Referenční popis modulu Řízení výroby

Položka menu
menu_maintenance ŘÍZENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_erp ŘÍZENÍ VÝROBY
Název modulu Řízení výroby
Popis modulu Řízení výroby, plánování výrobních procesů

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

mod_submenu_erp ŘÍZENÍ VÝROBY
je modul poskytující přehled o produktech, jejich realizaci, typu dopravy a termínu dodání s počtem objednaných kusů. Produkty lze přiřadit do výroby a nahlížet na detailní parametry produktu.

2. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

2.2. Obecná související práva

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu ERP.

2.3. Předdefinované role

RoleSorted ascending
Role Modul Řízení výroby – admin
Role Modul Řízení výroby – user
Role W2P Modul Řízení výroby – admin
Role W2P Modul Řízení výroby – user

3. Odkazující články

arrowbleft Referenční popis modulu Výroba - sběr dat arrowbleft Referenční popis modulu Objednávky arrowbleft ERP – automatizace výrobních procesů arrowbleft [[Mango.PublishPluginHistory#CibsDocReferencErp][]]
Topic revision: r2 - 16 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback