Referenční popis modulu Události & Alerting

Položka menu
menu_network SÍŤ
Položka podmenu
mod_submenu_netevents UDÁLOSTI & ALERTING
Název modulu UDÁLOSTI & ALERTING
Popis modulu Management Událostí

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Modul
mod_submenu_netevents UDÁLOSTI & ALERTING
je nadlokační modul, jehož cílem je poskytnout operátorovi ucelený přehled o událostech na zařízení s možností definovat vlastní alerty na upozornění těchto událostí. Např. nastavit si upozornění formou sms, emailu či jiným způsobem na konkrétního operátora či servisní skupinu při změně chování vybraného zařízení či množiny zařízení (např. pokles signálu, výpadek zařízení...).
Zdrojem události může být SNMP TRAP, SYSLOG, monitoring nebo definovaný uživatelem.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Události & Alerting

2. Záložky

Záložka Wallboard

Tabulka Zařízení s rozpoznaným problémem

Představuje hlavní výstup pro techniky. Hlavní myšlenkou je zobrazovat data z wallboardu na centrálním monitoru, což pomáhá k aktuálnímu přehledu o stavu sítě. Pokud se na wallboardu nenachází žádné zařízení, je vše v pořádku. Tabulka disponuje jedinou akcí "Acknowledge stavu zařízení". Potvrzením dialogu se provede manuální vložení události se stavem „OK“ pro vybranou skupinu filtrů ke všem vyfiltrovaným zařízením. Pokud na zařízení není jiný problém, nebude až do příštího výskytu události, která indikuje stav „kritický“ nebo „varování“, zobrazováno na wallboardu. Pokud se na zařízení vztahují triggery alertů, budou příští přechody ze stavu „OK“ do stavů „kritický“ nebo „varování“ normálně alertovány.
Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo Prázdné Vyhledá událost podle ID
Hledej Text Prázdné Vyhledá zadaný výraz
ID zařízení Text Prázdné Vyhledá zařízení podle ID
Typ zařízení Výběr *VŠE Definuje typ zařízení (switch, router, atd.)
Zdroj události Výběr *VŠE Definuje zdroj událostí (SNMP Trap, syslog, monitoring, definováno uživatelem)
Pouze infrastruktura Zaškrtávací tlačítko Prázdné Zaškrnutím dojde k zobrazení pouze infrastrukturních zařízení
info V případě, že budeme mít na wallboardu více zařízení se stejnou skupinou filtrů není samozřejmě nutností nastavit acknowledge pro všechna, nýbrž pomocí filtrů vybrat pouze ta u nichž chceme acknowledge skutečně nastavit.
info Filtr "Hledej text" hledá ve:
  • jménu zařízení (u wifi sítí mají provozovatelé někdy sklon pojmenovávat funkčními názvy jako "ap ...", "link ...")
  • ve jménu provozovny (může mít smysl chtít vidět na wallboardu jen zařízení, která patří do určité provozovny)
  • v adrese zařízení (teoreticky může být využitelné v docsis síti, pokud se řeší konkrétní geograficky lokalizovatelný problém jako např. překopnutý kabel)

Tlačítka tabulky

Záložka Rozpoznané události

Tabulka Rozpoznané události

Obsahuje události, které byly identifikovány pomocí filtrů z množiny surových událostí. Každá událost se váže ke konkrétnímu zařízení

info Podbarvení záznamu vyjadřuje stav dané události.
Tlačítka tabulky

Záložka Surové události

Tabulka Surové události

Jsou zde zaznamenány všechny události, které byly vygenerovány ze všech zdrojů událostí. Jedná se o tzv. "haldu" surových nezpracovaných událostí.

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo Prázdné Vyhledá událost podle ID
Hledej Text Prázdné Vyhledá zadaný výraz
ID zařízení Text Prázdné Vyhledá zařízení podle ID
Typ zařízení Výběr *VŠE Definuje typ zařízení (switch, router, atd.)
Zdroj události Výběr *VŠE Definuje zdroj událostí, SNMP Trap, syslog, monitoring, definováno uživatelem

Tlačítka tabulky

Záložka Filtry

Tabulka Skupiny filtrů

Pomocí filtrů definovaných v této záložce se z množiny surových událostí vyberou jen ty , které nás zajímají a tím se z nich stanou tzv. rozpoznané události.

info Při mazání filtru systém kontroluje, jestli je filtr použit u triggeru. Pokud ano, systém nedovolí smazat filtr (nejprve je potřeba smazat trigger) a oznámí hlášku:
4.0.1 Dial AlertujiciHlaskaPriMazaniFiltru.jpg

Tlačítka tabulky

Tabulka Filtry ve skupině

Záložka Triggery alertů

Tabulka Triggery

Obsahuje jednoduše řečeno podmínky, které když jsou splněny, tak vygenerují alert dle toho jak je trigger nastaven, např. formou sms, email, či workflow.

info Detailní popis jednotlivých alertů na základě nadefinovaných triggerů lze vidět v tabulce "Cíle alertu".

Tlačítka tabulky

Tabulka Cíle triggerů

Obsahuje informace o tom, kam mají být triggery směrovány.

Záložka Historie alertů

Tabulka Historie alertů

info Ikony ve druhém sloupci vyjadřují stav daného alertu.
info Ikony uprostřed tabulky vyjadřují, že se jedná o událost a ikony před názvem zařízení vyjadřují typ daného zařízení (např. RM).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Události & Alerting

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Obecná práva

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Události & alerting - admin
Modul Události & alerting - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu NETEVENTS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Události & Alerting

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní
arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Události & Alerting

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Události & Alerting

Topic revision: r9 - 31 Dec 2019, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback