Referenční popis modulu Wallboard

Položka menu
mod_submenu_helpdesk HELPDESK
Položka podmenu
mod_submenu_wallboard WALLBOARD
Název modulu WALLBOARD
Popis modulu Wallboard

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Význam modulu

Modul
mod_submenu_wallboard WALLBOARD
je modul pro přehled stavu parkovišť v modulu
mod_submenu_helpdesk CALL CENTRUM
. V modulu lze sledovat parametry (celkově a per parkoviště): dovolatelnost (%), fronta volání (počet hovorů ve frontě), počet zalogovaných, hovořících a připravených agentů, počet obsloužených a nepřijatých hovorů.

Dovolatelnost (celková): údaj se bere ze všech zobrazených front ve WALLBOARDu. Při výpočtu jsou však vynechány ty fronty, na kterých nebyl žádný provoz. U jednotlivých front dochází k zaokrouhlení na celé číslo směrem dolů. U kumulovaného údaje se neberou tyto zakrouhlená čísla, k zakrouhlení dochází až na celkovém výsledku (tedy zaokrouhlení součtu nezaokrouhlených dovolatelností jednotlivých front). Proto sečtením jednotlivých front nemusí číslo souhlasit s kumulovanou dovolatelností. Kumulovaná dovolatelnost je tedy přesnější údaj stavu dovolatenosti než provedení ručního součtu za jednotlivé fronty (ty jsou již zakrouhlené).

Připravení agenti: Agenti, kteří jsou přihlášeni v modulu
mod_submenu_helpdesk CALL CENTRUM
, jsou ve stavu Ready, ale nemusí být přítomni v tomto modulu (při zazvonění se agent přepne do modulu CALL CENTRUM ). Pokud je hodnota 0, tak má červenou barvu.

Zalogovaní agenti: Agenti, kteří jsou přihlášeni v modulu
mod_submenu_helpdesk CALL CENTRUM
, bez ohledu na jejich stav (busy, ready) nebo jejich přítomnost v modulu
mod_submenu_helpdesk CALL CENTRUM
.

Hovořící agenti: Agenti, kteří aktuálně hovoří.

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu WALLBOARD.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Wallboard - user

Související odkazy

Referenční popis modulu Aktivita uživatelů ZDE .
Referenční popis modulu CALL CENTRUM ZDE .
Referenční popis modulu CC Management ZDE .
Referenční popis modulu Komunikace z CC ZDE .

Topic revision: r7 - 13 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback