Program WIN-TEL

Aplikace WIN-TEL je vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen.

1. Obecný popis

Aplikace WIN-TEL je v  MANGO  ISP  reprezentována zařízením třídy VoIP Proxy (arrowbright Více info v kapitole Konfigurace rozhraní - VoIP Proxy). Pro koncové zákazníky musíte mít k dispozici služby některé z tříd služeb s příznakem SCF_VOIP, SCF_GSM, SCF_SMS nebo jejich kombinaci. SLužby nadefinujete v modulu Referenční popis modulu Produkty/služby]]). Zákazníkovi pak musíte aktivovat příslušnou službu v modulu Referenční popis modulu Karta zákazníka]]). Dle definice příslušné třídy služby musíte u služby zákazníka vlo6it telefonní číslo, resp. rozsah čísel do hodnoty parametru Telefonní číslo, resp. Telefonní čísla.

2. Zařízení VoIP Proxy - konfigurace rozhraní

Aplikace WIN-TEL je v  MANGO  ISP  reprezentována zařízením třídy VoIP Proxy. Zařízení této třídy vyhledáte v modulu Referenční popis modulu Síť]]). Tato třída zařízení umožňuje nastavit parametry pro TCP komunikaci bez oběma systémy a další parametry, které určují chování rozhraní.

Sada parametrůSorted ascending Parametr Hodnota Význam
  Infrastruktura LOCID Lokace, ve které je zařízení zobrazováno v modulu Infrastruktura
WIN-TEL - download CDR Síťové jméno uložiště CDR STRING Jméno nebo adresa serveru, odkud stahujeme CDR
WIN-TEL - download CDR SFTP login STRING Přihlašovací jméno k SFTP
WIN-TEL - download CDR SFTP password STRING Heslo k SFTP

3. Telefonní čísla

Jedním z parametrů hlasové služby zákazníka, který musíte při její aktivaci zadávat je telefonní číslo. Tato telefonní čísla umí  MANGO  ISP  předvyplňovat ze seznamu volných telefonních čísel, který můžete nadefinovat v modulu Referenční popis modulu Telefonní čísla]]). Zda se hodnota předvyplňuje nebo ne je součástí interní konfigurace tohoto parametru.

4. Import CDR záznamů

Struktura csv souboru:
Položka Význam
Datum Datum uskutečnění události
Čas Čas uskutečnění události
Zdrojové číslo Zdrojové telefonní číslo
Linka nepoužito
Cílové číslo Cílové telefonní číslo
Zóna Kategorie události
Délka Délka události v s
Cena Cena události
Směr Směr události (IN/OUT)
Typ události Typ události (HOVORY/SMS/MMS/DATA)
3S Příznak 3S služby

arrowbleft Zpět na:

Topic revision: r6 - 06 Oct 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback