Referenční popis modulu Zákaznické parametry

1. Význam modulu

Modul PARAMETRY je modul pro správu vlastních parametrů zákazníků a provozoven. Parametry jsou pak k vidění v modulu
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
a modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
.

2. Záložka Parametry zákazníků

2.1. Tabulka "Seznam parametrů zákazníků"

2.2. Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Karta zákazníka ANO   Zobrazí parametr v detailu zákazníka users_params_def.UPD_SHOW
Platby ANO   Zobrazí parametr v modulu Platby users_params_def.UPD_PAY_SHOW
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

2.3. Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
Karta zákazníka Text NE Filtruje seznam dle zadaného příznaku zobrazení parametru v detailu zákazníka
Platby Text NE Filtruje seznam dle zadaného příznaku zobrazení parametru v modulu Platby

2.4. Akční tlačítka

  • tlačítko table nav insert.png "Vložení parametru"
4.0.12-form-VlozeniParametru.png
Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Karta zákazníka Zaškrtávátko NE   Zobrazí parametr v detailu zákazníka users_params_def.UPD_SHOW
Platby Zaškrtávátko NE Při zaškrtnutí se v modulu Platby ve volitelném sloupci/filtru s názvem "Parametry" zobrazují jen parametry, které mají nějakou hodnotu. Zobrazuje se zde název parametru a v závorce jeho hodnota. Zobrazí parametr v modulu Platby users_params_def.UPD_PAY_SHOW

3. Záložka Parametry provozoven

4. Uživatelská práva použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu USER_PARAMS.

5. Související odkazy

Referenční popis modulu Provozovny ZDE .
Referenční popis modulu Zákazníci ZDE .

Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback