Mango obecně (rozhraní, automatizace, API,...)

V tomto článku najdete informace o obecných funkcionalitách  MANGO , které jsou využívány napříč celým systémem nebo nad více moduly nebo funkcionalitami.

1. Grafické uživatelské rozhraní

arrowbright Více info: Grafické uživatelské rozhraní

2. Rozhraní API (WSDL / Web Services)

Přístup k datům systému  MANGO  je možný i přes web services metody využívající protokol SOAP a jazyk WSDL.

arrowbright Více info: Rozhraní API (WSDL / Web Services)

3. Rozhraní pro přijímání SMS

arrowbright Více info: Rozhraní pro přijímání SMS

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r7 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback