You are here: Foswiki>Mango Web>MangoEnergy (04 Sep 2019, UnknownUser)EditAttach

 MANGO  Energy 

1. Stručně o  MANGO  Energy 

Produkt  MANGO  Energy  je poskytován v rámci obecného systému  MANGO . Umožňuje provádět rozúčtování nákladů poskytovatelů služeb mezi koncové příjemce služeb. Rozúčtování nákladů na vytápění, na dodávku vody a na přípravu teplé vody systém provádí v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.

2. Popis  MANGO  Energy 

 MANGO  Energy  je realizovaný na  MANGO  platformě, Všichni uživatelé přistupují do  MANGO  pomocí prohlížeče www přes protokol HTTP a zabezpečený protokol HTTPS na základě elektronického certifikátu, svého přihlašovacího jména a hesla. Platforma  MANGO  má k dispozici několik rozhraní.  MANGO  Energy  využívá:
  • administrační rozhraní - Opcare - pro přístup operátorů provozovatele systému
  • zákaznické rozhraní - Selfcare - pro přístup koncových zákazníků, jejich kontaktů a správců

2.1. Pojmy

2.1.1. Obecné pojmy Mango

CP Mango zákazník - vlastník licence Mango dle licenční smlouvy nebo pronájemce Manga
CT obchodní lokace - datový prostor v Mango zpravidla odpovídající obchodnímu subjektu Mango zákazníka s příslušným nastavením
Mango ISP informační systém Mango
Mango Print systém “web to print“ využívající platformu Mango
Support podpora, kterou pro CP zajišťuje dodavatel Mango
Zákazník koncový zákazník CP evidovaný v Mango
Provozovatel vlastník licence Mango
Selfcare zákaznické rozhraní Mango
Opcare operátorské rozhraní Mango
Třída kategorie, která pomocí množiny parametrů rámcově definuje službu nebo produkt2.1.2 Pojmy  MANGO  Energy 

Pojem Význam
Zúčtovací období Období, za které je do nákladů k rozúčtování zahrnuta fakturace za dodaná média (ÚT, TUV, SV). Nemusí odpovídat kalendáři ani počtu dní v roce.
Zákazník Subjekt, pro který se vypracovává rozúčtování.
Objekt Zúčtovací jednotka, která má jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody. Objektem může být jeden nebo více domů, nebo pouze jeho část.
Uživatel Příjemce služeb. Pokud jednotka nemá svého příjemce služeb, je jím vlastník zúčtovací jednotky.
Jednotka Samostatný bytový či nebytový prostor, který má uživatel přidělen k užívání, popř. se plně nebo částečně podílí na nákladech za poskytnuté služby.
Měřič Měřidlo podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo vodoměrech na teplou vodu na konci a na začátku daného zúčtovacího období.
Podlahová plocha Podlahová plocha jednotky kromě teras, balkónů a dalších prostorů umístěných mimo jednotku.
Započitatelná podlahová plocha Podlahová plocha jednotky, která vstupuje do výpočtů. Nemusí odpovídat skutečné podlahové ploše (u nebytových prostor může být navýšena několika koeficienty).
Klimatická náročnost Vyjadřuje rozdílné nároky na topení v jednotlivých měsících zúčtovacího období. Je vyjádřena v % za jednotlivé měsíce a její hodnoty pro jednotlivé měsíce jsou dané vyhláškou č. 269/2015 Sb.
Počet dnů vytápění Počty dnů vytápění ve zúčtovacím období za jednotlivé měsíce. Mohou být rozdílné per zúčtovací jednotka. Obvykle jsou počty dnů vytápění shodné napříč zúčtovacími jednotkami i obdobími.
Náměr Číselný údaj z indikátoru zjištěný k danému datu. U naprogramovaných indikátorů je náměr, resp. jejich součet zároveň spotřební hodnotou místností.
Spotřební hodnota místnosti Náměr, který zohledňuje typ radiátoru a rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou (ČSN EN 834). Počítá se pouze u nenaprogramovaných měřidel tepla. Je to bezrozměrová hodnota používaná pouze jako poměrná hodnota vztažená k součtu spotřebních hodnot v zúčtovací jednotce.
Spotřební hodnota místnosti - KQ výkon otopného tělesa
Spotřební hodnota místnosti - KC koeficient přestupu tepla
Spotřební hodnota místnosti - KT koeficient polohy místnosti (redukce na ochlazované místnosti)
Výkon otopného tělesa Je daný výrobcem. U žebrových radiátorů se udává výkon na žebro, do rozúčtování musí být násoben počtem žeber. U ostatních radiátorů výrobce udává celkový otopný výkon radiátoru. Udávaná hodnota je ve W. Do výpočtů vstupuje v kW.
Koeficient přestupu tepla Je daný výrobcem. Jedná se o součinitel pro tepelný styk se snímači teploty.
Koeficient polohy Je třeba ho evidovat u všech místností z důvodu zobrazení ve výstupech. U nenaprogramovaných indikátorů navíc vstupuje do výpočtů.

3. Implementace  MANGO  Energy 

Implementace je proces, během kterého je celý systém na základě předem dohodnutého plánu předán k užívání. Implementaci je třeba nejen z naší, ale i z vaší strany věnovat maximální pozornost, protože jen tak lze předejít případným budoucím komplikacím.

arrowbright Více info: Implementace  MANGO  Energy 

3.1 Vytvoření nové lokace

Dokumentace určena pro zákaznickou podporu jako podrobný návod implementace nového  MANGO  Energy  partnera.

arrowbright Více info: Vytvoření nové lokace

4. Selfcare

Selfcare představuje zákaznické rozhraní, které se může lišit v závislosti na jeho užití a to jak funkcionalitou tak vzhledem. Uvedené typy procesů Zaslat zprávu, Nákladový list a Nastěhování jsou demonstrační a obsah parametrů lze měnit na základě požadavku z implementace.

 MANGO  Energy  Selfcare je určen pro přístup zákazníků, jejich kontaktů a správců. Slouží k předávání dat potřebných pro rozúčtování provozovateli systému  MANGO  Energy  a opačným směrem pro předávání informací o proběhlých rozúčtováních nákladů včetně jejich tisku.

U zákazníků a kontaktů se jako přihlašovací jméno používá jejich login. Vstup do systému je na URL: https://test.cibs.cz/login.php?loc=XXX pro otestování, resp. na https://is.cibs.cz/login.php?loc=XXX pro ostrý provoz. Hodnotu za XXX vám sdělí zákaznická podpora.

Při prvním přihlášení si uživatelé nastaví heslo. Tato funkcionalita je realizována prostřednictvím formuláře na obnovu "zapomenutého" hesla. Zapomenuté heslo používáme proto, že se zákazníci do systému sami neregistrují a v souladu s GDPR nařízením již není možné jejich hesla zadávat do systému operátorem. Po úspěšném přihlášení mohou zákazníci buď zadat nový proces, nebo si prohlédnout stav otevřených procesů, nebo si prohlédnout jednotlivá rozúčtování včetně případného tisku.

4.1 Procesy

K dispozici jsou procesy "Zaslat zprávu", "Nákladový list" a "Nastěhování".

arrowbright Více info: Procesy

4.2 Proces "Zaslat zprávu"

Je možné vyplnit název procesu (jako předmět v e-mailu), zadat vlastní zprávu (jako tělo e-mailu) a přiložit libovolné množství příloh.

arrowbright Více info: Proces "Zaslat zprávu"

4.3 Proces "Nákladový list"

Nejprve je potřeba vybrat objekt, pro který budete nákladový list vyplňovat. Dále zadejte Zúčtovací období, a zda budete zadávat náklady jen na teplo, nebo i na dodávku vody.

arrowbright Více info: Proces "Nákladový list"

4.4 Proces "Nastěhování"

Při zadávání informací o nově nastěhovaných uživatelích bytů je potřeba nejprve vybrat objekt. Na rozdíl od procesu Nákladový list je možné výběr zúžit na jednotlivé vchody (aby se zmenšil počet zpracovávaných bytů ve velkých bytových objektech).

arrowbright Více info: Proces "Nastěhování"

4.5 Rozúčtování

Pro zobrazení jednotlivých rozúčtování zákazníkům (správcům) slouží záložka Rozúčtování. Zde je tabulka s dostupnými rozúčtováními. Jsou zobrazena všechna rozúčtování, u kterých bylo provedeno (vypočítáno) rozúčtování.

arrowbright Více info: Rozúčtování

5. Opcare

Opcare představuje operátorské rozhraní do kterého zákazník nemá přístup. V tomto rozhraní budete řešit kompletní správu produktu  MANGO  Energy . Podrobněji v následujících podkapitolách.

5.1 Moduly

Kromě obecných modulů
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
a
mod_submenu_views POHLEDY
jsou součástí produktu  MANGO  Energy  další specifické moduly uvedené v této kapitole.

5.2 Evidence

Nejprve musíte zadat do systému všechny entity včetně atributů a parametrů, které jsou pro vlastní rozúčtování nezbytné. Správu těchto entit provádíte v modulu
mod_submenu_voto_evidence EVIDENCE
formou stromové struktury shora od zákazníků až po jednotlivé měřiče.

5.2.1. Zákazníci

Zákazníkem je subjekt, pro kterého se vytváří rozúčtování. Obvykle je to společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo. Ve stromové struktuře jednotlivých entit evidovaných pro rozúčtování je umístěn nejvýš. Správu zákazníků můžete provádět v modulu
mod_submenu_voto_evidence EVIDENCE
na záložce Zákazníci a objekty.

5.2.1.1. Vytvoření zákazníka
Zákazníka vytvoříte v tabulce Zákazníci akcí voto_provider_insert Vložení nového zákazníka.

image

5.2.1.2. Editace zákazníka
Změnu údajů zákazníka provedete v tabulce Zákazníci akcí voto_provider_edit Editace zákazníka.

image

5.2.1.3. Smazání zákazníka
Smazání zákazníka provedete v tabulce Zákazníci akcí voto_provider_delete Smazání zákazníka.

image

ALERT! Smazání zákazníka není možné pokud má přiřazený alespoň jeden objekt.

5.2.2. Objekty

Každý zákazník může spravovat jeden nebo více objektů nebo jeho části. Každý objekt může být přiřazen pouze jednomu zákazníkovi. Správu objektů můžete provádět v modulu
mod_submenu_voto_evidence EVIDENCE
na záložce Zákazníci a objekty. Po výběru Zákazníka ve formuláři Zákazník nebo v tabulce Zákazníci můžete postupně vkládat jeden nebo více objektů.

5.2.2.1. Vytvoření objektu
Objekt vytvoříte v tabulce Objekty akcí voto_object_insert Vložení nového objektu.

image

Kromě obecných atributů má objekt parametry, které dále využíváme ve vlastním rozúčtování.
Parametr Hodnoty Význam
Datum překlopení ITN Datum Datum překlopení měřičů v daném objektu.
Typ hodnot ITN PROG/STANDARD Určuje, zda jsou měřiče v objektu naprogramované či nikoliv. V případě naprogramovaných měřičů se již náměr nepřepočítávají žádnými koeficienty.
Typ vytápění Plyn/Dálkové Způsob vytápění objektu
Měrná jednotka GJ/MWh/kWh Určuje, v jakých jednotkách se bude při zpracování rozúčtování bude vkládat "množství" tepla.
Rozúčtovací mód Odečet/Teplo+voda/Voda/Teplo Podle módu je možné do rozúčtování vložit odpovídající náklady.
Základní složka - teplo [%] Číslo Poměr základní složky tepla.
Základní složka - TUV [%] Číslo Poměr základní složky teplé užitkové vody.
Korekce SS ANO/NE Korekce spotřební složky
Korekce SS dolní mez [%] Číslo Dolní hranice korekce spotřební složky v případě překročení zadané meze.
Korekce SS horní mez [%] Číslo Horní hranice korekce spotřební složky v případě překročení zadané meze.

5.2.2.2. Editace objektu
Po výběru odpovídajícího objektu provedete jeho změnu údajů v tabulce Objekty akcí voto_object_edit Editace objektu.

image

5.2.2.3. Smazání objektu
Po výběru odpovídajícího objektu provedete jeho smazání v tabulce Objekty akcí voto_object_delete Smazání objektu.

image

ALERT! Smazání objektu není možné pokud má přiřazené alespoň jeden vchod.

5.2.3. Kontakty zákazníka

Po výběru Zákazníka ve formuláři Zákazník nebo v tabulce Zákazníci můžete postupně vkládat jeden nebo více kontaktů.

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

5.2.3.1. Vytvoření kontaktu zákazníka
Kontakt zákazníka přidáte v tabulce Kontakty akcí voto_provider_contact_insert Vložení nového kontaktu.

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

5.2.3.2. Editace kontaktu zákazníka
Změnu kontaktu zákazníka provedete v tabulce Kontakty akcí voto_provider_contact_edit Editace kontaktu.

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

5.2.3.3. Smazání kontaktu zákazníka
Smazání kontaktu zákazníka provedete v tabulce Kontakty akcí voto_provider_contact_delete Smazání kontaktu.

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

5.2.4 Vchody

Jak vyplývá z definice, objekt může obsahovat jeden nebo více vchodů. Správu vchodů můžete provádět v modulu
mod_submenu_voto_evidence EVIDENCE
na záložce Vchody a jednotky. Ve formuláři máte přednastaveného zákazníka a objekt, které jste si vytvořili na záložce Zákazníci a objekty nebo si je před zadáváním vchodu můžete vybrat. Vchod je pouze evidenční entita, nezadávají se u něho žádné specifické parametry.

5.2.4.1. Vložení nového vchodu
Po výběru příslušného zákazníka a objektu můžete vložit nový vchod v tabulce Vchody akcí voto_entrance_add Vložení nového vchodu.

image

5.2.4.2. Editace vchodu
Po výběru příslušného vchodu můžete změnit jeho údaje v tabulce Vchody akcí voto_entrance_edit Editace vchodu.

image
+
5.2.4.3. Smazání vchodu
Po výběru příslušného záznamu můžete vchod smazat v tabulce Vchody akcí voto_entrance_delete Smazání vchodu.

image

ALERT! Smazání vchodu není možné pokud má přiřazenou alespoň jednu jednotku.

  • Jednotky
  • Místnosti
  • Radiátory
  • Měřiče

Modul
mod_submenu_voto_evidence EVIDENCE

Modul
mod_submenu_voto_reading ODEČTY

Modul
mod_submenu_voto_calculation ROZÚČTOVÁNÍ

5.3. Zpracování procesů operátorem

Pokud pro operátora existují nějaké nevyřízené (otevřené procesy), tak je toto signalizováno ikonou procesu na bočním panelu. Najetím myší se zobrazí seznam procesů k vyřízení. Výběrem položky se otevře proces v samostatném formuláři.

arrowbright Více info: Zpracování procesů operátorem

ČlánekSorted ascending Aktualizováno
Implementace  MANGO  Energy  04.09.2019
Obecné pojmy Mango 04.09.2019
Proces "Nastěhování" 04.09.2019
Proces "Nákladový list" 04.09.2019
Proces "Zaslat zprávu" 04.09.2019
Procesy 04.09.2019
Rozúčtování 04.09.2019
Vytvoření nové lokace 04.09.2019
Zpracování procesů operátorem 04.09.2019
Topic revision: r21 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback