Referenční popis modulu Chatskripty

Položka menu
menu_network SÍŤ
Položka podmenu
mod_submenu_chatscripts CHATSKRIPTY
Název modulu Chatskripty
Popis modulu Skripty pro provisioning zařízení

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Modul
mod_submenu_chatscripts CHATSKRIPTY
slouží pro vývoj a správu chatskriptů pro provisioning sítě. Chatskripty jsou proprietární programovací jazyk  MANGO  syntakticky podobný JavaScriptu. Jedná se o skript, pomocí kterého lze ze systému vyčíst informace o evidovaných zařízeních a při požadavku na jejich aktualizaci provádět provisioning fyzických zařízení pomocí protokolů SNMP, SSH nebo telnet. Skript umí pracovat s kmenovými atributy zařízení i jejich parametry. Umí z těchto údajů dle předem daných pravidel také vytvořit soubor a odeslat ho daným protokolem na zařízení nebo uložit třeba do parametru zařízení v  MANGO .

arrowbright Více info: Dx služba Chatskripty pro pokročilý provisioning zařízení a sítě

2. Záložky

2.1. Záložka Vývoj a konzole

Záložka slouží pro vývoj a ladění skriptů včetně zobrazení výsledků a výstupů jednotlivých spuštění.

2.1.1. Tabulka Chatskripty

  • Akce table_nav_insert Přidat nový skript - Přidává nový skript.
  • Akce table_nav_insert_copy Zkopírovat skript s jinými vlastnostmi - Vytvoří kopii vybraného skriptů s možností změny jeho vlastností.
  • Akce table_nav_delete Smazat skript - Smaže vybraný skript.
  • Akce table_nav_edit Zobrazit nebo upravit skript a jeho vlastnosti - Otevře formulář pro náhled nebo editaci vybraného chatskriptu. V záhlaví formuláře je umístěno následující akční tlačítko:
  • Akce properties Změnit vlastnosti skriptu - Otevře dialog, ve kterém můžete nastavit vlastnosti skriptu: třídu, typ zařízení, vybrat konkrétní zařízení, skript přiřadit konkrétnímu partnerovi a určit typ úlohy (aktualizace zařízení/konfigurace shapingu). Skripty, které nejsou přiřazené konkrétnímu partnerovi jsou tzv. globální. Ty může editovat pouze uživatelská podpora.

2.1.2. Tabulka Výsledky chatskriptu

V tabulce se zobrazují výsledky jednotlivých spuštění chatskriptů. Po výběru konkrétního výsledeku se výstup zobrazí ve formuláři Výstup chatskriptu.
  • Akce script_run Spustit na vybraném zařízení
Touto akcí můžete spustit chatskript vybraný v tabulce Chatskripty. Pokud je tento chatskript přiřazen konkrétnímu zařízení, spouští se přímo bez nutnosti jeho výběru. Pokud není chatskript přiřazen konkrétnímu zařízení, v dialogu musíte příslušné zařízení vybrat. Nabízejí se pouze zařízení odpovídají třídou, resp. typem nastaveným pro daný chatskript.
  • Akce event_network Odkaz do modulu Síť a zařízení
Akční tlačítko pro přepnutí do modulu Síť a za řízení. V cílovém modulu bude zobrazeno aktuálně vybrané zařízení, na kterém byl spuštěn chatskript.

2.1.3. Formulář Výstup chatskriptu

Ve formuláři se zobrazuje výstup chatskriptu odpovídající záznamu vybranému v tabulce Výsledky chatskriptu.

2.2. Záložka Správa verzí

Na této záložce provádět správu verzí jednotlivých chatskriptů včetně zobrazení jejich změn.

2.2.1. Tabulka Chatskripty

Tabulka je shodná jako tabulka Chatskripty na záložce Vývoj a konzole.

2.2.2. Tabulka Historie verzí

Jedná se seznam všech uložených verzí chatskriptů.
  • Akce table_nav_recovery Obnovit verzi z historie
Akce provede nahrazení aktuální verze chatskriptu verzí, která odpovídá vybranému záznamu v tabulce.

2.2.3. Formulář Provedené změny

V tomto formuláři se zobrazuje obsah chatskriptu odpovídající záznamu vybranému v tabulce Historie verzí. Ve formuláři se zobrazuje i zvýraznění změn oproti předchozí verzi.

3. Práva použitá v tomto modulu

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Chatskripty - admin
Modul Chatskripty - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu CHATSCRIPTS.

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r12 - 10 Jun 2020, JaroslavKopeck
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback