Referenční popis modulu Vratky

Položka menu
menu_finance FINANCE
Položka podmenu
mod_submenu_returned_money VRATKY
Název modulu VRATKY
Popis modulu Připravené platby k vrácení - přeplatky, dobropisy

Význam modulu

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Modul VRATKY je modul pro hromadné zpracování vratek klientů a to kanálem České pošty a příkazem z účtu.

Související odkazy

Jak nastavit a používat vratky ZDE .

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu RETURNED_MONEY.

Odkazující články

Topic revision: r7 - 03 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback