Referenční popis modulu Nastavení

Položka menu
menu_system NASTAVENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_settings NASTAVENÍ
Název modulu Nastavení
Popis modulu Pomocí tohoto modulu můžete snadno a rychle vytvářet nabídky na Vámi nabízené produkty.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Význam modulu

Modul NASTAVENÍ je modul, kde si operátor může ovlivňovat určité chování systému, aniž by potřeboval přístup do modulu Administrátoři. Seznam práv, které je možné si takto nastavovat ovlivňuje support.

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu SETTINGS.

Související odkazy

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback