Proces "Zaslat zprávu"

Je možné vyplnit název procesu (jako předmět v e-mailu), zadat vlastní zprávu (jako tělo e-mailu) a přiložit libovolné množství příloh.

Po uložení se předá proces k vyřízení operátorem. Zákazník dále nemůže tuto zprávu modifikovat (stejně jako nejde modifikovat již odeslaný e-mail).

APCO-selfCare-Zprava 20190215 102815.png

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r2 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback