Referenční popis modulu Sklady

Položka menu
menu_warehouse SKLADY
Položka podmenu
mod_submenu_warehouse_shifts SKLADY
Název modulu SKLADY
Popis modulu Sklady a položky na skladech

Význam modulu

Modul Sklady je modul pro správu skladů a položek na skladech.

Záložky modulu

Záložka "Zařízení"

Zde je základní pohled na skladovou evidenci po položkách. Záložka obsahuje hlavní tabulku "Skladové položky - zařízení" se všemi zařízeními ve skladové evidenci. V detailní tabulce "Historie pohybů této položky" je pak pro každou skladovou položku k dispozici seznam skladových pohybů a nakonec ve formuláři "Detail skladové operace" je ke každému skladovému pohybu vidět detailní informace k danému skladovému pohybu i skladové operaci.

Tabulka "Skladové položky - zařízení"

Zde jsou zobrazeny všechny skladové položky v evidenci spolu s informací o tom, na jakém jsou skladu a kdy tam byly naskladněny.
TabSkladovePolozkyZarizeni.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Sklad ANO Název skladu, na kterém se zařízení nachází Název skladu warehouse_list.WL_NAME
Naskladněno ANO Datum naskladnění zařízení Datum naskladnění položky na tento sklad warehouse_operations.WO_DATE
ID zařízení ANO Číselný identifikátor zařízení ID zařízení warehouse_shifts.WS_N_ID
Zařízení ANO Název zařízení s MAC nebo SN ## Třída, typ a název zařízení funkce network_node_name_getex( @SESSION, warehouse_shifts.WS_N_ID, installations.ID, installations.I_CP_ID, 0, NULL )
Kód skladu NE   Kód skladu warehouse_list.WL_CODE
ID zák. NE   ID zákazníka users.USER_ID
Zákazník NE V případě, že zařízení není připojeno zákazníkovi, zobrazí se údaj ????? Jméno nebo název zákazníka IF(users.USER_ID, get_user_name(users.USER_ID), '?????')
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

## sériové číslo

Filtry

Název Typ Defaultní Popis
Sklad Výběr Vše Filtruje zařízení pouze na konkrétním skladu
Naskladněno od Datum Prázdné Filtruje dle data naskladnění
Naskladněno do Datum Prázdné Filtruje dle data naskladnění
Třída a typ zařízení Výběr Prázdné Filtruje dle třídy a typu zařízení
ID zařízení Číslo Prázdné Filtruje dle identifikátoru zařízení
ID zák. Číslo Prázdné Filtruje dle identifikátoru zákazníka
Hledej text Text Prázdné Hledání podle parametru MAC nebo S/N identifikujícího zařízení ve skladu. Hledat je možné jak podle zadaného řetězce, tak podle normalizované podoby mac adresy (MAC bez dvojteček)
Zákazník Text Prázdné Fultextové vyhledávání ve jménu nebo názvu zákazníka

Akční tlačítka

 • tlačítko "Skladový přesun všech vyfiltrovaných zařízení" table nav warehouse move.gif nebo "Skladový přesun vybraných zařízení" table nav warehouse move multi.gif slouží k vytvoření operace skladového přesunu s vybranou množinou zařízení:
  Formulář skladového přesunu
 • tlačítko "Vyskladnění všech vyfiltrovaných zařízení" table nav warehouse out.gif nebo "Vyskladnění vybraných zařízení" table nav warehouse out multi.gif slouží k vyřazení vybrané množiny zařízení ze skladové evidence:
  Formulář skladového vyskladnění
 • tlačítko "Modul skladových pohybů - podrobnosti o pohybech zařízení" event warehouse shifts.gif slouží pro přesun do modulu skladových pohybů na všechny skladové pohyby vybraného zařízení.
 • tlačítko "Modul koncových zařízení" event devices.gif slouží pro přesun do modulu Koncová zařízení na detail zařízení, které je vybráno.
 • tlačítko "Otevřít kartu zákazníka" event userdetail.gif slouží pro přesun na kartu zákazníka, u kterého je přiřazeno vybrané zařízení.
  • Pokud není záznam provázán na zákazníka, oznámí se hláška:
  • Vyberte zařízení s přiřazeným zákazníkem!
 • tlačítko "Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami" event wizard uds.gif slouží pro přesun do modulu Wizard na detail zákazníka, který má přiřazené vybrané zařízení.
  • Pokud není záznam provázán na zákazníka, oznámí se hláška:
  • Vyberte zařízení s přiřazeným zákazníkem!

Tabulka "Historie pohybů této položky"

Zde je zobrazen pro každou skladovou položku seznam skladových pohybů v minulosti.
TabHistoriePohybu.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum ANO Datum skladové operace Datum uskutečnění skladového pohybu warehouse_operations.WO_DATE
Zdrojový sklad ANO Název skladu, který byl jako zdrojový. Při prvotním naskladnění se neuvádí zdrojový sklad, uvedeno jako N/A. Zdrojový sklad warehouse_operations.WO_SRC_WL_ID (zdroj: warehouse_list.WL_NAME)
Cílový sklad ANO Název skladu, který byl jako cílový Cílový sklad warehouse_operations.WO_DST_WL_ID (zdroj: warehouse_list.WL_NAME)
Předal ANO Odpovědná osoba pro předání Zodpovědná osoba pro předání warehouse_operations.WO_GIVE_L_ID (zdroj: logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME)
Převzal ANO Odpovědná osoba pro převzetí Zodpovědná osoba pro převzetí warehouse_operations.WO_TAKE_L_ID (zdroj: logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME)
Komentář ANO Komentář ke skladové operaci Doplňující informace o operaci warehouse_operations.WO_DESC
ID zák. ANO Identifikátor zákazníka   warehouse_shifts.WS_U_ID (zdroj: users.USER_ID)
Zákazník ANO Jméno nebo název zákazníka   funkce get_user_name(WS_U_ID)
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry

Název Typ Defaultní Popis
Hledej text Text Prázdné Fultextové vyhledávání v názvu skladu a v komentáři.
Datum Datum Prázdné Filtruje historii na pohyby položek k zadanému dni.
Zdrojový sklad Text Prázdné Filtruje historii na pohyby položek ze zadaného zdrojového skladu.
Cílový sklad Text Prázdné Filtruje historii na pohyby položek ze zadaného cílového skladu.
Předal Text Prázdné Filtruje historii na pohyby položek, které předala zadaná osoba.
Převzal Text Prázdné Filtruje historii na pohyby položek, které převzala zadaná osoba.
Komentář Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Komentář".

Formulář "Detail skladové operace"

Zde je zobrazen pro každou skladovou položku seznam skladových pohybů v minulosti. Seznam se aktualizuje dle vybrané položky v tabulce "Historie pohybů této položky".
FormDetailSkladoveOperace.png
 • Text "Datum provedení" - Datum skladové operace
 • Text "Zdrojový sklad" - Název skladu, který byl jako zdrojový
 • Text "Cílový sklad" - Název skladu, který byl jako cílový
 • Text "Předal" - Odpovědná osoba pro předání
 • Text "Převzal" - Odpovědná osoba pro převzetí
 • Text "Datum a čas vytvoření" - Kdy byla operace vytvořena
 • Text "Operaci vytvořil" - Kdo operaci vytvořil
 • Text "Komentář" - Komentář ke skladové operaci

Záložka "Statistika zařízení"

V tabulce "Statistika skladů - zařízení" je k dispozici k danému dni naskladnění informace o všech třídách, typů a počtech zařízení, která jsou ve skladové evidenci. Seznam je možné filtrovat pro každý Sklad, třídu a typ zařízení.

Tabulka "Statistika skladů - zařízení"

Zde jsou zobrazeny všechny třídy a typy zařízení na skladech spolu s počtem kusů ke dni naskladnění.
TabStatistikaSkladuZarizeni.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID skladu NE Identifikátor skladu ID skladu warehouse_list.WL_ID
Sklad ANO   Název skladu warehouse_list.WL_NAME
Kód skladu NE   Kód skladu warehouse_list.WL_CODE
Třída zařízení ANO Třída zařízení na skladě Třída zařízení nodes_ntype.NAME
Typ zařízení ANO Typ zařízení na skladě Typ zařízení nodes_device_types.NDT_ID
Počet na skladě ANO Počet zařízení skladem Počet na skladě COUNT(DISTINCT nodes.ID)
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry

Název Typ Defaultní Popis
Sklad Výběr Vše Filtruje zařízení pouze na konkrétním skladu
Naskladněno od Datum Prázdné Filtruje dle data naskladnění
Naskladněno do Datum Prázdné Filtruje dle data naskladnění
Třída a typ zařízení Výběr Prázdné Filtruje dle třídy a typu zařízení
Třída zařízení Výběr Prázdné Filtruje dle třídy zařízení
Typ zařízení Výběr Prázdné Filtruje dle typu zařízení
Počet na skladě Výběr Prázdné Filtruje počet zařízení na skladě

[#AnchorProdukty

Záložka "Produkty"

Záložka "Sklady"

Záložka obsahuje hlavní tabulku "Evidence skladů". V tabulce se zobrazuje seznam skladů používaných v systému.

Tabulka "Evidence skladů"

Zde jsou zobrazeny základní informace o nadefinovaných skladech
TabEvidenceSkladu.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID ANO Číselný identifikátor skladu ID skladu warehouse_list.WL_ID
Kód ANO Textový kód skladu Kód skladu warehouse_list.WL_CODE
Lokace ANO Vyhrazení skladu pouze pro jednu lokaci Název lokace warehouse_list.WL_CP_ID (zdroj: cibs_partners.CP_ID)
Typ ANO Typ skladu Sklad může být typu Zařízení, Produkty (určeno pro budoucí použití produktů) warehouse_list.WL_TYPE
Název ANO   Název skladu warehouse_list.WL_NAME
Příznak ANO Může nabývat buď prázdné hodnoty, nebo hodnoty Zákazníci ## či Sběr ### Příznak speciálního chování skladu warehouse_list.WL_FLAG [CUSTOMERS-Zákazníci(u typu Zařízení),SALE-Prodejní(u typ Produkty),COLLECTION-Sběr(u typu Zařízení),NODE_REMOVE-Odstranit po přesunu(u typu Zařízení)]
Servisní skupina ANO Servisní skupina sběrného skladu (pouze členové servisní skupiny mají právo na tento sběrný sklad) Servisní skupina sběrného skladu warehouse_list.WL_COLLECTION_SG_ID
Vytvořeno ANO Datum založení skladu (v databázi i s časem) Datum, kdy byl tento sklad založen warehouse_list.WL_CREATED
Změněno ANO Datum provedení poslední změny v definici skladu Datum, kdy byl tento sklad naposledy upraven warehouse_list.WL_CHANGED
Vytvořil ANO   Jméno operátora, který sklad vytvořil warehouse_list.WL_CREATE_L_ID
Změnil ANO   Jméno operátora, který naposledy upravil tento sklad warehouse_list.WL_CHANGE_L_ID
Popis ANO Rozšířený popis skladu Popis skladu warehouse_list.WL_DESC
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

## Příznak Zákazníci může být jen u skladu pro zařízení. Příznak může být v rámci CIBS partnera jen jednou.

### Sklad určený pro odebírání zařízení.

Filtry

Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo Prázdné Filtruje sklad podle jeho číselného identifikátoru
Kód Text Prázdné Filtruje podle textového kódu skladu
Hledej text Text Prázdné Fulltextové vyhledávání na zadaný výraz.
Lokace Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Název lokace".
Typ Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Typ".
Název Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Název skladu".
Vytvořeno Datum Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Vytvořeno".
Změněno Datum Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Změněno".
Vytvořil Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Vytvořil".
Změnil Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Změnil".

Akční tlačítka

 • tlačítko "Vytvoření skladu" table nav insert.gif slouží k založení nového skladu:
  FormVytvoreniSkladu.png
  • výběr "Lokace" - Když nebude lokace vyplněna, bude sklad určen pro všechny lokace CIBS partnera, když ano, tak pouze pro danou lokaci. V případě zařízení nesmí do takového skladu jiné zařízení než z dané lokace.
  • volba "Typ skladu" - "Zařízení" nebo "Produkty" (určeno pro budoucí použití produktů)
  • textové pole "Kód skladu" - řetězec pro textovou identifikaci skladu
  • textové pole "Název skladu" - řetězec pro název skladu
  • textové pole "Popis" - řetězec pro podrobnější popis skladu
  • Pro typ skladu Zařízení:
   • zaškrtávátko "Zákazníci" - příznak speciálního zákaznického skladu (může být jen u skladu pro zařízení a může se v rámci CIBS partnera vyskytovat jen jednou)
   • zaškrtávátko "Sběr" - příznak speciálního skladu určeného pro odebírání zařízení
    • výběrové pole "Servisní skupina" - Servisní skupina sběrného skladu (pouze členové servisní skupiny mají právo na tento sběrný sklad) - definice v modulu Procesy, záložka Nastavení skupin. Nabízí se dostupné servisní skupiny dle dostupnosti u CIBS partnera. Není možné mít více než jeden sklad pro vrácení zařízení pro stejnou servisní skupinu, jinak je nahlášeno:
Chyba při editaci skladu:
Nelze editovat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID), duplicitní servisní skupina pro sběrný sklad. 
   • zaškrtávátko "Odstranit po přesunu" - příznak speciálního skladu pro odebírání zařízení
  • Pro typ skladu Produkty:
   • zaškrtávátko "Prodejní" - příznak speciálního skladu určeného pro odebírání zařízení
 • tlačítko "Editace vlastností skladu" table nav edit.gif slouží pro změnu definice skladu
  Error: (3) can't find FormEditaceSkladu.png in Mango
 • tlačítko "Smazání skladu" table nav delete.gif slouží pro smazání definice skladu.
  Error: (3) can't find FormSmazaniSkladu.png in Mango

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

K dispozici je role "Modul Sklady - admin", která obsahuje tato práva: USER_NODES.CHANGE_NODE, WAREHOUSE.CREATE, WAREHOUSE.DELETE, WAREHOUSE.EDIT, WAREHOUSE.OPERATION.CREATE, WAREHOUSE.OPERATION.DELETE, WAREHOUSE.OPERATION.IN, WAREHOUSE.OPERATION.OUT, WAREHOUSE.OPERATION.PRINT, WAREHOUSE.SHOW, WAREHOUSE_LIST.ACTION.CREATE, WAREHOUSE_LIST.ACTION.DELETE, WAREHOUSE_LIST.ACTION.EDIT, WAREHOUSE_LIST.ACTION.OPERATION_MOVE, WAREHOUSE_LIST.ACTION.OPERATION_OUT.

K dispozici je role "Modul Sklady - user", která obsahuje tato práva: MODULE=WAREHOUSE_LIST, MENU_ITEM=WAREHOUSE, MENU_ITEM=WAREHOUSE.LIST, MODULE_VIEW=WAREHOUSE_LIST_ITEMS, MODULE_VIEW=WAREHOUSE_LIST_STATS, MODULE_VIEW=WAREHOUSE_LIST_ADMIN.

Související odkazy

Jak na sklady v CIBSu Modul Skladové operace Modul Skladové pohyby

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback