Referenční popis modulu Interní doklady

Položka menu
menu_finance FINANCE
Položka podmenu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
Název modulu Interní doklady
Popis modulu Interní daňové doklady

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Zákazníkům se aktivují služby s danou periodou (měsíční, čtvrtletní,...) a billing plánem (např. Hotovost, Fakturace, Trvalý příkaz, inkaso, SIPO). K těmto službám na dané období dle periody vznikají předpisy. Tyto předpisy/interní doklady slouží např. jako zdroj dat pro generování dokladů zákazníkům. Jaké interní doklady (typy: služba, opravný daňový doklad, záloha, nedohledaná platba) jsou zákazníkům vygenerovány/dodatečně vytvořeny pro dané období lze najít právě v modulu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Interní doklady

2. Tabulky

Tabulka Interní daňové doklady

Zde jsou zobrazeny vygenerované doklady k interním dokladům zákazníka.
Interní daňové doklady

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
VS NE Variabilní symbol zákazníka Variabilní symbol zákazníka  
Smlouva NE Číslo smlouvy zákazníka Číslo smlouvy zákazníka  
Perioda ANO Seznam period viz filtr "Perioda" Perioda generování předpisů (dle periody u služby) tmp_tax_docs.PERIOD_NAME
Služba ANO Název služby převzatý z definice služby, pole "Název", případně doplněný o text pro variabilní složku (např. hovorné, název lze definovat per třídu služby) Služba, ke které se váže interní doklad services_name.NAME
ID zákazníka NE   ID zákazníka, kterému je doklad vystaven. users.USER_ID
Zákazník ANO Kliknutím na jméno nebo název zákazníka dojde k přesunu na kartu zákazníka. Jméno nebo název zákazníka, kterému je doklad vystaven. IF(users.TYPE = 'P', COMPANY, concat(users.LAST_NAME, ' ', users.FIRST_NAME))
Skupina zákazníků NE Omezí seznam na zákazníky, kteří patří do dané skupiny, případně zobrazí jen ty doklady zákazníků, kteří nepatří do žádné skupiny (filtr s hodnotou --žádná skupina--) Omezí seznam na zákazníky, kteří patří do dané skupiny. user_groups (user_groups.USER_ID = tmp_tax_docs.USER_ID)
Uhrazeno NE Může být uhrazena část dokladu nebo celý. Uhrazená částka interního dokladu tmp_tax_docs.AMOUNT
Blokováno NE   Částka předpisu bez ohledu, zda je předpis zablokovaný nebo ne. Pokud je předpis zablokovaný a v Celkem je 0,-, je zde vidět původní částka. tmp_tax_docs_details.TTDD_PRICE
Billing NE   Zvolený způsob úhrady u produktu / služby. Název billing plánu se zobrazuje pouze u typu "Služba". billing_plans.BP_NAME
ID oblasti NE Definice oblastí viz modul Oblasti . Aby byla hodnota zobrazena, musí být u jednotky v UIR části vyplněno pole "Oblast". ID oblasti podle jednotky, ke které je služba přiřazena v den DUZP dokladu groups_address.GA_ID
Název oblasti NE Definice oblastí viz modul Oblasti . Aby byla hodnota zobrazena, musí být u jednotky v UIR části vyplněno pole "Oblast" a tato oblast musí mít nastavené typování oblastí na "Účetní oblast". Pokud se tento příznak přidělí později, je potřeba právem GROUPS_ADDRESS.ACCOUNTING přegenerovat oblasti . Pokud není oblast nalezena, uvádí se hodnota "Nepřiřazeno". Název oblasti podle jednotky, ke které je služba přiřazena v den DUZP dokladu groups_address.GA_TITLE
Platnost od NE   Začátek platnosti předpisu periodické služby IF(( ITD_TYPE = 'SERVICE' AND services_name.TYPE = 'M' ), CONCAT(Y,'-',LPAD(MON,2,0),'-', ITD_DAY), NULL ) AS DATE_FROM
Platnost do NE   Konec platnosti předpisu periodické služby IF(( ITD_TYPE = 'SERVICE' AND services_name.TYPE = 'M' ) , CONCAT(ITD_Y_END,'-',LPAD(MON_END,2,0),'-', ITD_DAY_END), NULL ) AS DATE_TO
ID prov. NE   ID číslo zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. services_active.SA_PROVIDER_USER_ID
Provozovatel NE   Jméno nebo název zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. funkce: get_user_name(services_active.SA_PROVIDER_USER_ID)
Číslo objednávky NE Uvádíte se pouze u objednávky produktu. Číslo objednávky, ke které se vztahuje doklad. orders.O_ORDER_NUMBER (vazba přes services_active.ID na tabulky services_prepare a orders_items: oi.OI_SP_ID = spr.SPR_ID)
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
ID služby Číslo Prázdné Filtruje seznam dle ID služby.
ID zákazníka Číslo Prázdné Filtruje seznam dle ID zákazníka.
Služba Výběr *VŠE Filtruje seznam na doklady přiřazené vybrané službě.
Fix.DPH od - do Číslo Prázdné Filtruje seznam dle zadaného rozpětí za fixní složku služby - částka DPH.
Fix.bez DPH od - do Číslo Prázdné Filtruje seznam dle zadaného rozpětí za fixní složku služby - částka bez DPH.
Var.DPH od - do Číslo Prázdné Filtruje seznam dle zadaného rozpětí za variabilní složku služby - částka DPH.
Var.bez DPH od - do Číslo Prázdné Filtruje seznam dle zadaného rozpětí za variabilní složku služby - částka bez DPH.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Interní doklady

Legenda tabulky

Tabulka "Interní daňové doklady" může zobrazovat legendu k typům dokladů.
Zobrazování legendy napříč systémem lze nastavit právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
mod_submenu_settings NASTAVENÍ
.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Interní doklady

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Obecná související práva

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Interní doklady - admin
Modul Interní doklady - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu TAX_DOCUMENTS. arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Interní doklady

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Interní doklady

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Interní doklady

Topic revision: r5 - 15 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback