Referenční popis modulu Certifikáty

Položka menu
menu_network SÍŤ
Položka podmenu
mod_submenu_certs CERTIFIKÁTY
Název modulu CERTIFIKÁTY
Popis modulu PMI certifikáty

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Modul
mod_submenu_certs CERTIFIKÁTY
slouží pro správu certifikátů. Certifikáty lze vytvořit pro RouterManager a přístup přes VPN (volí se technik). V rámci těchto certifikátů lze vygenerovat nový soukromý klíč nebo zadat CSR stávajícího klíče. Certifikáty lze schvalovat a prodlužovat jejich platnost.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Certifikáty

2. Tabulky

Tabulka Evidence certifikátů

Zde jsou zobrazeny základní informace o všech použitých certifikátech.

evid_cert.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID ANO Číselný identifikátor certifikátu pmi_certificates.PC_ID
Nositel ANO Název nositele certifikátu, nositelem je zařízení pmi_certificates.PC_OBJ_NAME
Platnost OD ANO Datum počátku platnosti certifikátu pmi_certificates.PC_VALID_FROM
Platnost DO ANO Datum konce platnosti certifikátu pmi_certificates.PC_VALID_TO
Zažádáno ANO Datum zažádání o přidělení certifikátu pmi_certificates.PC_DATE_REQUESTED
Podepsáno ANO Datum podepsání certifikátu certifikační autoritou pmi_certificates.PC_DATE_SIGNED
Zrušeno ANO Datum zrušení certifikátu pmi_certificates.PC_DATE_REVOKED
Zažádal ANO Jméno operátora, který zažádal o přidělení certifikátu pmi_certificates.PC_L_REQUESTED
Podepsal ANO Jméno operátora, který provedl přidělení certifikátu pmi_certificates.PC_L_SIGNED
Zrušil ANO Jméno operátora, který provedl zrušení certifikátu pmi_certificates.PC_L_REVOKED
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo Prázdné Filtruje certifikát dle jeho číselného identifikátoru
Hledej Text Prázdné Filtruje certifikát dle jeho textového popisu
Způsob použití Výběr Vyplněné Filtruje certifikát dle způsobu použití, na výběr jsou hodnoty (Router Manager, Pro přihlášení operátora, Pro přístup k VPN)
Stav Výběr Vyplněné Filtruje certifikát dle jeho stavu, na výběr jsou hodnoty (Aktuálně platné, Pouze CSR, Pouze zneplatněné, Všechny platné)

Tlačítka tabulky

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Certifikáty

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Certifikáty - admin
Modul Certifikáty - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu CERTIFICATES.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Certifikáty

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní
Jak pracovat s modulem Certifikáty

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Certifikáty

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Certifikáty

Topic revision: r11 - 30 Dec 2019, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback