Jak pracovat se zařízeními v síti

Obsah:
Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modulu
mod_submenu_network SÍŤ
.

Tabulka "Připojená zařízení"

order_head_create "Vložení nového zařízení"

Slouží k jednoduchému vkládání nových zařízení do struktury sítě.

vlozeni zarizeni.PNG

Třída V případě, že role je "zákaznické", tak se vezmou VŠECHNY třídy, které mají definován aspoň jeden parametr (node_type_params) 'SC_FLAG'. Tedy všechny třídy zařízení, ke kterým jde přiřadit služba. V případě, že role je "zařízení provozovatele", tak se vezmou zařízení všechna (bez omezující podmínky).

edit_service "Editace zařízení"

Postup je analogický jako u vložení nového zařízení.

table_nav_note "Vložení poznámky"

Umožňuje vložení poznámky k vybranému zařízení.

update_node "Aktualizace parametrů všech vyfiltrovaných zařízení"

Umožňuje aktualizaci parametrů vyfiltrovaných zařízení.

ap_add "Nastavení statutu AP / přidání lokace pro AP"

Umožňuje povolit připojení koncových zařízení pod toto zařízení.

ap_remove "Zrušení statutu AP a odebrání všech lokací AP"

Zakazuje připojení koncových zařízení pod toto zařízení, jde ale připojovat ostatní síťová zařízení. Po vložení zařízení jsou zařízení defaultně v tom stavu (tedy bez AP).

table_nav_delete "Smazání zařízení"

Slouží k úplnému odebrání síťového zařízení ze struktury, po potvrzení dialogového okna "Opravdu chcete smazat zařízení: název". Smazat lze vždy jen poslední zařízení ve struktuře.

Třídy zařízení (nastavuje zákaznická podpora) mohou být nastaveny s tzv. odloženým mazáním. Odložené mazání se používá v případě, kdy je potřeba nejprve provést aktualizaci zařízení a teprve potom ho smazat. Takové zařízení dostává pouze příznak, že je smazané. Poté se provede jeho aktualizace a následně je provedeno jeho smazání. Pokud se aktualizace zařízení z nějakého důvodu neprovede, nedojde ani ke smazání zařízení.

Zařízení s odloženým smazáním lze zobrazit v modulu
mod_submenu_last_nodes KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
pomocí sloupce "Smazáno" a "Datum smazání". Pokud je zařízení označeno ke smazání, nelze s ním provést vybrané akce.

node deleted.png

Podobně se zařízení s odlloženým mazáním zobrazují i v modulu
mod_submenu_nodes_list PŘEHLED
a modulu
mod_submenu_network SÍŤ
.

import_xml "Import zařízení z XML"

Slouží k zařízení ze souboru ve formátu XML. Zařízení z XML budou vložena pod uzel, který je vybraný/aktivní v cestě sítí. Je možné uvádět u zařízení i ID služby koncového zákazníka, aby došlo k napojení zařízení na službu (#945).

export_xml "Export zařízení do XML"

Umožňuje exportovat zvolená zařízení do souboru ve formátu XML.

add_node_to_group "Zařazení zařízení do skupiny"

Umožňuje zařadit zvolená zařízení do skupiny.

del_node_from_group "Odebrání zařízení ze skupiny"

Umožňuje odebrat zvolená zařízení ze skupiny.

move_node_in_location "Přesun jednoho zařízení v rámci lokace"

Slouží k přesunu daného zařízení včetně podřízených zařízení do jiného uzlu. Oba uzly musí mít kompatibilní interface (stejná rozhraní). Pro přesun musíte vybrat v comboboxu nadřízené zařízení. Combobox postupně nabízí zařízení ze struktury od prvního (hlavního) k poslednímu (koncovému). Takže nejprve vyberete hlavní zařízení, poté combobox nabídne na výběr seznam zařízení, která jsou pod hlavním zařízením a takto postupně lze dojít až ke koncovému zařízení. Ze seznamu je vyjmuto to zařízení, které přesouváte (není povoleno provést přesun pod totožné zařízení či jiný uzel tohoto zařízení), tzn. že se nedostanete ani pod seznam tohoto zařízení, i kdyby obsahovali zařízení, pod která je možné připojit další zařízení. V případě, že byste se pokusili přesunout zařízení pod shodné nadřazené zařízení se shodnými uzly, systém Vám toto nepovolí. Pod najetí kurzu na !!! Vám systém oznámí hlášku "Nelze přepojit zařízení %NODE_NAME. Neplatné zařízení - není co přepojit." (za %NODE_NAME se bude zobrazovat název zařízení).

move_filtered_nodes_in_location "Přesun vyfiltrovaných zařízení v rámci lokace"

Analogické tlačítko jako přesun jednoho zařízení, s tím že přesouvá veškerá vyfiltrovaná zařízení s veškerými potomky. V případě, kdy přesouváte zařízení na stejné nadřazené zařízení a některá zařízení mají shodně nastavené uzly, dojde ke změně uzlu pouze u zařízení, kde byl původní jiný uzel. Pro ostatní zařízení systém nahlásí, že nebylo co přepojit: Přesun pod neplatný uzel. Pokud by se přesouvané zařízení vyskytovalo v cestě od nového cílového (včetně) zařízení k topu, tak se takový přesun nepovolí, systém oznámí hlášku: Přesun pod zarizeni v ceste.

K výše uvedeným tlačítkům move_node_in_location a move_filtered_nodes_in_location se mohou zobrazovat ještě tyto chybové hlášky (za %NODE_NAME se bude zobrazovat název zařízení):

 • Nelze přepojit zařízení %NODE_NAME.
 • Nelze přepojit zařízení %NODE_NAME. Neplatné zařízení - není co přepojit.
 • Nelze přepojit zařízení %NODE_NAME. Nenalezeno spojení s původním nadřazeným zařízením.
 • Nelze přepojit zařízení %NODE_NAME. Zařízení nemůže být přepojeno pod nový nadřazený uzel. Takové spojení není povoleno.
 • Nelze přepojit zařízení %NODE_NAME. Uživatel nemá právo propojit tato zařízení.

reconnect_nodes "Výměna zařízení"

Provede výměnu zvolených zařízení.

event_users "Modul zákazníci"

Provede odskok do modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
a zobrazí zákazníka, který má přiděleno toto zařízení.

event_devices "Modul koncových zařízení"

Slouží k přechodu do modulu
mod_submenu_last_nodes KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
.

user_moodiness "Modul karta zákazníka"

Slouží k přechodu do modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
na kartu zákazníka.

online "Online měření"

Slouží k zobrazení online měření pro vybrané zařízení, pokud je zařízení monitorováno.

restart"Restart modemu"

Toto akční tlačítko pošle příkaz pro provedení akce restartu modemu.

ping "Ping na IP adresu zařízení"

Jde o klasické ping-nutí na vybrané zařízení.

Tabulka "Parametry zařízení a jeho rozhraní"

order_head_create "Vložení parametrů"

Slouží k přidání různě nadefinovaných parametrů.

edit_service "Editace parametrů"

Slouží k editaci vybraného parametru z tabulky Parametry zařízení a jeho rozhraní.

table_nav_delete "Smazání parametrů"

Slouží ke klasickému smazání vybraného parametru.

Tabulka "Síťová rozhraní"

order_head_create "Vložení rozhraní"

Po kliknutí na toto akční tlačítko zadejte název rozhraní a vyberte odpovídající typ rozhraní. Každé rozhraní má definovano, jak minimální, tak maximální počet rozhraní daného typu. =Např. Pokud bude mít zařízení max. počet rozhraní typu eth 4, tak již nepůjde přidat páté rozhraní eth k danému zařízení =
vlozeniRozhrani_2.PNG

Sloupce dialogu vložení rozhraní

Název Typ Popis
Název Textové pole Umožňuje vložit název rozhraní.
Typ Výběrové pole Umožňuje výběr z předdefinovaných rozhraní.
Poznámka Textové pole Umožňuje vložit poznámku k rozhraní.

edit_service "Editace rozhraní"

Lze upravit pouze název rozhraní. Nelze měnit typ rozhraní.

table_nav_delete "Smazání rozhraní"

Umožňuje smazat rozhraní (bez potvrzovacího dialogu), na které není připojeno jiné rozhraní. Dále nelze smazat rozhraní pod stanovené minimum počtu rozhraní daného typu.

Tabulka "Seznam koncových zařízení"

table_nav_insert "Vložení zařízení"

Popis načítání nadřazeného uzlu při změnách třídy zařízení, příkladová situace:
 • Při první volbě NIC obsahuje množina použitelných zařízení zařízení "Wifi klient" a "Mikrotik router", s tím, že zařízení "Wifi klient" se předvybere, protože je přiřazeno danému zákazníkovi (dle zvoleného zařízení WIFI).
 • Při změně třídy na WIFI obsahuje množina použitelných zařízení jen zařízení "Mikrotik router". Toto je opět přednastaveno (první v seznamu).
 • Při přepnutí zpět na NIC, opět množina obsahuje jak Wifi tak Mikrotik. Wifi se ale nepřednastaví, protože dialog se zároveň snaží zachovávat nastavené hodnoty v popuplistech, pokud jsou stále obsaženy v dané množině. Nedošlo tedy k tomu, že by se množina neměnila, jen se při této poslední změně nezměnilo přednastavené zařízení.

Pole "Byt/Zásuvka", které naleznete ve WIZARDu a v dialogu pro správu zařízení se používá pro zadání údaje o čísle bytu (použití v rámci jednotek) a informací o zásuvce (použití u ostatních zařízeních).

Pole Poznámka a Souřadnice GPS se nekopírují do dialogu ze zařízení, na kterém se použije akce "Vložení zařízení".

Přiřazování pouze bázových služeb (bez závislých) k zařízením je možné nastavit per druh zařízení.

Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Provozovna Výběr Ne Ve výběrovém poli je možné filtrovat Provozovna zdroj: user_premises; cíl: nodes_premises_loc

edit_service "Editovat zařízení"

Pokud se odebírá parametr zařízení reprezentující dostupnost technologie na jednotce, systém ověřuje, zda tuto technologii již nevyužívá nějaká služba. Pokud ano, editaci jednotky není možné provést. Parametry typu "dostupnost na jednotce" nelze změnit, pokud je k jednotce přiřazený probíhající proces (zaškrtávátka jsou disablované, při kliknutí na název dostupnosti se zobrazí informace o důvodu nemožnosti změny), protože by mohlo dojít k nekonzistenci procesu.

rozsahy adres pro koncová zařízení

Rozsahy adres slouží pro snadnější přidávání koncových zařízení. Lze tak definovat jaké IP adresy budou mít zařízení připojená pod daným uzlem a systém pak sám nabízí pouze ty adresy, které jsou v daném rozsahu a nebyly dosud přiřazeny. Kontrola unikátnosti IP adresy je prováděna jak pro zákaznická tak infrastrukturní zařízení. Při přidání nového zařízení (např. "Síťového zakončení") - pokud jsou IP nabídnuty v popup listu, nejsou mezi nimi IP adresy již použité u infrastrukturních zařízení v lokaci ze stejného rozsahu. Při editaci parametru "IP adresa" nějakého zařízení v modulu síť - nelze uložit adresu použitou u jiného infrastrukturního zařízení, nepoužitou adresu lze uložit.

vlozeni_koncoveho_zarizeni.png
Rozsahy lze definovat jak celému zařízení, tak i ke konkrétním síťovým rozhraním. Při vkládáním nového zařízení se pak stoupá sítí směrem ke kořenu a hledá se první uzel/rozhraní obsahující nadefinovaný rozsah – ten se následně použije. Pokud není rozsah nalezen (nebyl nadefinován), chová se systém stejně jako ve starších verzích (tedy operátor musí zadat celou IP adresu sám).

Definice rozsahu obsahuje i typ zařízení, pro který má být použit. Typická situace je například přidávání DOCSIS modemů a NIC zakončení pod DOCSIS BRIDGE, kdy modemy mají adresy z jiného rozsahu než síťová zakončení. Pokud není typ zařízení vybrán, používá se pro všechna zařízení.

Definovat rozsahy lze pouze na určité druhy zařízení a typy rozhraní. V současné době se jedná o RM, MIKROTIK a DOCSIS BRIDGE - tento seznam se bude časem rozrůstat. Pokud je třeba přidávat rozsah na zařízení které to nemá povoleno, kontaktujte nás.

move_node_in_location "Výměna zařízení"

Akce výměna zařízení slouží pro výměnu zákaznického zařízení někde uprostřed sítě. Typicky DOCSIS modemu pod bridgí nad NIC. Typická situace, viz následující schéma.

4.0.5_Schema_1.jpg

Touto operací se 2 modemy prohodí mezi sebou. Tedy výsledek bude vypadat takto:

4.0.5_Schema_2.jpg

Korektně se změní všechny vazby mezi zařízeními, přenesou se služby od Modem1 na Modem2 (předpokládá se, že u Modem2 žádné nebudou) a provede se aktualizace obou zařízení.

Akcí "Výměna zařízení" lze provést i výměnu SIM (funkce simSwap) - zařízení pro třídu Hlasová služba GSM. Pro snažší dohledání zařízení pro výměnu je k dispozici pole pro zadání identifikátoru (v tomto případě IccID).

update_node "Aktualizace parametrů vybraného zařízení"

Umožňuje aktualizaci parametrů vybraného zařízení.

editace parametrů jednotek (zařízení) #4717

Od verze 3.113 byly rozšířeny restrikce na editování parametrů jednotek (zařízení). Restrikce je platná jak na operaci přes frontend tak přes importy zařízení. Per parametr lze nastavit tyto restrikce:
 • 0 - nelze editovat parametry
 • 1 - lze libovolně editovat parametry
 • 2 - lze editovat parametry zařízení, pokud k zařízení nejsou vázány služby
 • 3 - lze lze editovat parametry zařízení, pokud k zařízení nejsou vázány probíhající servisní procesy.
Nastavení chování editace parametrů ZDE .

import_xml"Generování jednotek na adresách"

Pokud používáte funkcionalitu jednotek, můžete provést generování jednotek. V dialogu načtete uložený soubor na Vašem paměťovém médiu. Analýza CibsUnitsImportGenerateOverlimitAnalysis.

Struktura importovaného souboru:
Název Popis
idadr ID adresního místa
unit_count Počet jednotek k vygenerování na adrese v idadr
flags Ostatní flagy/parametry jednotky - vyplní se pouze pokud lokace používá
numbering Číslování

Aktuální XSD schéma pro import XML: units_count.xsd

Příklad:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<addresses>
  <address idadr="23482508" unit_count="16" flags="SG20:0,SG46:1" numbering="1"></address>
</addresses>
Po odeslání souboru se uloží data do tabulky "import_units_count", odkud se provede následné vygenerování jednotek (procedura import_units_count). V případě, že v CIBSu bude na adresním místě dle xml "address idadr" více jednotek než je uvedeno v xml pod "unit_count", CIBS provede smazání všech neobsazených jednotek (jednotky bez zákazníka, bez připojených zařízení a bez historie, že na jednotce někdy něco bylo) a provede dohrání do maximálního počtu bytů tak, aby dle "address idadr" a "unit_count" souhlasit počet jednotek v CIBS. Číslování by mělo probíhat tak, že nejprve vyplní volná čísla (od jedničky výše) a obsazená přeskočí.

Emailová notifikace

Po dokončení přijde email "Výsledek importu dat z DD.MM.RRRR HH:DD".

Tělo zprávy je:
OK: Na adrese s ID 23482508 vytvořena jednotka ID 11122, zásuvka č. 2
OK: Na adrese s ID 23482508 vytvořena jednotka ID 11123, zásuvka č. 3

Pokud již na této adrese záznam je a je jednotek více než v importovaném souboru, v emailu je ohlášeno "POZNÁMKA: Na adrese s ID 23482508 jsou již všechny jednotky".

Pokud došlo k nějaké chybě, bude to oznámeno v těle emailu, např.:
Bylo smazáno 7 jednotek na adrese s ID 23482508. Důvod: v CIBSu bylo na adrese dle xml "address idadr" více jednotek než je uvedeno v importovaném xml pod "unit_count".
12 jednotek se nepodařilo smazat, protože nejsou volné na adrese s ID 23482508. Důvod: smazat lze pouze jednotky bez zákazníka, bez připojených zařízení a bez historie předešlých připojení služby/zákazníka. 
POZNÁMKA: Na adrese s ID 23482508 je více jednotek než v XML "unit_count", žádné jednotky nebyly vygenerovány.

import_xml "Import/editace jednotek na adresách"

Pokud používáte funkcionalitu jednotek, můžete provést import či editaci jednotek. V dialogu načtete uložený soubor na Vašem paměťovém médiu.
Struktura importovaného souboru:
Název Povinný atribut Popis
flat_id NE ID jednotky - vyplňuje se pouze v případě, že chcete provádět editaci jednotek
idadr ANO ID adresního místa
floor ANO Číslo patra
flat ANO Číslo bytu
flags NE Ostatní flagy/parametry jednotky

Aktuální XSD schéma pro import XML: units.xsd

export_xml "Export jednotek včetně adres ve formátu csv"

Export má smysl provádět pouze nad jednotkami, pokud je Vaše lokace používá. Vyexportují se vyfiltrované jednotky (BLK_DEVICE) do CSV souboru. Analýza CibsNetworkImportAnalysis.
Název Popis Umístění v databázi
flat.id ID jednotky nodes.ID
flat.idadr ID adresního místa nodes.N_UA_ID
flat.address Textová reprezentace adresy Zjištění dle údajů v nodes.N_UCP_ID, nodes.N_US_ID, nodes.N_UA_UD
flat.floor Číslo patra node_info.PAR_NAME = 'FLOOR' (zdroj: node_params.PAR_NAME = 'FLOOR')
flat.flat Číslo bytu nodes.SOCKET
flat.flags Ostatní flagy/parametry jednotky node_info.PAR_NAME = 'XXX' (zdroj: node_params.PAR_NAME = 'XXX') - zde záleží na parametrech nastavených v lokaci pro N_TYPE BLK_DEVICE (jednotka)
Příklad:
flat.id  flat.idadr  flat.address  flat.floor  flat.flat  flat.flags
1905  23271990  Ulice 1234/5, Olomouc - Neředín, 77900  5  17  FIBER_ID:17/4,SG17:1,SG18:1,SG19:1,SG20:0,SG21:0,SG37:1,SG45:0,SG46:0

table_nav_warehouse_out "Naskladnění všech vyfitrovaných zařízení"

Pokud používáte funkcionalitu skladových oběhů, můžete u naskladněných zařízení provést naskladnění na zvolený sklad. V případě, že zařízení je naskladněno, zobrazí se Vám hláška:

Bližší informace k modulu Sklady ZDE .

Formulář "Naskladnění zařízení"

Popis formuláře naleznete ZDE

event_warehouse_list "Modul sklady - vyhledat zařízení"

Pokud používáte funkcionalitu skladových oběhů, můžete u naskladněných zařízení si zobrazit umístění na skladu a historii pohybů vybraného zařízení. V případě, že zařízení není naskladněno, zobrazí se Vám hláška:

Bližší informace k modulu Sklady ZDE .

event_warehouse_operations "Modul skladových pohybů"

Pokud používáte funkcionalitu skladových oběhů, můžete u naskladněných zařízení si zobrazit historii pohybů vybraného zařízení.Bližší informace k modulu Skladové pohyby ZDE .

online "Online měření"

Slouží k zobrazení online měření pro podporovaná zařízení. (dle deviceType a nType zařízení) Momentálně jsou podporována DOCSIS zařízení a wifi klient Ubiquiti NanoStation. Pro DOCSIS zařízení jsou zobrazeny informace o adresách modemu, verze sw, uptime a informace o signálech a frekvencích pro downstream/upstream. Pro NanoStation je zobrazena IP, uptime, signál, TX/RX rate, IN/OUT data. Seznam se aktualizuje po 5 vteřinách.

Seznam statusů modemů:
Status(ID) Popis Překlad
other(1) Any state other than below. jakykoli jiny stav (prevazne ze o modemu nejsou informace)
ranging(2) The CMTS has received an Initial Ranging Request message from the CM, and the ranging process is not yet complete. probiha RANGING (RANGING = srovnani urovni tak aby vyhovovali pozadavkum bridge)
rangingAborted(3) The CMTS has sent a Ranging Abort message to the CM. RANGING se nepovedl pravdepodobne spatny zpetny smer
rangingComplete(4) The CMTS has sent a Ranging Complete message to the CM. RANGING v poradku
ipComplete(5) The CMTS has received a DHCP reply message and forwarded it to the CM. DHCP odpoved byla zaslana modemu
registrationComplete(6) The CMTS has sent a Registration Response message to the CM. modem je v poradku zaregistrovan (online)
accessDenied(7) The CMTS has sent a Registration Aborted message to the CM. The CMTS only needs to report states it is able to detect.  

  
REFERENCE
   "Document [25] from References, Section 11.2."
   ::= { docsIfCmtsCmStatusEntry 9 } 

Pro DOCSIS 3 modemy platí následující podrobnější seznam:
CmRegState ::= TEXTUAL-CONVENTION
   STATUS   current
   DESCRIPTION
     "This data type defines the CM connectivity state as reported
     by the CM.
     The enumerated values associated with the CmRegState are:
Status Popis
'other' indicates any state not described below.
'notReady' indicates that the CM has not started the registration process yet.
'notSynchronized' indicates that the CM has not initiated or completed the synchronization of the downstream physical layer
'phySynchronized' indicates that the CM has completed the synchronization of the downstream physical layer
'dsTopologyResolutionInProgress' indicates that the CM is attempting to determine its MD-DS-SG
'usParametersAcquired' indicates that the CM has completed the upstream parameters acquisition or have completed the downstream and upstream service groups resolution, wheater the CM is registering in a pre-3.0 or a 3.0 CMTS.
'rangingInProgress' indicates that the CM has initiated the ranging process.
'rangingComplete' indicates that the CM has completed initial ranging and received a Ranging Status of success from the CMTS in the RNG-RSP message.
'eaeInProgress' indicates that the CM has sent an Auth Info message for EAE.
'dhcpv4InProgress' indicates that the CM has sent a DHCPv4 DISCOVER to gain IP connectivity.
'dhcpv6InProgress' indicates that the CM has sent an DHCPv6 Solicit message.
'dhcpv4Complete' indicates that the CM has received a DHCPv4 ACK message from the CMTS.
'dhcpv6Complete' indicates that the CM has received a DHCPv6 Reply message from the CMTS.
'todEstablished' indicates that the CM has successfully acquired time of day. If the ToD is acquired after the CM is operational, this value should not be reported.
'securityEstablished' indicates that the CM has successfully completed the BPI initialization process.
'configFileDownloadComplete' indicates that the CM has completed the config file download process.
'registrationInProgress' indicates that the CM has sent a Registration Request (REG-REQ or REG-REQ-MP)
'registrationComplete' indicates that the CM has successfully completed the Registration process with the CMTS.
'accessDenied' indicates that the CM has received a registration aborted notification from the CMTS
'operational' indicates that the CM has completed all necessary initialization steps and is operational.
'bpiInit' indicates that the CM has started the BPI initialization process as indicated in the CM config file. If the CM already performed EAE, this state is skipped by the CM.
'forwardingDisabled' indicates that the registration process was completed, but the network access option in the received configuration file prohibits forwarding.
'rfMuteAll' indicates that the CM is instructed to mute all channels in the CM-CTRL-REQ message from CMTS.

   REFERENCE
     "DOCSIS 3.0 MAC and Upper Layer Protocols Interface
     Specification CM-SP-MULPIv3.0-I08-080522, Cable Modem -
     CMTS Interaction section."
   
SYNTAX   INTEGER {other(1),
             notReady(2),
             notSynchronized(3),
             phySynchronized(4),
             dsTopologyResolutionInProgress(21),
             usParametersAcquired(5),
             rangingInProgress(22),
             rangingComplete(6),
             eaeInProgress(14),
             dhcpv4InProgress(15),
             dhcpv6InProgress(16),
             dhcpv4Complete(7),
             dhcpv6Complete(17),
             todEstablished(8),
             securityEstablished(9),
             configFileDownloadComplete(10),
             registrationInProgress(18),
             registrationComplete(11),
             accessDenied(13),
             operational(12),
             bpiInit (19),
             forwardingDisabled(20),
             rfMuteAll(23)
             } 

Online měření pro DOCSIS modem:

Název Popis
ZAŘÍZENÍ Zobrazuje název zařízení a volitelný parametr k zobrazení, např. IP adresu
ZÁKAZNÍK Zobrazuje Název zákazníka a v závorce služby, připojené na toto zařízení
UMÍSTĚNÍ Zobrazuje adresu umístění zařízení
MAC Zobrazuje MAC adresu zařízení
MODEM_IP Zobrazuje IP adresu zařízení
UPTIME Zobrazuje informaci jak dlouho je zařízení v nepřetržitém provozu. Při restartu zařízení se údaj nuluje.
SW Zobrazuje informace o SW zařízení.
SID Service ID - identifikátor modemu v bridge - měmí při resetu bridge
IFs Rozhraní modemu. eth = ethernet port, usb = usb port, zelena barva = port je aktivní/připojen, červená = neaktivní port/nepřipojen.

Downstream info:
Název Popis
down_id downstream ID
down_if_id ID rozhraní downstreamu na bridge na kterem je modem registrovan
down_if_desc popisek rozraní donwstreamu
mdm_down_if  
rx_level úroveň downstreamoveho signalu na vstupu modemu dBmV
rx_cnr poměr signá/šum pro daný downstreamový kanál na modemu dB
down_freq frekvence donwstreamu pro daný kanál Hz
downunerr počet bajtů přijatých na kanálu bez chyb
downcorrerr počet bajtů přijatých na kanálu s opravitenými chybami
downuncorrerr počet bajtů přijatých na kanálu s neopravitenými chybami

Upstream info:
up_id upstream ID
up_if_id ID rozhraní upstreamu
up_if_desc popisek rozraní upstreamu
mdm_up_if  
br_rx_level přijímací úroveň modemu na bridge dBmV
tx_level vysílací úroveň na daném upstreamu dBmV
bridge_cnr poměr signá/šum na upstream pro daný modem dB
upst_cnr poměr signá/šum pro daný kanál dB
upst_freq frekvence upstreamu pro daný kanál Hz
upunerr počet bajtů přijatých na kanálu bez chyb
upcorrerr počet bajtů přijatých na kanálu s opravitenými chybami
upuncorrerr počet bajtů přijatých na kanálu s neopravitenými chybami

Online měření pro wifi klienta Ubiquiti NanoStation:

Název Popis
ZAŘÍZENÍ Zobrazuje název zařízení a volitelný parametr k zobrazení, např. IP adresu
ZÁKAZNÍK Zobrazuje Název zákazníka a v závorce služby, připojené na toto zařízení
UMÍSTĚNÍ Zobrazuje adresu umístění zařízení
IP Zobrazuje IP adresu zařízení
UPTIME Zobrazuje informaci jak dlouho je zařízení v nepřetržitém provozu. Při restartu zařízení se údaj nuluje.
INDATA přijatá data
OUTDATA odeslaná data
TX RATE odchozí rychlost Mbit/s
RX RATE příchozí rychlost Mbit/s
SIGNAL úroveň signálu dBm
ETH ethernet port - zelena barva = port je aktivní/připojen, červená = neaktivní port/nepřipojen
ATH ath port - zelena barva = port je aktivní/připojen, červená = neaktivní port/nepřipojen
WIFI wifi port - zelena barva = port je aktivní/připojen, červená = neaktivní port/nepřipojen

ping "Ping na IP adresu zařízení"

Na vybrané zařízení je posláno 5 ICMP požadavků, po kterém je oznámen výsledek (počet přenesených paketů/přijatých/ztracených a minimální/průměrný/maximální čas přenosu paketu).

Název Popis
ID ID zařízení
IP IP adresa zařízení
MAC MAC adresa zařízení
Třída Třída zařízení
Typ Typ zařízení
Zákazník Jméno nebo název zákazníka
Lokace Umístění zařízení v lokaci

Ping statistika:
Název Popis
transmitted počet přenesených paketů
received počet přijatých paketů
packet loss % vyjádření ztracených paketů
time doba běhu pingu
min minimální čas přenosu (round-trip: čas mezi vysláním a přijetím icmp paketu)
avg průměrný čas přenosu všech icmp paketů
max maximální čas přenosu icmp paketu
mdev střední odchylka přenosu icmp paketů

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat se zařízeními v síti

FAQ

"Načtení interface zařízení ze SNMP"

Prostřednictvím této akce můžeme načíst stávající interface zařízení a následně s nimi pracovat. Interface můžeme odebírat nebo přidávat.

snmpOidNacteni.PNG

Slouží pro specifikaci OID pro načtení interfaců.

snmpInterfaces.PNG

Zároveň můžeme změnit prosřednictvím kterého inerface bude zařízení připojeno k nadřazenému uzlu.

snmpUplinkInterface.PNG

"Nastavení libovolného názvu SNMP komunity na zařízení"

V tabulce "Parametry" -> Skupina "SNMP Komunity".

SNMP Komunity:
Název Def. hodnota Popis
SNMP community (read) public Nastavuje název SNMP komunity pro čtení na daném zařízení
SNMP community (write) private Nastavuje název SNMP komunity pro zápis na daném zařízení
Global SNMP community (read) public Nastavuje název SNMP komunity pro čtení pro všechny podřízené zařízení
Global SNMP community (write) private Nastavuje název SNMP komunity pro zápis pro všechny podřízené zařízení

Defaultně jsou tyto parametry nastaveny na TOP zařízení v lokaci CP (VRM, RM).

"Zařízení provozovatele GSM Proxy"

Systém CIBS podporuje GSM služby. Pro správnou funkčnost musí být v lokaci nadefinováno zařízení provozovatele GSM Proxy.

K zařízení GSM Proxy a SIM navazují následující funkcionality:

Sada parametrů Quadruple WebService:
 • node_params.PAR_NAME='Q_SOAP_URL' - URL - URL WebService API
 • node_params.PAR_NAME='Q_SOAP_USER' - Uživatel - Uživatel pro připojení k WebService API
 • node_params.PAR_NAME='Q_SOAP_PASSWORD' - Heslo - Heslo pro připojení k WebService API
 • node_params.PAR_NAME='Q_SOAP_NAMESPACE' - Namespace - Namespace použitý pro volání WebService

Sada parametrů Quadruple SFTP:
 • node_params.PAR_NAME='Q_SFTP_HOST' - Host - SFTP host pro download CDR/EDR
 • node_params.PAR_NAME='Q_SFTP_USER' - Uživatel - Uživatel pro download CDR/EDR
 • node_params.PAR_NAME='Q_SFTP_KEY' - Klíč - Umístění klíče (na příslušném DX serveru) pro přihlášení na SFTP

Zákaznické zařízení SIM

 • node_params.PAR_NAME='SERVICE_STATE' - Stav služby - Příznak stavu uživatelské služby (1 - zařízení je povoleno)
 • node_params.PAR_NAME='GSM_TARIFF_ID' - Tarif - Přenesený tarif od přiřazené služby
 • node_params.PAR_NAME='ICCID' - IccID - IccID přiřazené k SIM

info V případě překročení limitu definovaný parametrem definice služby "Maximální počet zařízení" je při zakládání koncového zařízení třídy SIM oznámeno:
limit zařízení.

Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní.

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat se zařízeními v síti

Topic revision: r12 - 11 Nov 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback