Referenční popis modulu Přehledy

Položka menu
menu_finance FINANCE
Položka podmenu
mod_submenu_services_monthly_stat PŘEHLEDY
Název modulu Přehledy
Popis modulu Přehledy předpisů a salda zákazníků

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Zákazníkům se aktivují služby s danou periodou (měsíční, čtvrtletní,...) a billing plánem (např. Hotovost, Fakturace, Trvalý příkaz, inkaso, SIPO). K těmto službám na dané období dle periody vznikají předpisy. Tyto předpisy/
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
slouží např. jako zdroj dat pro generování dokladů zákazníkům a salda (součet všech předpisů a plateb přijatých k zákazníkovi). Přehled jednotlivých předpisů, očekávaných příjmů, salda za zákazníky a salda po měsících lze nalézt právě v modulu
mod_submenu_services_monthly_stat PŘEHLEDY
, kde navíc je možné provádět hromadné změny ceny, billing plánu a periody s e-mailovou notifikací o výsledku.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehledy

2. Záložky

Záložka Předpisy

Obsahuje 1 tabulku:
  • Měsíční přehled předpisů

Tabulka Měsíční přehled předpisů

Měsíční přehled předpisů slouží jako celkový přehled (soupis) služeb poskytovaných zákazníkům a předpisů vystavených za rok/měsíc/službu. Perioda je v tomto přehledu pouze informativní, není zde řešena konkrétní platnost předpisů, DUZP ani splatnost. Přehled nelze srovnávat s účetními sestavami. Tabulka zohledňuje variabilní ceny i slevy a umožňuje hromadnou změnu atributů služeb u kalendářních period.

Tlačítka tabulky

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehledy

Záložka Očekávané příjmy

Obsahuje 1 tabulku:
  • Přehled očekávaných příjmů

Tabulka Přehled očekávaných příjmů

Za zákazníka a vybrané období můžete vidět kolik je uhrazeno, kolik lze očekávat a jaká výše pokuty byla udělena (v rámci služeb čerpané přes předplatné unicredit).

Ve sloupci Cena se zobrazuje výše částky předpisů s DPH za produkty / služby včetně předpokládané ceny zablokovaných služeb. Pokud už je odblokovaná, tak se tam offline dny (používáte-li) nezapočítávají. Pokud je dosud zablokovaná (je možné, že zák. ji uhradí), započítá se částka do tohoto sloupce.

Ve sloupci Uhrazeno se zobrazuje uhrazená částka s DPH na předpisech produktů / služeb, včetně úhrad z unicreditu. Ve sloupci Očekáváno se zobrazuje částka s DPH pro uhrazení předpisu produktu / služby. Zohledňuje se zůstatek na unicreditu.

Ve sloupci Pokuta se zobrazuje případný poplatek za připojení služby z důvodu neplacení. Využívá se pouze u předplatného unicreditem a uplatňuje se po překročení stanoveného počtu dní offline (údaj na kartě zákazníka).

Rozdílem sloupce Cena mínus sloupec Uhrazeno mínus sloupec Očekáváno je částka na unicreditu, která se použije k úhradě služeb podle jejich expirace. Mohla být uhrazena v minulém období, ale i v průběhu tohoto měsíce.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehledy

Záložka Saldo za zákazníky

Obsahuje 1 tabulku:
  • Přehled salda za zákazníky

Tabulka Přehled salda za zákazníky

Jedná se o zůstatek na účtu, rozdíl mezi vystavenými předpisy a přijatými platbami. Jsou-li přijaté platby zákazníka nižší než vystavené předpisy, vzniká tomuto zákazníkovi dluh, a tedy k němu vedená pohledávka. V opačném případě vzniká závazek. Stav salda lze porovnávat s věkovou strukturou pohledávek (ke stejnému datu) nebo na kartě konkrétního zákazníka na záložce saldo (taktéž s ohledem na stejné datum).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehledy

Záložka Saldo za měsíce

Obsahuje 2 tabulku:
  • Přehled salda po měsících
  • Přehled měsíčního salda

Údaje se načítají až při načtení záložky (může nějakou dobu trvat). Stav ve sloupečcích se může měnit, podle změn provedených u předpisů, např.: spárování s platbou, přepárování na jinou platbu, vytvoření opravného daňového dokladu (dříve dobropis).

Tabulka Přehled salda po měsících

Přehled rozdílů plateb a předpisů součtované podle měsíců, do kterých spadá DUZP. Podmínkou je DUZP spadající do uzávěrky. Jde tedy o přehled pohledávek vzniklých v jednotlivých měsících. Tuto tabulku nelze použít pro účetnictví.

Tlačítka tabulky
  • aicon07 "Tisk kontrolního měsíčního salda" - tisková sestava přehledu měsíčního salda za zvolené období roztříděné dle účtovacích skupin (v seznamu bude i přehled produktů a služeb, které patří do
    mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
    ).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehledy

Tabulka Přehled měsíčního salda

Detailní tabulka k tabulce "Přehled salda po měsících" agregovaná podle účetních skupin.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehledy

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Finance (Přehledy) - admin
Modul Finance (Přehledy) - user
Modul Finance (Přehledy) - záložka Saldo za měsíce

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu SERVICES_MONTHLY_STAT.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehledy

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehledy

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehledy

Topic revision: r16 - 30 Dec 2019, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback