Zákazníci, komunikace se zákazníky

V tomto článku najdete informace týkající se obecně zákazníků a dalších objektů, komunikace se zákazníky, ochraně údajů,...

1. Smluvní dokumenty

Smluvní dokumenty specifikují vztah mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Jedná se o dvoustranný vztah jehož předmětem může být poskytnutí služby a/nebo zařízení, na kterém je služba provozována.

arrowbright Více info: Smluvní dokumenty

2. Komunikace se zákazníky

Vašim zákazníkům potřebujete předávat různé informace. Mohou to být informace o plánovaných změnách a výpadcích, informace o změnách ve službách, průběžně potřebujete posílat různé dokumenty, smlouvy, daňové doklady, potřebujete upomínat dlužníky, informovat o různých událostech v systému týkajících se samotného zákazníka nebo jeho služeb a podobně.

arrowbright Více info: Komunikace se zákazníky

3. Ochrana údajů

V tomto článku najdete informace týkající se ochrany údajů zákazníků. Např. jak spravovat souhlasy osobních údajů, jak přistupovat k chráněným údajům nebo jak ochránit zasílané dokumenty/informace o procesech e-mailem.

arrowbright Více info: Ochrana údajů

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r5 - 16 Jul 2021, JanJasansk
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback