Referenční popis modulu Pohledy

Položka menu
menu_system NASTAVENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_views POHLEDY
Název modulu POHLEDY
Popis modulu Přehled definovaných pohledů

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Každá tabulka v CIBSu obsahuje sloupce a filtry pomocí kterých lze v tabulce vyhledávat. Jak sloupce tak filtry mohou být povinné, to jsou ty, které jsou automaticky zobrazeny při vstupu do daného modulu nebo volitelné, které se standardně nezobrazují, ale je možné si je zobrazit. Bližší info k sloupcům a filtrům ZDE . Tímto způsobem si každý operátor může přizpůsobit tabulku k obrazu svému. Nastavení tabulky tedy viditelnost jejich sloupců, nastavení filtrů si může operátor uložit do tzv. pohledů. Těchto pohledů může být neomezené množství s tím, že operátor může definovat, který pohled bude pro tabulku výchozí. Operátor má možnost kdykoli se mezi jednotlivými pohledy přepínat. Nastavení všech uložených pohledů se nachází právě v modulu 'Pohledy', kde je možné provést jejich edtiaci či smazání. Samotné přidání pohledu lze realizovat v kterékoli CIBSové tabulce. Bližší info ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

2. Záložky

Žádné.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Tabulka "Definované pohledy"

Zobrazuje seznam všech nadefinovaných pohledů s ohledem na práva operátora tzn. že operátor nevidí všechny pohledy vytvořené v systému nýbrž pouze ty které si sám vytvořil, nebo ty, které mají nastavené sdílení pro lokaci na níž má operátor právo.

4.0.15-Tab-DefinovanePohledy.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Sloupce tabulky

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE Identifikátor záznamu v databázi. Identifikátor záznamu v databázi. view_name.VN_ID
Název ANO Název pohledu. Název pohledu. view_name.VN_NAME
Vytvořil ANO Operátor, který pohled vytvořil. Operátor, který pohled vytvořil. view_name.VN_L_ID
Sdílení ANO Režim sdílení, k dispozici je: uživatel, lokace, CIBS partner. Bližší info ZDE . Režim sdílení, bližší info v HELPU editace / smazání pohledu. view_name.VN_SHARE
Tabulka ANO Tabulka nad níž je pohled aplikován. Tabulka nad níž je pohled aplikován. view_name.VN_HR_TABLENAME
Výchozí ANO Výchozí pohled pro danou tabulku, ANO / NE. Výchozí pohled pro danou tabulku, ANO / NE. view_name.VN_DEFAULT
Platnost podmínek ANO Podmínky za nichž bude pohled aplikován. Podmínky za nichž bude pohled aplikován. view_name.VN_JOIN_TYPE
Řazení ANO Sloupec dle něhož probíhá vzestupné / sestupné řazení. Sloupec dle něhož probíhá vzestupné / sestupné řazení. view_name.VN_ORDER_COLUMN
Rozšířený počet ANO Hodnota ANO / NE, uvádí použití rozšířeného výpisu záznamů v tabulce z defaultních 15 na 45. Hodnota ANO / NE, uvádí použití rozšířeného výpisu záznamů v tabulce z defaultních 15 na 45. view_name.VN_LARGE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Režim sdílení může nabývat hodnot:
  • uživatel - tento způsob váže nastavení pohledů na konkrétní osobu, je tedy jedno pod jakou lokaci se přihlásíte, pohled se bude přenášet. Touto osobou je operátor, který pohled vytvořil.
  • lokace - uvidí všichni operátoři s právem CT na danou lokaci, tedy na lokaci v níž byl pohled vytvořen a nastaven do režimu lokace. V jiné lokaci není pohled vidět.
  • CIBS partner - uvidí všichni operátoři s právem CT na lokaci spadající pod CIBS partnera, pohled bude viděn ve všech lokacích CIBS partnera tedy i v těch ve kterých nebyl pohled vytvořen narozdíl od režimu lokace.
info Nelze nastavit kombinaci pro danou lokaci a konkrétního uživatele. Stejně tak nelze nastavit pohled pro CP a uživatele.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Název", "Vytvořil", "Tabulka".
Tabulka Výběr *VŠE Tabulka nad níž je pohled aplikován.
Pouze moje Zaškrtávátko Nezaškrtnuto Při zaškrtnutí zobrazí pouze pohledy přihlášeného operátora, tedy pohledy v režimu uživatel, které si operátor vytvořil.
Název Text Prázdné Název pohledu.
Vytvořil Text Prázdné Operátor, který pohled vytvořil.
Sdílení Výběr Prázdné Režim sdílení, k dispozici je: uživatel, lokace, CIBS partner. Bližší info ZDE .
Výchozí Výběr *VŠE Výchozí pohled pro danou tabulku, VŠE / ANO / NE.
Platnost podmínek Text Prázdné Podmínky za nichž bude pohled aplikován.
Řazení Text Prázdné Sloupec dle něhož probíhá vzestupné / sestupné řazení.
Rozšířený počet Výběr *VŠE Hodnota VŠE / ANO / NE, uvádí použití rozšířeného výpisu záznamů v tabulce z defaultních 15 na 45.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

table_nav_edit Editace pohledu
Akce slouží k editaci pohledu, změnit lze název, režim sdílení, případně nastavit zdali má být pohled pro danou tabulku výchozí.

4.0.15-Dial-EditacePohledu.jpg

Při pokusu editovat pohled patřící jinému uživateli dojde k zobrazení.

4.0.15-Dial-ChybnaEditacePohledu.jpg

Název Popis Kurzorová nápověda
Název Název pohledu. Název pohledu.
Režim sdílení Režim sdílení, k dispozici je: uživatel, lokace, CIBS partner. Bližší info ZDE . Režim sdílení, bližší info v helpu.
Výchozí Výchozí pohled pro danou tabulku, ANO / NE. Tento pohled bude nastaven jako výchozí

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

table_nav_delete Smazání pohledu
Akce slouží k smazání pohledu.

4.0.15-Dial-SmazaniPohledu.jpg

Při pokusu smazat pohled patřící jinému uživateli dojde k zobrazení.

4.0.15-Dial-ChybneSmazaniPohledu.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Tabulka "Filtry pohledu"

Zobrazuje seznam všech filtrů včetně jejich logiky a hodnot, které pro své nastavení pohled používá.

4.0.15-Tab-FiltryPohledu.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Sloupce tabulky

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE Identifikátor záznamu v databázi. Identifikátor záznamu v databázi. view_filters.VF_ID
Název ANO Název filtru. Název filtru. view_filters.VF_HR_NAME
Logika ANO Logická spojka pro aplikaci filtru, k dispozici může být "rovná se", "nerovná se", "obsahuje", "neobsahuje". Logická spojka pro aplikaci filtru, k dispozici může být "rovná se", "nerovná se", "obsahuje", "neobsahuje". view_filters.VF_HR_LOGIC
Hodnota ANO Hodnota filtru. Hodnota filtru. view_filters.VF_HR_VALUE
Pozice ANO   Může nabývat hodnot "pevné", "rozšířené". Filtry, které nemají nic vyplněno jsou fixní, defaultně nastaveny jako zobrazené při vstupu do modulu. Jako pevné se rozumí ty, které jsme si z rozšířených nastavili mezi fixní. view_filters.VF_POSITION

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Popis
Pohled (ID) Číslo ID pohledu z tabulky 'Definované pohledy'. ID pohledu z tabulky 'Definované pohledy'.
Název Text Prázdné Filtruje seznam dle názvu filtru.
Logika Text Prázdné Filtruje seznam dle logická spojky pro aplikaci filtru, k dispozici může být "rovná se", "nerovná se", "obsahuje", "neobsahuje".
Hodnota Text Prázdné Filtruje seznam dle hodnoty filtru.
Pozice Výběr *VŠE Může nabývat hodnot "pevné", "rozšířené". Filtry, které nemají nic vyplněno jsou fixní, defaultně nastaveny jako zobrazené při vstupu do modulu. Jako pevné se rozumí ty, které jsme si z rozšířených nastavili mezi fixní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Tabulka "Sloupce pohledu"

Zobrazuje seznam všech sloupců, které pro své nastavení pohled používá.

4.0.15-Tab-SloupcePohledu.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Sloupce tabulky

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE Identifikátor záznamu v databázi. Identifikátor záznamu v databázi. view_columns.VC_ID
Název ANO Název sloupce. Název sloupce. view_columns.VC_HR_NAME
Zobrazit ANO Zobrazení sloupce ANO / NE. Zobrazení sloupce ANO / NE. view_columns.VC_SHOW

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Popis
Název Text Prázdné Filtruje seznam dle názvu sloupce.
Zobrazit Výběr *VŠE Filtruje seznam dle zobrazení sloupce VŠE / ANO / NE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

3. Uživatelská práva použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=VIEWS, VIEWS_*, SYSTÉM, SYSTÉM.POHLEDY, TABLE_VIEW.HANDLE

Obecná související práva

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu VIEWS.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Pohledy - admin
Modul Pohledy - user

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pohledy

Topic revision: r4 - 09 Jan 2023, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback