Referenční popis modulu Externí odkazy

Položka menu
menu_system NASTAVENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_links_external EXTERNÍ ODKAZY
Název modulu EXTERNÍ ODKAZY
Popis modulu Správa externích odkazů

Význam modulu

Modul 'Externí odkazy' je modul pro správu uživatelsky nadefinovaných odkazů z CIBSu do externích systémů.

Popis modulu

Modul obsahuje jedinou tabulku "Seznam externích odkazů".

Tabulka "Seznam externích odkazů"

V této tabulce jsou zobrazeny základní informace o nadefinovaných externích odkazech.

Tabulka

Sloupce tabulky

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID ANO Číselný identifikátor externího odkazu Identifikátor odkazu links_external.LE_ID [int(10) unsigned]
Ikona ANO Ikonka externího odkazu ikona odkazu links_external.LE_ICON [varchar(255)]
Název ANO Název externího odkazu Název odkazu links_external.LE_NAME [char(40)]
Odkaz ANO Definice externího odkazu Odkaz links_external.LE_LINK [ varchar(255)]
Moduly ANO Seznam modulů, pro které je externí odkaz definován Moduly, ve kterých se odkaz zobrazuje links_external.LE_VIEW [varchar(255)]
Typ ANO Typ externího odkazu Typ links_external.LE_TYPE [enum('user','node','wizard')]
Vytvořil ANO Autor externího odkazu Uživatel, který odkaz vytvořil links_external.LE_CREATE_L_ID [int(10) unsigned]
Vytvořeno ANO Datum a čas externího odkazu Datum vytvoření odkazu links_external.LE_CREATED [datetime]
Změnil NE Autor poslední zmeny externího odkazu Uživatel, který odkaz změnil links_external.LE_CHANGE_L_ID [int(10) unsigned]
Změněno NE Datum a čas poslední změny externího odkazu Datum, kdy byl odkaz změněn naposledy links_external.LE_CHANGED [datetime]
Popis NE Doplňující popis k externímu odkazu Hint odkazu links_external.LE_DESCRIPTION [text]

Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Validace Popis
ID Číslo Prázdné   Filtruje externí odkaz podle jeho číselného identifikátoru.
Fulltext Text Prázdné   Fulltextové vyhledávání v poli "Název", "Odkaz" a "Popis".
Typ Výběr Vše   Vyfiltruje externí odkazy podle jeho typu. Možné hodnoty jsou 'Wizard', 'Zákazník' a 'Zařízení')
Moduly Výběr Vše   Vyfiltruje externí odkazy podle modulu, pro který je externí odkaz nedefinován. Možné hodnoty jsou modul 'Seznam zákazníků', modul 'Karta zákazníka', modul 'Koncová zařízení', modul 'Monitoring', modul 'Síť', modul 'Přehled', modul 'Infrastruktura', modul 'Wizard')
Změnil Text Prázdné   Fultextové vyhledávání v poli "Změnil"
Změněno Text Prázdné   Fultextové vyhledávání v poli "Změněno"
Popis Text Prázdné   Fultextové vyhledávání v poli "Popis"

Akční tlačítka

 • tlačítko table nav insert.gif 'Vytvořit nový odkaz:'
Vytvořit nový odkaz

 • Povinné údaje:
  • 'Jméno odkazu' - určuje název odkazu, který se bude používat pro daný odkaz.,
  • 'Definice odkazu' - určuje vlastní URL odkazu, vlastní webová stránka daného odkazu se zobrazí v novém okně webového prohlížeče
 • Nepovinné údaje:
  • 'Popis' - poznámka či doplňující vysvětlující text pro externí odkaz
  • 'Ikona odkazu' - k externímu odkazu lze připojit obrázek až do velikosti 128px x 128px. Doporučená velikost ikonky je do velikosti 20px x 20px, Pro modul 'Wizard' lze ovšem použít i větší rozlišení.
  • 'Typ odkazu' - toto nastavení následně určuje, ve kterých modulech bude možné odkaz zobrazit a jaké proměnné bude možné pro něj využít.
  • 'Zobrazení modulu' -
  • 'Proměnné' -

 • tlačítko table nav edit.gif 'Editovat externí odkaz:'
Editovat externí odkaz

 • tlačítko table nav delete.gif 'Smazat externí odkaz:'
Tabulka

Po potvrzení dialogu dojde k trvalému smazání externího odkazu z CIBSu.

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu LINKS_EXTERNAL.

Analýzy + CIT

 • #4147 Internal: Obecne URL odkazy z CIBSU do jinych systemu

Související odkazy:

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback