Referenční popis modulu Volání VoIP

Položka menu
menu_services SLUŽBY
Položka podmenu
mod_submenu_voice_overview VOLÁNÍ VOIP
Název modulu PŘEHLED VOIP
Popis modulu Přehled probíhajících a uskutečněných VoIP hovorů v lokaci

Význam modulu

Modul zobrazuje přehled k hlasovým službám s těmito možnostmi
 • zobrazení seznamu všech hovorů
 • provést/smazat uzávěrku hovorného
 • aktualizovat přiřazení hovoru k zákazníkovi - akce je aktuálně nedostupná, pro přiřazení kontaktujte zákaznivkou podporu, která přiřazení provede přímo v databázi
 • zobrazení seznamu probíhajících hovorů

Záložka HOVORY

Tabulka Seznam všech hovorů

Seznam všech hovorů

Akční tlačítka

Akční tlačítka slouží pro provedení uzávěrky a aktualizaci přiřazení hovorů k zákazníkovi.

Seznam tlačítek se může lišit v závislosti CIBS partnera/práv uživatele.

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
close_month_sip AKCE Umožňuje uzavřít kalendářní měsíc pro hlasové služby.
import AKCE Umožňuje importovat telefonní hovory (pouze odchozí) z jiné než CIBSové ústředny.
reassign_call AKCE Umožňuje aktualizovat přiřazení hovoru k zákazníkovi. Akce je aktuálně nedostupná, pro přiřazení kontaktujte zákaznivkou podporu, která přiřazení provede přímo v databázi.
reassign_call_all AKCE Umožňuje aktualizovat přiřazení všech vyfiltrovaných zařízení k zákazníkům. Akce je aktuálně nedostupná, pro přiřazení kontaktujte zákaznivkou podporu, která přiřazení provede přímo v databázi.
event_process_progress MODUL Umožňuje přejít do modulu Progress na nedokončené a chybné procesy (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu).

Formuláře tlačítek

Tlačítka reassign_call a reassign_call_all nemají žádný formulář, provedete rovnou aktualizaci na vybraný záznam nebo na všechny vyfiltrované záznamy.

Formulář tlačítka close_month_sip
Uzávěrka hlasových služeb

Název Typ Povinné Validace Popis

Upozornění: vytvořit uzávěrku není možné za těchto případů:
 • pokud na dané období je již vytvořena účetní uzávěrka - systém oznámí hlášku: vytvoreniUzaverkyNaVystavenouUcetniUzaverku.jpg
 • pokud v daném období existují:
  • záznamy hovorů bez vazby na službu (PCL_SRV_ID = 0)
  • služby, na které jsou navázány variabilní ceny a nejsou ještě zapojeny
  • služby, na které jsou navázány variabilní ceny, ale které v systému neexistují (např. editací úkolu pro aktivaci služeb se generují nové ID služeb)
  • Příklad hlášky pro výskyt všech 3 variant 3.4.1CibsDocReferencVolani uzaverka-varCeny.jpg

Uzávěrku je možné vytvořit i v situaci, kdy na předchozí měsíc žádná uzávěrka nebyla vytvořena nebo vytvořena byla, ale neobsahovala žádná data.

#7451 U hlasových služeb v rámci nastaveného parametru "Počet volných minut" (v případě importů hovorů do databáze - hovory z nenapojené ústředny na CIBS) nebo v případě napojené ústředny na CIBS navíc u dalších parametrů "Tel. čísla volných minut", "Cena (mimo špičku)" a "Cena (špička)" (se zónou s nulovou cenou) se v případech, kdy hovory s nenulovou délkou jsou za cenu 0,- , není čas těchto hovorů započítáván do volných minut (záznamy pro výpočet vznikají při provádění uzávěrky).

#6065 U hovorů, kterých přesáhnou volné minuty se započítá jen tolik vteřin, kolik zbývá do vyčerpání volných minut. Podle takto vypočtených délek hovoru se v případě hovorů, které jsou na hranici nespoplatněného hovorného vypočítá odečet ceny. Pokud je tedy hovor na hranici volných minut, tak se provede následující výpočet:
 • Zjití se počet zpoplatnených vteřin (původní délka mínus zbytek volných minut)
 • Podle tohoto zbytku, služby, času volání, atd. se přepočítá "nová cena" za hovor.
 • Výsledkem je rozdíl od původní ceny (PCL_PRICE), který se za volné minuty odečítá.

Formulář tlačítka import
Import telefonních hovorů

Název Typ Povinné Validace Popis
Datový soubor CSV Výběr ANO Validuje formát CSV souboru Výběrem CSV souboru naimportujete telefonní hovory (pouze odchozí) z jiné než CIBSové ústředny.

Informace k formátu CSV souboru ZDE

Po potvrzení dialogu proběhne validace na správnost formátu a systém v případě:
 • chybného formátu oznámí chybu, např.:
Hlášení o chybné ceně.

Hlášení o chybném formátu datumu (bez času).

 • správného formátu provede import dat na pozadí.
Import telefonních hovorů

O úspěšnosti dokončení importu se můžete podívat do MENU Administrace procesů "Administrace procesů", modul PROGRESS "PROGRESS" nebo vyčkat na dokončení importu a oznámení výsledku hláškou, např.:

Výsledek iumportu telefonních hovorů

Po importu dat se:
 • hodnota v phone_call_list.PCL_SOURCE nastaví na IMPORT
 • ze záznamu sloupců volající, čas a délka generuje phone_call_list.PCL_SOURCE_DETAIL. Např. ze záznamu "468000111;602123456;ČR Mobil;01.01.2011 12:44:39;00:01:02;4,49" vygenerovat hodnotu 468000111.01011112443962 (...DDMMRRhhmmss a 62 je délka hovoru v sec)
 • hodnota v phone_call_list.PCL_DIRECTION nastaví 'O' (písmeno O)
 • hodnota v phone_call_list.PCL_SRV_ID nastaví na dohledané ID služby (services_params.SP_SRV_ID opovídá hodnotě phone_call_list.PCL_DESTINATION_NUM)
 • hodnota v phone_call_list.PCL_CT se nastaví dle zákazníka u dohledané služby
 • hodnota v phone_call_list.PCL_CREATED se nastaví na aktuální čas importu dat
 • k dohledaným službám přiřadí záznamy o hovorech, které jsou k dispozici v:
  • modulu Volání, záložce "Seznam volání", v tabulce "Seznam všech hovorů"
  • na kartě zákazníka, záložce "Náhled na hlasové služby", v tabulce "Hlasové služby"
 • může provést fakturace variabilních částek

Předpokládá se, že záznamy pro nedohledané služby si operátor ručně dořeší a bude chtít provést jejich opakovaný import. Při importu se proto kontroluje záznam PCL_SOURCE_DETAIL a záznamy již naimportované se z importu vynechají a do výsledného e-mailu je uveden počet těchto duplicitních hovorů.

Notifikace o výsledku importu
Záznamy hovorů pro nedohledané služby se neimportují a zasílá se jejich seznam na e-mail operátora (musí být uveden v modulu ADMINISTRÁTOŘI, pole E-Mail). Předmět e-mailu: Výsledek importu telefoních hovorů z dd.mm.rrrr hh:mm. Za "dd.mm.rrrr hh:mm" bude uveden aktuální datum a čas. V těle emailu bude uvedeno např. "Importováno: 519 hovorů, Nedohledáno: 22 hovorů, Duplicitní: 0 hovorů, Uzávěrka: 5 hovorů". Dále jsou v reportu uvedeny celé záznamy s doplněným textem o chybě. Nevalidní čísla (telefonní číslo jiné než ve formátu 9 číslic) není importováno hláškou "Telefonní číslo nelze normalizovat."

 • Příklad těla e-mailu
Importováno: 519 hovorů
Nedohledáno: 22 hovorů
Duplicitní: 0 hovorů
Uzávěrka: 5 hovorů

CHYBA: Telefonní číslo 23 nelze normalizovat.
CHYBA: Nelze dohledat zákazníka a službu s platným parametrem pro telefonní číslo 4680001111
Hovor z 464602351 na 23 z 04.01.11 07:53 nebyl importován.
CHYBA: Telefoní číslo 4680001111 patří zákazníkovi v cizí lokaci.
Hovor z 4680001111 na 602123456 z 05.01.11 14:51 nebyl importován.
CHYBA: Hovor z 01.01.2011 10:38 zasahuje do provedené uzávěrky (modul Volání).
Hovor z 4680001100 na 602123456 z 01.01.2011 10:38 nebyl importován.

Informace k chybám
 • Chyba "Nelze dohledat zákazníka a službu s platným parametrem pro telefonní číslo 4680001111" znamená, že:
  • zákazník má na službě evidované tel. číslo, ale parametr "Telefonní číslo" (Karta zákazníka, záložka "Další parametry služby", tabulka "Další parametry služby") není platný s ohledem na časy importovaných hovorů nebo
  • není evidováno tel. číslo u žádné služby a proto nelze přiřadit hovor k zákazníkovi
 • Chyba "Hovor z 01.01.2011 10:38 zasahuje do provedené uzávěrky (modul Volání)." znamená, že hovor není možné importovat do již provedené uzávěrky hlasových služeb (modul Volání, záložka Seznam volání, tabulka Provedené uzávěrky) za uzavřené období, ve kterém se hovor nachází. Řešením smazání uzávěrky nemusí být úspěšné, viz důvody ZDE .

Formát CSV souboru pro manuální import telefonních hovorů

Sloupec Popis
zdrojové číslo telefonní číslo uváděné ve formátu prefix + 9 číslic (např. 420123456789)
cílové číslo telefonní číslo uváděné ve formátu prefix + 9 číslic (např. 420123456789)
směr směr uskutečnění hovoru - odchozí (hodnota O) / příchozí (hodnota I)
zóna zóna - dle zón lze seskupit přehled uskutečněných hovorů, např. jako příloha daňového dokladu
čas datum a čas začátku hovoru ve formátu dd.mm.rrrr hh:mm:ss (např.: 23.5.2011 10:20:00)
délka délka hovoru ve formátu hh:mm:ss (např.: 00:04:12)
cena cena hovoru, např.: 17,94 - jedná se o cenu s daní nebo bez daně dle definice služby, způsob výpočtu DPH (zdola/shora) i cena musí být v souladu
typ typ události (SMS, MMS, DATA, HOVORY)
3s služby třetích stran (hodnota 1)

Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.

Seznam filtrů se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis

Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení konkrétních údajů týkající se dané tabulky.

Seznam sloupců se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis

Tabulka Provedené uzávěrky

Provedené uzávěrky

Akční tlačítka

Akční tlačítko slouží pro smazání poslední uzávěrky hovorů.

Seznam tlačítek se může lišit v závislosti CIBS partnera/práv uživatele.

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
Smazání poslední uzávěrky hovorů AKCE Umožňuje smazat poslední uzávěrku hovorů.

Formuláře tlačítek
Nejsou použity.

Tlačítko delete má pouze potvrzovací dialog.
Smazání poslední uzávěrky hlasových služeb

Upozornění: smazat uzávěrku není možné za těchto případů:
 • pokud je již vytvořena účetní uzávěrka - systém oznámí hlášku: hláška uzávěrky

 • pokud jsou v daném období na předpisy variabilních částek vytvořeny faktury (faktury lze případně stornovat, ale to je vhodné pouze pokud faktury nebyly expedovány zákazníkům) - systém oznámí hlášku: hláška uzávěrky

Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.

Seznam filtrů se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis

Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení konkrétních údajů týkající se dané tabulky.

Seznam sloupců se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis

Záložka PROBÍHAJÍCÍ HOVORY

Zobrazuje seznam probíhajících hovorů.

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

Název Úroveň Hodnota Popis
MODULE 10 VOICE_OVERVIEW Právo určuje zpřístupněné moduly.
MENU_ITEM 10 SLUŽBY.VOLÁNÍ VOLÁNÍ VOIP Právo určuje zobrazení položek v menu.
CALL_OVERVIEW_LIST.IMPORT 10 Zatrženo Umožní importovat seznamy hovorů z neCIBSové ústředny.

Pro přidání uvedených práv operátorům CIBSu je potřeba, aby operátor měl shodnou či vyšší úroveň než definovanou u práva.

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu VOICE_OVERVIEW.

Související odkazy

Význam podbarvení tlačítek ZDE
Topic revision: r9 - 04 Jun 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback