Referenční popis modulu Odečty

Položka menu
menu_voto ENERGIE
Položka podmenu
mod_submenu_voto_reading ODEČTY
Název modulu Energie - Odečty
Popis modulu Odečty měřičů pro rozúčtování nákladů na vodu a teplo.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

1. Význam modulu

Modul
mod_submenu_voto_reading ODEČTY
slouží pro správu odečtů měřidel, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a vodoměrů.

arrowbright Více info:  MANGO  Energy 

2. Tabulky

2.1. Tabulka Umístění

2.2. Tabulka Měřiče

2.3. Tabulka Odečty

Topic revision: r4 - 16 Dec 2019, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback