Mazání chráněných údajů

Automatické/manuální mazání chráněných údajů je dáno nastavením kategorií chráněných údajů, které jsou definovány v modulu
event_protected_data CHRÁNĚNÉ ÚDAJE
na záložce Definice kategorií. Při automatickém mazání chráněných údajů může dojít i k trvalému zneaktivnění zákazníka.

Manuální smazání chráněných údajů

Pro možnost manuálního smazání chráněných údajů se uživatelům systému přiřazuje právo USERS.USERS_LIST.ACTION.PDE (pro modul
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
), právo WIZARD.FUNC_USERS_PDE (pro modul
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
) a právo USER_DETAIL.USR_FORM.ACTION.PDE (pro modul
mod_submenu_user_list KARTA ZÁKAZNÍKA
).

Za splnění výše uvedených podmnínek je v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
k dispozici akce protected_data_manual_erase "Smazání chráněných údajů podle kategorií ...". Akce umožňuje vybrat kategorie, u kterých je povoleno smazání chráněných údajů.

protected data delete.png

Automatické smazání chráněných údajů

Události, za jakých dojde k automatickému smazání jsou evidovány v
mod_codelist ČÍSELNÍKY
, kategorie PDC_ERASE_EVENT.

Typ události

 • services - ukončení periodických služeb, u jednorázových dle platit od (alespoň jedna služba)
 • debts - srovnání dluhu + nejsou aktivní služby (alespoň jedna služba)
 • orders - dokončení poslední objednávky (alespoň jedna objednávka)
 • phone_calls - poslední hovor (alespoň jeden hovor)
 • processes - dokončení posledního procesu (alespoň jeden proces)

Při automatickém mazání chráněných údajů může dojít i k trvalému zneaktivnění zákazníka. K trvalému zneaktivnění zákazníka dojde pouze pokud nebyl zákazník aktivován před ochranným intervalem .

Trvalé zneaktivnění zákazníka

Za splnění podmnínek v manuální smazání chráněných údajů je v modulech k dispozici akce:
 • mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
  , akce protected_data_manual_erase "Smazání chráněných údajů podle kategorií všem vyfiltrovaným zákazníkům" / protected_data_manual_erase_multi "Smazání chráněných údajů podle kategorií všem vybraným zákazníkům".
 • mod_submenu_user_list KARTA ZÁKAZNÍKA
  , akce protected_data_manual_erase "Smazání chráněných údajů podle kategorií".
 • mod_submenu_wizard_uds WIZARD
  , akce "Smazání CHÚ".

Akce umožňuje vybrat kategorie, u kterých je povoleno smazání chráněných údajů. Zároveň jsou označeny (**) kategorie, při kterých dojde k trvalého zneaktivnění zákazníka. Pokud není možné zákazníka trvale zneaktivnit, tak nedojde ani ke smazání chráněných údajů a k odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

protected data delete inactive.png

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r3 - 23 Sep 2019, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback