Mango Informační systém, CRM, ERP, Provisioning, Monitoring, ....

Pojmy

Obecné pojmy Mango

CP Mango zákazník - vlastník licence Mango dle licenční smlouvy nebo pronájemce Manga
CT obchodní lokace - datový prostor v Mango zpravidla odpovídající obchodnímu subjektu Mango zákazníka s příslušným nastavením
Mango ISP informační systém Mango
Mango Print systém “web to print“ využívající platformu Mango
Support podpora, kterou pro CP zajišťuje dodavatel Mango
Zákazník koncový zákazník CP evidovaný v Mango
Provozovatel vlastník licence Mango
Selfcare zákaznické rozhraní Mango
Opcare operátorské rozhraní Mango
Třída kategorie, která pomocí množiny parametrů rámcově definuje službu nebo produkt


Co je to Mango?

Mango je soubor cloud nástrojů a služeb zajišťující pro organizaci poskytující obecně produkty a/nebo služby – dále Partner - běžné prováděné procesní, obchodní a technické úkony s potřebnými vstupy a výstupy pro zaměstnance, zákazníky, servisní partnery atp….. Trvalým cílem vývoje Mango je zvládnutí výše popsaných potřeb pomocí systému, který zajistí pro každého účastníka procesů probíhajících u Partnera (týkajících se poskytovaných služeb, produktů a zákazníků Partnera) nástroje a okamžité informace potřebné k jeho činnosti a možnost řízení jemu svěřených funkcí a to prakticky odkudkoliv. Toto řešení je ve vysoké míře obecné, aby zajistilo možnost implementace v libovolně jednoduché nebo složité striktuře Partnera. Dodavatelem služby Mango je zajištěna i garance chodu služby, podpora a další vývoj služby.

Služba Mango je řešena jako klient / server systém s využitím SQL clusteru coby aplikační sběrnice a úložiště dat. Zaměstnanci, zákazníci a spolupracující subjekty Partnera do systému přistupují pomocí prohlížeče html stránek přes zabezpečený protokol HTTPS na základě svého přihlašovacího jména a hesla. Tento způsob řešení nese hlavní výhody v dostupnosti odkudkoliv ze sítě Internet bez speciální aplikace, centralizaci databáze na jedno místo, výhodně řešené a spolehlivé zálohování zálohování a další benefity.

Mango je možné implementovat pro jakoukoliv činnost, v současnosti existuje v rámci Mango několik následujících specializovanějších vzorových implementací. Dokumentace, která je vztažená obecně k produktu Mango, je relevantní i pro oborovou implementaci pro telekomunikační operátory - produkt Mango ISP, ten je totiž historicky prvotní oborovou implementací Mango.

Mango informační systém

Nástroj pro evidenci zákazníků, účtování poskytovaných služeb, správu technických prostředků, monitoring, …

Základní funkce Mango Informačního systému

 • evidence zákazníků, jejich struktury a jim poskytovaných služeb
 • obecné účtování libovolných datových, hlasových, televizních a dalších služeb, předplacené služby uniCredit
 • zajištění administrativních úkonů a výstupů
 • management účtování, evidence plateb (SIPO, fakturace, trvalé příkazy, import bankovních výpisů), párování plateb, placení pomocí terminálu iXpos
 • generování a archivace dokumentů (smlouvy, protokoly, upomínky, …)
 • evidence topologie sítě, evidence koncových zařízení a kompletní monitoring, mapy sítí, ....
 • sběr dat z routerů,... pro účely požadavků na data retention ze strany státních orgánů na základě vyhlášky 485/2005 Sb. viz Referenční popis modulu NETFLOW
 • automatická konfigurace zařízení, zálohování zařízení
 • komunikace s koncovými zákazníky, řízení helpdesku (call centrum) a evidence servisních událostí viz Referenční popis modulu call centra, Referenční popis modulu servisní procesy

Bližší informace týkající se konkrétních modulů lze nalést v sekci Referenční popis modulů.

Vlastnosti Mango Informačního systému

Obecná struktura systému

 • všechny služby poskytované Partnerem jsou definovatelné viz Referenční popis modulu Produkty a služby
 • je zde vazba zařízení v topologii sítě na tyto služby
 • zařízení je obecný prvek s obecně definovatelnými parametry
 • systém generuje zákazníkem definovatelné formuláře a tiskové sestavy

Struktura služeb

 • každý zákazník má libovolnou množinu služeb s různými způsoby a periodami plateb řízený definicí billing plánu (řešeno při implementaci Partnera)
 • u služby lze provést ukončení, zablokování, odblokování, převod na jinou službu, posun fixní délky, změnu ceny, změnu billing plánu, změnu periody plateb a upravit parametry služby
 • všechny klíčové změny služeb jsou uloženy v historii každého zákazníka
 • koncový zákazník může některé parametry upravovat sám ze své stránky

Architektura systému Mango

Systém Mango je robustní obecný systém pro libovolný počet Partnerů s libovolným počtem a umístěním lokalit.

Centrum platformy Mango

Centrum systému za Vás pracuje a roste s Vámi, rozděluje role jednotlivým serverům a zajišťuje bezpečnost dat.

Rozložení výkonu mezi více servery umožňuje růst výkonnosti centra podle potřeb Partnerů, Ti jsou tak oproštěni od starostí s hardwarem potřebným k provozu aplikací, při čemž může investovat čas a prostředky do svého bussinesu.

Funkční moduly systému Mango

Platforma Mango v informačním systému představuje funkční moduly, ve kterých administrátoři a operátoři pracují.

Podporované rozlišení a prohlížeč

Systém Mango je podporován od rozlišení 1366 x y a je optimalizován pro prohlížeč Mozilla Firefox a Google Chrome. V ostatních prohlížečích a při nižších rozlišeních může být systém spuštěn, ale není garantované správné zobrazení všech objektů.

Data na straně uživatele mají platnost 24 hodin (SelfCare) / 7 dní (OpCare).

Minimální HW konfigurace

CPU: 1,5GHz RAM: 2 GB Připojení: 4 Mbit/s

Přihlašování uživatelů do systému

Uživatel je přihlášen po platné autorizace (přihlašovací jméno a heslo). Uživatel by měl být v Mangu přihlášen pouze 1x, jinak nelze garantovat statistiku uživatele!

Vydávání nových verzí

Nové verze jsou zpravidla nasazovány zpravidla 1x měsíčně a mohou obsahovat jak opravy systému tak nové funkcionality. Seznam novinek je zasílán až po vydání nové verze. Aktuální verzi a datum vydání zjistíte dole v patičce webového prohlížeče s otevřeným systémem Mango. Příklad: Verze 3.103 (f1) (19.11.2010).

Informace k novinkám naleznete ZDE
Topic revision: r7 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback