Účtování produktů a služeb

 MANGO  umožňuje pomocí definice billing plánů a dalších nastavení využít pro úhradu předpisů různé způsoby billingu.

1. Pojmy

Billing způsob účtování služby zákazníka
Billing plán množina nastavení reprezentovaná názvem určující způsob billingu - billing plán se přiřazuje při aktivaci resp. při změně služby


2. Billing plán

Při aktivaci služby zákazníka potřebujete určit jakým způsobem se bude služba zákazníkovi účtovat. Potřebujete určit např. zda se má zákazníkovi generovat faktura. Pokud ano, tak kdy má splatnost. Je třeba určit, kdy nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zákazník může chtít např. platit prostřednictvím SIPO. Zákazníkovi budete chtít třeba posílat výzvy k úhradě. V případě, že platba přijde jako záloha, budete chtít zákazníkovi odeslat zálohový daňový doklad. Způsob účtování může být odlišný pro fixní složku ceny (paušál) a odlišný pro variabilní složku ceny (hovorné, počítaná data, sms, VoD, apod.).

Určovat všechny tyto vlastnosti účtování při aktivaci služby by bylo pro vás pracné. Z toho důvodu  MANGO  umožňuje všechny tyto parametry účtování předdefinovat do množiny nastavení, které říkáme billing plán. Billing plány definujeme interně po dohodě s vámi. Jejich počet není omezen. Při aktivaci služby pak vyberete pouze příslušný předdefinovaný billing plán a služba zákazníka bude účtována podle předem dohodnutých pravidel.

arrowbright Více info: Billing plán


3. Billing

3.1. Úhrada služeb předplatným uniCredit dle splatnosti předpisu

Máte problém s dlužníky? Řešení upomínek a vymáhání dluhů vám zabírá spoustu času? Připravili jsme pro vás řešení - úhradu periodických i jednorázových služeb pomocí předplatného.

Má zákazník dostatečný kredit na celou periodu služby? Pokud má, tak mu  MANGO  automaticky na začátku periody službu z kreditu uhradí a pokud nemá, službu mu zablokuje a její cenu sníží na nulu. Pokud si zákazník kredit dodatečně navýší, služba se mu odblokuje a z kreditu uhradí na celou plovoucí periodu.

arrowbright Více info: Úhrada služeb předplatným uniCredit dle splatnosti předpisu

Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback