Referenční popis modulu Předpisy úhrad

Položka menu
menu_finance FINANCE
Položka podmenu
mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
Název modulu Předpisy úhrad
Popis modulu Výzvy k úhradě, Vyúčtování služeb

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Zákazníkům se aktivují služby s danou periodou (měsíční, čtvrtletní,...) a billing plánem (např. Hotovost, Fakturace, Trvalý příkaz, inkaso, SIPO), který mimo jiné definuje způsob expedice směrem k zákazníkovi. K těmto službám na dané období dle periody vznikají předpisy. Tyto předpisy slouží jako zdroj dat pro generování dokladů zákazníkům. Pro generování nedaňových dokladů (Výzvy k úhradě, Vyúčtování služeb) a následnou expedici k zákazníkům (včetně nastavení reimbursement_reg_automation_setup "automatizace generování a expedice dokladů") slouží právě tento modul.

arrowbright Více info: Billing plán

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

2. Tabulky

Tabulka Seznam předpisů úhrad

Za názvem tabulky se zobrazuje informace kdy + kdo naposledy provedl akci Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...).

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Typ dokladu ANO Hodnoty: vyúčtování služeb, výzva k úhradě. Typ dokladu - výzva k úhradě, vyúčtování služeb reimbursement_regulations_head.RRH_TYPE, kde BILLING_SERVICE = Vyúčtování služeb, PROFORMA = Výzva k úhradě.
Číslo ANO, sekundární třídění Autoincrement od účetního roku. Číslo dokladu reimbursement_regulations_head.RRH_DOC_ID
Vystaveno ANO, primární třídění Datum dle automatizace nebo zadané v dialogu akce Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...)). Pro doklad typu Vyúčtování služeb je to datum posledního generování k tomuto dokladu reimbursement_regulations_head.RRH_DATE_GENERATION
Splatnost ANO Hodnota je řízena nastavením billing plánu. arrowbright Více info: Billing plán. Datum splatnosti dokladu (nejdřívější datum splatnosti ze zahrnutých předpisů) reimbursement_regulations_head.RRH_DATE_MATURITY
Expedováno ANO   Datum první expedice dokladu reimbursement_regulations_head.RRH_DATE_EXPEDITION
ID zák. NE Doklad Výzva k úhradě: Doklad je vystaven jen těm zákazníkům, kterým se dle billing plánu má vytvářet doklad. Vyúčtování služeb: Doklad je vystaven jen těm zákazníkům, kteří splňují podmínku definovanou v automatizaci. ID zákazníka, kterému je doklad vystaven. reimbursement_regulations_head.RRH_USER_ID
Zákazník ANO Kliknutím na jméno nebo název zákazníka dojde k přesunu na kartu zákazníka. Jméno nebo název zákazníka, kterému je doklad vystaven. funkce get_user_name(reimbursement_regulations_head.RRH_USER_ID)
VS ANO Formát VS je definovatelný CIBS partnerem, pro každý typ dokladu, max. délka může být 10 znaků. Variabilní symbol reimbursement_regulations_head.RRH_VAR_SYMBOL
Vytvořil NE Může být vytvořeno uživatelem 'Automat'. Více info pro doklad Výzva k úhradě: Jak na automatické generování a automatickou expedici dokladů. Autor vygenerování dokladu reimbursement_regulations_head.RRH_CREATE_L_ID
Vytvořeno NE   Datum vygenerování dokladu reimbursement_regulations_head.RRH_CREATED
Stornoval NE   Autor storna dokladu reimbursement_regulations_head.RRH_CANCEL_L_ID
Stornováno NE   Datum storna dokladu reimbursement_regulations_head.RRH_CANCELLED
Poznámka je stornu NE   Poznámka ke stornu dokladu reimbursement_regulations_head.RRH_CANCEL_NOTE
ID NE   ID číslo dokladu reimbursement_regulations_head.RRH_ID
Billing NE   Billing plány (BP), které přísluší ke službám/produktům zahrnutých v dokladu. Pokud má doklad více předpisů s jedním BP, bude zobrazen ve sloupci jen jeden BP. Doklad může obsahovat více BP, pokud mají stejné podmínky pro vystavení dokladů. V tomto případě bude ve sloupci seznam těchto BP, oddělených čárkou. billing_plans.BP_NAME, seznam oddělený čárkou
Pořadí NE   Pořadí generování dokladu reimbursement_regulations_head.RRH_TICKET
Smlouva NE   Číslo smlouvy zákazníka users.AGR_NAME
Status NE   Stav dokladu: A - Aktivní, S - Stornovaný reimbursement_regulations_head.RRH_STAT_FLAG
ID prov. NE   ID číslo zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. reimbursement_regulations_head.PROVIDER_USER_ID
Provozovatel NE   Jméno nebo název zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. funkce: get_user_name(reimbursement_regulations_head.RRH_PROVIDER_USER_ID)
Celková částka NE   Celková částka dokladu bez ohledu na případné úhrady (např. zálohy). Údaj je vyplněn pouze pro typ dokladu Výzva k úhradě. reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE
Uhrazeno NE   Uhrazená částka dokladu k aktálnímu datu. Údaj je vyplněn pouze pro typ dokladu Výzva k úhradě. funkce: reimbursement_regulations_sum_get(RRH_ID)
Saldo NE   Rozdíl celkové částky všech předpisů tohoto dokladu a úhrad k těmto předpisům k aktálnímu datu. Údaj je vyplněn pouze pro typ dokladu Výzva k úhradě. reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE - reimbursement_regulations_sum_get(RRH_ID)
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo Prázdné Doklad dle zadaného ID.
Hledej Text Prázdné Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem Číslo, Zákazník, VS a Smlouva.
ID zákazníka Číslo Prázdné Doklady, které patří zadanému ID zákazníka.
Typ dokladu Výběr *VŠE Seznam dle typu dokladu. Hodnoty: Výzva k úhradě, Vyúčtování služeb.
Skupina zákazníků Výběr *VŠE Doklady, které patří zákazníkům, zařazených ve vybrané skupině.
Nestornované Zaškrtávátko Prázdné Jen nestornované doklady.
Neexpedované Zaškrtávátko Prázdné Jen neexpedované doklady. Více info: Jak expedovat dokumenty.
Billing Výběr *VŠE Doklady s billing plány, které přísluší ke službám/produktům zahrnutých v dokladu.
ID prov. Číslo Prázdné Doklady, které patří zákazníkům zahrnutých pod zadaným ID provozovny.
Provozovatel Výběr *VŠE Doklady, které patří zákazníkům zahrnutých pod zadaným jménem provozovny (jméno nebo název zákazníka, který je označen jako provozovatel)
Číslo od - do Číslo Prázdné Doklady dle jejich čísla.
Pořadí Číslo Prázdné Doklady dle pořadí generování.
Status Text Prázdné Doklady dle stavu: A - Aktivní, S - Stornovaný.
VS Číslo Prázdné Doklady dle variabilního symbolu.
Rok Výběr Aktuální rok Doklady pořízené ve vybraném roce.
Vystaveno od - do Datum Prázdné Doklady, které mají datum a čas vystavení v zadaném rozsahu. Nemusí se shodovat s časem vytvoření, pokud se provádí reimbursement_reg_generation "Manuální generování dokladů" z modulu
mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
nebo akcí (čl. Jak na správu karty zákazníka), kde se zadá datum vystavení odlišný od data vytvoření.
Splatnost od - do Datum Prázdné Doklady, které mají datum a čas splatnosti v zadaném rozsahu (jde o nejdřívější datum splatnosti ze zahrnutých předpisů).
Expedováno od - do Datum Prázdné Omezí seznam na doklady neexpedované a expedované dle zadaného data.
Vytvořil Text Prázdné Doklady, které byly vytvořeny pod zadaným jménem uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
).
Vytvořeno od - do Datum Prázdné Doklady, které mají datum a čas vytvoření v zadaném rozsahu.
Stornoval Text Prázdné Doklady, které byly stornovány pod zadaným jménem uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
).
Stornováno od - do Datum Prázdné Doklady, které mají datum a čas stornování v zadaném rozsahu.
Poznámka je stornu Text Prázdné Doklady s hledanou poznámkou ke stornu.
Typ zákazníka Výběr *VŠE Seznam dokladů dle typu zákazníka. Hodnoty: fyzická, právnická a soukromá osoba.
Smlouva Číslo Prázdné Seznam dokladů dle čísla smlouvy zákazníka.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky

Legenda tabulky

Tabulka "Seznam předpisů úhrad" může zobrazovat legendu k dokladům podle jejich stavu.
Zobrazování legendy napříč systémem lze nastavit právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
mod_submenu_settings NASTAVENÍ
.

Význam hodnot u legendy:

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

Tabulka Položky dokladu

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Název služby ANO Platba a opravný daňový doklad má vlastní řádek položky, může být tak položka služby až na 4 řádcích (při službě s rozdělenou fixní a variabilní částí - dle billing plánu). Více info: Billing plán. Opravný daňový doklad se do dokladu zahrne pouze v případě, že datum splatnosti ODD je shodný nebo dřívější než datum splatnosti předpisu. Služba, ke které se položka dokladu váže (u dokladu typu Vyúčtování služeb může být uvedena vícekrát, pokud je ke službě uvedena platba nebo opravný daňový doklad) services_name.NAME
Doklad NE Z prvního čísla lze poznat typ dokladu (1 - předpis, 2 - variabilní cena, 3 - opravný daňový doklad). Z posledního čtyřčíslí lze poznat období dokladu (např. 1602: rok 2016, měsíc 02). Číslo interního dokladu reimbursement_regulations_body.RRB_ITD_ID
Generováno NE   Datum manuálního nebo automatického generování položky dokladu reimbursement_regulations_body.RRB_DATE_GENERATION
Zd. plnění ANO Hodnota je řízena nastavením billing plánu. arrowbright Více info: Billing plán. Datum zdanitelného plnění předpisu reimbursement_regulations_body.RRB_TAXDATE
Splatnost ANO, sekundární třídění   Splatnost předpisu reimbursement_regulations_body.RRB_MATURITY
Částka předpisu ANO Částka s ohledem na slevovou kampaň (může být rozepsána na dokladu zvlášť, pokud je v definici slevové kampaně nastaven příznak "Doklad") a počátek placení produktu/služby. Položka dokladu může být již uhrazena zálohou, v tom případě je v položkách řádek o záloze, na dokladu je odečtena a "Celková částka" bude 0 ,- Částka včetně DPH k danému období a službě (může být ovlivněno počátkem placení a slevovou kampaní) reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE
DPH % NE Výše DPH se určuje z definice produktu/služby, pole "Výše DPH v %". Výše DPH v % reimbursement_regulations_body.RRB_DPH_PERCENT
DPH NE   Výše DPH v měně CIBS partnera reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE_VAT
Bez DPH NE   Částka bez DPH reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE_WO_VAT
Zaokrouhlení NE   Zaokrouhlení částky reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE_ROUND
ID platby NE   ID platby - je uvedeno pouze pro typ dokladu Vyúčtování služeb (přijatá platba za dané období generování, nikoliv platba napárovaná na období předpisů) reimbursement_regulations_body.RRB_PL_ID
Datum platby ANO   Datum platby - je uvedeno pouze pro typ dokladu Vyúčtování služeb reimbursement_regulations_body.RRB_PAYDATE (hodnota se nemění)
Úhrada ANO   Uhrazená částka předpisu z platby - je uvedeno pouze pro typ dokladu Vyúčtování služeb reimbursement_regulations_body.RRB_PAYMENT
Billing ANO, primární třídění Jelikož se v dokladu zobrazují data v bloku po billing plánech, je nastaveno primární třídění, aby seznam položek co nejvíce odpovídal zobrazení v dokladu. Billing plán (u položky platby je billing plán předpisu, na který je platba napárována) billing_plans.BP_NAME, seznam oddělený čárkou
ID NE   ID číslo položky reimbursement_regulations_body.RRB_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo Prázdné Seznam dle ID položky dokladu.
Doklad Číslo Formát: Rok/Číslo - datum vystavení dokladu Vazba na tabulku Seznam předpisů úhrad , nelze editovat.
Název služby Text Prázdné Položky dle názvu produktu/služby.
Billing Výběr *VŠE Položky s billing plány, které přísluší ke službám(fixní, variabilní složka)/produktům/platbám/opravným daňovým dokladům zahrnutých v dokladu.
Generováno od - do Datum Prázdné Položky dle data generování.
Zd. plnění od - do Datum Prázdné Položky dle zd. plnění.
Splatnost od - do Datum Prázdné Položky dle splatnosti.
Datum platby od - do Datum Prázdné Omezení seznamu položek jen na ty, u kterých je evidován datum platby.
Částka předpisu od - do Číslo Prázdné Položky dle zadaného rozpětí celkové částky.
DPH od - do Číslo Prázdné Položky dle zadané výše DPH v měně CIBS partnera.
Bez DPH od - do Číslo Prázdné Položky dle částky bez DPH.
Zaokrouhlení od - do Číslo Prázdné Položky dle zaokrouhlené částky.
DPH % Číslo Prázdné Položky dle zadané výše DPH v %.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=REIMBURSEMENT_REGULATIONS, REIMBURSEMENT_REGULATIONS_*, FINANCE, FINANCE.PŘEDPISY_ÚHRAD, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.CD, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.PP, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.UL, APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.BP_BILLING_SERVICE_SETUP, APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.BP_PROFORMA_SETUP, APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.GENERATE, APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.STORNO, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.AUTOMATION, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.EXPEDITION, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.EXPEDITION_ALL, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.GENERATION, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.STORNO, USER_DETAIL.USER_FORM.ACTION.GENERATION.

Obecná související práva

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Finance (Předpisy úhrad) - admin
Modul Finance (Předpisy úhrad) - user

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad
Topic revision: r8 - 15 Nov 2022, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback