  4.3.19-form-odblokovani.png
Akce se provede pouze pro zákazníky ve vymáhacím procesu ve stavu "Služby zablokovány" a "Externí vymáhání".
 • a) partner bez podpory generování procesů a úkolů
Akce provede odblokování všech zablokovaných služeb ke dni odblokování nebo k prvnímu dni aktuálního měsíce (dle zvolené volby).
 • b) partner s podporou generování procesů a úkolů
Akce provede vytvoření procesů a úkolů na odblokování všech zablokovaných periodických služeb zákazníka na nejbližší termín dle kapacit kalendářů. Procesy nebudou vytvořeny pro zákazníky s nějakým nedokončeným procesem s danými službami.
 • c) partner s podporou provisioningu
Akce provede automatické (datové služby řízeny provisioningem sítě na router manageru) nebo manuální odblokování všech aktivních zablokovaných periodických služeb zákazníka.

Po odeslání formuláře se naplánuje proces a po jeho dokončení systém oznámí hlášku 3.114-form-odblokovani-hlaskaOk.jpg o skutečném počtu provedených odblokování služeb. Pokud pro nějaké zákazníky nelze provést odblokování (např. stav vymáhacího procesu zákazníka neodpovídá povoleným stavům, ve kterých lze provést odblokování služby ), akce se neprovede a systém oznámí množství zákazníků, u kterých nebylo možné provést odblokování. U zákazníků s úspěšně provedenou akcí se změní stav vymáhacího procesu na "Probíhají procesy" (pokud CP používá procesy a úkoly k provádění této akce), po dokončení úkolu se změní stav na ten předcházející nebo pokud je saldo vyrovnáno, vymáhací proces je ukončen. V případě datových služeb řízených provisioningem na router manageru se změní stav vymáhacího procesu na ten předcházející nebo pokud je saldo vyrovnáno, vymáhací proces je ukončen.

V modulu Pohledávky jsou pro účely vymáhacího pohledu připraveny pohledy (sady uložených filtrů), které mohou billingoví pracovníci využívat pro vymáhací proces:

 • Start vymáhacího procesu
  • Vymáhací proces = Pouze zákazníci, kteří nejsou ve vymáhacím procesu
  • Ne externí vymáhání = Zapnuto
  • Dluh od = 100.00
  • Splatnost dní = 5
 • Expedované 1. upomínky
  • Vymáhací proces = Pouze zákazníci, kteří jsou ve vymáhacím procesu
  • Stav = Expedice 1. upomínky
  • Dluh od = 0.01
  • Dní od změny = 10
 • Potvrzené 1. upomínky
  • Vymáhací proces = Pouze zákazníci, kteří jsou ve vymáhacím procesu
  • Stav = Potvrzení 1. upomínky
  • Dluh od = 0.01
  • Dní od změny = 10
 • Expedované 2. upomínky
  • Vymáhací proces = Pouze zákazníci, kteří jsou ve vymáhacím procesu
  • Stav = Expedice 2. upomínky
  • Dluh od = 0.01
  • Dní od změny = 10
 • Zablokovaní
  • Vymáhací proces = Pouze zákazníci, kteří jsou ve vymáhacím procesu
  • Stav = Služby zablokovány

Modul Upomínky

Popsány pouze části týkající se vymáhacího procesu, kompletní seznam naleznete v referenčním popisu modulu UPOMÍNKY.

Modul obsahuje hlavní tabulku "Seznam upomínek". V tabulce se zobrazuje seznam vygenerovaných upomínek patřící dlužníkům. V podřízené tabulce "Položky upomínky" se zobrazuje rozpis služeb s určením období a výší částky dlužných předpisů služeb.

Tabulka "Seznam upomínek"

V tabulce se zobrazuje seznam vygenerovaných upomínek patřící dlužníkům.
3.114-tab-seznamUpominek.jpg

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum potvrzení NE Zobrazuje datum prvního potvrzení upomínky, vyplněno pouze u provisionovaných zákazníků. Pokud je datum vyplněn, upomínka je podbarvena zelenou barvou. Datum potvrzení upomínky reminder_head.RH_DATE_ACK
Počet NE Zobrazuje údaj, kolikátá je to upomínka daného pořadí v rámci zákazníka. Počet upomínek v rámci pořadí (1. nebo 2.) daného zákazníka po vygenerování upomínky na tomto řádku reminder_head.RH_ORDER
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
Datum potvrzení Datum Prázdné   Filtruje seznam na upomínky, které mají datum prvního potvrzení upomínky shodný se zadaným výrazem.
Počet Číslo Prázdné   Filtruje seznam na upomínky, které mají pořadí v rámci zákazníka shodné se zadaným výrazem.
Stav expedice Výběr *VŠE   Filtruje seznam upomínek dle stavu expedice. Volba "expedováno" zobrazí upomínky zákazníků, které byly nějakým způsobem expedovány, viz modul (Expedice). Volba "neexpedováno" zobrazí upomínky zákazníků, které ještě nebyly expedovány. Defaultně je filtr neaktivní (volba *VŠE).
Potvrzení Zaškrtávátko Odškrtnuto   Filtruje seznam na upomínky, které jsou pouze potvrzené (zaškrtnuto) nebo všechny (nezaškrtnuto - bez ohledu na stav potvrzení upomínky).
Vymáhací proces Výběr *VŠE Filtr je dostupný pouze pokud je povolen vymáhací proces. Filtruje upomínky podle stavu ve vymáhacím procesu (Ve vymáhacím procesu = pouze upomínky v neukončeném vymáhacím procesu, za kterého se upomínka generovala. Bez vymáhacího procesu = vymáhací proces je ukončený nebo upomínka vůbec nebyla ve vymáhacím procesu.). Podrobnější informace k vymáhacímu procesu naleznete v dokumentaci Jak na vymáhací proces.

Při expedici upomínek systém automaticky určí šablonu pro 1. nebo pro 2. upomínku a to tak, že název šablon upomínek je opatřen sufixem ve formě "_N.tpl", kde N je číslo upomínky. Navíc pokud je více verzí jedné upomínky, tak je pro každé N vytvořena nová verze, aby bylo možné při hromadné expedici vybrat verzi upomínky a bylo jisté, že ji pro každé N bude možné vyexpedovat. Upomínky s expedicí "Provisioning" lze expedovat pouze u 1. upomínky . U 2. upomínky lze provést expedici tisk/email/sms (při volbě provisioning je hlášena při jednotlivé expedici chyba , při hromadné expedici ).

Mazání upomínek

Smazání upomínky je povoleno i ve vymáhacím procesu a to ve stavu "Vygenerována N. upomínka". V tu chvíli Mango vyhodnotí následnou činnost takto:
 • v případě, že byla mazána první upomínka, tak po vymazání této upomínky bude vymáhací proces ukončen
 • v případě, že byla mazána druhá nebo vyšší upomínka, tak po vymazání této upomínky bude stav vymáhacího procesu upraven dle dosavadní nejvyšší upomínky s pořadím X a zároveň dle jejího stavu na stav "Expedována X. upomínka" nebo na stav "Potvrzena X. upomínka"

Modul Procesy

 • Položka menu:
 • Položka podmenu: Hlášení a přehledy servisních zásahů
 • Název modulu: Procesy
 • Popis modulu: Hlášení a přehledy servisních zásahů
 • Ikona modulu: mod submenu maintenance act.gif

Popsány pouze části týkající se vymáhacího procesu, kompletní seznam naleznete v referenčním popisu modulu PROCESY.

Modul obsahuje hlavní tabulku "Seznam servisních procesů". V tabulce se zobrazuje seznam servisních procesů různých typů přiřazených zákazníkům a případně servisní skupině a technikovi. V podřízené tabulce "Detail procesu" se zobrazuje přehled průběhu zpracování servisního procesu (např. přidělení servisní skupině, technikovi, přidání poznámky, změna stavů procesu a úkolů). V podřízené tabulce "Úkoly techniků" se zobrazuje seznam úkolů (pokud CP tuto funkcionalitu využívá) k danému procesu přiřazené konkrétním technikům. V podřízené tabulce "Seznam hovorů" se zobrazuje seznam příchozích a odchozích hovorů provedené zákazníkem/operátorem zaznamenané přes modul Call centrum (pokud CP tuto funkcionalitu využívá).

Tabulka "Seznam servisních procesů"

V tabulce se zobrazuje seznam servisních procesů různých typů přiřazených zákazníkům a případně servisní skupině a technikovi.
3.114-tab-SeznamServisnichProcesu.jpg

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
Vymáhací proces Výběr *VŠE   Filtruje seznam servisních procesů spojené s vymáhacím procesem. Volby: Blokování (vyfiltruje všechny blokovací procesy spojené s procesem vymáhání), Ukončení (vyfiltruje všechny odpojovací procesy spojené s procesem vymáhání). Defaultně je filtr neaktivní (volba *VŠE).

Modul Produkty a služby

 • Položka menu:
 • Položka podmenu: Seznam produktů a služeb
 • Název modulu: Produkty s služby
 • Popis modulu: Seznam produktů a služeb
 • Ikona modulu: mod submenu services act.gif

Popsány pouze části týkající se vymáhacího procesu, kompletní seznam naleznete v referenčním popisu modulu PRODUKTY A SLUŽBY.

Modul obsahuje hlavní tabulku "Seznam služeb a produktů". V tabulce se zobrazuje seznam definovaných produktů nebo služeb zařazených do tříd a s parametry, uvedené v podřízené tabulce "Parametry služby nebo produktu". V podřízené tabulce "Skupiny služby nebo produktu" se zobrazuje seznam definovaných skupin, ke kterým lze službu nebo produkt přiřadit.

Tabulka "Seznam služeb a produktů"

V tabulce se zobrazuje seznam definovaných produktů nebo služeb zařazených do tříd.
3.114-tab-seznamUpominek.jpg

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Provisioning NE Zobrazuje příznak služby, zdali se má (ANO) nebo nemá (NE) automaticky upomínat a blokovat v rámci vymáhacího procesu. Provisioning nastavuje, zda je možnost automatického upomínání a blokování v rámci vymáhacího procesu. services_name.SN_PROVISIONING
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
Provisioning Text Prázdné   Filtruje seznam na služby, které se mají (zadaný výraz = ano) nebo nemají (zadaný výraz = ne) automaticky upomínat a blokovat v rámci vymáhacího procesu.

Akční tlačítka

 • tlačítko table nav insert.gif "Vložení nové služby", table nav insert copy.gif "Vložení nové služby s předvyplněním dle vybrané služby", table nav edit.gif "Editace služby"
Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Provisioning Zaškrtávátko NE Zobrazuje příznak služby, zdali se má (ANO) nebo nemá (NE) automaticky upomínat a blokovat v rámci vymáhacího procesu. Provisioning nastavuje, zda je možnost automatického upomínání a blokování v rámci vymáhacího procesu. services_name.SN_PROVISIONING

Modul Skupiny

 • Položka menu:
 • Položka podmenu: Skupiny zákazníků a jejich management
 • Název modulu: Skupiny
 • Popis modulu: Skupiny zákazníků a jejich management
 • Ikona modulu: mod submenu groups act.gif

Popsány pouze části týkající se vymáhacího procesu, kompletní seznam naleznete v referenčním popisu modulu PRODUKTY A SLUŽBY.

Modul obsahuje hlavní tabulku "Skupiny zákazníků". V tabulce se zobrazuje seznam definovaných skupin určitých typů.

Tabulka "Skupiny zákazníků"

V tabulce se zobrazuje seznam definovaných skupin určitých typů.
3.114-tab-SkupinyZakazniku.jpg

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Virtuální NE Zobrazuje příznak skupiny, zdali se jedná o virtuální skupinu (ANO - složenou z několika ostatních) nebo nikoliv (NE). Virtuální skupina (složená z několika ostatních). groups.G_VIRTUAL
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
Virtuální Text Prázdné   Filtruje seznam pouze na virtuální skupiny (zadaný výraz = ano) nebo pouze nevirtuální (zadaný výraz = ne).

Akční tlačítka

 • tlačítko table nav insert.gif "Vložení nové skupiny", table nav edit.gif "Editace skupiny"
3.114-form-virtualniSkupina.jpg

Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Virtuální Zaškrtávátko NE Zobrazuje příznak skupiny, zdali se má u nové či editované skupiny označit jako virtuální (ANO = zaškrtnuto). Provisioning nastavuje, zda je možnost automatického vymáhání a blokování v rámci vymáhacího procesu. services_name.SN_PROVISIONING

Při zaškrtnutí příznaku "Virtuální" se během editace nebo přidávání skupiny objeví k výběru všechny nevirtuální skupiny spolu s výběrem inkluze nebo exkluze (sjednocení nebo průnik). Výsledná virtuální skupina pak bude obsahovat vždy zákazníky, kteří odpovídají výslednému sjednocení nebo průniku skupin: Ve výsledném rozhodnutí, zda zákazník patří do virtuální skupiny nebo ne, bude Mango postupovat tak, že nejprve provede všechna sjednocení pro skupiny označené jako Sjednocení, zjistí, zda zákazník patří do celkového sjednocení skupin a poté provede průnik s průnikem všech skupin označenými jako Průnik. Výsledkem je rozhodnutí, zda zákazník patří do virtuální skupiny nebo ne.

Modul Wizard

 • Položka menu:
 • Položka podmenu: Wizard zákazník-jednotka-služby
 • Název modulu: Wizard
 • Popis modulu: Wizard zákazník-jednotka-služby
 • Ikona modulu: mod submenu wizard uds.png

Popsány pouze části týkající se vymáhacího procesu, kompletní seznam naleznete v referenčním popisu modulu WIZARD.

Modul obsahuje tabulku "Detail zákazníka", "Vyhledání jednotky" a podřízenou tabulku "Služby a procesy".

Tabulka "Detail zákazníka"

V tabulce se u pole "Stav vymáhání" zobrazuje červeným písmem informace o stavu vymáhání s datumem, kdy tento stav nastal. Při najetí kurzorem myši na text o stavu vymáhání se zobrazí historie stavu vymáhacího procesu s informací, kdy tento stav nastal.
3.114-tab-WizardDetailZakaznika.jpg

Akční tlačítka

 • tlačítko Error: (3) can't find btn_tr_avizo.gif in Mango, Error: (3) can't find btn_tr_avizo_disabled.gif in Mango "Přerušení procesu vymáhání do určitého data"
3.114-form-WizardDetailZakaznika-avizo.jpg
Tato akce se používá např. ve chvíli, kdy se ozve zákazník na základě vystavené upomínky a chce se domluvit např. na splátkovém kalendáři nebo oznámí opožděný termín celkové úhrady. Aby proto nedošlo k vystavení další upomínky nebo k dalším operacím vymáhacího procesu (např. blokování služeb), tak uživatel systému nastaví avízo s domluveným termínem. Avízo skončí zaplacením celkové pohledávky předpisů zařazených do procesu vymáhání. Pokud chcete vyřadit zákazníka ve chvíli, kdy ještě není zařazen do vymáhacího procesu vystavením 1. upomínky, tak je nutné zařadit zákazníka do skupiny zákazníků, která bude v automatizaci nastavena tak, že se tato skupina ignoruje. Dokud bude zákazník v této skupině, tak i v případě budoucího dluhu se nezahrne do vymáhání. Pokud se zahájí vymáhací proces avízem, tak při následující kontrole stavu vymáhání bude celý proces ukončen, protože nebyl nalezen žádný neuhrazený předpis zařazený do procesu vymáhání a proto evidence avíza postrádá smysl, aby neblokovalo vznik dalšího zařazení do procesu vymáhání, pokud bude existovat dluh. Zařazení zákazníka do vymáhacího procesu avízem proto postrádá význam.

Shrnutí: avízo se používá až ve chvíli, kdy je vystavená alespoň 1. upomínka, na základě které se ozve zákazník s návrhem termínu úhrady pohledávky.

Po provedení akce systém oznámí hlášku 3.114-form-PozastaveniProcesuVymahani-hlaska.jpg a u vybraného zákazníka změní stav vymáhacího procesu na "Vymáhání pozastaveno". Pozastavení vymáhání bude zaznamenáno do historie zákazníka. V případě ukončení procesu vymáhání bude i ukončeno přerušení k datu ukončení procesu vymáhání.
3.114-form-WizardDetailZakaznika-avizo-poProvedeni.jpg

Modul Karta zákazníka

 • Položka menu:
 • Položka podmenu: Seznam všech zákazníků
 • Název modulu: Karta zákazníka
 • Popis modulu: Administrace vybraného zákazníka
 • Ikona modulu: mod user detail act.gif

Popsány pouze části týkající se vymáhacího procesu, kompletní seznam naleznete v referenčním popisu modulu Karta zákazníka.

Modul obsahuje tabulku "Detaily", podřízenou tabulku "Produkty a služby" a "Historie zákazníka, produktů a služeb" ve kterých se zobrazují údaje týkající se vymáhacího procesu.

Tabulka "Detaily"

V tabulce se u pole "Stav vymáhání" zobrazuje červeným písmem informace o stavu vymáhání s datumem, kdy tento stav nastal. Při najetí kurzorem myši na text o stavu vymáhání se zobrazí historie stavu vymáhacího procesu s informací, kdy tento stav nastal.
3.114-tab-KartaZakaznika-detaily.jpg

Tabulka "Produkty a služby"

V tabulce jsou k dispozici tlačítka týkající se vymáhacího procesu. Tlačítka lze použít pouze na jednu vybranou službu. Tyto tlačítka je možné skrýt.

 • tlačítko req end.gif "Nucené ukončení procesu vymáhání"
  4.1.2-form-UkonceniProcesuVymahani-one.png
Při nuceném ukončení vymáhacího procesu u zákazníka se Mango zeptá pro kontrolu, zda toto chce uživatel skutečně provést. V případě potvrzení bude vymáhací proces ukončen, lze jej ukončit v každém stavu vymáhacího procesu. Případné procesy na zablokování služeb nebudou ovlivněny. Případné zablokované služby v tomto stavu (zablokovaném) zůstanou. Ukončení procesu vymáhání bude zaznamenáno do historie zákazníka. Po provedení akce systém oznámí hlášku 3.114-form-UkonceniProcesuVymahani-hlaska.jpg. Pokud zákazník není ve vymáhacím procesu, systém neprovede tuto akci s hlášením 3.114-form-UkonceniProcesuVymahani-hlaska.jpg

 • tlačítko req stop.gif "Přerušení procesu upomínání do určitého data"
  4.1.2-form-PreruseniProcesuVymahani-one.png
Tato akce se využívá, například když zákazník telefonicky informuje o opožděné úhradě za poskytované služby nebo když zákazník reaguje na zaslanou upomínku, že úhradu provede až po stanoveném termínu v upomínce. Po provedení akce systém oznámí hlášku 3.114-form-PozastaveniProcesuVymahani-hlaska.jpg a u zákazníka změní stav vymáhacího procesu na "Vymáhání pozastaveno". Pozastavení vymáhání bude zaznamenáno do historie zákazníka. V případě ukončení procesu vymáhání bude i ukončeno přerušení k datu ukončení procesu vymáhání.

 • tlačítko req ext.gif, make exter multi.gif "Předání k externímu vymáhání"
  4.1.2-form-ExterniVymahani-one.png
Mango umožňuje u zákazníka provést předání inkasní agentuře. Po provedení akce systém oznámí hlášku 3.114-form-ExterniVymahani-hlaska.jpg a u zákazníka změní stav vymáhacího procesu na "Externí vymáhání ". Předání do externího vymáhání bude zaznamenáno do historie zákazníka. V případě, kdy není zákazník ve vymáhacím procesu, nelze ho předat do externího vymáhání, systém oznámí hlášku 3.114-form-ExterniVymahani-hlaska2.jpg.

Tabulka "Historie zákazníka, produktů a služeb"

V tabulce je k dispozici zaškrtávátko "Pouze vymáhání", kterým při zaškrtnutí a použití filtrů zobrazíte historii zákazníka týkající se pouze vymáhacího procesu:
3.114-tab-KartaZakaznika-historie.jpg

FAQ

Proč nedošlo k odblokování všech služeb a zůstal stav Služby zablokovány?

Příklad, jak může k situaci dojít (lokace používá jednotky):
Akce na zablokování všech služeb byla provedena z modulu pohledávek pomocí hromadného zablokování služeb. Odblokování pak bylo provedeno z wizarda pomocí klasického klikání.
- při zablokování/odblokování z modulu pohledávek se zablokují všechny služby zákazníka
- při zablokování/odblokování z wizarda se vždy pracuje pouze se službami na vybrané jednotce. Tzn. že stále zablokovaná služba A na jednotce nebyla - proto byla vynechána.

Pokusili jste se tuto službu odblokovat z pohledávek a obdrželi jste informaci, že "U zákazníka Příjmení Jméno ID: 12345 není žádná služba pro odblokování"?
Důvod: Služba A je závislá, proto už nejde z modulu pohledávek odblokovat -> musela by se nejdříve zablokovat její bázová a společně s ní potom odblokovat.

Doporučujeme v takových případech používat i na odblokování operaci z pohledávek, která by měla fungovat reverzně k tomu zablokování, takže se odblokují skutečně všechny služby. Pro srovnání stavu si službu odblokujte z karty zákazníka a ukončete proces vymáhání.

Jak rychle v modulu Upomínky vyhledat doklad dle VS?

Nejrychlejším způsobem je použit filtr VS a nastavit si logiku filtru na hodnotu "rovná se".

Konfigurace

Konfigurační tabulka přechodových stavů

Tabulka debt_recovery_actions obsahuje konfiguraci přechodových stavů vymáhacího procesu. Dle této tabulky se definuje, mezi jakými stavy je možné provést jaké akce a z jakého do jakého stavu je možné přejít. Tabulka se nastavuje přímo v databázi supportem systému Mango a není určena k přímému zobrazení v žádném modulu systému Mango (proto sloupec "Sloupec v Mango" není vyplněn). Hodnoty ve sloupcích DRA_PAID až DRA_EXTERN mohou být: NULL (podmínka se nekontroluje a nerozhoduje o způsobu provedení akce), 0 (podmínka nesmí platit) a 1 (podmínka musí platit).

Název Může být prázdné Typ Popis Sloupec v Mango
DRA_ID NE INT(10) Primární klíč záznamu konfigurace.  
DRA_SRC_STATE NE TINYINT(3) Startovací stav vymáhacího procesu reprezentovaný v této tabulce jako ID. V tabulce debt_recovery.DR_STATE je stav vymáhacího procesu reprezentován názvem. V závorce uveden název stavu použitý v tabulce debt_recovery.DR_STATE a název stavu použitý u pole "Stav vymáhání" v modulu WIZARD a na kartě zákazníka. Hodnoty mohou být: 0 (Bez vymáhání), 1 (REMINDER_GEN - Vygenerována N upomínka), 2 (REMINDER_EXP - Expedována N upomínka), 3 (REMINDER_ACK - Potvrzena N upomínka), 4 (SUSPENDED - Vymáhání pozastaveno), 5 (IN_PROGRESS - Probíhají procesy), 6 (BLOCKED - Služby zablokovány), 7 (CANCELED - Služby ukončeny), 8 (EXTERNAL - Externí vymáhání).  
DRA_ACTION NE ENUM Akce, která se provede. Akce mohou být: CHECK_PAYMENT, DR_EXTERNAL, DR_FINISH, DR_SUSPEND_END, DR_SUSPENDED, ML_CREATE, ML_FINISH, REMINDER_ACK, REMINDER_DEL, REMINDER_EXP, REMINDER_GEN, SA_ACTIVATE, SA_BLOCK, SA_CANCEL, SA_CANCEL_AB, SA_DELETE, SA_UNBLOCK.  
DRA_DST_STATE NE TINYINT(3) Cílový stav vymáhacího procesu reprezentovaný v této tabulce jako ID. V tabulce debt_recovery.DR_STATE je stav vymáhacího procesu reprezentován názvem. V závorce uveden název stavu použitý v tabulce debt_recovery.DR_STATE a název stavu použitý u pole "Stav vymáhání" v modulu WIZARD a na kartě zákazníka. Hodnoty mohou být: 0 (Bez vymáhání), 1 (REMINDER_GEN - Vygenerována N upomínka), 2 (REMINDER_EXP - Expedována N upomínka), 3 (REMINDER_ACK - Potvrzena N upomínka), 4 (SUSPENDED - Vymáhání pozastaveno), 5 (IN_PROGRESS - Probíhají procesy), 6 (BLOCKED - Služby zablokovány), 7 (CANCELED - Služby ukončeny), 8 (EXTERNAL - Externí vymáhání).  
DRA_PAID ANO TINYINT(3) Posun stavu závisí na uhrazení všech pohledávek vygenerované upomínky.  
DRA_REMGEN ANO TINYINT(3) Posun stavu závisí na vygenerování n upomínky.  
DRA_REMEXP ANO TINYINT(3) Posun stavu závisí na expedování n upomínky.  
DRA_REMACK ANO TINYINT(3) Posun stavu závisí na potvrzení n upomínky.  
DRA_ML ANO TINYINT(3) Posun stavu závisí, zdali existuje/neexistuje otevřený proces na zablokování/ukončení až n služeb.  
DRA_ML_CANCEL ANO TINYINT(3) Posun stavu závisí, zdali jsou procesy zrušitelné.  
DRA_BLOCK ANO TINYINT(3) Posun stavu závisí, zdali je alespoň jedna služba ve stavu "Zablokovaná".  
DRA_CANCEL ANO TINYINT(3) Posun stavu závisí, zdali jsou všechny služby ve stavu "Ukončená".  
DRA_EXTERN ANO TINYINT(3) Posun stavu závisí, zdali je zákazník ve skupině "externí vymáhání".  

Popis stavů vymáhacího procesu

Níže uvedená tabulka popisuje, z jakého startovacího stavu je možné přejít do jakého cílové stavu. Buňka s hodnotou "x" znamená, že tento přechod mezi stavy není podporován.

první sloupec je startovní stav/další jsou cílový stav Bez vymáhání Vygenerována N. upomínka Expedována N. upomínka Potvrzena N. upomínka Vymáhání pozastaveno Probíhají procesy Služby zablokovány Služby ukončeny Externí vymáhání
Bez vymáhání X Vygenerování 1. upomínky X X Ručně nastavením avíza, ale nedává smysl. X X X Předáno k externímu vymáhání.
Vygenerována N. upomínka Vymáhání ručně ukončeno nebo Zaplacení všech pohledávek, které jsou součástí vymáhání nebo aktivace periodické služby nebo odblokování nebo storno ukončení libovolné služby (nemusí nutně souviset s vymáháním) X Poslední generovaná upomínka byla expedována X Pozastavení vymáhání Vytvoření procesu pro blokování nebo zrušení služeb souvisejících s vymáháním Došlo k zablokování služby, nebo k neúspěšnému pokusu o zablokování a některé služby zákazníka (nemusí souviset s vymáháním) jsou zablokovány (např. Bez procesu) Došlo k ukončení služeb nebo k neúspěšnému pokusu o ukončení nebo zablokování služeb a všechny služby zákazníka (nemusí souviset s vymáháním) ukončeny (bez procesu). Předáno k externímu vymáhání nebo jakékoliv přidání do skupiny pro externí vymáhání.
Expedována N. upomínka "Vymáhání ručně ukončeno nebo Zaplacení všech pohledávek, které jsou součástí vymáhání nebo aktivace periodické služby nebo odblokování nebo storno ukončení libovolné služby (nemusí nutně souviset s vymáháním) Vygenerována další upomínka (s číslem vyšším než aktuálně expedovaná) X Poslední expedovaná upomínka potvrzena, pokud již potvrzena nebyla Pozastavení vymáhání Vytvoření procesu pro blokování nebo zrušení služeb souvisejících s vymáháním Došlo k zablokování služby, nebo k neúspěšnému pokusu o zablokování a některé služby zákazníka (nemusí souviset s vymáháním) jsou zablokovány (např. Bez procesu) Došlo k ukončení služeb nebo k neúspěšnému pokusu o ukončení nebo zablokování služeb a všechny služby zákazníka (nemusí souviset s vymáháním) ukončeny (bez procesu) Předáno k externímu vymáhání nebo jakékoliv přidání do skupiny pro externí vymáhání
Potvrzena N. upomínka Vymáhání ručně ukončeno nebo Zaplacení všech pohledávek, které jsou součástí vymáhání nebo aktivace periodické služby nebo odblokování nebo storno ukončení libovolné služby (nemusí nutně souviset s vymáháním) Vygenerována další upomínka (s číslem vyšším než aktuálně potvrzená) X X Pozastavení vymáhání Vytvoření procesu pro blokování nebo zrušení služeb souvisejících s vymáháním Došlo k zablokování služby, nebo k neúspěšnému pokusu o zablokování a některé služby zákazníka (nemusí souviset s vymáháním) jsou zablokovány (např. Bez procesu) Došlo k ukončení služeb nebo k neúspěšnému pokusu o ukončení nebo zablokování služeb a všechny služby zákazníka (nemusí souviset s vymáháním) ukončeny (bez procesu) Předáno k externímu vymáhání nebo jakékoliv přidání do skupiny pro externí vymáhání
Vymáhání pozastaveno Vymáhání ručně ukončeno nebo Zaplacení všech pohledávek, které jsou součástí vymáhání nebo aktivace periodické služby nebo odblokování nebo storno ukončení libovolné služby (nemusí nutně souviset s vymáháním) Uplynutí času pozastavení a poslední generovaná upomínka není expedována, neprobíhají žádné procesy na blokování ani ukončování služeb, neexistuje žádná blokovaná služba (v případě že vymáhací proces neprošel, stavem BLOKOVÁNO bereme v potaz je blokace po počátku vymáhání), aspoň jedna služba není ukončena. Uplynutí času pozastavení a poslední generovaná upomínka je expedována, ale ještě nepotvrzena, neprobíhají žádné procesy na blokování ani ukončování služeb, neexistuje žádná blokovaná služba (v případě že vymáhací proces neprošel, stavem BLOKOVÁNO bereme v potaz je blokace po počátku vymáhání), aspoň jedna služba není ukončena. Uplynutí času pozastavení a poslední generovaná upomínka je potvrzena, neprobíhají žádné procesy na blokování ani ukončování služeb, neexistuje žádná blokovaná služba (v případě že vymáhací proces neprošel, stavem BLOKOVÁNO bereme v potaz je blokace po počátku vymáhání), aspoň jedna služba není ukončena. X X Uplynutí času pozastavení a některé služby zákazníka blokovány Uplynutí času pozastavení a všechny služby ukončeny Přidáním do skupiny pro externí vymáhání
Probíhají procesy Vymáhání ručně ukončeno nebo Zaplacení všech pohledávek, které jsou součástí vymáhání nebo aktivace periodické služby nebo odblokování nebo storno ukončení libovolné služby (nemusí nutně souviset s vymáháním) Procesy zrušeny nebo dokončeny, poslední generovaná upomínka nebyla expedována, neexistuje žádná blokovaná služba (v případě že vymáhací proces neprošel, stavem BLOKOVÁNO bereme v potaz je blokace po počátku vymáhání), aspoň jedna služba není ukončena. Procesy zrušeny nebo dokončeny, poslední generovaná upomínka byla expedována a je nepotvrzena, neexistuje žádná blokovaná služba (v případě že vymáhací proces neprošel, stavem BLOKOVÁNO bereme v potaz je blokace po počátku vymáhání), aspoň jedna služba není ukončena. Procesy zrušeny nebo dokončeny, poslední generovaná upomínka je potvrzena, neexistuje žádná blokovaná služba (v případě že vymáhací proces neprošel, stavem BLOKOVÁNO bereme v potaz je blokace po počátku vymáhání), aspoň jedna služba není ukončena. X X Zrušení nebo dokončení procesů na blokování nebo ukončení (pouze zrušení procesu) a některé služby jsou blokovány Dokončení procesu a všechny služby ukončeny Přidáním do skupiny pro externí vymáhání
Služby zablokovány Vymáhání ručně ukončeno nebo Zaplacení všech pohledávek, které jsou součástí vymáhání nebo aktivace periodické služby nebo odblokování nebo storno ukončení libovolné služby (nemusí nutně souviset s vymáháním) Odblokování a smazání služby Odblokování a smazání služby Odblokování a smazání služby Pozastavení vymáhání Vytvoření procesu pro manipulaci se službami (ukončení nebo blokování) X Ukončení služeb bez procesu Předáno k externímu vymáhání nebo jakékoliv přidání do skupiny pro externí vymáhání
Služby ukončeny Vymáhání ručně ukončeno nebo Zaplacení všech pohledávek, které jsou součástí vymáhání nebo aktivace periodické služby (toto není standardně povoleno) nebo odblokování nebo storno ukončení libovolné služby (nemusí nutně souviset s vymáháním) X X X Pozastavení vymáhání X X X Předáno k externímu vymáhání nebo jakékoliv přidání do skupiny pro externí vymáhání
Externí vymáhání X X X X X X X Ze stavu externího vymáhání je možné v případě, že je zákazník v vymáhacím procesu provést ukončení zablokovaných služeb. X

Tabulka historie vymáhacího procesu u zákazníků

Tabulka debt_recovery eviduje historii stavů vymáhacího procesu u zákazníků.

Název Může být prázdné Typ Popis Sloupec v Mango
DR_ID NE INT(10) Primární klíč záznamu historie stavů.  
DR_U_ID NE INT(10) ID zákazníka z users.USER_ID.  
DR_START NE DATETIME Datum a čas počátku stavu vymáhacího procesu.  
DR_STATE NE ENUM Stav vymáhacího procesu ohraničený datumem počátku DR_START a datumem konce DR_END. Stav vymáhacího procesu je reprezentován názvem. V závorce uveden název stavu použitý v tabulce debt_recovery.DR_STATE a název stavu použitý u pole "Stav vymáhání" v modulu WIZARD a na kartě zákazníka. Hodnoty mohou být: REMINDER_GEN - Vygenerována N upomínka, REMINDER_EXP - Expedována N upomínka, REMINDER_ACK - Potvrzena N upomínka, SUSPENDED - Vymáhání pozastaveno, IN_PROGRESS - Probíhají procesy, BLOCKED - Služby zablokovány, CANCELED - Služby ukončeny, EXTERNAL - Externí vymáhání.  
DR_ORDER NE INT(10)    
DR_PROVISIONING NE TINYINT(1) Rozlištení, zdali je zákazník provisiován externím systémem či řízený router managerem nebo ne (1 - ano, 0 - ne).  
DR_END ANO DATETIME Datum a čas konce stavu vymáhacího procesu.  
DR_SUSPENDED_TO ANO DATE Datum pozastavení vymáhací procesu.  
DR_UNBLOCK_FEE NE TINYINT(4) Určuje, zda již byl naúčtován poplatek za odblokování služby (1 - ano, 0 - ne).  
DR_CHANGED ANO DATETIME Datum poslední změny u záznamu historie stavu vymáhacího procesu.  
DR_L_ID ANO INT(11) ID operátora, který provedl tuto akci. ID je reprezentováno údajem z logins.ID.  

Definice skupiny určené pro externí vymáhání

Do jaké skupiny budou automaticky zařazeni zákazníci po zahrnutí do externího vymáhání je dáno lokačním nastavením v tabulce config.DEBTORS_GROUP_ID, které uvádí ID skupiny (ID je převzato z groups.ID).

Definice poplatku za připojení služeb po odblokování

Jaká služba bude automaticky vytvořena po odblokování služeb je dáno lokačním nastavení v tabulce config.UNBLOCK_COST_SERVICE_ID, které uvádí ID služby (ID je převzato z services_name.ID). Výše poplatku je dána nastavením ceny u definice služby. Bez definice služby k tomuto parametru se nebude účtovat žádný poplatek.

Definice poplatku za vygenerování N upomínky

Jaká služba bude automaticky vytvořena po vygenerování N upomínky je dáno lokačním nastavení v tabulce config.REM1_COST_SERVICE_ID a config.REM2_COST_SERVICE_ID, které uvádí ID služby (ID je převzato z services_name.ID). Lze definovat různé služby (poplatky) pro úroveň generování upomínky. To je dáno parametrem REM1* pro první upomínku a parametrem REM2* pro druhou upomínku.

Povolení komplexního systému vymáhacího procesu

Zdali má partner zapnut komplextní systém vymáhacího procesu nebo používá běžné generování upomínek, je dáno lokačním nastavení v tabulce config.USE_DEBT_RECOVERY, které má hodnotu 1 v případě spuštěného komplexního systému. Tímto parametrem se také zpřístupní veškeré funkcionality, jako jsou tlačítka, filtry, sloupce a workflow. S nastavením parametru na hodnotu 0 využívá partner běžné generování upomínek.

Seznam práv

Název Hodnota Povinný údaj Popis
USE_DEBT_RECOVERY 1   Povolení vymáhacího procesu.
UNBLOCK_COST_SERVICE_ID services_name.ID ANO Definice poplatku za připojení služeb po odblokování. Účtuje se po odblokování první služby. Aby ostatní služby věděly, že se už nemá nic účtovat, systém si tuto informaci udržuje v debt_recovery.DR_UNBLOCK_FEE. Při novém zahrnutí do vymáhacího procesu se tento příznak u zákazníka nuluje, aby se mohl při novém odblokování naúčtovat poplatek. Pokud budete chtít nastavit poplatek za připojení služeb po odblokování, definujte nám službu třídy obecná s výši poplatku. Pokud přes modul Pohledávky provedete akci na odblokování zablokovaných služeb zahrnutých ve vymáhacím procesu, tak dojde k vytvoření jednorázové služby na kartě zákazníka s poplatkem za připojení po odblokování.
REM1_COST_SERVICE_ID, REM2_COST_SERVICE_ID services_name.ID ANO, pokud budete účtovat poplatek za vystavení upomínky Definice poplatku za vygenerování N upomínky. Uveďte, od jakého pořadí se má poplatek vystavit.
DEBTORS_GROUP_ID groups.ID   Definice skupiny určené pro externí vymáhání.
MAX_DEBT_REMINDER_NUMBER 2 ANO Maximální počet upomínek pro neprovisionované služby. Definujte počet upomínek (standardně 2, max. 5), které lze poslat zákazníkům v jednom cyklu upomínání. Např. první upozornění na dluh, druhé upozornění na dluh s informací, že dojde k zablokování služeb.
MAX_DEBT_PROVISIONING_REMINDER_NUMBER 1 ANO, pokud CP využívá externí provisioning maximální počet upomínek pro provisionované služby
MAX_DEBT_PROVISIONING_REMINDER_PORTAX 1 ANO, pokud CP využívá externí provisioning maximální pořadí upomínky, které lze odeslat do externího systému
DEBT_RECOVERY.FINISH_INFO_EMAIL   ANO Notifikační e-mail se seznamem zákazníků, u kterých došlo k automatickému ukončení procesu vymáhání. jde o notifikaci emailem se seznamem zákazníků, u kterých došlo k ukončení vymáhacího procesu. K ukončení vymáhací procesu může dojít za předpokladů: i) někdo provede ruční ukončení procesu vymáhání; ii) někdo aktivuje novou službu zákazníkovi (pro systém to je impulz, že když je možné zákazníkovi aktivovat službu, už není vymáhán); iii) dojde k uhrazení pohledávky (pokud došlo ke spárování platby k dlužným předpisům služeb, systém to automaticky rozpozná a ukončí proces vymáhání, protože tento stav už neplatí - zákazník zaplatil).
DEBTS_SOLD_GROUP_ID groups.ID NE Definice skupiny "Odprodej pohledávek" určené pro upozorňování na vymáhání i když zákazník nebude v procesu vymáhání, tato skupina slouží k označení zákazníků, u kterých došlo k prodeji pohledávek. Pokud chcete takto evidovat zákazníky, platí postup jako u DEBTS.EXTERNAL.GROUP_ID. Se zákazníci, kteří jsou ve skupině viz DEBTS.EXTERNAL.GROUP_ID (předány do externího vymáhání přes nějakou Vámi zvolenou inkasní agenturu) nelze dále pracovat v procesu vymáhání. Je možné si ale tyto zákazníky přeřadit ručně do skupiny definované v DEBTS_SOLD_GROUP_ID, která Vám dovolí dále pracovat se zákazníkem v procesu vymáhání (při dalších pohledávkách), ale budete při práci se službami zákazníka upozorněni na riziko, že zákazník je nespolehlivý co se týká úhrady za Vámi poskytované služby.
DEBTS.EXTERNAL.GROUP_ID groups.ID ANO Definice skupiny, která se přiřadí zákazníkovi po provedeném předání do externího vymáhání. Definujte nám název skupiny nebo si sami vytvořte skupinu zákazníků (typ Ostatní, Cílová tabulka Skupina zákazníků), která bude sloužit pro zařazení zákazníků do skupiny pro externí vymáhání a nám řekněte název skupiny.

Topic revision: r23 - 13 Sep 2022, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback