Referenční popis modulu Výroba - sběr dat

Položka menu
menu_maintenance ŘÍZENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_erpwork VÝROBA - SBĚR DAT
Název modulu Výroba - sběr dat
Popis modulu Zpětný sběr dat z výroby

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

mod_submenu_erpwork VÝROBA - SBĚR DAT
je modul poskytující přehled úkolů týkajících se výroby produktů. Lze sledovat přiřazené zdroje k úkolu, čas strávený na úkolu a detailní informace k úkolu.

2. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

2.2. Obecná související práva

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu ERP_WORK.

2.3. Předdefinované role

RoleSorted ascending
Role W2P Modul Sběr dat z výroby – admin
Role W2P Modul Sběr dat z výroby – user
Role Modul Sběr dat z výroby – admin
Role Modul Sběr dat z výroby – user

3. Odkazující články

arrowbright ERP – automatizace výrobních procesů arrowbright [[Mango.PublishPluginHistory#CibsDocReferencErpWork][]]

Topic revision: r2 - 16 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback