Doprava

V dokumentaci naleznete informace jak nastavit vše okolo dopravy.

1) Jako první nastavte v modulu mod_submenu_transport EXPEDICE PRODUKTŮ
, záložce "Ceník" typy dopravy a k nim ceníky závislé na hmotnosti.

2) Vytvořte si skupiny produktů do nichž budete později přiřazovat produkty. (arrowbright Více info: Referenční popis modulu Skupiny produktů/služeb).

3) Následuje přiřazení produktů do skupin. (arrowbright Více info: Referenční popis modulu Produkty/služby).

4) Máte-li vše připravené můžete přejít k poslední částí kterou je nastavení termínů dodání. arrowbright Více info: Referenční popis modulu Produkty/služby).

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback