Jak na platby

Obsah:

A. Jak vložit nové platby

1. Tlačítko vložení nové platby, kde najdu a jak toto akční tlačítko vypadá Ikona pro vložení nové platby

Abyste mohli vložit nové platby, tak se nejprve musíte přepnout do modulu PLATBY . To provedete kliknutím na ikonu menu Ikona operace s platbami "Operace s platbami", poté kliknete na podmenu PLATBY , tím jste se dostali do modulu PLATBY , záložky Náhled na detaily plateb. Viz ilustrační obrázek níže.

Obrázek vložení nové platby

2. Jak se nastavuje dialog pro vložení nové platby

Postupným provedením kroků č. 1 až 4 aktivujete dialog pro vložení nové platby, viz ilustrační obrázek níže.

Obrázek dialogu pro vložení nové platby

Název Popis Příklad
Datum platby Zde zadejte odpovídající datum platby. Defaultně je nastaven aktuální datum.  
Platby Zde vyberte odpovídající způsob platby. Ovlivňuje přednastavení v poli Pokladna/účet  
Pokladna/účet Zde vyberte odpovídající pokladnu nebo účet.  
Částka Zde zadejte odpovídající částku platby.  
Variabilní symbol Zde zadejte odpovídající Variabilní symbol. Variabilní symbol není nutností.  
Zákazník Zde zadejte zákazníka, ke kterému má být platba přiřazena. Zákazník není nutností.  
Bankovní výpis Zde zadejte číslo bankovního výpisu.  
Bankovní doklad Zde zadejte číslo bankovního dokladu.  
Poznámka k platbě Zde můžete vepsat poznámku k platbě.  
Dialog má dvě akční tlačítka, která Vám dávají na výběr buď vložení nové platby zrušit ikonou Ikona návrat na seznam, nebo vložení nové platby uložit do systému ikonou Ikona uložení nového záznamu.

3. Kde se platba zobrazí

Pokud dialog pro vytvoření nové platby uložíte, pak se platba zobrazí v modulu PLATBY v tabulce Seznam plateb, viz. obrázek níže.

Obrázek zobrazení nové platby

4. Jak platbu vytisknout, odeslat emailem

Postup naleznete zde .

5. Jak vložit platbu přes wizard

Ve wizardu se k dialogu pro vložení platby dostaneme prostřednictvím akce btn payment.png.

4.0.3 Dial VlozeniPlatbyWizard.jpg

Podmínky za kterých se zákazníkovi zobrazí služby viz screen výše jsou následující:
  • DUZP služby musí být menší nebo rovné aktuálnímu datumu
  • služba nebyla dosud uhrazena (tzn. u služby je evidován nějaký dluh)
  • nastavení pro support ZDE

B. Jak editovat platby

Editace platby je určena jen ke změně variabilního symbolu a poznámky platby.

1. Editace platby, kde najdu a jak vypadá toto akční tlačítko Ikona editace platby

Akční tlačítko pro editaci najdete ve stejném modulu jako u vložení nové platby, viz ilustrační obrázek níže.

JakEditPlatby.jpg

2. Jak se nastavuje dialog pro editaci platby

Postupným provedením kroků č. 1 až 3 aktivujete dialog pro editaci platby. Editovat lze pouze variabilní symbol a poznámka platby.

FormEditace.jpg

dialog má dvě akční tlačítka, která Vám dávají na výběr buď zrušení editace platby ikonou Ikona návrat na seznam, nebo uložení editace platby do systému ikonou Ikona uložení nového záznamu.

C. Jak smazat platby

Mazat platby lze pouze postupně nikoliv hromadně. UPOZORNĚNÍ: Pro hotovostní platby platí pravidlo, že se mohou mazat pouze od poslední.

1. Smazání platby, kde najdu a jak toto akční tlačítko vypadá Ikona smazání platby

Akční tlačítko pro smazání najdete ve stejném modulu jako u vložení nové platby, viz ilustrační obrázek níže.

Obrázek smazání platby

2. Jak se pracuje s dialogem smazání platby

Postupným provedením kroků č. 1 až 3 aktivujete dialog pro smazání platby, který můžete buď potvrdit ikonou Ikona pro potvrzení smazání, nebo zrušit ikonou Ikona pro zrušení smazání.

FormularSmazaniPlateb.jpg

Upozornění: Jakmile potvrdíte dialog pro smazání platby, platba bude odstraněna ze systému.

D. Jak nalézt zákazníka pro vybranou platbu či vyfiltrované platby

1. Kde najdu a jak vypadá akční tlačítko pro nalezení zákazníka k vybrané platbě Ikona pro nalezení zákazníka, případně i platby podle VS a podle částky či k vyfiltrovaným platbám IkonaNalezZakKplatbeHrom.jpg

Akční tlačítko pro smazání najdete ve stejném modulu jako u vložení nové platby, viz ilustrační obrázek níže. Toto akční tlačítko automatizovaně prohledává variabilní symboly a případně i částky a dle toho přiřadí platbu k zákazníkovi případně i spáruje. Je obdobné akční tlačítko, které provádí hromadně to samé pro všechny vyfiltrované platby.

E. Jak přesunout platbu do druhu OSTATNÍ

Inovací v této oblasti je přesun do OSTATNÍ i platby v hotovosti.Druh platby OSTATNÍ se používá např. pro výběr peněz z pokladny z nejrůznějších důvodů, s tím že platbu přesunete do ostatních a vložíte stejnou částku, ale zápornou, tím se dosáhne toho, že stav pokladny bude odpovídající.
Poznámka: Abyste mohli platbu přesunout do OSTATNÍ platba nesmí být spárována ani přiřazena!

1. Tlačítko pro přesun platby do druhu OSTATNÍ, kde ho najdu a jak vypadá Ikona pro nastavení/zrušení příznaku ostatní platby (platby mimo rámec CIBS)

Pro přesunutí platby do OSTATNÍ klikněte na ikonu Ikona pro nastavení/zrušení příznaku ostatní platby (platby mimo rámec CIBS). Pokud byla platba nespárována a nepřiřazená, tak se platba přesunula do druhu OSTATNÍ. Zkontrolovat si to můžete tak, že v tabulce Seznam plateb ve filtru Druh vyberete Ostatní a tím se Vám zobrazí jen platby, které jsou v OSTATNÍ. Zde by se tedy Vámi přesunutá platba měla vyskytovat. Akční tlačítko funguje i opačně to znamená, že umožňuje přesun z druhu OSTATNÍ zpět do druhu CIBS.

F. Jak importovat platby z banky

Do  MANGO  můžete platby vkládat formou importu elektronického bankovního výpisu, akce bank_import Import souboru plateb z elektronického výpisu bankovního účtu nebo SIPO. Tuto akci naleznete na první záložce v modulu
mod_submenu_payments PLATBY
. Každá lokace disponuje vlastní frontou pro zpracování souborů, kde jako první bude zpracováván první nahraný soubor (FIFO).

G. Zrušení přiřazení/přiřazení platby k zákazníkovi vybraném v modulu zákazníků

1. Tlačítko pro přiřazení platby zákazníkovi, který je vybrán v modulu zákazníků, kde toto akční tlačítko najdu a jak vypadá Zrušení přiřazení/přiřazení platby k zákazníkovi vybraném v modulu zákazníků

Nejprve v modulu ZÁKAZNÍCI vyberte odpovídajícího zákazníka, ke kterému chcete platbu přiřadit. Poté přes seznam otevřených modulů se přepnete do modulu PLATBY v tabulce Seznam plateb vyberete požadovanou platbu a kliknete na ikonu Zrušení přiřazení/přiřazení platby k zákazníkovi vybraném v modulu zákazníků. Tím spustíte dialog pro přiřazení platby vybranému zákazníkovi viz obrázek níže.
Toto akční tlačítko funguje i obráceně, to znamená, že pokud je platba přiřazena k zákazníkovi a kliknete na ikonu Zrušení přiřazení/přiřazení platby k zákazníkovi vybraném v modulu zákazníků, tak vyvoláte dialog pro zrušení přiřazení platby k zákazníkovi, pak dialog potvrdíte systém automaticky zruší přiřazení a platba bude opět nepřiřazená.

CIBSjakParPlatbyFormulPrirazeni.jpg

H. Jak vytvořit mylnou platbu

1. Tlačítko pro vytvoření mylné platby, kde ho najdu a jak vypadá Ikona pro vytvoření mylné platby z nespárované části platby

Nejprve v tabulce Seznam plateb vyberte odpovídající platbu, kterou chcete označit za mylnou, poté klikněte na ikonu Ikona pro vytvoření mylné platby z nespárované části platby vytvoření mylné platby z nespárované části platby. Tím aktivujete dialogové okno pro vytvoření mylné platby, viz obrázek níže. Dialogové okno potvrďte ikonou: odeslat dialog. Systém přesune platbu do OSTATNÍ a do poznámky vloží text mylná platba.

FormMylnePlatby.jpg

I. Jak se rychle dostat k zákazníkovi platby Ikona modul zákazníci-zákazník, kterého se týká tato platba, Ikona modul karta zákazníka-náhled platby

V modulu plateb jsou dvě modulová akční tlačítka, která umožňují rychlí přesun do modulu ZÁKAZNÍCI a KARTA ZÁKAZNÍKA . Funguje to tak, že podle označené platby v tabulce Seznam plateb se přes kliknutí na odpovídající modulové akční tlačítko přepnete k zákazníkovi, samozřejmě jen v případě, že tato platba je přiřazena některému ze zákazníků.

J. Tabulka stav hotovosti

Tabulka stav hotovosti pracuje tak, že udává stav hotovosti k určitému datu. Přepínáním se v tabulce Seznam plateb, se mění stav hotovosti, poněvadž se mění datum. První řádek v tabulce seznam plateb ukazuje aktuální hotovost v tabulce Stav hotovosti. Např. kliknutím na platbu 1.2.2008 je stav hotovosti 10 000,- druhý den přibude platba 1 000,- takže přepnutím na platbu 2.2.2008 bude stav hotovosti 11 000,-.

K. Jak přiřadit označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb

1. Jak vypadá a kde najdu akční tlačítko pro přiřazení označených předpisů k platbě vybrané v přehledu platebIkona pro přiřazení označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb

Poznámka: Abyste mohli přiřadit předpis k vybrané platbě, nesmí být vybraná platba ve stavu nepřiřazená!
Objekt Předpis plateb, který obsahuje ikonu Ikona pro přiřazení označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb "pro přiřazení označených předpisů k platbě vybrané v přehledu plateb" se nachází v modulu PLATBY v záložce Náhled na párování, viz ilustrační obrázek.

ZalozkaDve.jpg

Jak postupovat naleznete zde.

L. Kde najdu zálohy

Zálohy jsou tzv. platby předem. Ty nejdete v tabulce Seznam plateb - zálohy. Dostanete se tam tak, že kliknete na ikonu menu Ikona operace s platbami "Operace s platbami", poté kliknete na podmenu PLATBY , tím jste se dostali do modulu PLATBY , poté kliknete na třetí záložku zleva nazvanou Náhled na zálohy. Viz ilustrační obrázek níže.

Zálohy.jpg

M. Kde najdu, přidám pokladnu či bankovní účet

Pokladnu či bankovní účet najdete, nebo můžete vložit v modulu PLATBY . To provedete kliknutím na ikonu menu Ikona operace s platbami "Operace s platbami", poté kliknete na podmenu PLATBY , tím jste se dostali do modulu PLATBY , poté se ještě musíte přepnout do záložky Náhled na účty a pokladny. Viz ilustrační obrázek níže.

N. Situace: Máme zápornou platbu, kterou chceme vrátit zákazníkovi

Řešení: V tabulce "Předpis plateb" odškrtneme "nezaplacené" a vybereme předpis na který chceme napárovat platbu. Vybraný předpis označíme a pomocí tlačítka "Přiřadit označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb" platbu napárujeme.

Pokladny.jpg

1. Jak se pracuje s dialogem pro přidání pokladny či účtu

Informace jsou uvedeny ZDE.

O. Účtování manipulačního poplatku při platbě hotovosti

Při platbách v hotovosti může být zákazníkům účtován manipulační poplatek. V CIBS je možné tuto funkcionalitu automatizovat. V modulu Produkty a služby, na záložce Produkty služby je třeba nadefinovat jednorázovou službu s názvem např. Poplatek za hotovostní platbu a její ID nastavit v konfiguraci lokace (provádí support). Toto chování lze využít pouze u typu Pokladna. Účtování manipulačního poplatku se použije u všech pokladen. Pokud se u některých pokladen poplatek nemá účtovat, je třeba tyto pokladny v konfiguraci lokace vyjmenovat (provádí support).

Odkazující články

Topic revision: r7 - 27 May 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback