You are here: Foswiki>Mango Web>CibsBilling (04 Sep 2019, UnknownUser)EditAttach

Billing - zpoplatňování služeb a produktů zákazníkům

Billing je v  MANGO  reprezentován jako souhrn nástrojů, nastavení, akcí a výstupů, pomocí kterých jsou realizovány jednotlivé účetní případy. Jedná se především o billing plány, párování předpisů a plateb, daňové doklady, platby apod.

1. Účtování produktů a služeb

 MANGO  umožňuje pomocí definice billing plánů a dalších nastavení využít pro úhradu předpisů různé způsoby billingu.

arrowbright Více info: Účtování produktů a služeb

2. Úhrady produktů a služeb

Jednou z vlastností interních daňových dokladů je cena, výše předpisu. Celá výše předpisu musí být uhrazena, popř. jinak účetně vyrovnaná. Úhrady předpisů mohou zákazníci provádět platbou v hotovosti, převodem z účtu, platbou kartou, pomocí SIPO, popř. inkaso. Úhrady formou vkládání plateb do  MANGO  můžete provádět ručně nebo automaticky importem datových souborů od banky nebo pošty.

arrowbright Více info: Úhrady produktů a služeb

3. Vymáhání pohledávek

Pro vymáhání pohledávek má  MANGO  komplexní variabilně konfigurovatelný systém - vymáhací proces. Jedná se o nástroj, který vám poskytne hromadné vymáhání pohledávek s možností automatizace jednotlivých úrovní vymáhání.

arrowbright Více info: Vymáhání pohledávek

4. Daňové doklady

Interní daňové doklady jsou základem pro účtování služeb zákazníků a důležitým podkladem pro výstupy do účetnictví. Na základě interních daňových dokladů provádí  MANGO  i generování daňových dokladů, které je možno různými komunikačními kanály expedovat zákazníkům. Pro správu interních daňových dokladů je určen modul
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
, pro správu daňových dokladů máte v systému k dispozici modul
mod_submenu_invoices DOKLADY
.

arrowbright Více info: Daňové doklady

5. Popis návaznosti na účetní agendu

 MANGO  pomocí navzájem propojených objektů (zákazník, služba, ...) vytváří interní daňové doklady. Na základě interních daňových dokladů jsou pak vytvářeny všechny výstupy pro správné vedení účetní agendy, výstupy pro zákazníka, statistické výstupy i všechny výstupy, které vyžaduje legislativa. V článku je uvedeno jak interní daňové doklady vznikají a co všechno je na vstupu ovlivňuje.

arrowbright Více info: Popis návaznosti na účetní agendu

6. Popis automatického dohledání zákazníka a párování plateb na předpisy

Dohledávat zákazníka k platbě a následně párovat platby proti interním daňovým dokladům (předpisům) je možné ručně nebo na základě interního nastavení automaticky.

arrowbright Více info: Popis automatického dohledání zákazníka a párování plateb na předpisy

7. Elektronická evidence tržeb

Zákon č. 112/2016 Sb. ukládá určeným subjektům provádět registraci konkrétních plateb na portálu EET. Systém  MANGO  splňuje podmínky pro registraci plateb na portálu EET.

arrowbright Více info: Elektronická evidence tržeb

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r10 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback