Referenční popis modulu Síť

Položka menu
menu_network SÍŤ
Položka podmenu
mod_submenu_network SÍŤ
Název modulu SÍŤ A ZAŘÍZENÍ
Popis modulu Modul administrace sítě a všech zařízení

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Modul Síť zobrazuje pouze topy zařízení všech lokací, na které má operátor právo a slouží ke správě sítě a zařízení, k definici a zobrazování schématu sítě. Umožňuje topologický náhled sítí. K jednotlivým zařízením se přistupuje klikem na ikonu "Správa zařízení". Modul je defaultně nastaven na záložku "Náhled na strukturu sítě a parametry". Modul obsahuje přehled cesty sítě (jak jsou zařízení pod sebou připojena, viz struktrura zapojení DX serveru pod OG Soft Datacenter níže), informaci k vybranému zařízení v cestě sítě (Detail zařízení), přehled interface a sady parametrů. Pravá strana zobrazuje seznam připojených zařízení vztahující se k vybranému zařízení v cestě sítě, poznámky a události k zařízení.

cesta-site.png

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Síť

2. Záložky

Záložka Parametry

Tabulka Připojená zařízení

Tato tabulka ukazuje seznam veškerých zařízení, která jsou na stejné úrovni a která jsou připojená pod zařízení vybrané v tabulce "Celá síť".

Tlačítka tabulky

Parametry dialogového okna pro vložení nového zařízení

Parametr Popis Detailní popis
Role Role zařízení. Zákaznické zařízení (zařízení koncového zákazníka), zařízení provozovatele (zařízení provozovatele).
Lokace Lokace zařízení.  
Nadřazený uzel Nadřazený uzel, ke kterému zařízení připojujete.  
Nadřazené rozhraní Rozhraní nadřazeného uzlu, ke kterému bude zařízení připojeno Lze přiřadit pouze zařízení se stejným rozhraním.
Druh Druh zařízení.  
Typ Konkrétní typ zařízení.  
Rozhraní Rozhraní, pomocí kterého bude zařízení připojeno k nadřazenému uzlu Typ rozhraní musí být stejný jak u nadřazeného, tak i podřazeného síťového uzlu.
Název Konkrétní název zařízení.  
Sériové číslo Sériové číslo vkládaného zařízení.  
Zákazník/Provozovatel K jakému zákazníkovi či provozovateli zařízení patří. Toto výběrové pole se alokuje dle parametru role.
Služba U zákazníka se automaticky alokuje parametr služba, k jaké službě zařízení slouží.  
Provozovna Se edituje jen v případě zvolení role zařízení provozovatele.  
Ulice Ulice, kde se nachází vkládané zařízení.  
Číslo Číslo ulice.  
PSČ PSČ.  
Město Město.  
Zásuvka Zásuvka.  
Poznámka Poznámka.  
Souřadnice GPS GPS souřadnice zařízení nejlépe zkopírujte z www.mapy.cz bez Loc:. Formát: 49°58'22.628"N, 16°23'24.556"E
Adresa zařízení IP adresa pro vkládané zařízení.  
Název parametru Dynamicky alokované parametry dle druhu zařízení. Od parametru Adresa zařízení níže se dynamicky alokují parametry dle druhu zařízení.

Tabulka Parametry zařízení a jeho rozhraní

Každé zařízení má dle typu odpovídající množinu parametrů, z niž nutné se vytvoří defaultně. Ostatní si uživatel může dle potřeby přidat ručně.
Pokud je zakliklé zařízení (AD 2), pak se zobrazují a upravují parametry daného zařízení, pokud je zakliknuté rozhraní (AD 1) zobrazují se a upravují parametry daného rozhraní. Parametry mají tzv. sady, a to buď k danému uzlu, nebo k interface. Sady slouží k přehlednému zapouzdření jednotlivých parametrů, které mají určité vlastnosti společné. Např. rozsah adres zařízení, rozsah adres zařízení, atd. Parametry mohou být buď klasické (název->hodnota), nebo tabulkové (celý řádek sloupců). Kliknutím na jméno sady se změní obsah objektu Parametry zařízení a jeho rozhraní s konfigurací pro danou sadu parametrů.
Pokud kliknete na řádek daného rozhraní, v tabulce "Parametry" zobrazí se sady parametrů pro dané zařízení a v tabulce "Parametry zařízení a jeho rozhraní" se zobrazí obecné parametry zařízení , které nejsou zařazeny do žádné sady. Výběrem sady parametrů, volíte další parametry příslušející do dané sady. Rozsah adres pro koncová zařízení naleznete zde.

Sloupce tabulky #
Sloupec Popis Detailní popis
Index Udává index parametru  
IP adresa od Počátek rozsahu IP adres  
IP adresa do Konec rozsahu IP adres  
Maska sítě Odpovídající maska sítě pro daná rozsah  
Gateway IP adresa brány pro daný rozsah.  

Tlačítka tabulky #

1. Zakliknuté rozhraní: viz obrázek níže [jde o rozhraní patřící zařízení: Mikrotik router radio (Generic Mikrotik), 10.201.100.2 )].
aktivniInterface.PNG
->
parametryInterface.PNG

2. Zakliknuté zařízení: [Mikrotik router radio (Generic Mikrotik), 10.201.100.2 )] viz. obrázek níže.
aktivniZarizeni.PNG
->
parametryZarizeni.PNG

Záložka Rozhraní

Tento objekt zobrazuje názvy interface. Kliknutím na název interface umožňuje přepnutí do záložky "Interface" s vyfiltrováním odpovídajícího interface.
Kde můžete v objektu Síťová rozhraní interface upravovat.
Pro každý interface se mohou kontrolovat či nastavovat parametry v objektu Parametry zařízení a jeho rozhraní (pokud jste klikli na interface), nebo se mohou kontrolovat či nastavovat pro celý uzel (pokud jste klikli na zařízení).

Tabulka Síťová rozhraní

Tento objekt je umístěn v modulu
mod_submenu_network SÍŤ
v záložce "Náhled na interface" a slouží k jednoduchému vložení, editaci a odebrání rozhraní (interface).
sitovaRozhrani.PNG

Sloupce tabulky #
Sloupec Popis Detailní popis
Název Udává název rozhraní  
Typ Typ rozhraní Např. WiFi, Ethernet,...
Vytvořeno Datum a čas vytvoření  
Změněno Datum a čas poslední změny rozhraní  

Tlačítka tabulky

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Síť

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Obecná práva

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Síť - admin
Modul Síť - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu NETWORK.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Síť

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní
Ovládání Mikrotiku přes  MANGO 
Referenční popis modulu Koncová zařízení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Síť

5. Odkazující články

Jak pracovat se zařízeními v síti
Jak na závislosti mezi parametry zařízení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Síť

Topic revision: r14 - 11 Nov 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback