Referenční popis modulu Počty

Význam modulu

Modul POČTY je modul pro přehled počtu služeb a počtu zákazníků těchto služeb ke stanovenému dni s možnostmi rozlišení stavu, třídy a periodicity služeb, účtovacích skupin a skupin zákazníků. Pro počty služeb je rozhodující datum aktivace a datum ukončení služby bez ohledu na cenu a období, kdy je služba zpoplatněná.

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu USER_COUNTS.

Související odkazy

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback