Referenční popis modulu Telefonní čísla

Položka menu
menu_services SLUŽBY
Položka podmenu
mod_submenu_phone_numbers TELEFONNÍ ČÍSLA
Název modulu ADMINISTRACE TEL. ČÍSEL
Popis modulu Zobrazí administraci telefonních čísel pro lokaci

Význam modulu

Modul zobrazuje přehled k hlasovým službám s těmito možnostmi
 • nastavit rozsahy čísel pro VoIP a GSM (příchozí rozsahy a rozsahy v lokaci)
 • zobrazení všech čísel v lokací s filtrací na obsazená a nebo volná čísla
 • generování tel. seznamu
 • exportovat data pro hlasového operátora
 • generovat a odesílat seznam tel. čísel pro vydavatele tel. seznamů

Záložka TELEFONNÍ ČÍSLA

Dialog "Nový seznam čísel" tabulky Čísla v lokaci:
Nový seznam čísel

Název Typ Povinné Validace Popis
Název Text NE   Zadejte název pro seznam čísel (např. pro jeden rozsah číslo "od - do" nebo pro více rozsahů např. "Čísla VoIP", "Čísla GSM", "Čísla GSM - portace")
Charakter služeb Výběr NE   Hodnoty VoIP, GSM. Vyberte charakter služby, pro kterou se zadat rozsah čísel (všechny zadané rozsahy budou dostupné pro vybraný charakter služby).
Číslo(a) od - do Číslo NE   Zadejte rozsah čísel, které budou k dispozici v lokaci. Při vyplnění "Číslo(a) od" a překliknutí do "Číslo(a) do" (tabulátorem, myší) automaticky dojde k načtení dalšího řádku pro vložení dalšího rozsahu.

Zadané rozsahy čísel slouží pro přidělování čísel ke službám při jejich aktivaci (nabídne se první nepřiřazené tel. číslo). Pro službu třídy GSM je také možné při aktivaci služby číslo nezadat (pak se přiřadí při aktivaci SIM). V dialogu je kontrolována duplicita čísel v rosahu:
Duplicita rozsahu

Modelový scénář definice rozsahu pro 1000 (1000-1999) čísel a 3 lokace (A, B, C):
Na začátku to můžete mít:
 • A: 1000..1199
 • B: 1200..1399
 • C: 1400..1499
(zbylých 500 čísel je rezerva pro další přidělení)

Po nějaké době začnou docházet čísla v lokaci B, přidáte tedy do B další čísla takto:
 • A: 1000..1199
 • B: 1200..1399, 1500..1699
 • C: 1400..1499
(zbývá 300)

Pak zase dojdou v A a je málo i v B:
 • A: 1000..1199, 1700..1849
 • B: 1200..1399, 1500..1699, 1850..1999
 • C: 1400..1499
(zbývá nic)

Dojdou v C, ale máte zbytečně moc v A:
 • A: 1000..1199, 1700..1799
 • B: 1200..1399, 1500..1699, 1850..1999
 • C: 1400..1499, 1800..1849
(přesun posledních 50 z A do C).

Důležité je to, že je to pořád jeden seznam čísel pro každou lokaci, který ale obsahuje nesouvislé řady čísel. Ty řady jdou všelijak rozmělňovat pokud nejsou odstraňovaná čísla obsazena službou.

Upozorňujeme, že po editaci seznamu čísel v lokaci nedochází automaticky k přegenerování obsazenosti čísel v lokaci. Pro zobrazení rozsahu k aktivaci je seznam potřeba přegenerovat nebo to nechat na systému (automatické přegenerování se děje každou noc ve 3:00).

Lokalizační data pro tísňová volání

Lokalizační údaje dle § 33 odstavce 3 zákona č. 127/2005 Sb. je možné předávat akcí Export dat pro hlasového operátora "Export dat pro hlasového operátora". Před použitím této akce je potřeba přegenerovat seznam telefonních čísel, aby byl seznam aktuální, viz akce Error: (3) can't find make_debits.png in Mango "Generování seznamu telefonních čísel". Dialog akce Export dat pro hlasového operátora "Export dat pro hlasového operátora":
Dialog exportu dat pro hlasového operátora

Záložka TELEFONNÍ SEZNAMY

Na této záložce je možné vygenerovat telefonní seznam pro vydavatele telefonních seznamů (Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Mediatel, spol. s r.o. Automatické generování je zajištěno 1x týdně v neděli ve 23:11hod. Pokud došlo ke změně (je co odeslat), tak se seznamy vydavatelům odesílají 1x denně v 7:00 hod [adresy klientů odesíláme pomocí UIRADR kódu a jen tam kde není, vyplníme položky ulice, město, psč... (položky č. 8-13)]. Případné chyby jsou posílány zpět na adresu odesílatele (cibs_partners_config.CPC_NAME = 'PHONEBOOK.SENDER'). Do telefonního seznamu vydavatelů se dostanou pouze ty záznamy, které jsou na službě zákazníka povoleny, pokud ne, záznamy pro vydavatele se nevygenerují. Na kartě zákazníka , záložka PARAMETRY, v tabulce "Další parametry služby" lze přidat/editovat parametr "Zveřejnění čísla ve veřejném telefonním seznamu". Hodnota 1 (zatrženo) znamená, že tel. číslo je dovoleno zveřejňovat ve veřejném telefonním seznamu vydavatelů. Hodnota 0 (nezatrženo) znamená, že není dovoleno zveřejňovat ve veřejném telefonním seznamu vydavatelů. Kliknutím na jméno zákazníka je možné přejít na kartu zákazníka.

Tabulka Export telefonního seznamu

Tabulka Export telefonního seznamu

Akční tlačítka

Akční tlačítka slouží pro generování tel. seznamu, jeho editaci či smazání.

Seznam tlačítek se může lišit v závislosti CIBS partnera/práv uživatele.

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
delete AKCE Umožňuje smazat aktuální záznam. Vydavatelům pak tento záznam nebude odeslán.
edit AKCE Umožňuje změnit aktuální záznam jako nový. Používá se pro případ, kdy vygenerujete záznam jako nový, odešlete jej a vydavatel jej vrátí jako chybný.
make_debits AKCE Umožňuje generovat nový telefonní seznam. Generují se všechny změny od posledního generování.

help Při použití tlačítka make_debits porovnáním s již odeslanými daty se zjisťuje, zda jsme již záznam odeslali či nikoli, můžou nastat tyto možnosti, které pak ovlivňují nastavení parametru (sloupec Parametry, formát je BX?XXXXV, kde za ? mohou být příznaky N - nový záznam, Z - změna či zrušení záznamu):
 • záznam jsme ještě neodeslali - odešleme s příznakem nový - N
 • záznam jsme již odeslali a odeslaná data jsou shodná z nově vybranými daty - nebude v novém seznamu, není potřeba zasílat aktualizaci
 • záznam jsme již odeslali a odeslaná data se liší od nově vybraných dat (změna jména, adresy...) - starý záznam odešleme s příznakem Z - smazání a nové data odešleme s příznakem N
 • záznam jsme již odeslali, ale v nově vybraných datech již není - zrušení zveřejnění záznamu - odešleme dříve zveřejněný záznam s příznakem Z

Formuláře tlačítek
Nejsou použity.

Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.

Seznam filtrů se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
USRID Číslo Prázdné ... Filtruje seznam na ID zákazníka.
LID Číslo Prázdné ... Filtruje seznam na ID operátora, který provedl generování tel. seznamu.
Vydavatel seznamu Výběr Vyplněné ... Filtruje seznam na vydavatele tel. seznamu. Vše: zobrazí záznamy pro všechny vydavatele; Mediatel: zobrazí záznamy pouze pro tohoto vydavatele; O2 - Telefonica: zobrazí záznamy pouze pro tohoto vydavatele.
Datum vygenerování od - do Datum Prázdné Validace na formát datumu. Filtruje seznam na záznamy generované v definovaném termínu.
Datum aktualizace od - do Datum Prázdné Validace na formát datumu. Filtruje seznam na záznamy aktualizované v definovaném termínu.
ID Číslo Prázdné ... Filtruje seznam na konkrétní ID záznamu.
Zákazník Text Prázdné ... Filtruje seznam na konkrétní jméno zákazníka/název společnosti.
Telefonní číslo Text Prázdné ... Filtruje seznam na konkrétní tel. číslo.
Data Text Prázdné ... Filtruje seznam na existenci zadaného výrazu ve sloupci Data.
Parametry Text Prázdné ... Filtruje seznam na existenci zadaného výrazu ve sloupci Parametry.
Akce Text Prázdné ... Filtruje seznam dle zadaného výrazu. Může nabývat hodnot: nový záznam, smazání záznamu, změna záznamu
Vydavatel Text Prázdné ... Filtruje seznam na vydavatele tel. seznamu. Může nabývat hodnot: Mediatel: zobrazí záznamy pouze pro tohoto vydavatele; O2 - Telefonica: zobrazí záznamy pouze pro tohoto vydavatele.
Vygeneroval Text Prázdné ... Filtruje seznam na operátora, který provedl vygenerování záznamu.
Generováno Text Prázdné ... Filtruje seznam na datum vygenerování záznamu.
Poslední změna Text Prázdné ... Filtruje seznam na poslední změnu vybraného záznamu.
Odesláno Text Prázdné ... Filtruje seznam na záznamy odeslané v zadaným termínu.

Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení konkrétních údajů týkající se dané tabulky.

Seznam sloupců se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis
Telefonní číslo ANO Zobrazuje konkrétní jméno/název zákazníka/společnosti - u vybraného záznamu.
Data ANO Zobrazuje data odesílaná vydavateli.
Parametry ANO Zobrazuje parametry odesílaná vydavateli. Formát je BX?XXXXV, kde za ? mohou být příznaky N - nový záznam, Z - změna či zrušení záznamu.
Vydavatel ANO Zobrazuje název vydatetele, komu byl odeslán vybraný záznam.
Vygeneroval ANO Zobrazuje jméno operátora, který provedl vygenerování záznamu.
Generováno ANO Zobrazuje datum vygenerování záznamu pro vydavatele.
Poslední změna ANO Zobrazuje poslední změnu záznamu.
Odesláno ANO Zobrazuje datum odeslání záznamu vydavateli.
ID NE Zobrazuje ID záznamu.

Tabulka Odeslané soubory

Tabulka Odeslané soubory

Akční tlačítka

Akční tlačítka slouží pro zobrazení odeslaného souboru vydavateli telefonních seznamů.

Význam podbarvení tlačítek ZDE

Seznam tlačítek se může lišit v závislosti CIBS partnera/práv uživatele.

Tabulka tlačítek
tlačítko Typ Popis
Zobrazit odeslaný soubor AKCE Umožňuje zobrazit odeslaný soubor.

Formuláře tlačítek
Nejsou použity.

Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.

Seznam filtrů se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis
ID Číslo Vyplněné ... Filtruje seznam souborů k vybranému záznamu v tabulce "Export telefonního seznamu".
Datum odeslání Datum Prázdné ... Filtruje seznam na soubory odeslané v zadaném termínu.
Email odesílatele Text Prázdné ... Filtruje seznam na soubory odeslané ze zadaného emailu.
Email příjemce Text Prázdné ... Filtruje seznam na soubory přijímané na zadaný email.
Název souboru Text Prázdné ... Filtruje seznam na soubory, které v názvu souboru obsahují hledaný název.

Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení konkrétních údajů týkající se dané tabulky.

Seznam sloupců se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis
Datum odeslání ANO Zobrazuje datum odeslání souboru vydavateli.
Email odesílatele ANO Zobrazuje email odesílatele souboru.
Email příjemce ANO Zobrazuje email příjemce souboru.
Název souboru ANO Zobrazuje název souboru.
ID NE Zobrazuje ID souboru.

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

MODULE=PHONE_NUMBERS, MENU_ITEM=SLUŽBY, MENU_ITEM=SLUŽBY.TELEFONNÍ ČÍSLA, MODULE_VIEW=PHONE_NUMBERS_NUMBERS, MODULE_VIEW=PHONE_NUMBERS_PHONE_BOOK, PHONE_NUMBERS.CALL_NUMBERS_LIST.ACTION.PHON_NUM_GEN, PHONE_NUMBERS.CALL_NUMBERS_LIST.ACTION.PP, PHONE_NUMBERS.CALL_NUMBERS_LIST.ACTION.X, PHONE_NUMBERS.PHONE_NUMBER_LIST.ACTION.E, PHONE_NUMBERS.PHONE_NUMBER_LIST.ACTION.I, PHONE_NUMBERS.PHONE_NUMBER_LIST.ACTION.S, PHONE_NUMBERS.PHONE_SOURCE_LIST.ACTION.E, PHONE_NUMBERS.PHONE_SOURCE_LIST.ACTION.I, PHONE_NUMBERS.PHONE_SOURCE_LIST.ACTION.S, PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_LIST.ACTION.PB_DEL, PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_LIST.ACTION.PB_EDIT, PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_LIST.ACTION.PB_GEN, PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_MAIL_LIST.ACTION.PBE_PRINT, PHONE_NUMBER_LIST.DELETE, PHONE_NUMBER_LIST.EDIT, PHONE_NUMBER_LIST.INSERT, PHONE_SOURCE_LIST.DELETE, PHONE_SOURCE_LIST.EDIT, PHONE_SOURCE_LIST.INSERT, PHONE_BOOK.DELETE, PHONE_BOOK.EDIT, PHONE_BOOK.GENERATE, PHONE_BOOK.SEARCH.AUTHORIZE, PHONE_BOOK.USER_DETAIL.

Pro přidání uvedených práv operátorům CIBSu je potřeba, aby operátor měl shodnou či vyšší úroveň než definovanou u práva.

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu PHONE_NUMBERS.

Související odkazy

Význam podbarvení tlačítek ZDE
Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback