Referenční popis modulu Smlouvy

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_agreements SMLOUVY
Název modulu Smlouvy
Popis modulu Smluvní dokumenty

Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Zákazníkům se aktivují služby s danou periodou (měsíční, čtvrtletní,...) a billing plánem (např. Hotovost, Fakturace, Trvalý příkaz, inkaso, SIPO). K těmto službám je možné vytvořit smluvní dokument, který se předá zákazníkovi (je možné podepsaný dokument naimportovat do systému). Přehled jednotlivých vygenerovaných smluvních dokumentů u zákazníků lze nalézt právě v modulu
mod_submenu_agreements SMLOUVY
.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Smlouvy

2. Záložky

Žádné.

Tabulka "Seznam smluvních dokumentů"

Obsahuje seznam vygenerovaných smluvních dokumentů s možností jejich expedice.

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   ID záznamu agreement_services.AS_A_ID
Název dokumentu ANO Název buď odpovídá názvu v modulu
mod_submenu_templates ŠABLONY
)
agreement_types.AT_TYPE
Datum ANO Datum zadaný v dialogu Vytvoření smluvního dokumentu, pole Datum. Datum platnosti smluvního dokumentu agreements.A_CONCLUSION_DATE
Smlouva č. ANO   Číslo smlouvy zákazníka (platné v čase vygenerování smluvního dokumentu) agreements.A_NUMBER
ID zák. NE   Identifikátor zákazníka users.USER_ID
Zákazník ANO   Jméno nebo název zákazníka funkce: get_user_name(A_USER_ID)
Služby ANO Zahrnují se i služby, které mají počátek platnosti v budoucnu. V názvu služby je vždy text z pole "Název" v dialogu definice služby. Služby zákazníka, na které byl vystaven smluvní dokument. V závorce je uvedeno datum počátku platnosti služby (platné v čase vygenerování smluvního dokumentu), pokud byl počátek platnosti služby v budoucnu. services_name.NAME
Billing NE   Billing plány u služeb (platné v čase vygenerování smluvního dokumentu) billing_plans.BP_NAME
Proces NE Smluvní dokumenty, které se přiřadí k procesu. arrowbright Více info: Číslování smluv, smluvní dokumenty a další informace kolem smluv. Název procesu, ke kterému vznikly smluvní dokumenty agreements.A_ML_ID (zdroj: maintenance_list.NAME)
Poznámka ANO Poznámka zadaná v dialogu Vytvoření smluvního dokumentu, pole Poznámka. Poznámka ke smluvnímu dokumentu agreements.A_NOTE
Vytvořil ANO   Jméno uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
), který smluvní dokument vytvořil
funkce: login_name_sql( 'logins' )
Vytvořeno ANO Formát zobrazení: d.m.Y H:i Datum a čas vytvoření smluvního dokumentu agreements.A_CREATED
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo Prázdné Dle zadaného ID záznamu smluvního dokumentu.
Hledej Text Prázdné Porovnávání výrazu se provádí se sloupci Smlouva č., Zákazník (jméno nebo příjmení zákazníka, název společnosti). Dále se vyhledává dle ulice, č.p. a města sídla zákazníka.
ID zákazníka Číslo Prázdné Smluvní dokumenty, které patří zadanému ID zákazníka.
Název dokumentu Výběr *VŠE Seznam dle vybraného názvu smluvního dokumentu.
Datum od - do Datum Od: poslední den předchozího měsíce. Do: Poslední den aktuálního měsíce. Smluvní dokumenty platné v zadaném období.
Neexpedované Zaškrtávátko Odškrtnuto Smluvní dokumenty, které nebyly dosud expedovány.
Billing Výběr *VŠE Smluvní dokumenty, na kterých jsou služby s vybraným billing plánem.
Skupina Výběr *VŠE Smluvní dokumenty, které jsou přiřazeny zákazníkům z vybrané skupiny.
Smlouva č. Číslo Prázdné Smluvní dokumenty, které jsou přiřazeny zákazníkovi se zadaným číslem smlouvy.
Proces Text Prázdné Smluvní dokumenty, které vznikly k zadaným procesům.
Poznámka Text Prázdné Smluvní dokumenty, u kterých je evidovaná zadaná poznámka.
Vytvořil Text Prázdné Smluvní dokumenty, které byly vytvořeny pod zadaným jménem uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
).
Vytvořeno od - do Datum Prázdné Smluvní dokumenty, které mají datum a čas vytvoření v zadaném rozsahu.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky

Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Smlouvy

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=AGREEMENTS, AGREEMENTS_*, ZÁKAZNÍCI, ZÁKAZNÍCI.SMLOUVY, AGREEMENTS_DOCS_LIST.PRINT, MAKE_AGREEMENT_DOC_GEN.

Obecná související práva

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Smlouvy - admin
Modul Smlouvy - user
Role služba - admin (obsahuje právo na generování smluv)

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu AGREEMENTS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Smlouvy

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Smlouvy

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Smlouvy

Topic revision: r6 - 13 Sep 2019, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback