Referenční popis modulu Dispečerská tabule

Položka menu
menu_maintenance ŘÍZENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_dispatch_table DISPEČERSKÁ TABULE
Název modulu Dispečerská tabule
Popis modulu Správa záznamů o stavu sítě

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

mod_submenu_dispatch_table DISPEČERSKÁ TABULE
slouží k informování o probíhajících událostech souvisejících se zákazníky a se stavem sítí. Informuje například o výpadcích sítě, ať už plánovaných či neplánovaných. Operátoři z ní čerpají informace při vyřizování zákaznických požadavků v modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
a
mod_submenu_helpdesk CALL CENTRUM
(informace se zobrazuje u jednotek, které se nachází v oblasti s evidovanou poruchou/výpadkem).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Dispečerská tabule

2. Tabulky

Tabulka Dispečerská tabule

Zde jsou zobrazeny záznamy o poruchách a výpadcích v síti Mango partnera.

4.0.15-tab-dispecerskaTabule.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   ID záznamu v dispečerské tabuli dispatch_table.DT_ID
P ANO   Příznaky: pokud je zobrazen grafický symbol, je záznam v dispečerské tabuli navázán na hromadný proces dispatch_table.DT_ML_ID (pokud je uvedeno, je zobrazen příznak group_task.gif)
Název procesu NE   Název procesu, který je navázán na záznam v dispečerské tabuli maintenance_list.NAME
Nahlášení NE   Datum nahlášení procesu, který je navázán na záznam v dispečerské tabuli maintenance_list.CREATION_TIME
Stav p. NE   Stav procesu, který je navázán na záznam v dispečerské tabuli maintenance_list.STATE_ID (číselník: maintenance_states.NAME)
Přidělený zdroj NE   Přidělený zdroj u procesu, který je navázán na záznam v dispečerské tabuli maintenance_list.SERMAN_ID (zdroj: logins.ID)
Skupina zdrojů NE   Přidělená skupina u procesu, který je navázán na záznam v dispečerské tabuli maintenance_list.SG_ID (zdroj: serman_groups.SG_ID)
Průběh procesu NE   Průběh procesu, který je navázán na záznam v dispečerské tabuli maintenance_list.NOTE
Typ ANO   Typ záznamu v dispečerské tabuli dispatch_table.DT_TYPE
Třídy služeb ANO   Třídy služeb, které se týkají poruchy/výpadku dispatch_table_class.DTC_SC_ID (zdroj: services_class.NAME)
Zahájeno ANO, primární třídění   Datum, kdy bylo zahájeno řešení poruchy/výpadku dispatch_table.DT_DATE_START
Před. termín ANO   Datum předpokládaného vyřešení poruchy/výpadku dispatch_table.DT_DATE_STOP
Odstraněno ANO   Datum, kdy došlo k vyřešení poruchy/výpadku dispatch_table.DT_DATE_REAL
Oblasti ANO   Oblast, které se týká řešení poruchy/výpadku groups_address.GA_TITLE
Obec ANO   Obec, které se týká řešení poruchy/výpadku uir_cities.UC_NAME
Část obce ANO   Část obce, které se týká řešení poruchy/výpadku uir_city_parts.UCP_NAME
Č.p. ANO   Číslo popisné, kterého se týká řešení poruchy/výpadku uir_streets.US_NAME
Popis ANO   Popis poruchy/výpadku, který je uveden u záznamu dispečerské tabule dispatch_table.DT_NOTE
Závada ANO   Popis závady poruchy/výpadku, který je uveden u záznamu dispečerské tabule dispatch_table.DT_DEFECT
Vytvořil ANO   Uživatel, který vytvořil záznam o poruše/výpadku zdroj: logins.ID
Změnil NE   Uživatel, který naposledy změnil záznam o poruše/výpadku zdroj: logins.ID
Změněno NE   Datum provedení poslední změny u poruchy/výpadku dispatch_table.DT_CHANGED
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

info Bližší informace o sloupcích naleznete v popisu dialogu "Vložení záznamu na dispečerskou tabuli".

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Dispečerská tabule

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Obecná související práva

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu DISPATCH_TABLE.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Dispečerská tabule - admin
Modul Dispečerská tabule - user

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Dispečerská tabule

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Dispečerská tabule

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Dispečerská tabule

Topic revision: r5 - 16 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback