Referenční popis modulu SMS

Položka menu
menu_services SLUŽBY
Položka podmenu
mod_submenu_sms SMS
Název modulu PŘEHLEDY SMS
Popis modulu Modul přehledu sms v lokaci.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Modul SMS je modul pro přehled odeslaných SMS a provádění měsíční uzávěrky (pro vyúčtování).

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu SMS.

Související odkazy

Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback