Referenční popis modulu Procesy

Položka menu
menu_maintenance ŘÍZENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_maintenance PROCESY
Název modulu Servisní procesy
Popis modulu Hlášení a přehledy servisních zásahů

Obsah:

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Význam modulu

Modul
mod_submenu_maintenance PROCESY
slouží k aktuálnímu přehledu procesů (seznam požadavků jak interních či zákaznických) s možnostmi jako založení, editace, dokončení a tisk procesu (pro expedici e-mailem s odkazem na přílohu musíte mít vytvořenou vlastní šablonu Předmět emailu - systémový a Text emailu - systémový nazvanou TASKS_SEND_EMAIL a u textu e-mailu mít mít proměnnou %ENCLOSURE_URL). K procesům lze dle nastavení lokace přiřazovat úkoly technikům . U procesů lze pracovat s přílohami týkající se procesů a hromadně odesílat e-mail nebo SMS o stavu procesu na kontakty uvedeného u zákazníka přiřazeného u procesu.

Přístup k modulu zákazníci

Pristup.jpg

1. Záložka Dashboard

2. Záložka Procesy

3. Záložka Historie

4. Záložka Kalendář

1. Objekty modulu servisní zásahy záložky servisní úkoly Zalozka1.jpg

1.1 Tabulka seznam servisních procesů

Záložka: Zalozka1.jpg

TabulkaSeznamSerProcesu.jpg

Sloupce tabulky Seznam servisních procesů
Sloupec Popis Detailní popis
Nahlášení Datum a čas Udává datum a čas nahlášení servisního procesu.
Typ Typ Udává typ servisního procesu.
Priorita Prvotnost Udává prioritu servisního procesu.
Zákazník Název či jméno Udává název firmy či jméno osoby.
Název procesu Pojmenování procesu Udává krátký popis procesu.
Skupina Skupina techniků Udává přidělenou servisní skupinu.
Technik Jméno technika Udává jméno přiděleného technika.
Nahlásil Jméno Udává jméno kdo proces zahájil.
Úkoly Počet úkolů u procesu Udává počet všech úkolů patřící k servisnímu procesu bez ohledu na stav úkolu.

Filtry tabulky Seznam servisních procesů
Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.

Seznam filtrů se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Filtry tabulky Statistika procesů
Název Typ Povinné Defaultně Validace Popis
Úkoly Číslo Ne Prázdné ... Umožňuje zobrazit servisní procesy, které obsahují zadaný počet úkolů (bez ohledu na stav úkolu). Tip: při nastavení filtru rovná se hodnotě 0, získáte servisní procesy, které neobsahují žádný úkol.

Akční tlačítka tabulky seznam zákazníků
Ikona Název tlačítka Typ
CIBSrefZakIkonPridZak.jpg Vložení nového procesu. AKCE
CIBSrefZakIkonEditZak.jpg Editace procesu, možnost provedení všech povolených operací s procesem. AKCE
Ikona3.jpg Převzít servisní proces k řešení přímo vámi. AKCE
Ikona4.jpg Předat servisní proces k řešení přímo jinému technikovi. AKCE
Ikona5.jpg Přidat poznámku k servisnímu procesu. AKCE
Ikona6.jpg Dokončení servisnímu procesu. AKCE
Ikona7.jpg Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tento proces. MODUL
IkonaBudik.jpg Modul plánování práce - všechny úkoly k danému procesu. MODUL
ml send mails.gif Odeslání sms nebo emailu zákazníkovi přiřazenému k vybranému procesu. AKCE

Vložení nového procesu CIBSrefZakIkonPridZak.jpg
Akční tlačítko pro přidání nového procesu slouží k vytvoření procesu a jeho uložení do seznamu procesů. Pokud má uživatel právo MAINTENANCE_LIST.INSERT.TYPE_PRESET (pro modul Procesy), SEARCH_MAINTENANCE_LIST.INSERT.TYPE_PRESET (pro modul Hledání), pak se v dialogu na vložení nového procesu předvyplní stejný typ procesu, jako je vybraný ve filtru "Typ procesu" v tabulce "Seznam procesů". Nastavení má za cíl urychlit práci s dialogem na vložení/editaci procesu.

help Dle typu procesu je možné nastavit dialog na vložení/editaci procesu odlišně. Je možné nastavit skrytí, zakázání, předvyplnění určitého subjektu u procesu. Více informací k nastavení ZDE.

3.3.5-form-ZalozeniServisnihoProcesu.jpg

- Formulářové prvky pro vložení přílohy, její editaci a mazání jsou zobrazeny v závislosti na nastavení práv MAINTENANCE.TASK_TYPE_DETAIL.ACTION.INSERT, MAINTENANCE.TASK_TYPE_DETAIL.ACTION.EDIT a MAINTENANCE.TASK_TYPE_DETAIL.ACTION.DELETE. Podrobnější informace ZDE

help Vložení přílohy k procesu vytvoří událost typu 'Poznámka' v tabulce 'Historie zákazníka a služeb' na kartě zákazníka. V poli poznámka je uvedeno "K servisnímu procesu ML_ID xxx, název "yyy" přiložen dokument zzz (nazev_prilohy.pdf)."

help Potřebujete individuálně plánovat kapacity zdrojů dle procesních oblastí a vědět, kde se zdroj bude nacházet? Informace naleznete v Jak na procesy.

Sloupce dialogu vložení nového procesu
Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum a čas nahlášení Textové pole   Umožňuje výběr mezi hromadným emailem či SMS.    
Původní stav procesu Výběrové pole   Umožňuje výběr původního stavu procesu.    
Zákazník Výběrové pole   Umožňuje výběr zákazníka ze seznamu zákazníků.    
Provozovna Výběr Ne Ve výběrovém poli je možné filtrovat Provozovna zákazníka, pokud není zákazník uveden, provozovny defaultního provozovatele lokace zdroj: user_premises; cíl: maintenance_list_premises
Typ procesu Výběrové pole   Umožňuje výběr typu procesu.    
Název procesu Textové pole   Slouží k vepsání názvu pro proces.    
Priorita procesu Výběrové pole   Umožňuje výběr priority procesu od nízký až ke kritickému.    
Průběh procesu Textové pole   Slouží k vpisování průběhu procesu.    
Servisní skupina Výběrové pole   Umožňuje výběr z přednastavených servisních skupin.    
Zápočet řešení Zaškrtávací pole   Pokud je zaškrtnuté předvyplní pole technik a začátek řešení.    
Technik Výběrové pole   Umožňuje výběr technika ze seznamu techniků.    
Začátek řešení Datumové pole   Je implicitně předvyplněno podle systémového data a času.    
Předpokládaný konec Datumové pole   Slouží k vložení předpokládaného data ukončení procesu.    
Posílat informace Zaškrtávací pole   Pokud je zaškrtnuté budou se posílat informace o procesu emailem zadavateli procesu.    
Posílat na Emailové pole   Umožňuje vepsat email, kam se mají posílat informace o procesu.    
Dokončit Zaškrtávací pole   Pokud je zaškrtnuté dokončí a uzavře proces.    
Konec řešení Datumové pole   Umožňuje vepsat datum ukončení servisního procesu.    

help: K jednotlivým typům procesů je možné definovat sadu dalších parametrů.

Editace procesu CIBSrefZakIkonEditZak.jpg
Akční tlačítko editace procesu složí k úpravě parametrů zvoleného servisního procesu.
Parametry k editaci: Typ procesu, priorita procesu, nový záznam, servisní skupina, započít řešení, technik, začátek řešení, předpokládaný konec, dokončit, konec řešení

DialogEditaceProc.jpg

Převzít servisní proces k řešení přímo vámi Ikona3.jpg
Akční tlačítko Převzít servisní proces k řešení přímo vámi využívá stejného dialogového okna jako akční tlačítko editace procesu s tím, že za Vás automaticky zaškrtne tlačítko "započít řešení", které do políček "technik" a "začátek procesu" implicitně předvyplní Vás a aktuální systémový čas.
Funkci tohoto akčního tlačítka lze použít v případě, že je proces přiřazen jinému technikovi a vy ho chcete převzít, nebo pokud je proces nepřiřazen (nahlášen).
Poznámka: Servisní proces nelze převzít v případě, že patří do jiné servisní skupiny, než do které patříte vy.

Předat servisní proces k řešení přímo jinému technikovi Ikona4.jpg
Akční tlačítko Předat servisní proces k řešení přímo jinému technikovi má stejnou funkcionalitu, jako akční tlačítko Převzít servisní proces k řešení přímo vámi, s tím rozdílem, že se dá vybrat přiřazení servisního procesu jinému technikovi.

Přidat poznámku k servisnímu procesu Ikona5.jpg
Akční tlačítko Přidat poznámku k servisnímu procesu slouží k jednoduchému a rychlému vložení poznámky k servisnímu procesu.

Dokončení servisnímu procesu Ikona6.jpg
Akční tlačítko Dokončení servisnímu procesu slouží k rychlé možnosti proces dokončit i s možností úpravy parametrů procesu.

Odeslání mailu nebo sms zákazníkovi přiřazenému k vybranému procesu ml send mails.gif
3.3.6-form-HromadnyMailSms.jpg
Akční tlačítko Odeslání mailu nebo sms zákazníkovi přiřazenému k vybranému procesu slouží k hromadnému rozesílání sms nebo emailů zákazníkům jenž jsou spjaty s vyfiltrovanou množinou servisních procesů.

Další parametry typu procesu
K jednotlivým typům procesů je možné definovat sadu dalších parametrů. Parametry mohou být typu BOOL, DATE, TIME, DATETIME, NUM, SELECT, STRING.

Systém umožňuje řídit viditelnost parametru a jeho validátor v závislosti na jiných parametrech nebo na nějakých kmenových hodnotách formuláře. Dynamická závislost parametrů na jiném parametru procesu:
 • Závislost přítomnosti parametru na hodnotě jiného
 • Závislost povinnosti parametru na hodnotě jiného
 • Závislost na typu (parametru) provozovny/POPu
 • Závislost na skupině zákazníka

Viditelnost parametru se řeší hodnotou v MPD_DEPENDENCY. Pokud je splněna podmínka (viz níže), je parametr viditelný a lze do něj zadat hodnotu. Validátor parametru se řeší hodnotou v MPD_NOTNULL. Pokud je splněna podmínka (viz níže), je u parametru nastaven validátor a hodnota musí být zadána.

U viditelnosti (MPD_DEPENDENCY) výsledek 1 znamená, že je viditelný, 0 pak že je skrytý, u validátoru (MPD_NOTNULL) výsledek 1 znamená, že hodnota je vyžadována, 0 že může být vynechána.

Vyhodnocování podmínky:
 • pokud je zadáno pouze 0 nebo 1, pak je výsledek pevně daný
 • pokud má podmínka tvar ; (value_list jsou hodnoty oddělené čárkou)
  • pokud master je jednoduchý řetězec, pak se bere jako název jiného parametru, podmínka je splněna pokud tento parametr má hodnotu obsaženou v seznamu
  • je-li master vyplněn jako user.USER_GROUP_ID, pak se vyhodnocuje zda je zákazník v dané skupině
  • je-li master vyplněn jako premise.PARAM_, pak se vyhodnocuje zda má vybraná provozovna nastaven daný parametr na danou hodnotu

Příklady možného zadání MPD_DEPENDENCY a MPD_NOTNULL:
 • MPD_NAME = název parametru, pro který platí viditelnost a případný validátor
 • MPD_DEPENDENCY = 1 - Parametr je vždy viditelný (resp. notnull)
 • MPD_NOTNULL='MOVING_NODE_SRC;1111,2222' - Parametr je viditelný (resp. notnull), pokud jiný parametr MOVING_NODE_SRC je nastaven na hodnotu 1111 nebo 2222
 • MPD_NOTNULL='user.USER_GROUP_ID;10' - Parametr je viditelný (resp. notnull), pokud je vybraný zákazník ve skupině ID 10
 • MPD_NOTNULL='premise.PARAM_HOTSPOT;1' - Parametr je viditelný (resp. notnull), pokud je u vybrané provozovny nastaven parametr HOTSPOT na hodnotu 1

1.2 Tabulka detail procesu

Záložka: Zalozka1.jpg
Tabulka detail procesu slouží k zobrazení detailních informací o průběhu servisního procesu, viz. ilustrační obrázek níže.

DetailProcesu.jpg

1.3 Tabulka úkoly techniků

Záložka: Zalozka1.jpg

UkolyTechnikuO.jpg

Akční tlačítka úkoly techniků
Ikona Název tlačítka Typ
IkonaBudik.jpg Modul plánování práce - detail úkolů MODUL

1.4 Tabulka seznam hovorů

Záložka: Zalozka1.jpg
Tabulka seznam hovorů zobrazuje seznam s hovory k danému servisnímu procesu s možností přehrání uskutečněného hovoru.

ObjektSeznamHovoru.jpg

Akční tlačítka tabulky seznam hovorů
Ikona Název tlačítka Typ
IkonaPrehraniHovoru.jpg Přehrání hovoru AKCE

Přehrání hovoru IkonaPrehraniHovoru.jpg
Postup naleznete zde.

Zobrazení přílohy procesu

Jak přidat přílohu k servisnímu procesu ve WIZARDu ZDE

U vybraného procesu, který disponuje přílohou, je možné tuto přílohu (dle oprávnění) zobrazit, upravit nebo smazat. Zda má servisní proces přílohu, je možné rozpoznat ve sloupci "P" (Přílohy k tomuto procesu), který v případě přiložené přílohy obsahuje ikonu "Disketa":

Sloupec Přílohy procesu

Níže v tabulce "Detail procesu" jsou k dispozici přílohy s informací o názvu přílohy, velikosti, kdy a kdo přílohu vložil:

Detail procesu - Přílohy procesu

Kliknutím na ikonu přílohy se otevře formulář s dostupnými (dle oprávění) volbami, které můžete s přílohou provést:

Formulář přílohy

Volby:
 • Zobrazit přílohu (stáhne přílohu pro zobrazení)
 • Upravit přílohu (otevře další formulář, kde můžete změnit název a popis přílohy)

Práce s přílohou

 • Smazat přílohu (Po této volbě a odeslání formuláře bude příloha smazána s hláškou: Příloha byla úspěšně smazána.)

Vizuální rozlišení příloh: Systém disponuje seznamem přípon a k nim navázané ikony, které se zobrazují u příloh.

Viditelnost příloh je víceúrovňová, dle práva: Vidím pouze své přílohy, vidím přílohy všech v servisní skupině, vidím všechny přílohy. Navíc viditelnost je ještě rozdělena do postavů servisních procesů (viditelnost přílohy v podstavu servisního procesu, na které mám právo).

5. Záložka Statistika dle zdrojů

6. Záložka Statistika procesů

Základní obrazovka, dle CIBS partnera se může lišit grafická podoba a možnosti pro uživatele:

Defaultní zobrazení modulu

Legenda modulu: Dle CIBS partnera se může lišit barevné znázornění a stavy procesů.

Legenda modulu
Tabulka legendy
název barva Popis
nahlášený proces oranžová Proces, který nemá zahájeno řešení (pouze zaevidování procesu).
probíhající proces fialová Proces, který je technikem v řešení (proces je přiřazen technikovi).
neúspěšně dokončený proces červená Proces, který byl zrušen.
dokončený proces zelená Proces, který byl dokončen.

6.a Akční tlačítka

Význam podbarvení tlačítek ZDE

Seznam tlačítek se může lišit v závislosti CIBS partnera/práv uživatele.

Tlačítka tabulky Statistika procesů
Tlačítko Název tlačítka Typ Popis
CIBSrefZakIkonModServis.jpg Vyfitrování procesu v záložce servisních procesů MODUL Umožňuje přejít na konkrétní proces záložky Zalozka1.jpg - Tabulka seznam servisních procesů

Při použití tlačítka CIBSrefZakIkonModServis.jpg přejdete na vybraný servisní proces. Pokud využíváte více lokací, otevře se Vám dialog:
Dialog pro přechod na SP z jiné lokace

kterým jste dotazováni, zda opravdu chcete přejít na servisní proces z jiné lokace. Při potvrzení dojde k vyfiltrování servisního procesu a změně lokace.

Formuláře tlačítek

Nejsou použity.

6.b Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.

Seznam filtrů se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Filtry tabulky Statistika procesů
Název Typ Povinné Defaultně Validace Popis
ID Číslo ANO Prázdné    
Hledej text Text ANO Prázdné   Prohledává ve sloupcích ID, Název procesu, Poznámka procesu a Zákazník
Lokace Výběr ANO Vyplněné   Umožňuje zobrazit seznam procesů ve vybrané lokaci / ve všech Vašich lokací
Technik Výběr ANO Vyplněné   Umožňuje zobrazit seznam procesů vybraného technika / všech Vašich techniků
Stav Výběr ANO Vyplněné   Umožňuje zobrazit seznam servnisních procesů dle stavu procesu.
Nahlášeno - proces, který nemá zahájeno řešení (pouze zaevidování procesu).
Probíhá - proces, který je technikem v řešení (proces je přiřazen technikovi).
Vyřešeno - proces, který byl dokončen.
Stav dokončení Výběr ANO Vyplněné   Rozlišuje úspěšnost dokončení procesu.
Úspěšně - proces, který byl dokončen.
Neúspešně - proces, který byl zrušen.
Nahlášení od Datum ANO Vyplněné Validace na formát datumu, chybný formát se po aplikaci filtrů z filtru automaticky odstraní. Umožňuje zobrazit procesy, které byli nahlášeny (stav Nahlášeno) v datumovém rozpětí od.
Nahlášení do Datum ANO Vyplněné Validace na formát datumu, chybný formát se po aplikaci filtrů z filtru automaticky odstraní. Umožňuje zobrazit procesy, které byli nahlášeny (stav Nahlášeno) v datumovém rozpětí do.
Počátek od Datum ANO Prázdné Validace na formát datumu, chybný formát se po aplikaci filtrů z filtru automaticky odstraní. Umožňuje zobrazit procesy, u kterých bylo započato řešení (změna ze stavu Nahlášeno do Probíhá) v datumovém rozpětí od.
Počátek do Datum ANO Prázdné Validace na formát datumu, chybný formát se po aplikaci filtrů z filtru automaticky odstraní. Umožňuje zobrazit procesy, u kterých bylo započato řešení (změna ze stavu Nahlášeno do Probíhá) v datumovém rozpětí do.
Smlouva od Datum ANO Prázdné Validace na formát datumu, chybný formát se po aplikaci filtrů z filtru automaticky odstraní. Umožňuje zobrazit procesy, u kterých byla vygenerována smlouva v datumovém rozpětí od.
Smlouva do Datum ANO Prázdné Validace na formát datumu, chybný formát se po aplikaci filtrů z filtru automaticky odstraní. Umožňuje zobrazit procesy, u kterých byla vygenerována smlouva v datumovém rozpětí do.
Číslo smlouvy Číslo NE Prázdné   Umožňuje zobrazit procesy zákazníků, u kterých se shoduje zadané číslo smlouvy.
Obchodní procesy Zatržítko ANO Odškrtnuto   Zobrazí procesy, které byli vytvořeny na základě obchodníka, typicky nové připojení, Znovuzapojení (aktivace služeb).
Zákazník   NE Prázdné   Umožňuje zobrazit procesy definovaného zákazníka.
Adresa Text NE Prázdné   Umožňuje zobrazit procesy náležící definované adrese.
Název procesu Text NE Prázdné   Umožňuje zobrazit procesy s definovaným názvem.
Typ procesu Text NE Prázdné   Umožňuje zobrazit procesy pouze definovaného typu.
Nahlásil Text NE Prázdné   Umožňuje zobrazit jméno uživatele, kdo proces nahlásil.
Trvání Číslo NE Prázdné   Umožňuje zobrazit procesy (dle volby filtru) dle definované délky (ve dnech)
Služby Text NE Prázdné   Umožňuje zobrazit procesy týkající se definované služby
Obchodník Text NE Prázdné   Umožňuje zobrazit procesy daného obchodníka.
Obchodní kanál Text NE Prázdné   Umožňuje zobrazit procesy, které byli pořízeny definovaným kanálem (např. telefonát, prodejní místo, obchodní zástupce...).

6.c Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení údajů jako např. datum nahlášení procesu, jména zákazníka, kdo servisní proces nahlásil či jak dlouho servisní proces trval.

Seznam sloupců se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Sloupce tabulky Statistika procesů
Název Typ Povinné Popis
Nahlášení Datum a čas ANO Udává datum a čas nahlášení servisního procesu.
Lokace Text ANO Udává název lokace, pro kterou platí servisní proces.
Zákazník Text ANO Udává název firmy či jméno osoby.
Název procesu Text ANO Udává krátký popis závady.
Technik Text NE Udává jméno přiděleného technika.
Trvání Čas NE Udává trvání úkolu ve dnech.
Služby Text NE Udává služby týkající se procesu.
Název procesu Text NE Udává pojmenování procesu.
Typ procesu Text NE Udává typ procesu.
Nahlásil Text NE Udává jméno uživatele, kdo proces nahlásil.
Obchodník Text NE Udává jméno obchodníka.
Obchodní kanál Text NE Udává jakým obchodním kanálem byl proces zřízen (např. telefonát, prodejní místo, obchodní zástupce...).
Datum smlouvy Datum ANO Udává poslední datum vygenerování smlouvy pro zákazníka.
Číslo smlouvy Číslo NE Udává číslo smlouvy zákazníka.

6.d Příklady

7. Záložka Statistika parametrů

Záložka "Nastavení typů procesu" mtt view.gif

V záložce je aktuálně možné nastavit bodové ohodnocení u procesů včetně závislosti na procesní skupině, funkcionalita dělení procesů dle technologií . Do budoucna bude na této záložce možné editovat více parametrů procesů.

Tabulka Typy procesů

tabulka slouží pouze pro náhled aktivních typů procesů dostupných v lokaci.
3.3.3-tab-typyProcesu.jpg

Sloupce tabulky #
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID ANO   ID typu maintenance_task_types.MTT_ID
Název ANO   Název typu servisního procesu maintenance_task_types.MTT_NAME
Náročnost ANO   Bodová náročnost provedení lidského úkolu maintenance_task_types.MTT_POINTS
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní Validace Popis
ID Číslo ANO   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID".
Hledej text Test ANO   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Název".
Název Text NE   Filtruje seznam na typ servisního procesu dle zadaného výrazu.
Náročnost Číslo NE   Filtruje seznam na typy servisních procesů mající zadanou bodovou náročnost na provedení lidského úkolu.

Tabulka Detaily typu procesu

Tabulka umožňuje pro vybraný typ procesu nastavovat procesní skupiny s definicí náročností pro tyto skupiny.
3.3.3-tab-detailyTypuProcesu.jpg

Sloupce tabulky #
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Procesní skupina ANO   Název procesní skupiny services_groups_def.SGD_NAME
Náročnost ANO   Bodová náročnost provedení lidského úkolu maintenance_task_types_detail.MTTD_POINTS
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní Validace Popis
Procesní skupina Text NE   Filtruje seznam na zadaný název procesní skupiny.
Náročnost Číslo NE   Filtruje seznam na procesní skupiny mající zadanou bodovou náročnost na provedení lidského úkolu.

Akční tlačítka
 • tlačítko table_nav_insert "Přidání detailu servisního procesu" - umožňuje přidat typu procesu procesní skupinu s určením bodové náročnosti
 • tlačítko table_nav_edit "Editace detailu servisního procesu" - umožňuje editovat u typu procesu procesní skupinu s určením bodové náročnosti
3.3.3-form-detailProcesu.jpg
Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Typ procesu Výběr ANO   Název typu servisního procesu maintenance_task_types.MTT_NAME
Procesní skupina Výběr ANO   Název procesní skupiny services_groups_def.SGD_NAME
Náročnost ANO Číslo ANO Bodová náročnost provedení lidského úkolu maintenance_task_types_detail.MTTD_POINTS
# formulář je shodný pro obě akční tlačítka

Tabulka Volby k typu procesu

Tabulka umožňuje nastavit skrytí, zakázání, předvyplnění určitého subjektu dle typu procesu. Nastavení má za cíl urychlit práci s dialogem na vložení procesů.
4.0.20-tab-volbyKProcesu.png

Sloupce tabulky #
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Volba ANO   Název volby typu procesu maintenance_task_type_options.MTTO_OPTION
Subjekt ANO   Subjekt, kterého se volba týká maintenance_task_type_options.MTTO_SUBJECT
Hodnota ANO   Hodnota maintenance_task_type_options.MTTO_VALUE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní Validace Popis
Volba Text NE   Filtruje seznam na zadaný název volby u vybraného typu procesu.
Subjekt Text NE   Filtruje seznam na zadaný název subjektu u vybraného typu procesu.
Hodnota Text NE   Filtruje seznam na zadanou hodnotu u vybraného typu procesu.

Akční tlačítka
 • tlačítko table_nav_insert "Přidání volby k typu procesu" - umožňuje přidat k typu procesu novou volbu
 • tlačítko table_nav_edit "Editace volby k typu procesu" - umožňuje editovat u typu procesu stávající volbu
4.0.20-form-volbaKProcesu.png

Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Typ procesu Výběr ANO Nabízí seznam dostupných typů procesů.   maintenance_task_type_options.MTTO_OPTION
Volba Výběr ANO   Volba chování subjektu u procesu: HIDDEN - skrytí subjektu, DISABLED - zakázání subjektu (zobrazuje se, ale hodnotu subjektu nelze změnit), DEFAULT_VALUE - nastavení hodnoty subjektu maintenance_task_type_options.MTTO_OPTION
Subjekt Výběr ANO   Subjekt, kterého se volba týká * maintenance_task_type_options.MTTO_SUBJECT
Hodnota Výběr ANO Hodnota subjektu   maintenance_task_type_options.MTTO_VALUE
# formulář je shodný pro obě akční tlačítka
* názvy subjektů ZDE

Příklad nastavení:
 • Volba: 'HIDDEN', Subjekt: 'ML_NAME', Hodnota: '1' - při výběru daného typu procesu dojde ke skrytí pole název procesu
 • Volba: 'DEFAULT_VALUE', 'Subjekt: 'ML_NAME', Hodnota: 'pokus' - při výběru typu procesu dojde k předvyplnění hodnoty pokus do názvu procesu

Po provedení systém oznámí hlášku "Volba byla vytvořena". Pokud nebyla vybrána žádná volba, systém oznámí hlášku "Nebyla vybrána volba ke smazání".

Názvy subjektu procesu #
Název Hodnota Volba DEFAULT_VALUE Volba DISABLED Volba HIDDEN
Provozovna MLP_UP_IDS Vložte ID provozovny, nikoliv její název! 1 1
Procesní skupina ML_NODEAVAIL_SGD_ID Vložte ID procesní skupiny, nikoliv její název! 1 1
Název procesu ML_NAME Vložte název procesu 1 1
Priorita procesu ML_PRIORITY Vložte přesný název priority, který se nabízí v seznamu. 1 1
Posílat informace ML_SEND_INFO Vložte hodnotu 1 pro zaškrtnutí volby, hodnotu 0 pro odškrtnutí volby 1 1
Posílat na ML_INFO_EMAIL Vložte e-mailovou adresu 1 1
# výčet subjektů není kompletní (pro některé subjekty nedává nastavení smysl), pro konkrétní název subjektu kontaktujte support

Po provedení systém oznámí hlášku "Volba byla smazána".

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

MODULE_VIEW=MAINTENANCE_MTTSET
MAINTENANCE.TASK_TYPE_DETAIL.ACTION.INSERT = Pokud má operátor nastavené toto právo pak uvidí při zakládání nového servisního procesu formulářové prvky pro vložení přílohy, v opačném případě se formulářové prvky nezobrazí vůbec
MAINTENANCE.TASK_TYPE_DETAIL.ACTION.EDIT = Operátor s tímto právem může editovat přílohy servisních procesů, nemůže je ovšem mazat či vytvářet. Pokud má operátor toto právo, přílohy má zobrazeny i přesto, že nemá právo na jejich vkládání
MAINTENANCE.TASK_TYPE_DETAIL.ACTION.DELETE = Operátor s tímto právem může přílohy mazat nikoli však vkládat či editovat. Pokud má operátor toto právo, přílohy má zobrazny i přesto, že nemá práva na jejich vkládání či editaci
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.ACTION_TOFIX.INSERT
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.ACTION_TOFIX.EDIT
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.ACTION_TOFIX.DELETE
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.INSERT
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.EDIT
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.DELETE
MAINTENANCE_LIST.INSERT.TYPE_PRESET
ACCESS_GROUP.USER

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu MAINTENANCE.

Související odkazy

Referenční popis modulu Úkoly
Jak na dělení procesů dle technologie #5773
Jak na procesy
Topic revision: r13 - 26 Jun 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback