Referenční popis modulu Statistika

Navigace: MENU Operace s databází zákazníků "Operace s databází zákazníků", modul STATISTIKA "STATISTIKA".

Význam modulu

Modul Statistika slouží pro přehled nad lokací CIBS partnera a obsahuje tyto záložky:
 • Zákazníci a služby
 • Služby k datu
 • Služby
 • Služby - skupiny
 • Zákazníci
 • Zákazníci - skupiny
 • Jednotky
 • Zapojování
 • Vchodové karty
 • Energie
 • Přenosy

Záložka Zákazníci a služby

Sestava zobrazuje počty zákazníků, počty zákazníků s aktivní službou dané třídy k prvnímu dni v měsíci a počty aktivních služeb k danému měsíci. Volitelné sloupečky pak zobrazují rozdíl proti následujícímu měsíci. Počty lze lépe vidět, když se nastaví filtr 'Měsíc' na hodnotu *VŠE. Pak je vidět vývoj za jednotlivé měsíce a rozdíl v počtu služeb je vidět ve sloupečku Rozdíl. Příklad: Za únor je ve sloupci 'Rozdíl' hodnota 4 a ve sloupci 'Služby' hodnota 6474. Tato hodnota je přičtena v období březen ve sloupci 'Služeb' (6478).

Tabulka Počet zákazníků a služeb

TabPocetZakaznikuASluzeb

Akční tlačítka

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
Tisk výkazu za lokaci AKCE Umožňuje vytisknout výkaz za lokaci.

Formuláře tlačítek

Formulář tlačítka Tisk výkazu za lokaci
Formulář "Tisk výkazu lokace" obsahuje standardní dialog popsaný ZDE

Filtry

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
Hledej text Text Prázdné   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Lokace".
CIBS Partner Výběr --vše-- Seznam je ovlivněn právem CT (právo na lokace). Filtruje seznam dle vybraného CIBS partnera.
Třída služby Výběr Poskytování dat   Filtruje seznam pouze na služby dané třídy. Výběr ovlivňuje hodnoty ve sloupcích: Zákazníků, Služeb, Přírustek, Úbytek, Rozdíl.
Rok Výběr aktuální rok   Filtruje seznam s omezením na vybraný rok.
Měsíc Výběr aktuální měsíc   Filtruje seznam s omezením na vybraný měsíc.
Lokace Text Prázdné   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Lokace".
Všech zákazníků Číslo Prázdné
Filtruje seznam na zadaný číselný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Všech zákazníků".
Zákazníků Číslo Prázdné Sloupec je vhodný pro ověřování počtu licencí. Licence na službu totiž počítají počty zákazníků nikoliv služeb a jen ty aktivní (blokované a nezapojené se nepočítají). Filtruje seznam na zadaný číselný výraz.
Služeb Číslo Prázdné Tento sloupec zobrazuje počet služeb , které jsou aktivní k prvnímu dni vybraného období, zpravidla měsíční období. Nepočítají se služby k zapojení a zablokované jako v modulu 'Produktů a služeb'! . Filtruje seznam na zadaný číselný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Služeb".
Přírůstek Číslo Prázdné   Filtruje seznam na zadaný číselný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Přírůstek".
Úbytek Číslo Prázdné   Filtruje seznam na zadaný číselný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Úbytek".
Rozdíl Číslo Prázdné   Filtruje seznam na zadaný číselný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Rozdíl".

Sloupce

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Lokace ANO   Název lokace installations.NAME
Všech zákazníků ANO   Počet aktivních zákazníků v daném měsíci (k prvnímu dni) bez ohledu na třídu služeb tmp_statistics_customers_all.TSCA_COUNT
Zákazníků ANO   Počet aktivních zákazníků v daném měsíci (k prvnímu dni) s ohledem na třídu služeb tmp_statistics_customers.TSC_COUNT
Služeb ANO   Počet aktivních služeb v daném měsíci (k prvnímu dni) s ohledem na třídu služeb tmp_statistics_services.TSS_COUNT
Přírůstek ANO   Počet nově zapojených služeb v daném měsíci s ohledem na třídu služeb tmp_statistics_increases.TSI_COUNT
Úbytek ANO   Počet zrušených služeb v daném měsíci s ohledem na třídu služeb tmp_statistics_falls.TSF_COUNT
Rozdíl ANO   Rozdíl nově zapojených a zrušených služeb v daném měsíci s ohledem na třídu služeb SUM((IF(TSI_COUNT IS NULL,0,TSI_COUNT) + IF(TSF_COUNT IS NULL, 0, TSF_COUNT)))

Tabulka Seznam akcí pro danou lokaci v daném období

Zobrazuje seznam akcí s ohledem na zvolené období v tabulce "Počet zákazníků a služeb". Nelze ale jednoduše sečíst akce Aktivace a Zrušení a porovnávat je se sloupci 'Přírůstek' a 'Úbytek' v tabulce "Počet zákazníků a služeb".

Proč? Počty přírůstků a úbytků v tabulce "Počet zákazníků a služeb" nesledují jak se stav mění během měsíce, ale jaký je rozdíl v počtu aktivních služeb mezi 1. dny jednotlivých měsíců. Nerozlišují se ale jednotlivé služby, ale jen jejich celkové počty (za vybranou třídu) u uživatelů. Naproti tomu tabulka "Seznam akcí pro danou lokaci v daném období" zobrazuje všechny provedené aktivace, ukončení a přechody v daném měsíci. Dalším důvodem je třeba událost Odblokování a Zablokování služby. Taková služba začne / přestane být aktivní - tedy může změnit přírůstek/úbytek, ale v tabulce "Seznam akcí pro danou lokaci v daném období" nebude uvedena, protože se nejedná o událost Aktivace nebo Zrušení služby!

Počet zákazníků a služeb

Akční tlačítka

Nejsou použita.

Filtry

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
ID Číslo Prázdné   Filtruje seznam na ID záznamu z historie zákazníka.
Akce Výběr VŠE   Filtruje seznam dle akce. Akce mohou být: Aktivace, *Přechod, Zrušení.
Důvod Výběr *VŠE   Filtruje seznam dle důvodu provedené akce u služby.
Původní služba Text Prázdné   Filtruje název původní služby.
Nová služba Text Prázdné   Filtruje název nově aktivované služby.
Počet Číslo ... Prázdné Filtruje seznam na počet akcí a důvodů u vybrané služby.

Sloupce

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE Zobrazuje ID záznamu akce ID záznamu historie services_history.ID
Akce ANO Zobrazuje název akce. Název akce (aktivace, přechod, zrušení) Pokud je servises_history.EVENT_TYPE=1 (zdroj: services_event_type.ID a - značí typ události) a zároveň services_history.SH_TRANSFER=0 (0 - nejedná se o transfer služby), pak se jedná o akci: Aktivace. Pokud je servises_history.EVENT_TYPE=6 (zdroj: services_event_type.ID - značí typ události) a zároveň services_history.SH_TRANSFER=0 (0 - nejedná se o transfer služby), pak se jedná o akci: Zrušení. Pokud neplatí ani jedna z uvedených podmínek, jde o akci: Přechod.
Důvod ANO Zobrazuje důvod k provedené akci.   code_list.CL_CATEGORY='CANCEL_SRV_REASON'
Původní služba ANO Zobrazuje název původní služby (akce Přechod), zobrazuje název ukončené služby (akce Zrušení). U akce Aktivace se služba nezobrazuje.    
Nová služba ANO Zobrazuje se název nově aktivované služby (akce Aktivace) či název nově aktivované služby vzniklé přechodem služeb (akce Přechod).    
Počet ANO   Počet shodných akcí a důvodů u služby.  

Záložka Služby k datu

Tato sestava slouží ke zjištění počtu neukončených služeb definované skupiny služeb (která může obsahovat až N služeb) a k vybranému dni.

Tabulka Počet služeb ve skupinách

Cibs 3-3-3 TabPocetSluzebVeSkupinach.jpg

Akční tlačítka

Nejsou použita.

Filtry

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
K datu Datum ANO   Filtruje seznam na stav počtu služeb v daných skupinách k zadanému datu.
Lokace Text NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Lokace".
Celkem na počátku období Text NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Celkem na počátku období".
Celkem na konci období Text NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Celkem na konci období".
Název skupiny Text NE Může se vyskytovat až N skupin, každý sloupec obsahuje název skupiny. Zobrazují se skupiny definované v modulu Skupiny nacházející se pod menu Operace se službami a to bez ohledu o jaký typ skupiny se jedná. Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Název skupiny".

Sloupce

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE Zobrazuje číslo lokace. ID lokace installations.ID
Lokace ANO Zobrazuje název lokace. Název lokace installations.NAME
Celkem na počátku období ANO   Celkový počet neukončených služeb k prvnímu dni v měsíci ze zadaného datumu ve filtru K datu. Zdroj: funkce statistics_scpg_sum_get
Celkem na konci období ANO   Celkový počet neukončených služeb k poslednímu dni v měsíci ze zadaného datumu ve filtru K datu. Zdroj: funkce statistics_scpg_sum_get
Název skupiny ANO Zobrazuje počet neukončených služeb ve skupině.   Zdroj: funkce statistics_scpg_sum_get

Tabulka Seznam akcí pro danou lokaci v daném období

Zobrazuje seznam akcí s ohledem na vyfiltrované údaje v tabulce "Počet zákazníků a služeb".

Tabulka Počet zákazníků a služeb

Akční tlačítka

Nejsou použita.

Filtry

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
ID Číslo Prázdné   Filtruje seznam na ID záznamu z historie zákazníka.
Akce Výběr VŠE   Filtruje seznam dle akce. Akce mohou být: Aktivace, *Přechod, Zrušení.
Důvod Výběr *VŠE   Filtruje seznam dle důvodu provedené akce u služby.
Původní služba Text Prázdné   Filtruje název původní služby.
Nová služba Text Prázdné   Filtruje název nově aktivované služby.
Počet Číslo ... Prázdné Filtruje seznam na počet akcí a důvodů u vybrané služby.

Sloupce

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE Zobrazuje ID záznamu akce ID záznamu historie services_history.ID
Akce ANO Zobrazuje název akce. Název akce (aktivace, přechod, zrušení) Pokud je servises_history.EVENT_TYPE=1 (zdroj: services_event_type.ID a - značí typ události) a zároveň services_history.SH_TRANSFER=0 (0 - nejedná se o transfer služby), pak se jedná o akci: Aktivace. Pokud je servises_history.EVENT_TYPE=6 (zdroj: services_event_type.ID - značí typ události) a zároveň services_history.SH_TRANSFER=0 (0 - nejedná se o transfer služby), pak se jedná o akci: Zrušení. Pokud neplatí ani jedna z uvedených podmínek, jde o akci: Přechod.
Důvod ANO Zobrazuje důvod k provedené akci.   code_list.CL_CATEGORY='CANCEL_SRV_REASON'
Původní služba ANO Zobrazuje název původní služby (akce Přechod), zobrazuje název ukončené služby (akce Zrušení). U akce Aktivace se služba nezobrazuje.    
Nová služba ANO Zobrazuje se název nově aktivované služby (akce Aktivace) či název nově aktivované služby vzniklé přechodem služeb (akce Přechod).    
Počet ANO   Počet shodných akcí a důvodů u služby.  

Záložka Služby

Tato sestava slouží ke zjištění počtu aktivních služeb v dané oblasti a v daném období. Celý seznam (bez nutnosti zobrazení všech služeb) je možné vyexportovat do CSV souboru.

Tabulka Aktivní služby

Cibs 3-3-3 TabAktivniSluzby.jpg

Akční tlačítka

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
Exportovat do CSV AKCE Umožňuje uložit vyfiltrovaný seznam do CSV souboru. Není potřeba zobrazit všechny služby, export se provede nad všemi daty v rámci zadaného období. Stažený soubor má název: active_services.csv

Struktura CSV souboru
Název sloupce Popis Umístění v databázi
day Den, ke kterému platí uvedený počet aktivních služeb. tmp_services_active.TSA_DATE
month Měsíc, ke kterému platí uvedený počet aktivních služeb. tmp_services_active.TSA_DATE
year Rok, ke kterému platí uvedený počet aktivních služeb. tmp_services_active.TSA_DATE
TSA_CT ID lokace. tmp_services_active.TSA_CT
TSA_GA_ID ID oblasti. tmp_services_active.TSA_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
TSN_SN00000XXX Celkový počet aktivních služeb k danému dni, měsíci, roku, lokaci a oblasti. Za XXX se doplňuje ID jednotlivých definic služeb z services_name.ID. tmp_services_active.TSA_SA_COUNT (zdroj: services_name.ID)

Filtry

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
Datum od do Datum ANO   Filtruje seznam aktivních služeb k danému období. Data se zobrazují zpětně ke včerejšímu dni (aktualizace dat probíhá v noci cca od 01:05 - 01:20).
Lokace Číslo NE   Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Lokace".
ID oblasti Číslo NE   Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID oblasti".
Oblast Text NE   Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Oblast".

Sloupce

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum ANO Zobrazuje datum, ke kterému platí uvedený počet aktivních služeb v dané oblasti.   tmp_services_active.TSA_DATE
Oblast ANO Zobrazuje název oblasti.   groups_address.GA_TITLE
Lokace NE Zobrazuje číslo lokace.   tmp_services_active.TSA_CT
ID oblasti NE Zobrazuje ID oblasti.   tmp_services_active.TSA_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
Název služby NE Zobrazuje počet aktivních služeb v dané oblasti s ohledem na zadané období.   tmp_services_active.TSA_SA_COUNT (zdroj: services_name.ID). Zdroj názvu služby: services_name.NAME.

Záložka Služby - skupiny

Tato sestava slouží ke zjištění počtu aktivních služeb zařazených do skupin v dané oblasti a v daném období. Celý seznam (bez nutnosti zobrazení všech skupin služeb) je možné vyexportovat do CSV souboru.

Tabulka Aktivní skupiny služeb

Cibs 3-3-3 TabAktivniSkupinySluzeb.jpg

Akční tlačítka

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
Exportovat do CSV AKCE Umožňuje uložit vyfiltrovaný seznam do CSV souboru. Není potřeba zobrazit všechny skupiny služeb, export se provede nad všemi daty v rámci zadaného období. Stažený soubor má název: active_services_group.csv

Struktura CSV souboru
Název sloupce Popis Umístění v databázi
day Den, ke kterému platí uvedený počet aktivních služeb zařazených do skupin. tmp_services_groups.TSG_DATE
month Měsíc, ke kterému platí uvedený počet aktivních služeb zařazených do skupin. tmp_services_groups.TSG_DATE
year Rok, ke kterému platí uvedený počet aktivních služeb zařazených do skupin. tmp_services_groups.TSG_DATE
TSG_CT ID lokace. tmp_services_groups.TSG_CT
TSG_GA_ID ID oblasti. tmp_services_groups.TSG_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
TSG_SGDXX Celkový počet aktivních služeb zařazených do skupin k danému dni, měsíci, roku, lokaci a oblasti. Za XX se doplňuje ID jednotlivých skupin. tmp_services_groups.TSG_SGD_COUNT (zdroj: services_groups_def.SGD_ID - bez ohledu na typ skupiny určený v SGD_TYPE)

Filtry

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
Datum od do Datum ANO ... Filtruje seznam aktivních skupin služeb k danému období. Data se zobrazují zpětně ke včerejšímu dni (aktualizace dat probíhá v noci cca od 01:10 - 01:45).
Lokace Číslo NE ... Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Lokace".
ID oblasti Číslo NE ... Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID oblasti".
Oblast Text NE ... Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Oblast".

Sloupce

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum ANO Zobrazuje datum, ke kterému platí uvedený počet aktivních služeb zařazených do skupin v dané oblasti.   tmp_services_groups.TSG_DATE
Oblast ANO Zobrazuje název oblasti.   groups_address.GA_TITLE
Lokace NE Zobrazuje číslo lokace.   tmp_services_groups.TSG_CT
ID oblasti NE Zobrazuje ID oblasti.   tmp_services_groups.TSG_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
Název skupiny NE Zobrazuje počet aktivních služeb zařazených do skupiny v dané oblasti s ohledem na zadané období.   tmp_services_groups.TSG_SGD_COUNT (zdroj: services_groups_def.ID - bez ohledu na typ skupiny určený v SGD_TYPE). Zdroj názvu skupiny: services_groups_def.SGD_NAME.

Záložka Zákazníci

Tato sestava slouží ke zjištění počtu aktivních zákazníků mající službu v dané oblasti a v daném období. Celý seznam (bez nutnosti zobrazení všech služeb) je možné vyexportovat do CSV souboru.

Tabulka Aktivní zákazníci

Cibs 3-3-3 TabAktivniZakaznici.jpg

Akční tlačítka

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
Exportovat do CSV AKCE Umožňuje uložit vyfiltrovaný seznam do CSV souboru. Není potřeba zobrazit všechny služby, export se provede nad všemi daty v rámci zadaného období. Stažený soubor má název: active_customers.csv

Struktura CSV souboru
Název sloupce Popis Umístění v databázi
day Den, ke kterému platí uvedený počet aktivních zákazníků. tmp_services_active.TSA_DATE
month Měsíc, ke kterému platí uvedený počet aktivních zákazníků. tmp_services_active.TSA_DATE
year Rok, ke kterému platí uvedený počet aktivních zákazníků. tmp_services_active.TSA_DATE
TSA_CT ID lokace. tmp_services_active.TSA_CT
TSA_GA_ID ID oblasti. tmp_services_active.TSA_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
TSN_SN00000XXX Celkový počet aktivních zákazníků podle skupin služeb k danému dni, měsíci, roku, lokaci a oblasti. Za XXX se doplňuje ID jednotlivých definic služeb. tmp_services_active.TSA_USER_COUNT (zdroj: services_name.ID)

Filtry

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
Datum od do Datum ANO   Filtruje seznam aktivních zákazníků k danému období. Data se zobrazují zpětně ke včerejšímu dni (aktualizace dat probíhá v noci cca od 01:05 - 01:20).
Lokace Číslo NE   Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Lokace".
ID oblasti Číslo NE   Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID oblasti".
Oblast Text NE   Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Oblast".

Sloupce

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum ANO Zobrazuje datum, ke kterému platí uvedený počet aktivních zákazníků mající službu v dané oblasti.   tmp_services_active.TSA_DATE
Oblast ANO Zobrazuje název oblasti.   groups_address.GA_TITLE
Lokace NE Zobrazuje číslo lokace.   tmp_services_active.TSA_CT
ID oblasti NE Zobrazuje ID oblasti.   tmp_services_active.TSA_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
Název služby NE Zobrazuje počet aktivních zákazníků mající službu v dané oblasti s ohledem na zadané období.   tmp_services_active.TSA_SA_COUNT (zdroj: services_name.ID). Zdroj názvu služby: services_name.NAME.

Záložka Zákazníci - skupiny

Tato sestava slouží ke zjištění počtu aktivních zákazníků podle skupin služeb v dané oblasti a v daném období. Celý seznam (bez nutnosti zobrazení všech skupin služeb) je možné vyexportovat do CSV souboru.

Tabulka Aktivní zákazníci podle skupin služeb

Cibs 3-3-3 TabAktivniZakazniciPodleSkupinSluzeb.jpg

Akční tlačítka

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
Exportovat do CSV AKCE Umožňuje uložit vyfiltrovaný seznam do CSV souboru. Není potřeba zobrazit všechny skupiny služeb, export se provede nad všemi daty v rámci zadaného období. Stažený soubor má název: active_customers_group.csv

Struktura CSV souboru
Název sloupce Popis Umístění v databázi
day Den, ke kterému platí uvedený počet aktivních zákazníků podle skupin služeb v dané oblasti. tmp_services_groups.TSG_DATE
month Měsíc, ke kterému platí uvedený počet aktivních zákazníků podle skupin služeb v dané oblasti. tmp_services_groups.TSG_DATE
year Rok, ke kterému platí uvedený počet aktivních zákazníků podle skupin služeb v dané oblasti. tmp_services_groups.TSG_DATE
TSG_CT ID lokace. tmp_services_groups.TSG_CT
TSG_GA_ID ID oblasti. tmp_services_groups.TSG_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
TSG_SGDXX Celkový počet aktivních zákazníků podle skupin služeb k danému dni, měsíci, roku, lokaci a oblasti. Za XX se doplňuje ID jednotlivých skupin. tmp_services_groups.TSG_SGD_COUNT (zdroj: services_groups_def.SGD_ID - bez ohledu na typ skupiny určený v SGD_TYPE)

Filtry

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
Datum od do Datum ANO   Filtruje seznam aktivních zákazníků podle skupin služeb k danému období. Data se zobrazují zpětně ke včerejšímu dni (aktualizace dat probíhá v noci cca od 01:10 - 01:45).
Lokace Číslo NE   Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Lokace".
ID oblasti Číslo NE   Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID oblasti".
Oblast Text NE   Filtruje na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Oblast".

Sloupce

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum ANO Zobrazuje datum, ke kterému platí uvedený počet aktivních zákazníků podle skupin služeb v dané oblasti.   tmp_services_groups.TSG_DATE
Oblast ANO Zobrazuje název oblasti.   groups_address.GA_TITLE
Lokace NE Zobrazuje číslo lokace.   tmp_services_groups.TSG_CT
ID oblasti NE Zobrazuje ID oblasti.   tmp_services_groups.TSG_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
Název skupiny NE Zobrazuje počet aktivních zákazníků podle skupin služeb v dané oblasti s ohledem na zadané období.   tmp_services_groups.TSG_USER_COUNT, zdroj názvu skupiny: services_groups_def.SGD_NAME bez ohledu na typ skupiny určený v SGD_TYPE.

Záložka Jednotky

Statistiku může využít každý, ale největším přínosem je pro ty, kdo v systému používá evidenci Bytových jednotek (BJ) (bez té není možné zajistit vazbu na databázi adresních míst v RUIAN). Statistiky jsou určeny jako vstupní zdroj údajů pro každoroční hlášení, např. "Služby poskytované v elektronických komunikacích" pro regulační úřad.

Pokud dosud nevyužíváte evidenci Bytových jednotek a chcete využít možností, o které tím přicházíte, neváhejte se obrátit na support nebo na obchodní oddělení.

Záložka obsahuje dva přehledy (liší se tím, jak jsou definované technologie, viz "ZPŮSOBY EVIDENCE TECHNOLOGIE"). Hlavní tabulka (Jednotky - podle technologií nebo Jednotky - podle typu) obsahuje informace o provozovateli, technologiích, na kterých se služby poskytují, a případně o oblastech za nastavené období. Pro to se získají vypočítané hodnoty jako: celkové tržby, tržby domácnosti, tržby podnikatelů, počty jednotek (přípojek), počty aktivních jednotek (přípojek), % penetrace, počty jednotek (přípojek) domácností, počty jednotek (přípojek) podnikatelů a dále také počty jednotek (přípojek) dle Vámi nastavených skupin služeb typu "statistika" - pro případné ještě podrobnější členění (více informací o skupině viz "CO NASTAVIT?"). Tyto údaje se nezobrazují najednou, ale je potřeba vybrat jednu z voleb "Jednotka", "Zákazník" nebo "Služba". Detailní tabulky "Geografická data" obsahují konkrétní adresní místa, kde jsou Bytové jednotky (volné i obsazené) týkající se daného vybraného řádku v hlavní tabulce. K dispozici jsou hodnoty Oblast, RUIAN ID, Adresa textově, k tomu pak dále počet jednotek (přípojek) celkem, počet aktivních přípojek, % penetrace, počet aktivních přípojek domácností, počet aktivních přípojek podnikatelů a opět počty přípojek dle skupin služeb typu "statistika".

help Statistika bude obsahovat položku "Bez jednotky", což jsou ostatní služby, co se nepřipojují pod jednotky, např. obecné služby.

ZPŮSOBY EVIDENCE TECHNOLOGIE
Oba následující způsoby jsou pro evidenci Bytových jednotek, bez ní je možné evidovat technologie pouze na základě předdefinovaných skupin služeb typu "statistika".
 • Technologie lze definovat pomocí skupin služeb typu "dostupnost na jednotce" (modul
  mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
  , tabulka "Skupiny služby nebo produktu", filtr Typ = dostupnost na jednotce) a k nim navázaných parametrů u jednotek (parametry říkají, jakou technologii na jednotce je možné provozovat). Na jednotce tak může být k dispozici souběh technologií. Tento způsob evidence technologie doporučujeme zejména pro větší a heterogennější sítě. K nastavení tohoto typu evidence, pokud jej dosud nepoužíváte, je potřeba součinnost supportu.
 • Technologii lze definovat pomocí typu bytových jednotek, ten je běžně dostupný (modul
  mod_submenu_last_nodes KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
  , sloupec Typ - s pomocí supportu lze definovat seznam typů dle Vašich potřeb). Jednotka je tak označena pouze jednou technologií, není možné evidovat souběh technologií.

CO NASTAVIT?
 • Ujistěte se o typu evidence technologie ve Vaší implementaci (Pouze skupiny služeb / BJ - se souběhem / BJ - bez souběhu). Dále případně ověřte/opravte definice Skupin služeb typu "statistika" dle technologie (když neevidujete BJ) nebo správnost nastavení technologie na svých BJ (když evidujete BJ, viz "ZPŮSOBY EVIDENCE TECHNOLOGIE").

Následující body mají smysl pouze při evidenci BJ:
 • Na adresních místech, kde poskytujete nebo můžete poskytovat služby (i když tam zrovna nemáte připojeného zákazníka), by jste měly mít vytvořené BJ se správnými technologiemi (ručně nebo přes import souborem XML, akce "Generování jednotek na adresách"). Více info: Referenční popis modulu Koncová zařízení.
 • Statistika pro ČTÚ rozlišuje rychlosti přípojek. Pokud potřebujete rozlišovat služby nejen dle technologie ale v rámci dle technologie dle rychlosti (část Vám samozřejmě již samotná technologie dává jasné zařazení i pro rychlosti), zařaďte služby dle těchto rychlostních skupin do skupin služeb typu "statistika", které si vytvořte (modul
  mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
  , tabulka "Skupiny služby nebo produktu", filtr Typ = statistika).
 • V modulu
  mod_submenu_groups_address OBLASTI
  definujte minimálně jednu oblast (např. město, kde působíte) typu "Reporting".

CO ZÍSKÁTE?
 • Podklady k "MALOOBCHODNÍMU PRODEJI SLUŽEB" (formulář "ART1X1" - první pololetí, "ART1X2" - druhé pololetí, za X se dává poslední číslo z roku) za datové a hlasové (i další) služby.
 • Informace o celkových tržbách, tržbách za domácnosti, tržbách za podnikatele, počtu aktivních služeb, % penetraci, počtu za domácnosti, počtu za podnikatele. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 • Informace pro geografické přílohy (oblast, RUIAN ID, adresa textově a k tomu pak počet jednotek celkem, počet s aktivní službou, % penetrace, počet domácnosti, počet podnikatele).

CO NEZÍSKÁTE?
 • Podklady k "VELKOOBCHODNÍMU PRODEJI SLUŽEB" (formulář "ART1X1" - první pololetí, "ART1X2" - druhé pololetí, za X se dává poslední číslo z roku).
 • Některé speciální hodnoty týkající se například hlasových služeb apod., ty lze ale případně získat v systému na jiných místech nebo je zanedbat.

Sloupce tabulky #

Aktuální popis významu sloupců naleznete přímo v systému (najetím kurzoru na sloupec).

Filtry tabulky #

Aktuální popis významu filtrů naleznete přímo v systému (najetím kurzoru na filtr).

Tlačítka tabulky

Grafické uživatelské rozhraní).

 • table_nav_csv "Exportovat do CSV" - pro tvorbu statistik předávaných regulačním úřadům (export dat lze provést i za zvoleného provozovatele). Stažený soubor má název statistics_nodes_types.csv. Pro každou technologii je k dispozici kompletní seznam adresních míst s údaji uvedenými výše (jsou potřeba např. pro geografické přílohy ve formuláři ART 152). Je potřeba si uvědomit, že některá data požadovaná z ČTÚ nemá systém k dispozici a nejsou tedy výstupem statistik (např. odhadovaný stav za 2 roky apod.). Soubor může na začátku obsahovat položky bez nastavené technologie. Jde o buď o zrušená adresní místa nebo na nich nejsou nastavené technologie.
 • table_nav_recovery "Aktualizovat data" - pro "ruční" generování dat, kdy je uživatel vyzván k zadání období (roku) pro vygenerování. Automatické generování se provádí pro následující období od poslední úzávěrky. Pokud uzávěrka není vůbec, tak půl roku dozadu. Datum poslední uzávěrky lze zkontrolovat v modulu
  mod_submenu_accountancy ÚČTO
  na záložce Uzávěrky.

Záložka Zapojování

Tato sestava slouží ke zjištění průběhu aktivace služeb v daném období. Celý seznam (bez nutnosti zobrazení všech dostupností) je možné vyexportovat do CSV souboru. Sestava se generuje na základě nastavení lokace. V nastavení se určují procesy, které se mají do časového průběhu zohlednit.

Tabulka Časový průběh aktivace služeb

Tabulka Časový průběh aktivace služeb

Akční tlačítka

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
Exportovat do CSV AKCE Umožňuje uložit vyfiltrovaný seznam do CSV souboru. Exportují se jen některé údaje bez ohledu zobrazených sloupců. Stažený soubor má název: services_dates.csv

Struktura CSV souboru
Název sloupce Popis Umístění v databázi
TSD_SA_ID ID služby. tmp_services_dates.TSD_SA_ID (zdroj: services_active.ID)
TSD_SN_ID ID definice služby. tmp_services_dates.TSD_SN_ID (zdroj: services_name.ID)
TSD_USER_ID ID zákazníka. tmp_services_dates.TSD_USER_ID (zdroj: users.USER_ID)
TSD_SALESMAN_ID ID obchodníka. tmp_services_dates.TSD_SALESMAN_ID (zdroj: logins.ID)
TSD_CRM_CHANNEL_ID ID prodejního kanálu. tmp_services_dates.TSD_CRM_CHANNEL_ID (zdroj: code_list.CL_KEY, podmínky zdroje: code_list.CL_CATEGORY = 'CRM_CHANNEL')
TSD_SGD_ID ID skupiny služeb. tmp_services_dates.TSD_SGD_ID (zdroj: services_groups_def.SGD_ID)
TSD_GA_ID ID oblasti. tmp_services_dates.TSD_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
TSD_SA_AGREEMENT_DATE Datum smlouvy. tmp_services_dates.TSD_SA_AGREEMENT_DATE (zdroj: services_active.SA_AGREEMENT_DATE)
TSD_SA_DATE_START Datum začátku služby. tmp_services_dates.TSD_SA_DATE_START (zdroj: services_active.DATE_START)
TSD_ML_CREATION_TIME Datum vzniku servisního procesu na aktivaci služby. tmp_services_dates.TSD_ML_CREATION_TIME (zdroj: maintenance_list.CREATION_TIME)
TSD_ML_SOLVING_TIME Datum zahájení řešení servisního procesu na aktivaci služby. tmp_services_dates.TSD_ML_SOLVING_TIME (zdroj: maintenance_list.SOLVING_TIME)
TSD_ML_FINISH_TIME Datum dokončení servisního procesu na aktivaci služby. tmp_services_dates.TSD_ML_FINISH_TIME (zdroj: maintenance_list.FINISH_TIME)

Filtry

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
Datum smlouvy od do Datum ANO   Filtruje seznam časové průběhu aktivace služeb v uvedeném rozsahu, kdy došlo k vytvoření smluv.
Smlouva Datum NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Smlouva".
Lokace Číslo NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Lokace".
ID služby Číslo NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID služby".
ID t.st. Číslo NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID t.st.".
Služba Text NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Služba".
ID zák. Číslo NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID zák.".
Zákazník Text NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Zákazník".
ID obch. Číslo NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID obch.".
Obchodník Text NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Obchodník".
ID pr.k Číslo NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID pr.k.".
Prod. kanál Text NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Prod. kanál".
ID sk.služ. Číslo NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID sk.služ.".
Sk. služeb Text NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Sk. služeb".
ID oblasti Číslo NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID oblasti".
Oblast Text NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Oblast".
Aktivace Datum NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Aktivace".
Založ. SP Datum a čas NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Založ. SP".
Poč. SP Datum a čas NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Poč. SP".
Dokonč. SP Datum a čas NE   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Dokonč. SP".

Sloupce

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum NE   Datum vygenerování reportu. tmp_services_dates.TSD_DATE
Smlouva ANO   Datum podpisu smlouvy. tmp_services_dates.TSD_SA_AGREEMENT_DATE (zdroj: services_active.SA_AGREEMENT_DATE)
Lokace NE Zobrazuje číslo lokace. Obchodní lokace. tmp_services_dates.TSD_CT (zdroj: installations.ID)
ID služby NE   ID služby. tmp_services_dates.TSD_SA_ID (zdroj: services_active.ID)
ID t.st. NE   ID definice služby. tmp_services_dates.TSD_SN_ID (zdroj: services_name.ID)
Služba NE   Název služby. services_name.NAME
ID zák. NE   ID zákazníka. tmp_services_dates.TSD_USER_ID (zdroj: users.USER_ID)
Zákazník ANO   Jméno nebo název zákazníka. Zdroj: funkce get_user_name_data(users.TYPE, users.COMPANY, users.FIRST_NAME, users.LAST_NAME).
ID obch. NE   ID obchodníka. tmp_services_dates.TSD_SALESMAN_ID (zdroj: logins.ID)
Obchodník ANO   Jméno a příjmení obchodníka. logins.FIRST_NAME, logins.SURNAME
ID pr.k NE   ID prodejního kanálu. tmp_services_dates.TSD_CRM_CHANNEL_ID (zdroj: code_list.CL_KEY, podmínky zdroje: code_list.CL_CATEGORY = 'CRM_CHANNEL')
Prod. kanál ANO   Prodejní kanál. code_list.CL_VALUE (podmínky zdroje: code_list.CL_CATEGORY = 'CRM_CHANNEL')
ID sk.služ. NE   ID skupiny služeb. tmp_services_dates.TSD_SGD_ID (zdroj: services_groups_def.SGD_ID)
Sk. služeb ANO   Skupina služeb. services_groups_def.SGD_NAME
ID oblasti NE   ID oblasti. tmp_services_dates.TSD_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
Oblast NE Zobrazuje název oblasti. Oblast. groups_address.GA_TITLE
Aktivace ANO   Datum aktivace služby. tmp_services_dates.TSD_SA_DATE_START (zdroj: services_active.DATE_START)
Založ. SP ANO   Datum a čas založení servisního procesu. tmp_services_dates.TSD_ML_CREATION_TIME (zdroj: maintenance_list.CREATION_TIME)
Poč. SP ANO   Datum a čas počátku řešení servisního procesu. tmp_services_dates.TSD_ML_SOLVING_TIME (zdroj: maintenance_list.SOLVING_TIME)
Dokonč. SP ANO   Datum a čas dokončení servisního procesu. tmp_services_dates.TSD_ML_FINISH_TIME (zdroj: maintenance_list.FINISH_TIME)

Záložka Vchodové karty

Tato sestava slouží ke zjištění stavu služeb na jednotkách na daném čísle popisném. Seznam je vždy (každý den v noci) generován k aktuálnímu datu, ale lze ho v případě potřeby přegenerovat k libovolnému datu a to tlačítkem Přegenerování statistiky k vybranému dni, popis viz níže. Seznam zahrne pouze zákazníky a služby, pokud v daný datum mají na dané jednotce aktivní nezablokovanou službu.

Tabulka Vchodové karty

Tabulka obsahuje seznam vchodových karet. V záhlaví tabulky je možné rozpoznat k jakému dni je seznam platný a kdo v jaký čas seznam vygeneroval.

Tabulka Vchodové karty

Akční tlačítka

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
Exportovat do CSV AKCE Umožňuje exportovat vyfiltrovaný seznam do CSV souboru.
Přegenerování statistiky k vybranému dni AKCE Umožňuje vygenerovat seznam vchodových karet k zadanému datumu.
Karta zákazníka MODUL Umožňuje otevřít kartu zákazníka patřící k vybrané jednotce.
Koncová zařízení MODUL Umožňuje otevřít modul Koncová zařízení s vyfiltrovaným ID jednotky.
Procesy MODUL Umožňuje otevřít modul Procesy s vyfiltrovanými probíhajícími procesy zákazníka.
WIZARD MODUL Umožňuje otevřít modul WIZARD s vyfiltrovaným zákazníkem.

Formuláře tlačítek

Formulář tlačítka Přegenerování statistiky k vybranému dni
Přegenerování dat pro vchodové karty

Název Typ Povinné Validace Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Ke dni Datum ANO Validace na formát datumu. Zde se uvádí datum, ke kterému dni má být vygenerován seznam vchodových karet. K tomuto dni bude brán stav služeb zákazníků, proto se nemusí seznam shodovat se stavem služeb k dnešnímu dni. Datum, ke kterému se mají přegenerovat vchodové karty. tmp_portal_view.TPV_DATE

Filtry

Filtrovat lze sestavu mimo jiné podle adresy (město, ulice, čp a kombinace). Pokud je v jednom bytě více zákazníků, bude více řádků k tomuto bytu.

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
ID jednotky Číslo Prázdné   Filtruje seznam na zadané ID jednotky.
Hledej text Text Prázdné   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Adresa jednotky" a "Zákazník".
ID zák. Číslo Prázdné   Filtruje seznam na jednotky patřící zadanému ID zákazníka.
UIR Číslo Prázdné   Filtruje seznam na vchodové karty obsahující zadaný kód UIR (adresní kód dle ČSÚ).
Město Výběr Prázdné Validace proti seznamu měst. Filtruje seznam na vchodové karty umístěné v zadaném městě.
Ulice Výběr Prázdné Validace proti seznamu ulic. Filtruje seznam na vchodové karty umístěné v zadané ulici.
č.p. Text Prázdné   Filtruje seznam vchodových karet umístěné na zadaném čísle popisném.
Adresa jednotky Text Prázdné   Filtruje seznam na zadaný výraz nacházející se v adrese jednotky.
UCP_ID Číslo Prázdné   Filtruje seznam na vchodové karty obsahující zadaný ID městské části dle UIR.
US_ID Číslo Prázdné   Filtruje seznam na vchodové karty obsahující zadaný ID ulice dle UIR.
Zákazník Text Prázdné   Filtruje seznam na konkrétní jméno zákazníka/název společnosti.
ID aktivovaných služeb Číslo Prázdné   Filtruje seznam vchodových karet obsahující zadané ID aktivované služby.
Služby zákazníka na jednotce Text Prázdné   Filtruje seznam vchodových karet obsahující zadaný výraz názvu služby.
ID služeb Číslo Prázdné   Filtruje seznam vchodových karet obsahující zadané ID definice služby.
Probíhající servisní procesy Text Prázdné   Filtruje seznam na zadaný výraz nacházející se v názvu servisního procesu.
Po splatnosti Číslo Prázdné   Filtruje seznam dle zvoleného typu filtru (rovná se,...) na zadaný výraz částky pohledávky po splatnosti.
Poznámka Text Prázdné   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí proti editační kartě zákazníka > "Interní poznámka".

Sloupce

Sestava obsahuje např. adresu (včetně patra a čísla bytu) - kód UIR, ID jednotky, ID zák., jméno zákazníka, jeho aktivované periodické služby či pohledávku po splatnosti.

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID jednotky ANO Zobrazuje ID jednotky (lze použít pro modul Koncová zařízení). ID jednotky tmp_portal_view.TPV_N_ID (zdroj: nodes.ID)
Adresa jednotky ANO Zobrazuje adresu jednotky. Tento sloupec lze řadit vzestupně/sestupně dle adresy a čísla bytu.   tmp_portal_view.TPV_ADDRESS
UIR ANO Zobrazuje UIR kód adresy jednotky (číselný kód adresy). ID adresního místa tmp_portal_view.TPV_UA_ID (zdroj: uir_addresses.UA_ID)
UCP_ID NE Zobrazuje ID městské části podle UIR. ID městské části podle UIR tmp_portal_view.TPV_UCP_ID (zdroj: uir_city_parts.UCP_ID)
US_ID NE Zobrazuje ID ulice podle UIR. ID ulice podle UIR tmp_portal_view.TPV_US_ID (zdroj: uir_street.US_ID)
ID zák. ANO Zobrazuje ID zákazníka. ID zákazníka tmp_portal_view.TPV_USER_ID (zdroj: users.USER_ID)
Zákazník ANO Zobrazuje jméno zákazníka/název společnosti.   tmp_portal_view.TPV_USER_NAME (zdroj: funkce get_user_name (USER_ID)
ID aktivovaných služeb ANO Zobrazuje ID aktivních služeb, oddělené čárkou. ID aktivovaných služeb oddělené čárkou. tmp_portal_view.TPV_SA_ID (zdroj: services_active.ID)
Služby zákazníka na jednotce ANO Zobrazuje aktivní služby na jednotce oddělené čárkou. Za každou službou je případně (pokud k tomu existuje záznam) v závorce uveden název kampaně a nebo plánovaný konec služby.   tmp_portal_view.TPV_SA_INFO (zdroj: services_name.NAME)
ID služeb ANO Zobrazuje ID definic služeb, oddělené čárkou. ID definice služeb oddělené čárkou. tmp_portal_view.TPV_SN_IDS (zdroj: services_name.ID)
Probíhající servisní procesy ANO Zobrazuje název probíhajícího servisního procesu (v závorce je uvedeno ID servisního procesu).   tmp_portal_view.TPV_ML_NAME (zdroj: maintenance_list.NAME)
Dostupnost NE Zobrazuje dostupnosti technologií na jednotce. Dostupnost technologií Zdroj: funkce network_node_getstate(TPV_N_ID, installations.ID)
Po splatnosti NE Zobrazuje součet všech pohledávek zákazníka po splatnosti. Součet všech pohledávek zákazníka po splatnosti tmp_portal_view.TPV_DEBT_ALL
Poznámka ANO Zobrazuje interní poznámku k zákazníkovi (poznámka je přebrána z editační karty zákazníka z "Interní poznámka". Poznámka k zákazníkovi tmp_portal_view.TPV_USER_NOTE (zdroj: users.USER_NOTE)

Záložka Energie

Záložka obsahuje informace k produktu  MANGO  Energy .

Záložka Přenosy

Tabulka poskytuje přehled celkově přenesených dat (v GB) ve vaší lokaci za celý kalendářní rok s možností filtrace až na jednotlivé dny. Tuto statistiku můžete použít pro potřeby pravidelných výkazů pro Český statistický úřad.

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

Název Úroveň Hodnota Popis
rights_def.RD_NAME rights_def.RD_LEVEL rights_def.RD_DOMAIN rights_def.RD_TITLE
MODULE 10 STATISTICS STATISTIKA Právo určuje zpřístupněné moduly
MODULE_VIEW 10 STATISTICS * STATISTIKA Právo určuje zobrazení všech záložek v modulu. Pro jednotlivé záložky jsou k dispozici tyto práva: *STATISTICS_ACTIVE_CUSTOMERS (záložka Zákazníci a služby), *STATISTICS_ACTIVE_CUSTOMERS_GROUPS (záložka Zákazníci - skupiny), *STATISTICS_ACTIVE_NODES (záložka Jednotky), *STATISTICS_ACTIVE_SERVICES (záložka Služby), *STATISTICS_ACTIVE_SERVICES_GROUPS (záložka Služby - skupiny), *STATISTICS_COMMON (záložka Zákazníci), *STATISTICS_CP_GROUPS (záložka Služby k datu), *STATISTICS_ENTRANCE_CARDS (záložka Vchodové karty), *STATISTICS_SERVICES_DATES (záložka Zapojování), *STATISTICS_ENERGY (záložka Energie), *STATISTICS_DATA_TRANSFER (záložka Přenosy)
MENU_ITEM 10 ZÁKAZNÍCI.STATISTIKA STATISTIKA Právo určuje zobrazení položek v menu.
MENU_ITEM 10 ZÁKAZNÍCI STATISTIKA Právo určuje zobrazení položek v menu. Toto právo je nutné, aby se mohl zobrazit seznam povolených modulů pod menu Zákazníci.
STATISTICS_COMMON.PRINT 10 Zatrženo Tisk výkazu za lokaci STATISTIKA / Počet zákazníků a služeb / Počet zákazníků a služeb / Tisk výkazu za lokaci.
STATISTICS_MANAGEMENT_REPORTS.EXPORT 10 Zatrženo STATISTIKA / Exporty management reportů do CSV STATISTIKA / Exporty management reportů do CSV.

Záložka Vchodové karty

Název Úroveň Hodnota Popis
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.EXPORT 10 Zatrženo Exportovat do CSV Statistiky - Vchodové karty - Možnost exportu do CSV
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.GENERATE 10 Zatrženo Přegenerování statistiky k vybranému dni Statistiky - Vchodové karty - Možnost přegenerování tabulky
USER_DETAIL 10 Zatrženo Karta zákazníka Statistiky - Vchodové karty - Možnost otevřít kartu zákazníka patřící k vybrané jednotce.
LAST_NODES_INIT_VIEW 10 Zatrženo Koncová zařízení Statistiky - Vchodové karty - Možnost otevřít modul Koncová zařízení s vyfiltrovaným ID jednotky.

Umožňuje otevřít modul Procesy s vyfiltrovanými probíhajícími procesy zákazníka Procesy:
Název Úroveň Hodnota Popis
MODULE 10 MAINTENANCE Administrace procesů Právo určuje zpřístupněné moduly.
MODULE_VIEW 10 MAINTENANCE_* Právo určuje zobrazení všech záložek v modulu.
MENU_ITEM 10 SERVIS, SERVIS.SERVISNÍ ZÁSAHY PROCESY Právo určuje zobrazení položek v menu.

Umožňuje otevřít modul WIZARD s vyfiltrovaným zákazníkem WIZARD:
Název Úroveň Hodnota Popis
MODULE 10 WIZARD_UDS Wizard zákazník-jednotka-služby Právo určuje zpřístupněné moduly.
MODULE_VIEW 10 WIZARD_UDS_* Právo určuje zobrazení všech záložek v modulu.
MENU_ITEM 10 ZÁKAZNÍCI.WIZARD_UDS Wizard zákazník-jednotka-služby Právo určuje zobrazení položek v menu.
Pro přidání uvedených práv operátorům CIBSu je potřeba, aby operátor měl shodnou či vyšší úroveň než definovanou u práva. Po přidání práv je potřeba, aby se operátor znovu příhlásil do systému CIBS.

Pro přiřazení výše uvedených práv týkající se modulu STATISTIKA jsou k dispozici tyto role:
 • Modul statistika - user (umožňuje pouze nahlížet)
 • Modul statistika - admin (umožnuje navíc provádět exporty dat, tisky a přegenerování)

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu STATISTICS.

Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE

Odkazující články

Topic revision: r19 - 25 Sep 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback