Elektronická evidence tržeb

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Zákon č. 112/2016 Sb. ukládá určeným subjektům provádět registraci konkrétních plateb na portálu EET. Systém  MANGO  splňuje podmínky pro registraci plateb na portálu EET.

TIP Doporučené odkazy:

1. Obecný popis

V okamžiku expedice příjmového, resp. výdajového pokladního dokladu a expedice zálohového daňového dokladu předplatného uniCredit systém zasílá na portál EET informaci o transakci a dostává zpět potvrzení o přijetí formou kódu fiskální identifikační kód FIK. Kód FIK se pak na základě proměnných v šablonách dostává na expedovaný doklad, který poskytnete zákazníkovi. Pokud je pokus o registraci neúspěšný, není k dispozici FIK, musí doklad obsahovat podpisový kód poplatníka PKP. Přesný postup je stanoven zákonem.

Nastavení parametrů komunikace s portálem je provedeno interně v  MANGO . Na produkční verzi je registrace prováděna proti ostré verzi portálu EET s registračními údaji, které si nastavíte (viz 3. Nastavení). Na testovací verzi naopak proti testovací (tzv. playground) verzi EET. Testovací verze využívá testovací registrační údaje playground verze EET, které jsou shodné pro všechny provozovatele  MANGO .

2. Nastavení

Nejprve si na Daňovém portálu ETT vyplníte žádost o autentizační údaje. V  MANGO  si pak nastavíte:

Certifikátů lze vygenerovat libovolné množství. Certifikáty jsou v  MANGO  vázané na konkrétní pokladnu. Můžete mít jeden certifikát přiřazený všem pokladnám nebo u každé pokladny certifikát jiný. V případě předplatného uniCredit si parametry nastavíte formou parametrů služby uniCredit.

2.1. Pokladny

Zapnutí a nastavení EET u jednotlivých pokladen můžete provést v modulu mod_submenu_payments PLATBY
na záložce Nastavení v tabulce Seznam pokladen a bankovních účtů pomocí akcí payaccount_insert Přidání pokladny/účtu, resp. payaccount_edit Editace pokladny/účtu. U každé pokladny můžete EET zapnout nebo ponechat vypnuté. Pokud příznak EET ponecháte vypnutý, systém nebude provádět registrace plateb vložených do dané pokladny. Zapnutím příznaku EET se zobrazí následující položky:

Název položky Typ položky Hodnoty Výchozí hodnota Význam
EET Zaškrtávátko ANO/NE NE Zapíná/vypíná možnost registrace plateb na portálu EET
Defaulně předvyplněno Zaškrtávátko ANO/NE NE Určuje výchozí hodnotu položky Tržba EET (viz 4.1.Hotovostní platby) v dialogu na vložení platby
Provozovna Text     Označení provozovny registrované na portálu EET
Pokladna Text     Označení pokladny registrované na portálu EET
E-mail notifikace Text     E-mail pro zasílání notifikací o neúspěšných pokusech o registraci
Heslo k certifikátu Text     Heslo k certifikátu EET
Certifikát Soubor     Certifikát EET

2.2. Účty

U účtů, které jsou interně nastaveny pro platby kartou můžete provést stejné nastavení jako v kapitole 3.1. Pokladny.

2.3. Předplatné uniCredit

Povinnost registrace tržeb se týká i předplatného. Z toho důvodu u služeb třídy uniCredit můžete formou parametrů zapnout a nastavit registraci EET analogicky stejně jako je tomu u pokladen a účtů.

Parametry ke službám třídy uniCredit můžete nastavit v modulu mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
na záložce Produkty/služby v tabulce Parametry služby nebo produktu pomocí akcí table_nav_insert Vložení parametru, resp. table_nav_edit Editace parametru.

Název parametru Typ parametru Hodnoty Výchozí hodnota Význam
EET BOOL zatržítko NE Zapíná/vypíná možnost registrace plateb na portálu EET
EET označení provozovny NUM     Označení provozovny registrované na portálu EET
EET označení pokladny STRING     Označení pokladny EET (max. 20 znaků, povoleny číslice, znaky bez diakritiky a znaky '.,>;/#-_ ')
EET e-mail notifikace STRING     E-mail pro zasílání notifikací o neúspěšných pokusech o registraci
EET heslo k certifikátu STRING     Heslo k certifikátu EET
EET certifikát FILE     Certifikát EET

2.4. Šablony

Do šablon příjmového, resp. výdajového dokladu a do šablony zálohového daňového dokladu máte k dispozici blok s proměnnými, pomocí kterých doklad bude splňovat podmínky pro účtenku EET:
 • BLOCK_EET_START - začátek bloku
  • EET_FIK - fiskální identifikační kód
  • EET_PKP - podpisový kód poplatníka
  • EET_BKP - bezpečnostní kód poplatníka
  • EET_CASH - identifikátor EET pokladny
  • EET_INFO - režim evidence tržby ("Tržba je evidována v běžném režimu")
  • EET_SHOP - identifikátor EET provozovny
  • EET_TIME_TRANS - Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 • BLOCK_EET_END - konec bloku

HELP V případě, že doklad je na platbu, kterou není třeba registrovat na portálu EET, tak se žádný text (konstantní i proměnné) v tomto bloku na dokladu nezobrazí.

3. Registrace tržeb EET

Registrace EET systém provádí na pozadí. Pokusy o dodatečnou registraci v případě, že byl první pokus o registraci neúspěšný, se provádějí maximálně 6x po jedné hodině od předchozího neúspěšného pokusu. Po šestém neúspěšném pokusu je daná platba vyřazena z dalších automatických pokusů o registraci. O těchto vyřazených platbách z automatické registrace odchází dle nastavení email na adresu, kterou máte zadanou v nastavení v položce E-mail notifikace (viz 3. Nastavení). Notifikace o platbách vyřazených z automatické registrace odcházejí sumárně vždy v celou hodinu a jedna taková platba je notifikována pouze 1x. Pokud za uplynulou hodinu nepřibyla žádná taková platba, email není odesílán.

Kdykoliv je možné ručně spustit pokus o registraci u plateb, které měly alespoň jeden neúspěšný pokus a dosud nebyly zaregistrovány. Ruční pokus o registraci je možné provést v modulu mod_submenu_payments PLATBY
na záložce EET v tabulce Elektronická evidence tržeb pomocí akcí eet_confirm_again_multi Provedení registrace tržeb, u kterých byl poslední pokus o registraci neúspěšný. Pokud po ručním zavolání dalšího pokusu bude registrace neúspěšná, zařadí se platba opět do automatických pokusů o registraci.

ALERT! Podmínkou registrace je napárování celé částky na předpis.

V modulu mod_submenu_payments PLATBY
na záložkách Platby, Párování, Zálohy a Karty v tabulce Seznam plateb si můžete zobrazit volitelný sloupec vč. filtru:

Název sloupce/filtru Hodnoty Hint
EET Ano/Ne Platba s nutnou registrací EET

Přehled všech tržeb, u kterých byla vyžadována registrace na portálu EET, si můžete zobrazit v modulu mod_submenu_payments PLATBY
na záložce EET.

V tabulce Elektronická evidence tržeb se zobrazují záznamy, které byly určeny k registraci na portálu EET:
 • hotovostní platby
 • platby kartou
 • zálohové platby z předplatného uniCredit (navýšení i čerpání)

Dále je v modulu mod_submenu_payments PLATBY
na záložce EET tabulka Historie elektronické evidence tržeb, ve které je k jednotlivým tržbám zobrazena kompletní historie registrace plateb:
Událost Poznámka Význam
Žádost Hotovost/Platba kartou/Zúčtování uniCreditu Vzniká při vložení hotovostní platby, provedení platby kartou nebo při zaúčtování předplatného uniCredit
Registrace OK/Chyba (kód chyby) Provedení prvního pokusu o registraci
Automatická registrace OK/Chyba (kód chyby) Provedení dalšího pokusu o registraci
Manuální registrace OK/Chyba (kód chyby) Provedení ručního pokusu o registraci
Notifikace email příjemce Notifikace o vyřazení z automatické registrace

TIP Při najetí kurzorem na řádek historie se zobrazí hint, ve kterém je název události a v případě registrace její výsledek a případně i kódy FIK, BKP a PKP.

V modulu mod_submenu_payments PLATBY
na záložce EET v tabulce Elektronická evidence tržeb máte k dispozici i přeskoková tlačítka event_payments Modul Platby - detailní informace k platbě, resp. event_unicredit Modul uniCredit - detailní informace k službě uniCredit, pomocí kterých se můžete přepnout do modulu
mod_submenu_payments PLATBY
na záložku Platby pro zobrazení detailu platby, resp. do modulu
mod_submenu_unicredit UNICREDIT
na záložku Účty pro zobrazení detailu zúčtování předplatného uniCredit. V obou modulech máte pak k dispozici i tlačítka pro přeskok zpět.

3.1. Hotovostní platby

Ve všech dialozích na vložení platby je po výběru pokladny se zapnutým EET (viz 3.1. Pokladny) a v závislosti na právu operátora měnit zapnutí EET (PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET), zatržítko se třemi stavy:
 • aktivní a zatrženo - EET v nastavení pokladny zapnuto, defaultně zatrženo (viz 3.1. Pokladny) a operátor má právo na změnu zapnutí EET (PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET = 1)
 • aktivní a nezatrženo - EET v nastavení pokladny zapnuto, defaultně nezatrženo (viz 3.1. Pokladny) a operátor má právo na změnu zapnutí EET (PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET = 1)
 • neaktivní a zatrženo - EET v nastavení pokladny zapnuto, defaultně zatrženo (viz 3.1. Pokladny) a operátor nemá právo na změnu zapnutí EET (PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET = 0)

info Pro provedení vložení platby musí mít operátor i právo APPBUS.PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET = 1.

info Vyřazení platby ze zpracování EET lze využít v případě, když třeba chybně zadáte platbu nebo když byla platba zaregistrována jinak (mimo systém  MANGO ).

Dialogy pro vložení platby:
 • modul
  mod_submenu_user_list KARTA ZÁKAZNÍKA
  na záložce Saldo tabulka Předpis plateb a úhrady, akce gmake_payment Vytvořit platbu v hotovosti z vyfiltrovaných předpisů
 • modul
  mod_submenu_user_list KARTA ZÁKAZNÍKA
  na záložce uniCredit tabulka Služby uniCredit, akce gmake_payment Vytvořit platbu za službu uniCredit v hotovosti
 • modul
  mod_submenu_user_list KARTA ZÁKAZNÍKA
  na záložce uniCredit tabulka Služby uniCredit, akce gmake_returned_money Vrácení peněz z použitelného (volného) zůstatku unicreditu
 • modul
  mod_submenu_invoices DOKLADY
  tabulka Seznam dokladů, akce gmake_payment Vytvořit platbu v hotovosti z položek vybraného dokladu

Registrace je prováděna před expedicí příjmového/výdajového pokladního dokladu. V dialogu na expedici dokladu, který podléhá EET, se vám zobrazí informace o tom, že bude nejprve tržba registrována.

Pokud registrace platby byla již provedena nebo operátor zvolí pouze náhled, žádné informace o EET se v dialogu nezobrazí a doklad se zobrazí s odpovídajícími uloženými údaji dané platby.

Pokud registrace ještě nebyla provedena a operátor bude doklad expedovat, v dialogu se zobrazí info o tom, že se bude provádět registrace na portálu EET. Doklad se pak zobrazí s odpovídajícími údaji dle výsledku pokusu o registraci.

3.2. Platby kartou

Pokud pro daný účet s platbami kartou bude nastavení (viz 3.2. Účty), pokus o registraci se provede po provedení platby (dle metodiky musí být provedeno hned po ověření platby). Nastavení EET není možné při platbě kartou měnit. Doklad s odpovídajícími údaji o registraci EET je zálohový daňový doklad.

3.3. Předplatné uniCredit

3.3.1. Navýšení uniCredit

Registrace plateb na portálu EET za účelem navýšení předplatného uniCredit je vyžadována pouze u plateb kartou (viz 3.2. Účty) a při platbě v hotovosti (viz 3.1. Pokladny).

3.3.2. Čerpání uniCredit

Registrace čerpání uniCredit je prováděna při zúčtování jeho čerpání dle nastavení odpovídající služby (viz 3.3. Předplatné uniCredit). Pro zaúčtování neexistuje žádný doklad. Zaúčtováním se rozumí převedení částky z předplatného uniCredit k vytvořenému předpisu produktu/služby.

3.4. Opravy plateb

3.4.1. Hotovostní platby

Platby registrované na portálu EET není možné smazat ani nijak měnit. Opravy můžete dle metodiky řešit vložením záporné platby, která je registrována dle nastavení dané pokladny (viz 3.1. Pokladny).

3.4.2. Platby kartou

Platby kartou není možné měnit. Případné opravy můžete řešit vrácením částky z použitelného zůstatku uniCredit.

4. Práva a nastavení

MODULE_VIEW='EET'
PAYMENTS.EET_LIST.EET_CONFIRM_AGAIN
PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET
APPBUS.PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET

5. FAQ

Eviduje se platba přes EET, když je u platby nulová sazba daně?

ANO, pokud je u platby zatrženo, že se má evidovat v EET. Pak pokud je část nebo i celá platba se sazbou DPH = 0%, zapíše se do datové zprávy jako nepovinná položka zakl_nepodl_dph=částka (Celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění).

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r11 - 21 Oct 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback