Jak přenést částku pokladny pro nový účetní rok

CIBS od verze 3.115 podporuje v modulu Platby, na záložce "Náhled na účty a pokladny" provést tlačítkem - "Nastavení počátečního stavu pokladny" (právo: PAYMENTS.PA_LIST.SETTING) uzavření pokladny (to je vhodné až v momentě, kdy má lokace uzavřeny pokladny a chce počátek nastavit na 0 nebo převést stav z konce roku) s nastavením počátečního stavu na nulovou hodnotu nebo převést zůstatek z konce roku.

Postup pro nastavení počátečního stavu pokladny

 • Položka menu:
 • Položka podmenu: PLATBY
 • Název modulu: PLATBY
 • Popis modulu: Vkládání a přehled plateb, párování, definice pokladen a účtů
 • Ikona modulu: mod submenu payments act.gif

Operátor musí mít právo PAYMENTS.PA_LIST.SETTING, které mu zpřístupní v modulu PLATBY, na záložce "Náhled na účty a pokladny" tlačítko Nastavení počátečního stavu pokladny.
Pro nastavení musíte vybrat pokladnu/pokladny tlačítkem pro výběr položky , jinak by při stiknutí tlačítka došlo k hlášení chyby: . V dialogu pod tlačítkem se u jedné vybrané pokladny zobrazí aktuální částka ke konci roku. Tuto částku buď převedete nebo si nastavíte počáteční stav na nulu nebo jinou částku, kterou převádíte.


U více vybraných pokladen se zobrazí dialog, kde vyberete jak se má nastavit počáteční stav (dle zůstatku předešlého roku nebo vynulovat):

Akce bude provedena pro všechny vybrané pokladny.

Postup pro nastavení počátečního stavu pokladny při definici nové pokladny

V případě, že zakládáte novou pokladnu (tlačítko ), lze v dialogu nastavit počáteční stav pokladny, viz pole "Počáteční stav".

Kontroly

Při odeslání dialogu na nastavení počátečního stavu se provádí kontrola, zda-li má operátor právo PAYMENTS.PA_LIST.SETTING a je aktivní (logins.L_ACTIVE=1), zda-li pro tentýž rok nebyl už počáteční stav nastaven, zda-li se jedná o hotovostní pokladnu a zda-li je tato pokladna aktuální. Pokud je vše v pořádku, provede se nastavení (tabulka pay_init): vypočítá se stav pokladny a nastaví jako výchozí nebo se vynuluje. Do tabulky pay_init_setting se zapíše záznam o každém nastavení. K nastavení počátečního stavu pokladen se používá procedura fisc_new_year_payments.

Chybové hlášky

 • V případě nevybrání záznamu přes tlačítko je hlášena chyba:
 • V případě vybrání jiného typu než "Pokladna" je hlášena chyba:
 • V případě, kdy pokladna není aktuální je hlášena chyba:

Další chybové hlášky:
 • Chyba při nastavení počátečního stavu pokladen - neplatný operátor. (error_def.ED_NAME = 'FiscNewYearPayment.GenericError', localization_strings.LS_OBJECT = '-19202275')
 • Chybí právo PAYMENTS.PA_LIST.SETTING pro nastavení počátečního stavu pokladen. (error_def.ED_NAME = 'FiscNewYearPayment.RightError', localization_strings.LS_OBJECT = '-19202276')
 • Nastavení pokladny pro tento rok již proběhlo. (error_def.ED_NAME = 'FiscNewYearPayment.ExistError', localization_strings.LS_OBJECT = '-19202277')
 • Snaha nastavit počáteční stav bankovního účtu. (error_def.ED_NAME = 'FiscNewYearPayment.CashError', localization_strings.LS_OBJECT = '-19202278')
 • Nelze nastavit počáteční stav u pokladny, která není aktuální. (error_def.ED_NAME = 'FiscNewYearPayment.NoAktualError', localization_strings.LS_OBJECT = '-19202279')
 • Počáteční stav lze nastavit jen u hotovostní pokladny. (error_def.ED_NAME = 'FiscNewYearPayment.CashError', localization_strings.LS_OBJECT = '-19202280')

Uživatelská oprávnění

PAYMENTS.PA_LIST.SETTING

help Pro operátory lze přiřadit roli "Role finance - admin" (pokud nemáte vytvořenou vlastní roli), kerá obsahuje výše uvedené právo.

Analýzy + CIT

Analýza CibsNonYearCodeBookAnalysis ZDE
Analýza NastaveniPrechoduNaNasledujiciRok ZDE

CIT #5058
Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback