Referenční popis modulu Skupiny zařízení

Položka menu
menu_network SÍŤ
Položka podmenu
mod_submenu_node_groups SKUPINY ZAŘÍZENÍ
Název modulu SKUPINY ZAŘÍZENÍ
Popis modulu Management skupin zařízení

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Modul
mod_submenu_node_groups SKUPINY ZAŘÍZENÍ
slouží pro přehled o zařízeních přiřazených do skupin. Zařízení ve skupinách lze filtrovat např. v modulu Cesta sítě .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny zařízení

2. Tabulky

Tabulka Seznam skupin zařízení

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Hledej Text Prázdné Vyhledá skupinu podle názvu
ID Číslo Prázdné Vyhledá skupinu podle ID

Tlačítka tabulky

Tabulka Obchodní lokace

Sloupce tabulky #
Název Povinný Popis
Vytvořeno ANO Čas vytvoření skupiny
Vytvořil ANO Jméno administrátora, který skupinu vytvořil

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Skupina Text Prázdné Vyhledá obchodní skupinu

Tlačítka tabulky

Tabulka Zařízení ve skupině

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Hledej Text Prázdné Vyhledá skupinu podle zadaného textového řetězce
Skupina Text Prázdné Vyhledá skupinu podle názvu
ID Číslo Prázdné Vyhledá skupinu podle ID
ID zák. Číslo Prázdné Vyhledá skupinu podle ID zákazníka
ID služby Číslo Prázdné Vyhledá skupinu podle ID služby

Tlačítka tabulky

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny zařízení

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Obecná práva

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Skupiny zařízení - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu NODE_GROUPS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny zařízení

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní
Jak pracovat se zařízeními v síti

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny zařízení

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny zařízení

Topic revision: r10 - 19 Aug 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback