Notifikační sms při vytvoření procesu

Odesílání notifikační sms slouží k informování příslušného operátora o vytvoření procesu. Sms může obsahovat stručné údaje o vytvořeném procesu. Následující pravidla jsou platná v případě, že lokace má nastaveno option MAINTENANCE_TASK.OLD_PROCESSING, jinak se pravidla řídí jiným způsobem, jakým naleznete v produktové dokumentaci "Mango Control - Notifikace".

 • 1. sms se odesílá při vytvoření procesu na telefonní číslo skupiny dle šablony MAINTENANCE_CREATE, pokud:
  • je zvolena skupina
  • má skupina povoleno zasílání notifikací SMS
  • má skupina nastaveno telefonní číslo
  • není k procesu přiřazen zdroj
  • je k procesu přiřazen zdroj, nebo operátor, který zakládá proces a má nastaveno právo MAINTENANCE_TASK.NOTIFY.BOTH

 • 2. sms se odesílá při vytvoření procesu na telefonní čísla zdrojů ve skupině (bez ohledu na nastavení práva SERMAN_SMS) dle šablony MAINTENANCE_CREATE, pokud:
  • je zvolena skupina
  • má skupina povoleno zasílání notifikací SMS na členy skupiny
  • členové skupiny mají nastaveno telefonní číslo
  • není k procesu přiřazen zdroj
  • je k procesu přiřazen zdroj, nebo operátor, který zakládá proces a má nastaveno právo MAINTENANCE_TASK.NOTIFY.BOTH

 • 3. sms se odesílá při vytvoření procesu na telefonní číslo zdroje přiřazeného k procesu dle šablony MAINTENANCE_CREATE, pokud:
  • je k procesu přiřazen zdroj
  • se nejedná o operátora, který zároveň proces zakládá (sám sobě)
  • má přiřazený zdroj právo SERMAN_SMS
  • nastavený zdroj má nastavené telefonní číslo
  • telefonní číslo nastavené u zdroje není totožné s telefonním číslem u skupiny, u které je povolená SMS notifikace (duplicitní SMS, zaslána pouze 1 SMS)

 • 4. sms se odesílá při změně procesu na telefonní číslo skupiny dle šablony MAINTENANCE_EDIT, pokud:
  • procesu nově přiřazená skupina má povoleno zasílání notifikací SMS
  • procesu nově přiřazená skupina má nastaveno telefonní číslo
  • dojde ke změně skupiny nebo dojde ke změně zdroje a operátor provádějící editaci má nastaveno právo MAINTENANCE_TASK.NOTIFY.BOTH

 • 5. sms se odesílá při změně procesu na telefonní čísla zdrojů ve skupině (bez ohledu na nastavení práva SERMAN_SMS) dle šablony MAINTENANCE_EDIT, pokud:
  • procesu nově přiřazená skupina má povoleno zasílání notifikací SMS na členy skupiny
  • členové skupiny mají nastaveno telefonní číslo
  • dojde ke změně skupiny nebo dojde ke změně zdroje a operátor provádějící editaci má nastaveno právo MAINTENANCE_TASK.NOTIFY.BOTH

 • 6. sms se odesílá při změně procesu na telefonní číslo nového zdroje (bez ohledu na nastavení práva SERMAN_SMS) dle šablony MAINTENANCE_EDIT, pokud:
  • procesu nově přiřazený zdroj má nastaveno telefonní číslo
  • dojde ke změně zdroje nebo dojde ke změně skupiny a operátor provádějící editaci má nastaveno právo MAINTENANCE_TASK.NOTIFY.BOTH
  • dojde ke změně zdroje nebo dojde ke změně skupiny a telefonní číslo nově přiřazeného zdroje není stejné jako telefonní číslo, na které by se poslala SMS v bodě 4 nebo 5.
Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback