Referenční popis modulu Nastavení call centra

Položka menu
mod_submenu_helpdesk HELPDESK
Položka podmenu
mod_submenu_cc_setup NASTAVENÍ CC
Název modulu NASTAVENÍ CALLCENTRA
Popis modulu Nastavení CallCentra

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Modul je určen pro správu manuálů, teré jsou po schválení k dispozici operátorům call centra během zpracování volání. Operátor má manuál k dispozici při zpracování příchozího hovoru i při zpracování hovoru ze záznamníku. Manuálem je html stránka, které se otevírá v nové záložce prohlížeče. Pro každou lokaci může existovat pouze jedna verze manuálu, pokud neexistuje manuál pro CP, kterému lokace patří.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nastavení call centra

2. Tabulky

2.1. Tabulka Manuály CallCentra

2.1.3. Akční tlačítka

  • table_nav_insert Nový manuál - Provede vložení nového manuálu. K tomu slouží dialog Nový manuál callcentra, ve kterém vyberete lokaci nebo CIBS partnera, v editoru vytvoříte vlastní manuál a potvrzovacím tlačítkem uložíte.
    new manual.png

  • table_nav_edit Upravit manuál - Otevře dialog s editorem manuálu.
  • act_helpdesk_man_confirm Předat ke schválení - Vytvořený manuál je možné po dokončení předat ke schválení.
  • act_helpdesk_man_accept Schválit nebo zamítnout novou verzi - Před publikováním je třeba manuál schválit nebo lze manuál zamítnout.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nastavení call centra

2.2. Formulář Nová verze manuálu

Na formuláři je zobrazena ve formátu html poslední upravená verze manuálu.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nastavení call centra

2.3. Formulář Schválený manuál

Na formuláři je zobrazena ve formátu html poslední schválená verze manuálu.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nastavení call centra

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

3.1. Obecná související práva

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu CC_SETUP.

3.2. Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Nastavení CC - admin
Modul Nastavení CC - user
Modul Nastavení CC - user edit

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nastavení call centra

4. Související odkazy

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nastavení call centra

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nastavení call centra

Topic revision: r5 - 13 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback